0

Đề cương triết I Chương i

6 14 0
  • Đề cương triết I   Chương i

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 19:59

Đề cương Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin I Chương I. Tài liệu dành cho các bạn sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội. Gồm các câu hỏi chương I, được trả lời ngắn gọn, dễ hiểu. Chúc các bạn học tập thật tốt. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT I – Chương I Câu 3/13 (6đ): Trình bày nội dung vấn đề triết học Khái niệm vấn đề triết học: - Triết học hệ thống quan điểm lí luận chung giới vị trí người giới - Theo Ăng-ghen: “Vấn đề lớn triết học, đặc việt triết học đại, vấn đề quan hệ tư tồn tại” Hai mặt vấn đề triết học - Mặt thứ nhất: vật chất ý thức có trước? • Chủ nghĩa vật cho rằng: vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quy định ý thức • Chủ nghĩa tâm cho rằng: ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quy định vật chất • Các nhà triết hoc nhị nguyên cho rằng: vật chất ý thức tồn tại, không quy định lẫn - Mặt thứ hai: người có khả nhận thức giới hay khơng? • Các nhà triết học khả tri cho rằng: người có khả nhận thức giới • Các nhà triết học bất khả tri cho rằng: người không nhận thức giới nhận thức bề ngồi, khơng nhận thức chất vấn đề Mối quan hệ vật chất ý thức vấn đề triết học, vì: - Trong giới có nhiều vật, tượng khác nhau, mối quan hệ vật chất ý thức bao trùm lên toàn giới - Giải mối quan hệ sở, tảng để giải vấn đề lại triết học - Giải mối quan hệ sở để phân định lập trường tư tưởng, giới quan nhà triết học học thuyết họ - Tất nhà triết học trực tiếp gián tiếp giải mối quan hệ Câu 4/13 (4đ): Tại vấn đề quan hệ tư tồn hay quan hệ vật chất ý thức xem vấn đề triết học? Khái niệm vấn đề triết học: - Triết học hệ thống quan điểm lí luận chung giới vị trí người giới ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP TRIẾT I – Chương I Theo Ăng-ghen: “Vấn đề lớn triết học, đặc việt triết học đại, vấn đề quan hệ tư tồn tại” Mối quan hệ vật chất ý thức vấn đề triết học, vì: - Trong giới có nhiều vật, tượng khác nhau, mối quan hệ vật chất ý thức bao trùm lên toàn giới - Giải mối quan hệ sở, tảng để giải vấn đề lại triết học - Giải mối quan hệ sở để phân định lập trường tư tưởng, giới quan nhà triết học học thuyết họ - Tất nhà triết học trực tiếp gián tiếp giải mối quan hệ - Câu 5/13 (6đ): Phân tích định nghĩa vật chất Lênin rút ý nghĩa khoa học định nghĩa Quan điểm trước Mác vật chất - Thời cổ đại: đầy thời kỳ khoa học chưa phát triển, nhận thức người hạn chế nên nhà khoa học đồng với nước, lửa, khơng khí đất, ngun tử - Thời kỉ XVII-XVIII: thời kỳ học cổ điển Niu-tơn phát triển nên nhà triết học đề cao vai trò khối lượng họ đông vất chất với khối lượng Định nghĩa vật chất Lê-nin: “Vật chất mội phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác.” Phân tích nội dung định nghĩa - Vật chất phạm trù triết học: chất nhận thức góc độ triết học khơng phải khoa học cụ thể Hơn nhận thức hình thức phạm trù nghĩa đặc trưng, thuộc tính phổ biến vật chất ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT I – Chương I Vật chất thực khách quan: tất tồn bên ngồi độc lập ý thức người (dù người nhận thức hay chưa nhận thức được) - Vật chât gây nên cảm giác người giản tiếp hay trực tiếp tác động lên cảm giác người; ý thức người phản ánh vật chất, vật chất ý thức phản ánh Ý nghĩa khoa học định nghĩa - Giải triệt để hai mặt vấn đề triết học lập trường vật biện chứng - Khắc phục hạn chế quan niệm vật chất chủ nghĩa vật siêu hình - Cung cấp nhận thức khoa học để xác định vật chất không vật chất; tạo lập sở lý luận cho việc xây dựng quan điểm vật lịch sử, khắc phục hạn chế tâm quan niệm xã hội - Câu 6/13 (4đ): So sánh quan điểm vật chất lịch sử Triết học vật trước C Mác với quan điểm vật chất Lê-nin? - - Quan điểm trước Mác vật chất Thời cổ đại: đầy thời kỳ khoa học chưa phát triển, nhận thức người hạn chế nên nhà khoa học đồng với nước, lửa, khơng khí đất, ngun tử Thời kỉ XVII-XVIII: thời kỳ học cổ điển Niu-tơn phát triển nên nhà triết học đề cao vai trị khối lượng họ đơng vất chất với khối lượng Định nghĩa vật chất Lê-nin: “Vật chất mội phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác.” thông qua định nghĩa, vật chất tất tồn khách quan bên ngồi, tất tồn bên độc lập ý thức người (dù người nhận thức hay chưa nhận thức được) khắc phục hạn chế quan niệm trước Mác vật chất Câu 7/13 (4đ): Sự phân biệt vật chất ý thức tuyệt đối hay tương đối? Tại sao? ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT I – Chương I Định nghĩa vật chất Lê-nin: “Vật chất mội phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh tồn không lệ thuộc vào cảm giác.” Khái niệm ý thức: phản ánh dạng vật chất có tổ chức cao não người Ý thức phản ánh giới bên vào não người cách động, sang tạo người có phản ánh ý thức Sự phân biệt vật chất ý thức vừa tương đối vừa tuyệt đối - Là tuyệt đối lí luận nhận thức, vật chất ý thức hai phạm trù đối lập Vật chất phản ánh, ý thức phản ảnh - Là tương đối ý thức chẳng qua giới vật chất chuyển vào não người cải biến Hình ảnh ý thức bị giới vật chất quy định nội dung lẫn hình thức Câu 8/13 (4đ): Tại vận động phương thức tồn vật chất? Khái niệm vật động: Vận động biến đổi nói chung tức thay đổi từ đơn giản đến phức tạp diễn giới hình thức vận động: - Vận động học: di chuyển vị trí vật thể khơng gian - Vận động vật lí vận động phần tử, hạt bản, vận động điện tử, q trình nhiệt, điện… - Vận động hóa học: biến đổi chất vô cơ, hữu q trình hóa hợp phân giải - Vận động sinh vật: trao đổi chất thể sống môi trường… - Vận động xã hội: thay hình thái kinh tế-xã hội, mặt đời sống xã hội Vận động đứng im - Đứng im trạng thái vận động đặc biệt, ổn định vật Đứng im xảy quan hệ xác định với hình thức vận động xác định Đứng im tương đối tạm thời vận động tuyệt đối Vận động phương thức tồn vật chất bới - Ở đâu có vật chất có vận động Khơng có dạng vật chất khơng vận động - Tất dạng vật chất giới biểu tồn thơng qua vận động q trình tự thân vận động ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT I – Chương I - Vận động không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mà tồn vĩnh viễn Nguồn gốc vận động nằm thân vật Câu 9/13 (chưa xác định): Đứng im có phải hình thức vận động hay khơng? Tại sao? Khái niệm vật động: Vận động biến đổi nói chung tức thay đổi từ đơn giản đến phức tạp diễn giới hình thức vận động: - Vận động học: di chuyển vị trí vật thể khơng gian - Vận động vật lí vận động phần tử, hạt bản, vận động điện tử, trình nhiệt, điện… Vận động hóa học: biến đổi chất vơ cơ, hữu q trình hóa hợp phân giải - Vận động sinh vật: trao đổi chất thể sống môi trường… - Vận động xã hội: thay hình thái kinh tế-xã hội, mặt đời sống xã hội Vận động đứng im - Đứng im trạng thái vận động đặc biệt, ổn định vật Đứng im xảy quan hệ xác định với hình thức vận động xác định Đứng im tương đối tạm thời vận động tuyệt đối - Câu 10/13 (6đ): Quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng nguồn gốc chất ý thức? Nguồn gốc ý thức - Nguồn gốc tự nhiên • Khái niệm phản ảnh: Phản ánh tự tái tạo đặc điểm dạng vật chất dạng vật chất khác trình tác động qua lại lẫn chúng • Có loại phản ánh Phản ánh lí hóa: đặc trung cho loại vật chất vô sinh Phản ánh sinh vật: đặc trưng cho loại vật chất hữu sinh thể mức độ: tính kích thức, tính cảm ứng, tính tâm lí Phản ánh ý thức: có người, ý thức phản ánh vật chất có ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT I – Chương I   tổ chức cao gọi não người Ý thức phản ánh vật chất vào não người cách động, sáng tạo Do toàn não người với giới bên tác động vào não người nguồn gốc tự nhiên ý thức - Nguồn gốc xã hội: Thơng qua q trình lao động, sản xuất, não người dần hoàn thiện Khả phản ánh não ngày phát triển, đồng thời thông qua q trình lao động, ngơn ngữ hình thành Ngơn ngữ phương tiện truyền tải lưu trữ thông tin, đặc biệt ngơn ngữ có khả hệ thống hóa, khái quát hóa tri thức người Do q trình lao động, sản xuất hoạt động thực tiễn nguồn gốc định đời ý thức nguồn gốc xã hội ý thức Bản chất ý thức - Trên sở tri thức biết, người suy luận tri thức - Ý thức hình ảnh chủ qua giới khách quan, hình ảnh ý thức bị chi phối mục đích nhận thức trình độ nhận thức người - Ý thức tượng xã hội mang chất xã hội, ý thức chịu chi phối quy luật tự nhiên, cịn chịu chi phối quy luật xã hội ...ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRIẾT I – Chương I Theo Ăng-ghen: “Vấn đề lớn triết học, đặc việt triết học đ? ?i, vấn đề quan hệ tư tồn t? ?i? ?? M? ?i quan hệ vật chất ý thức vấn đề triết học, vì: - Trong gi? ?i có... triển, nhận thức ngư? ?i hạn chế nên nhà khoa học đồng v? ?i nước, lửa, không khí đất, nguyên tử Th? ?i kỉ XVII-XVIII: th? ?i kỳ học cổ ? ?i? ??n Niu-tơn phát triển nên nhà triết học đề cao vai trò kh? ?i lượng... chất - Th? ?i cổ đ? ?i: đầy th? ?i kỳ khoa học chưa phát triển, nhận thức ngư? ?i hạn chế nên nhà khoa học đồng v? ?i nước, lửa, khơng khí đất, ngun tử - Th? ?i kỉ XVII-XVIII: th? ?i kỳ học cổ ? ?i? ??n Niu-tơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương triết I Chương i, Đề cương triết I Chương i