0

Giao an theo Tuan Lop 3 Giao an Tuan 17 Lop 3 buoi chieu

5 6 0
  • Giao an theo Tuan Lop 3 Giao an Tuan 17 Lop 3 buoi chieu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:45

2, Học sinh: Vở ghi bài, SGK III, Các hoạt động dạy học chủ yếu: Nội dung, kiến Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học TG thức và kĩ năng cơ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò bản 5’ A[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an theo Tuan Lop 3 Giao an Tuan 17 Lop 3 buoi chieu