0

Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quận sơn trà, thành phố đà nẵng

26 3 0
  • Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quận sơn trà, thành phố đà nẵng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:30

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG LÊ NGÂN GIANG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 8.34.02.01 Đà Nẵng - 2021 Công trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Lâm Chí Dũng Phản biện 1: PGS.TA VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 2: TS LÊ CƠNG TỒN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng năm 2021 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nhà nước ta phát triển với xu hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định nước phát triển khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Cuộc sống người dân ngày nâng cao, dịch vụ tiện ích nhằm tạo điều kiện cho người dân dần đến dịch vụ ngân hàng tổ chức tín dụng dễ dàng Ngân hàng hệ thống tài tín dụng ngày đổi mới, tiện ích ngân hàng bước mang lại thuận lợi giao dịch người dân Hệ thống tài Ngân hàng có bước chuyển biến kèm theo loại hình kinh doanh phong phú giúp cho việc giao dịch khách hàng với ngân hàng hay tổ chức tín dụng đơn giản, thuận tiện, dễ dàng Hơn 25 năm đổi phát triển, kinh tế Việt Nam tiến bước vững để hội nhập với kinh tế khu vực giới Nền kinh tế nước ta gặt hái thành tựu đáng kể để chuyển sang “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” theo hướng cơng nghiệp hóa - đại hóa nâng cao suất sản xuất, tạo lượng lớn sản phẩm hàng hóa đa dạng phong phú đáp ứng tốt nhu cầu người tiêu dùng Nắm bắt xu hướng phát triển nhu cầu người dân nâng cao tính cạnh tranh, Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà TP Đà Nẵng trọng đến hoạt động cấp tín dụng để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách nhằm cải thiện đời sống ngày khách hàng khơng phải có khả tự tài trợ cho nhu cầu phát sinh thời điểm cần Tuy nhiên thực tế hoạt động tồn vướng mắc chủ quan khách quan làm ảnh hưởng đến khả tăng trưởng tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà coi thị trường có nhiều tiềm giai đoạn phát triển Bên cạnh đó, thời điểm tại, nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh TP.Đà Nẵng nói chung chi nhánh Quận Sơn Trà nói riêng cịn Với lý trên, cần phải có nghiên cứu định để hoàn thiện tốt hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm khắc phục khó khăn đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng khơng ngừng nâng cao chất lượng, hạn chế rủi ro cho Chi nhánh Vì đề tài “Hồn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Trên sở khảo sát nghiên cứu thực tế tình hình cho vay tiêu dùng Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng nguyên nhân tồn việc áp dụng cho vay tiêu dùng thời gian qua chi nhánh Qua khuyến nghị nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng mang lại tác động tích cực cho xã hội, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế thành phố nước Những nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể: - Hệ thống sở lý luận hoạt động CVTD NHTM - Thực trạng hoạt động CVTD chi nhánh - Đề xuất khuyến nghị với chủ thể liên quan trực tiếp nhằm hoàn thiện hoạt động CVTD NHNo&PTNT Quận Sơn Trà Cần giải câu hỏi nghiên cứu sau: - Nội dung hoạt động CVTD NHTM gì? - Những nhân tố tác động đến hoạt động CVTD? - Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh? (về lực cạnh tranh, tăng trưởng dư nợ, thị phần, hiệu sinh lời hoạt động CVTD, kiểm soát rủi ro, nguồn nhân lực, sách khách hàng.) - Những khuyến nghị giúp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Chi nhánh Quận Sơn Trà, Đà Nẵng? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng NHNo & PTNT Quận Sơn Trà Đối tượng khảo sát: - Các phận/ phòng ban chức NH: Phòng Kinh doanh PGD trực thuộc Agribank Chi nhánh Quận Sơn Trà - Các quan, doanh nghiệp có tham gia trả lương qua tài khoản Agribank khách hàng có quan hệ vay vốn với NH 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: luận văn tập trung nghiên cứu phân tích tình hình CVTD theo hình thức cho vay truyền thống, không đề cập đến hình thức khác như: thấu chi, cho vay qua thẻ tín dụng - Về khơng gian: NHNo&PTNT Việt Nam Quận Sơn Trà - Về thời gian: luận văn giới hạn nghiên cứu sở lấy liệu thực tế từ năm 2017 đến năm 2019, đề xuất khuyến nghị cho năm Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Luận văn nghiên cứu dựa việc sử dụng phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu, phương pháp phân tích, thống kê mơ tả, tổng hợp, phương pháp so sánh, tư logic,… kết hợp lý luận với thực tiễn để giải vấn đề liên quan luận văn - Sử dụng phương pháp thu thập liệu sơ cấp thứ cấp như: + Số liệu thứ cấp: từ báo cáo tổng kết, báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tín dụng hàng năm NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Quận Sơn Trà, Đà Nẵng, báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh năm kinh doanh định hướng năm ngân hàng + Số liệu sơ cấp: Phỏng vấn trực tiếp chuyên gia lĩnh vực ngân hàng Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài nghiên cứu luận văn trình bày gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng NHNo&PTNT VN Chi nhánh Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng NHNo&PTNT VN Chi nhánh Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng thể cho mối quan hệ vay cho vay Trong đó, người vay cá nhân tổ chức, người cho vay ngân hàng, tổ chức tài tín dụng khác Sản phẩm vay hàng hóa tiền Hay nói tín dụng chuyển nhượng quyền sử dụng lượng giá trị hay vật theo điều kiện mà hai bên thoả thuận, để khách hàng sử dụng tài sản (bằng tiền, tài sản hay uy tín) với ngun tắc có hoàn trả nghiệp vụ cho vay, chiết khấu (tái chiết khấu), cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng nghiệp vụ khác Tín dụng ngân hàng thể hình thức nghiệp vụ khác như: cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao toán bảo lãnh Theo khoản 1, điều 2, Thông tư quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng số 39/2016/TT-NHNN quy định: “Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi” 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng vốn ngân hàng với chủ thể kinh tế khác xã hội, ngân hàng giữ vai trị vừa người vay, vừa người cho vay Tín dụng ngân hàng có thời hạn cho vay phong phú, cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn ngân hàng điều chỉnh nguồn vốn với để đáp ứng nhu cầu thời hạn vay Thu nhập từ khoản cho vay tiền lãi mà người vay trả cho ngân hàng Chỉ có tiền lãi thu từ cho vay bù chi phí tiền gởi, chi phí dự trữ, chi phí kinh doanh, chi phí quản lý, khoản phí chi phí rủi ro đầu tư; ngồi cịn tạo lợi nhuận cho ngân hàng Nguồn vốn tín dụng ngân hàng nguồn vốn huy động từ nguồn tiền nhàn rỗi người dân, xã hội với khối lượng kỳ hạn khác nhau, thỏa mãn nhu cầu vốn đa dạng thời gian khối lượng mục đích sử dụng Sự tin tưởng đóng vai trị quan trọng q trình tồn phát triển quan hệ tín dụng ngân hàng Và rủi ro hoạt động ngân hàng có xu hướng tập trung vào danh mục khoản vay 1.1.3 Vai trị tín dụng ngân hàng Với tình hình kinh tế nước ta nay, vai trị tín dụng là: - Vai trị quan trọng tín dụng ngân hàng cung ứng vốn cách kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để trì trình sản xuất liên tục, đồng thời góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế đất nước Trong kinh tế sản xuất hàng hóa, tín dụng xem nguồn vốn hình thành nên vốn lưu động vốn cố định doanh nghiệp, tín dụng góp phần đưa vật tư hàng hóa vào sản xuất, giúp đẩy nhanh tiến khoa học kỹ thuật, trình tái sản xuất xã hội Bên cạnh đó, phân phối tín dụng góp phần điều hịa nguồn vốn tồn kinh tế, tạo điều kiện cho trình sản xuất liên tục Là cầu nối tiết kiệm đầu tư, tạo nên động lực kích thích tiết kiệm đồng thời phương tiện đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển - Thúc đẩy trình tập trung vốn cho sản xuất, làm cho trình từ sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng diễn hiệu Hoạt động ngân hàng tập trung vốn, lượng tiền tệ nhàn rỗi tạm thời chưa sử dụng, sở vay cơng ty, doanh nghiệp có nhu cầu vốn Mặt khác, q trình đầu tư tín dụng thực cách tập trung, chủ yếu cho công ty, doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hiệu - Là công cụ tài trợ cho ngành kinh tế phát triển ngành kinh tế mũi nhọn Nhà nước ta tập trung tín dụng để tài trợ phát triển ngành nông nghiệp đặc biệt nông nghiệp xanh, ưu tiên xuất khẩu, từ tạo điều kiện động lực phát triển ngành kinh tế khác - Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh tế doanh nghiệp Đặc trưng tín dụng vận động sở hồn trả có lợi tức, hoạt động kích thích việc sử dụng vốn có hiệu Bằng việc tác động vậy, doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng phải quan tâm đến việc nâng cao hiệu sử dụng vốn, giảm chi phí sản xuất, tăng vịng quay vốn, tạo điều kiện nâng cao lợi nhuận doanh nghiệp - Tạo điều kiện để phát triển quan hệ kinh tế với nước Trong điều kiện kinh tế mở nay, tín dụng trở thành phương tiện giúp kết nối kinh tế nước lại với nhau, siết chặt mối quan hệ, từ phát triển kinh tế mặt đời sống xã hội 1.1.4 Nguyên tắc tín dụng ngân hàng Nguyên tắc cho vay NHTM quy định rõ Điều Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng NHNN Việt Nam ban hành sau: “Hoạt động cho vay tổ chức tín dụng khách hàng thực theo thỏa thuận tổ chức tín dụng khách hàng, phù hợp với quy định Thông tư quy định pháp luật có liên quan bao gồm pháp luật bảo vệ mơi trường Khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng phải đảm bảo sử dụng vốn vay mục đích, hoàn trả nợ gốc lãi tiền vay thời hạn thỏa thuận với tổ chức tín dụng” - Vay vốn phải có mục đích vay sử dụng mục đích thoả thuận - Vốn vay phải hoàn trả nợ gốc lãi thời hạn - Vốn vay phải có đảm bảo 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Cho vay tiêu dùng a Khái niệm Hiện nay, chưa có định nghĩa thống hoạt động cho vay tiêu dùng, có nhiều khái niệm đề cập đến cho vay tiêu dùng khái niệm có thống Định nghĩa cho vay tiêu dùng khác nội dung giống nhau, đề cập đến mục đích loại cho vay Như NHTM hiểu cho vay tiêu dùng xem khoản tiền vay cấp cho cá nhân, hộ gia đình để chi dùng cho mục đích khơng kinh doanh nên kết luận sau: Cho vay tiêu dùng hiểu việc Ngân hàng chuyển giao cho khách hàng 10 a Căn vào mục đích vay - Cho vay tiêu dùng cư trú (cho vay tiêu dùng bất động sản) - Cho vay tiêu dùng phi cư trú (cho vay tiêu dùng thơng thường: Một số loại hình cho vay tiêu dùng thơng thường liệt kê như: + Cho vay du học + Cho vay mua phương tiện lại + Cho vay hỗ trợ tiêu dùng khác b Căn vào phương thức hoàn trả Cho vay tiêu dùng trả góp Cho vay tiêu dùng phi trả góp Cho vay tiêu dùng tu n hồn c Căn vào đặc điểm tài trợ Cho vay tiêu dùng gián tiếp Cho vay tiêu dùng trực tiếp d Căn vào thời hạn cho vay - Cho vay tiêu dùng ngắn hạn - Cho vay tiêu dùng trung hạn - Cho vay tiêu dùng dài hạn e Căn vào hình thức bảo đảm tiền vay - Cho vay tín chấp - Cho vay cầm cố - Cho vay chấp - Cho vay đảm bảo tài sản hình thành tương lai 1.2.3 Đối tƣợng cho vay tiêu dùng  Phân loại theo thu nhập:  Phân loại theo tình trạng cơng tác 11 1.2.4 Nội dung hoạt động cho vay tiêu dùng Hoạt động cho vay tiêu dùng tất NHTM nhằm mục tiêu như:  Mục tiêu cạnh tranh  Mục tiêu sinh lời  Mục tiêu kiểm soát rủi ro Nhằm đạt mục tiêu trên, hoạt động cho vay tiêu dùng xác định dựa trên:  Hoạt động khảo sát thị trường  Hoạt động nghiên cứu kế hoạch cung ứng sản phẩm  Hoạt động quảng bá kênh phân phối  Hoạt động trì nâng cao chất lượng cung ứng sản phẩm  Hoạt động kiểm soát rủi ro 1.2.5 Tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay tiêu dùng a Quy mô cho vay tiêu dùng thể qua tiêu chí: b Thị ph n cho vay tiêu dùng NH thị trường mục tiêu: c Cơ cấu cho vay tiêu dùng: d Hiệu sinh lời hoạt động cho vay tiêu dùng: e Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay tiêu dùng: f Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.3.1 Các nhân tố bên  Chất lượng nguồn nhân lực  Qui mơ nguồn vốn ngân hàng  Chính sách tín dụng ngân hàng 12  Qui trình thủ tục cho vay ngân hàng  Hệ thống thông tin công nghệ ngân hàng 1.3.2 Các nhân tố bên ngồi  Mơi trường văn hố - xã hội  Môi trường kinh tế  Môi trường pháp lý  Định hướng phát triển sách kinh tế Nhà nước  Các nhân tố thuộc thân khách hàng + Khả tài khách hàng + Đạo đức khách hàng + Tài sản đảm bảo khách hàng CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 2.1.1 Phân cấp Ngân hàng 2.1.2 Mạng lƣới hoạt động 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức 2.1.4 Nguồn nhân lực 2.1.5 Đặc điểm cơng nghệ 2.1.6 Huy động vốn 13 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Chi nhánh (ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm Năm Năm 2017 2018 2019 2018/2017 +; - Phân theo kỳ hạn 2019/2018 +; % - % 1,375 1,494 1,599 119 8.65% 105 7.03% Không KH 194 158 181 -36 -18.56% 23 14.56% KH 12T 743 867 924 124 16.69% 57 6.57% KH từ 12T - 24T 433 468 493 35 8.08% 25 5.34% KH từ 24T trở lên 1 -4 -80.00% 0.00% Phân theo TP KT 1,375 1,494 1,599 119 8.65% 105 7.03% 81 36 46 -45 -55.56% 10 27.78% 1,294 1,458 1,553 164 12.67% 95 6.52% Tiền gửi tổ chức kinh tế Tiền gửi dân cư (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Sơn Trà năm 2017- 2019) 2.1.7 Hoạt động cho vay Bảng 2.2 Tình hình cho vay Chi nhánh (ĐVT: Tỷ đồng) Năm 2017 Chỉ tiêu Tổng dƣ nợ CV Số tiền Tỷ trọng Năm 2018 Số tiền Tỷ trọng Năm 2019 Số tiền Tỷ trọng 522,000 100 647,000 100 822,000 100 - Cho vay ngắn hạn 217,000 42% 271,000 42% 425,000 52% - Cho vay trung hạn 168,000 32% 220,000 34% 80,000 10% - Cho vay dài hạn 137,000 26% 156,000 24% 317,000 38% I PL theo thời hạn 14 II PL theo đối tượng - Cá nhân, hộ gia đình 298,000 57% 382,000 59% 417,000 51% - Doanh nghiệp 224,000 43% 265,000 41% 405,000 49% (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Sơn Trà năm 2017- 2019) 2.1.8 Hoạt động dịch vụ Bảng 2.3 Kết hoạt động dịch vụ Chi nhánh (ĐVT: Tỷ đồng) Năm 2017 Chỉ tiêu Tỷ tiền trọng 5,162 100% 2,140 Năm 2019 Tỷ Số Tỷ trọng tiền trọng 6,050 100% 7,130 100% 42% 2,662 44% 3,209 45% 0,674 13% 0,847 14% 0,998 14% - Dịch vụ kiều hối 0,058 1% 0,068 1% 0,071 1% - Thu từ dịch vụ thẻ 1,032 20% 1,089 18% 1,355 19% 0,671 13% 0,786 13% 0,856 12% 0,351 7% 0,423 7% 0,428 6% 0,236 4% 0,175 3% 0,214 3% Tổng thu dịch vụ Số Năm 2018 Số tiền - Thu từ dịch vụ toán nước - Thu từ dịch vụ TTQT - Thu từ dịch vụ ngân quỹ - Thu từ dịch vụ kinh doanh ngoại tệ - Thu từ dịch vụ khác (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Sơn Trà năm 2017- 2019) 15 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo & PTNT CN QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG 2.2.1 Thực trạng triển khai nội dung hoạt đông cho vay tiêu dùng NHNo & PTNT CN Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng a Môi trường kinh doanh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà b Thực trạng triển khai nội dung hoạt động cho vay tiêu dùng NHNo&PTNT quận Sơn Trà  Nâng cao lực cạnh tranh  Tập trung mục tiêu tăng trưởng dư nợ, tăng thị phần  Nâng cao hiệu sinh lời từ hoạt động cho vay tiêu dùng  Tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng  Phát triển nguồn nhân lực  Triển khai chế khuyến khích hoạt động bán lẻ  Chính sách khách hàng 2.2.2 Kết hoạt động cho vay tiêu dùng a Quy mô cho vay tiêu dùng Bảng 2.4: Dư nợ CVTD tăng trư ng dư nợ CVTD giai đoạn 2017-2019 (Đvt: tỷ đồng) Năm 2017 Chỉ tiêu Thực Tổng dư nợ CV 522 Dư nợ CVTD 176 Tỷ trọng 33.7 Tăng trưởng so với năm trước KH Năm 2018 % Thực KH Năm 2019 % 647 170 104% 210 KH % 822 197 107% 32.5 34 Thực 285 255 112% 34.7 19.32 75 35.71 16 b Số lượng khách hàng vay tiêu dùng Bảng 2.5: Số lượng khách hàng cho vay tiêu dùng giai đoạn 20172019 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số lượng KH vay tiêu dùng người 823 876 1007 Dư nợ bình quân KH tỷ đồng 0.21 0.24 0.28 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Sơn Trà năm 2017- 2019) c Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn giai đoạn 2017-2019 (ĐVT: Tỷ đồng) Năm 2017 Chỉ tiêu Dư nợ Số tiền Năm 2018 Năm 2019 Tỷ Số Tỷ Số Tỷ trọng tiền trọng tiền trọng 176 100% 210 100% 285 100% Ngắn hạn 125 71% 153 73% 211 74% Trung dài 51 29% 57 27% 74 26% CVTD hạn (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Sơn Trà năm 2017-2019) d Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo hình thức bảo đảm 17 Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ CVTD theo hình thức đảm bảo giai đoạn 2017-2019 Năm 2017 Chỉ tiêu Số tiền (Tỷ đồng) Dư nợ CVTD 176 Năm 2018 Tỷ Số tiền trọng (Tỷ đồng) (%) Năm 2019 Tỷ Số tiền Tỷ trọng (Tỷ đồng) trọng (%) 100 (%) 210100 285 100 Có TSĐB 167,6 95,2 200,6 95,5 278,4 97,7 Khơng có 8,4 4,8 9,4 4,5 6,6 2,3 TSĐB (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Sơn Trà) e Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm Bảng 2.8 Dư nợ cho vay tiêu dùng phân theo sản phẩm CVTD giai đoạn 2017-2019 (ĐVT: Tỷ đồng) Năm 2017 Chỉ tiêu Mua nhà ở, đất Số tiền Tỷ trọng Năm 2018 Số tiền Tỷ trọng Năm 2019 Số tiền Tỷ trọng 38,72 22% 52,5 25% 99,75 35% Sửa chữa, xây nhà 79,2 45% 98,7 47% 91,2 32% Cho thấu chi 1,76 1% 4,2 2% 2,85 1% 15,84 9% 21 10% 22,8 8% 12,32 7% 12,6 6% 17,1 6% 28,16 16% 21 10% 51,3 18% 176 100% 210 100% 285 100% Mua, sửa chữa phương tiện phục vụ lại Học tập, du lịch, chữa bệnh Các nhu cầu tiêu dùng khác Tổng dƣ nợ CVTD (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Sơn Trà) 18 f Chất lượng cung ứng dịch vụ Bảng 2.9 Kết đo lường hài lòng khách hàng dịch vụ CVTD ĐVT: % Khách hàng STT Đánh giá khách hàng 2017 2018 2019 Ghi Đánh giá cao 62 73 76 Đánh giá trung bình 31 19 16 Phàn nàn 8 - Phàn nàn thủ tục 6 Đang cải thiện - Phàn nàn thời gian 2 Đang khắc phục - Phàn nàn cán 0 Đã khắc phục (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Sơn Trà) g Thực trạng kiểm soát rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng Bảng 2.10: Thực trạng kiểm soát hoạt động cho vay tiêu dùng giai đoạn 2017-2019 (Đvt : Tỷ đồng) ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Dư nợ cho vay tiêu dùng Tỷ đồng 176 210 285 Tổng nợ xấu CVTD (nhóm 3-5) Tỷ đồng 26.4 37.8 57 Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng % 0.15 0.18 0.2 Chỉ tiêu Tốc độ phát triển dư nợ CVTD Tổng nợ từ nhóm đến Tỷ lệ dư nợ CVTD từ nhóm đến Tỷ lệ xóa nợ rịng CVTD Tỷ lệ trích lập dự phòng CVTD % Tỷ đồng % % % 19,32 35,71 41 53.2 73.1 0.23 0.25 0.26 0 Theo yêu cầu CN cấp Agribank Đà Nẵng (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Sơn Trà) 19 h Thực trạng hiệu từ hoạt động CVTD Bảng 2.11 Thu nhập cho vay tiêu dùng Chỉ tiêu Thu nhập ròng từ cho vay tiêu ĐVT Tỷ 2017 2018 2019 5,1 6,5 10,7 - 27,5 64,6 đồng dùng Tốc độ tăng TNR từ cho vay tiêu % dùng (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh CN Sơn Trà) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Kết đạt đƣợc 2.3.2 Hạn chế 2.3.3 Các nguyên nhân hạn chế a Nguyên nhân bên  Môi trường pháp lý  Môi trường xã hội b Nguyên nhân bên  Chính sách tín dụng  Cơ cấu tổ chức đội ngũ nhân  Hoạt động Marketing 20 CHƢƠNG 3: KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHNo&PTNT VN CN QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh chung NHNo&PTNT Việt Nam CN TP Đà Nẵng 3.1.2 Định hƣớng hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Việt Nam CN Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 3.1.3 Định hƣớng hoạt động cho vay tiêu dùng NHNo&PTNT Việt Nam CN Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH 3.2.1 Khuyến nghị với NHNo&PTNT CN Quận Sơn Trà a Phát triển quy mô khách hàng b Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng  Thực quy trình tín dụng  Hạn chế rủi ro thông qua TSBĐ khoản vay tiêu dùng - Tăng cường kiểm sốt độ tin cậy thơng tin khách hàng - Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng - Vận dụng tốt điều khoản hợp đồng - Tích cực đơn đốc xử lý nợ xấu c Tiếp tục hoàn thiện cấu CVTD cách hợp lý d Nâng cao chất lượng dịch vụ e Nâng cao chất lượng nhân f Tăng cường công tác truyền thông, cổ động 21 3.2.2 Khuyến nghị với NHNo & PTNT CN Thành phố Đà Nẵng 3.2.3 Khuyến nghị với NHNN Việt Nam 22 KẾT LUẬN Có thể thấy, trình hội nhập Việt Nam với giới bên cạnh việc tạo nhiều thuận lợi cho kinh tế nước ta phát triển, mặt khác đặt kinh tế nước ta vào khơng khó khăn Việc hội nhập kinh tế giúp tiếp cận với nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nước trước, tạo điều kiện cho phát triển cách nhanh Hội nhập giúp ta tiếp cận với thị trường rộng lớn, nhiều tiềm năng, điều kiện thương mại đối xử bình đẳng qua tạo thuận lợi cho việc giao thương hàng hoá ta với nước khác Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi nêu phải đối mặt với khó khăn mà việc hội nhập kinh tế tạo nên như: rào cản thuế quan phải cắt giảm phù hợp với quy định chung, nguồn thu ngân sách s bị ảnh hưởng; tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, mẫu mã, vấn đề an toàn sản xuất phải tuân thủ theo quy định chung nghiêm ngặt Đặc biệt cạnh tranh s diễn mạnh m mà bảo hộ nhà nước hàng hố, ngành nghề khơng cịn, quy định hàng hoá, hãng sản xuất nước Việt Nam s bị dỡ bỏ Ngành ngân hàng khơng thể nằm ngồi xu chung đó, hệ thống ngân hàng nước s phải đối mặt với cạnh tranh vô khốc liệt, thị phần thị trường ngân hàng nước s bị chia tổ chức tài chính, ngân hàng nước ngồi có quy mơ vốn hùng hậu, chế quản lý đạt trình độ cao, cơng nghệ đại s tham gia cạnh tranh cách bình đẳng, khơng bị ràng buộc trước Hoạt động ngân hàng bán lẻ nói chung hoạt động cho vay 23 tiêu dùng nói riêng cịn mẻ NHTM Việt Nam Tuy nhiên, qua kết ban đầu mà mang lại hệ thống NHTM Việt Nam thành công chứng minh ngân hàng nước phát triển, thấy tiềm triển vọng phát triển Khi bắt tay vào thực hiện, NHTM Việt Nam khó tránh khỏi bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu Nhưng nhờ vậy, ngân hàng thấy cần thiết việc phải nỗ lực, phải chuẩn bị mặt, nguồn nhân lực, công nghệ, nguồn vốn, sở vật chất đầy đủ để cạnh tranh cách mạnh m hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng Hoạt động CVTD trở thành mục tiêu chiến lược mang tầm quan trọng với kinh tế Agribank Quận Sơn Trà ngân hàng đánh giá có nhiều ưu so với NHTM khác nguồn vốn mạng lưới hoạt động Trong thời gian qua, Agribank Quận Sơn Trà thực tốt hoạt động CVTD đảm bảo an toàn khoản CVTD Từ việc nghiên cứu sở lý luận phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank chi nhánh Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, luận văn giải số vấn đề nghiên cứu sau đây: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM - Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank chi nhánh quận Sơn Trà giai đoạn 2017 – 2019 Qua đưa nhận xét, đánh giá mặt thành công, hạn chế phân tích nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Tôi mong với khuyến nghị nêu đóng góp 24 phần vào hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank chi nhánh Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực nghiên cứu, trình độ hiểu biết học viên cịn hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Xin cảm ơn tham gia đóng góp, chỉnh sửa Hội đồng phản biện để luận văn hoàn thiện ... ro cho Chi nhánh Vì đề tài “Hồn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng? ?? chọn làm đề tài nghiên cứu cho. .. Thực trạng cho vay tiêu dùng NHNo&PTNT VN Chi nhánh Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng NHNo&PTNT VN Chi nhánh Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng Tổng... dụng cho vay tiêu dùng thời gian qua chi nhánh Qua khuyến nghị nhằm hoàn thiện phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh NHNo&PTNT Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng mang lại tác động tích cực cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quận sơn trà, thành phố đà nẵng , Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh quận sơn trà, thành phố đà nẵng