0

QUY CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY TÍN CHỈ;, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

21 4 0
  • QUY CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY  TÍN CHỈ;, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2021, 23:03

UBND TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Số: 204 /QC-CĐYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 15tháng 05 năm 2017 QUY CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY TÍN CHỈ; QUY CHẾ KIỂM TRA, THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP Căn Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Căn Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 Chính phủ quy định điều kiện đầu tư hoạt động lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Căn Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng năm2017 Bộ Lao động-Thương binh Xã hội quy định việc tổ chức thực chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đảng theo niên chế theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét cơng nhận tốt nghiệp; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa ban hành Quy chế tổ chức thực chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Quy chế quy định tổ chức thực chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp Quy chế áp dụng cho hệ đào tạo trung cấp cao đẳng trường Cao đẳng y tế Thanh Hóa Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, từ ngữ hiểu sau: 1.Đào tạo theo phương thức tích lũy tín tổ chức theo học kỳ, phương thức đào tạo người học chủ động lựa chọn theo quy định trường để học tích lũy mơn học hồn tất tồn chương trình Người học tích lũy đủ tín quy định chương trình ngành, nghề học xét cấp tốt nghiệp Tín sử dụng để tính khối lượng học tập sinh viên Một tín quy định tối thiểu 15 học lý thuyết 30 tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; 30 thực hành, thí nghiệm, thảo luận 15 tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; 40 thực tập sở thực tập lâm sàng bệnh viện Thời gian tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn điều kiện để người học tiếp thu kiến thức, kỹ không tính quy đổi tín chương trình Một học thực hành, thực tập 60 phút; học lý thuyết 45 phút Điều Thời gian khóa học thời gian hoạt động giảng dạy Thời gian đào tạo thời gian thiết kế để người học hoàn thành chương trình cụ thể đủ điều kiện để nhận tốt nghiệp tương ứng với chương trình đó, cụ thể: a) Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy tín thời gian tích lũy đủ số lượng tín quy định cho chương trình; b) Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín thời gian tích lũy đủ số lượng tín cho chương trình người có tốt nghiệp trung học phổ thông học thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông Thời gian tối đa để người học hồn thành chương trình bao gồm thời gian tối đa để hồn thành mơn học chương trình, tính từ thời điểm bắt đầu học mơn học thứ đến hồn thành mơn học cuối chương trình; a) Thời gian tối đa để người học hồn thành chương trình khơng vượt q hai lần thời gian thiết kế cho chương trình từ hai đến ba năm học, không vượt ba lần thời gian thiết kế cho chương trình từ đến hai năm học; b) Thời gian tối đa xem xét kéo dài người học thuộc vào trường hợp: Được điều động thực nghĩa vụ an ninh - quốc phòng, sau hồn thành nghĩa vụ tiếp tục học trường; có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định Luật Người khuyết tật; lý sức khỏe phải dừng học thời gian dài để điều trị; bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có kết luận quan có thẩm quyền khơng thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật mức bị buộc học; c) Người học lúc hai chương trình, thời gian tối đa để hồn thành hai chương trình thời gian tối đa lớn để hoàn thành hai chương trình tính từ bắt đầu học chương trình thứ Thời gian tổ chức giảng dạy trường hiệu trưởng quy định cụ thể, bảo đảm yêu cầu sau: a) Thời gian tổ chức giảng dạy trường thời gian từ đến 22 hàng ngày, trừ nội dung bắt buộc phải giảng dạy thời gian quy định đủ điều kiện thực hiện; b) Tổng thời lượng học tập theo thời khóa biểu người học ngày không giờ, trừ nội dung bắt buộc phải có nhiều thời gian đủ điều kiện thực Trong đó, tuần học khơng bố trí q 30 lý thuyết; ngày, khơng bố trí q lý thuyết Điều Địa điểm đào tạo Địa điểm đào tạo thực trường Trong đó, nhà trường tổ chức giảng dạy phạm vi trường nội dung kiến thức văn hóa, an ninh quốc phịng, giáo dục thể chất nội dung thực hành, thực tập sở bảo đảm chất lượng đào tạo Việc thi kết thúc môn học lý thuyết phải thực trường; việc thi kết thúc môn học có lý thuyết thực hành, thực tập chuyên môn, thực tập tốt nghiệp, thi môn thực hành thực ngồi trường trường hợp trường khơng bảo đảm điều kiện sở vật chất để thực trường Điều Kế hoạch đào tạo Căn vào khối lượng kiến thức, yêu cầu kỹ quy định chương trình, hiệu trưởng phân bố số môn học cho năm học, học kỳ Trước bắt đầu khóa học, năm học, học kỳ, hiệu trưởng phải công bố công khai kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ Kế hoạch đào tạo cho khóa học, năm học phải thể nội dung sau: số lượng học kỳ thời điểm bắt đầu kết thúc học kỳ, năm học, khóa học thời gian nghỉ hè, tết lớp học đợt tuyển sinh; chương trình môn học; địa điểm thực hiện; giáo viên, giảng viên (sau gọi chung giáo viên) giảng dạy lý thuyết, thực hành môn học cho lớp học cụ thể Điều Đăng ký nhập học Khi đăng ký nhập học người học phải nộp giấy tờ theo quy định hành Tất giấy tờ người học nhập học phải xếp vào túi hồ sơ cá nhân quản lý Phịng Cơng tác Học sinh sinh viên Sau xem xét đủ điều kiện nhập học, hiệu trưởng ký định công nhận người đến học học sinh, sinh viên thức trường cấp cho họ: a) Thẻ học sinh, sinh viên; b) Sổ đăng ký học tập, phiếu nhận cố vấn học tập giáo viên chủ nhiệm; Trường phải cung cấp đầy đủ thông tin cho người học mục tiêu, nội dung kế hoạch học tập chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ quyền lợi người học Chương II TỔ CHỨC ĐÀO TẠO Điều Tổ chức lớp học Lớp học tổ chức theo môn học dựa vào đăng ký khối lượng học tập người học học kỳ; hiệu trưởng quy định số lượng người học tối thiểu cho lớp học tùy theo môn học giảng dạy trường Nếu số lượng người học đăng ký thấp số lượng tối thiểu quy định lớp học không tổ chức người học phải đăng ký chuyển sang học mơn học khác có lớp, chưa đảm bảo đủ quy định khối lượng học tập tối thiểu cho học kỳ Chương trình thực theo phương thức tích lũy tín tổ chức đào tạo theo học kỳ, năm tổ chức học kỳ học kỳ phụ Học kỳ học kỳ bắt buộc phải học, học kỳ có 15 tuần thực học tuần thi Học kỳ phụ không bắt buộc phải học Trong học kỳ phụ người học học môn học chậm tiến độ học kỳ chính, học lại mơn học chưa đạt, để cải thiện điểm, học vượt môn học có học kỳ sau kỳ phụ có lớp Mỗi học kỳ phụ có tuần thực học tuần thi Điều Đăng ký khối lượng học tập Đầu năm học, Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo dự kiến cho chương trình học kỳ; chương trình mơn học dự kiến dạy, điều kiện tiên để đăng ký học cho môn học, lịch kiểm tra thi, hình thức kiểm tra thi môn học Trước bắt đầu học kỳ, tùy theo khả điều kiện học tập thân, người học phải đăng ký học môn học dự định học học kỳ với nhà trường Có hình thức đăng ký môn học học học kỳ: đăng ký sớm, đăng ký bình thường đăng ký muộn a) Đăng ký sớm hình thức đăng ký thực trước thời điểm bắt đầu học kỳ tháng; b) Đăng ký bình thường hình thức đăng ký thực trước thời điểm bắt đầu học kỳ tuần; c) Đăng ký muộn hình thức đăng ký thực tuần đầu học kỳ tuần đầu học kỳ phụ cho người học muốn đăng ký học thêm đăng ký học đổi sang môn học khác khơng có lớp; d) Do điều kiện cụ thể Nhà trường, Hiệu trưởng xem xét, định hình thức đăng ký thích hợp Khối lượng học tập tối thiểu mà người học phải đăng ký học kỳ quy định sau: a) 14 tín cho học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, người học xếp loại kết học tập từ trung bình trở lên; b) 10 tín cho học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, người học xếp loại kết học tập loại yếu c) Không quy định khối lượng học tập tối thiểu người học học kỳ phụ Người học thời gian bị xếp loại học lực yếu đăng ký khối lượng học tập khơng q 14 tín cho học kỳ Không hạn chế khối lượng đăng ký học tập người học xếp loại kết học tập từ trung bình trở lên Người học quyền đăng ký học lại môn học bị điểm D D+ học kỳ phụ để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy Trường nhận đăng ký khối lượng học tập người học học kỳ có chữ ký chấp thuận cố vấn học tập giáo viên chủ nhiệm lớp sổ đăng ký học tập theo quy định hiệu trưởng Khối lượng đăng ký học tập người học theo học kỳ phải ghi vào phiếu đăng ký học nhà trường lưu giữ Điều Rút bớt môn hoc đăng ký Việc rút bớt môn học khối lượng học tập đăng ký thực sau tuần kể từ đầu học kỳ chính, sau tuần kể từ đầu học kỳ phụ Tùy theo điều kiện cụ thể trường, hiệu trưởng quy định thời hạn tối đa rút bớt môn học khối lượng học tập đăng ký Ngoài thời hạn quy định, môn học giữ nguyên phiếu đăng ký học người học không học môn học xem tự ý bỏ học phải nhận điểm F theo quy định Điều 20 Quy chế Điều kiện rút bớt môn học đăng ký: a) Người học phải có đơn đề nghị gửi nhà trường; b) Không vi phạm khoản Điều Quy chế này; c) Điều kiện rút bớt môn học đăng ký theo quy định hiệu trưởng; d) Người học phép bỏ lớp môn học đăng ký xin rút bớt nhà trường chấp thuận Điều 10 Chuyển ngành, nghề đào tạo Người học chuyển ngành, nghề đào tạo học sang học ngành, nghề đào tạo khác trường Hiệu trưởng quy định cụ thể định cho phép người học chuyển ngành, nghề đào tạo, bảo đảm yêu cầu sau: a) Người học có đơn đề nghị chuyển đổi ngành, nghề đào tạo; b) Ngành, nghề đào tạo dự kiến chuyển sang học phải có hình thức tuyển sinh tiêu chí tuyển sinh thấp so với tiêu chí tuyển sinh ngành, nghề đào tạo học; c) Người học chuyển đổi sang ngành, nghề đào tạo khác phải dừng học ngành, nghề đào tạo trước chuyển đổi; d) Việc chuyển đổi ngành, nghề đào tạo phải hoàn thành trước bắt đầu học kỳ thứ hai chương trình trình độ trung cấp, trước bắt đầu học kỳ thứ ba chương trình trình độ cao đẳng; đ) Khơng thời gian: tạm dừng chương trình học, điều chỉnh tiến độ học, bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình Thời gian học tối đa để người học chuyển ngành, nghề đào tạo hoàn thành chương trình quy định khoản Điều Quy chế tính từ bắt đầu nhập học ngành, nghề trước chuyển Điều 11 Học lúc hai chương trình Học lúc hai chương trình dành cho người học có đủ điều kiện quy định khoản Điều có nhu cầu đăng ký học thêm chương trình thứ hai trường đơn vị liên kết đào tạo với trường để đủ điều kiện tốt nghiệp cấp hai Điều kiện học lúc hai chương trình: a) Người học có đơn đề nghị học lúc hai chương trình; b) Ngành, nghề đào tạo chương trình thứ hai phải khác ngành, nghề đào tạo chương trình thứ nhất; c) Đã học xong học kỳ thứ chương trình có thời gian thực từ đến hai năm học, học xong học kỳ thứ hai chương trình có thời gian thực từ hai năm học Trong đó, xếp loại kết học tập học kỳ hoàn thành chương trình thứ tính đến thời điểm xét học lúc hai chương trình phải đạt loại trở lên; d) Khơng thời gian: tạm dừng chương trình học, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình Người học thuộc diện phải điều chỉnh tiến độ học bị buộc thơi học chương trình thứ bị buộc thơi học chương trình thứ hai Người học xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, có đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình thứ Thời gian để người học hoàn thành hai chương trình quy định khoản Điều Quy chế Điều 12 Nghỉ học tạm thời, nghỉ ốm Người học tạm dừng chương trình học bảo lưu điểm học tập thuộc trường hợp sau: a) Được quan nhà nước có thẩm quyền điều động thực nhiệm vụ an ninh quốc phịng; b) Vì lý sức khỏe phải dừng học thời gian dài để điều trị phải có giấy xác nhận sở y tế nơi người học khám điều trị phải có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định Luật Người khuyết tật; c) Trong thời gian bị kỷ luật mức đình học tập có thời hạn; d) Bị truy cứu trách nhiệm hình chưa có kết luận quan có thẩm quyền có kết luận quan có thẩm quyền khơng thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật mức bị buộc học; đ) Vì lý khác khơng quy định điểm a, b, c, d khoản này: người học phải học xong học kỳ thứ trường; không thuộc trường hợp bị buộc học Người học tạm hỗn học mơn học theo kế hoạch đào tạo trường phải hồn thành mơn học tạm hỗn quỹ thời gian tối đa hồn thành chương trình thuộc nhiều trường hợp sau: a) Vì lý sức khỏe khơng bảo đảm để học mơn học phải có giấy xác nhận sở y tế nơi người học khám điều trị; b) Có lý khác khơng thể tham gia hồn thành mơn học đó, kèm theo minh chứng cụ thể phải hiệu trưởng chấp thuận Người học không thuộc trường hợp quy định khoản 1, Điều này, trường hợp có lý đáng nghỉ học đột xuất theo quy định trường phải hoàn thành nhiệm vụ học tập theo quy định, đồng thời phải bảo đảm điều kiện dự thi kết thúc môn học dự thi kết thúc môn học Thời gian nghỉ học tạm thời tính vào thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình quy định khoản Điều Quy chế Điều 13 Miễn trừ, bảo lưu kết học tập Việc miễn, giảm, tạm hoãn học mơn học Giáo dục quốc phịng an ninh thực theo quy định tổ chức dạy, học đánh giá kết học tập môn học Giáo dục quốc phòng an ninh Bộ Lao động -Thương binh Xã hội ban hành Được miễn học, miễn thi kết thúc mơn học chương trình trường trường hợp người học công nhận tốt nghiệp chương trình từ trình độ tương đương, có mơn học có điểm đạt u cầu công nhận tương đương với môn học chương trình trường Được miễn học, miễn thi kết thúc mơn học mơn học Chính trị thuộc môn học chung trường hợp người học tốt nghiệp chương trình từ trình độ tương đương có văn bằng, chứng tốt nghiệp chương trình trung cấp, cao cấp lý luận trị tương đương Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Ngoại ngữ thuộc môn học chung trường hợp người học có chứng ngoại ngữ tương đương bậc theo Khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tin học thuộc môn học chung trường hợp người học có kết kiểm tra đầu vào trường đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin theo quy định Bộ Thông tin Truyền thông Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Giáo dục thể chất thuộc môn học chung trường hợp người học thương bệnh binh, có thương tật bệnh mạn tính làm hạn chế chức vận động; người học thời gian học trường đạt giải nhất, nhì, ba đạt huy chương đợt thi đấu thể thao cấp ngành từ cấp tỉnh trở lên Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định Luật Người khuyết tật hiệu trưởng xem xét, định cho miễn, giảm học số môn học miễn, giảm số nội dung hoạt động giáo dục mà khả cá nhân đáp ứng Bảo lưu điểm, công nhận kết học tập a) Người học bảo lưu điểm, công nhận kết học tập mơn học đạt u cầu từ chương trình đào tạo trường, trường nơi chuyển trường hợp chuyển trường, hai trường thực liên kết đào tạo trường hợp học lúc hai chương trình; b) Thời gian bảo lưu kết học tập không năm Người học có nhu cầu miễn trừ, bảo lưu kết học tập phải có đơn đề nghị hiệu trưởng xem xét, định nhập học trước kỳ thi Điều 14 Chuyển trường Người học chuyển trường theo định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền việc chuyển trường thực theo định quan định cho người học chuyển trường Trong đó, việc định chuyển trường phải có đồng ý văn người học Người học chuyển trường theo nhu cầu cá nhân việc chuyển trường thực theo quy định trường nơi chuyển trường nơi chuyển đến Trong đó, hiệu trưởng xét tiếp nhận cho người học chuyển học trường khác người học bảo đảm yêu cầu sau: a) Có đơn đề nghị chuyển trường; b) Không thời gian: điều chỉnh tiến độ học, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; c) Đã hồn thành học kỳ trường nơi chuyển khơng vào học kỳ cuối khóa học; d) Khi chuyển sang trường nơi chuyển đến phải học ngành, nghề học trường nơi chuyển có hình thức đào tạo Hiệu trưởng trường có người học xin chuyển đến định việc tiếp nhận không tiếp nhận công nhận không công nhận kết học tập người học trường nơi chuyển đến Thời gian tối đa cho người học chuyển trường hồn thành chương trình tính từ thời điểm nhập học trường nơi chuyển Chương III ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, CÔNG NHẬN TÔT NGHIỆP Điều 15 Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ thi kết thúc môn học Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ a) Kiểm tra thường xuyên giáo viên giảng dạy môn học thực thời điểm q trình học theo mơn học thơng qua việc kiểm tra vấn đáp học, kiểm tra viết với thời gian làm 30 phút, kiểm tra số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm tập hình thức kiểm tra, đánh giá khác Mỗi tín có kiểm tra thường xuyên b) Kiểm tra định kỳ quy định chương trình mơn học; kiểm tra định kỳ hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, tiểu luận, làm thực hành, thực tập hình thức kiểm tra, đánh giá khác c) Mơn học có từ đến tín có kiểm tra định kỳ, mơn học có từ đến tín có hai kiểm tra định kỳ mơn học có từ đến tín có ba kiểm tra định kỳ Tổ chức thi kết thúc môn học a) Cuối học kỳ, hiệu trưởng tổ chức kỳ thi kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học; kỳ thi phụ tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc môn học có mơn học có điểm chưa đạt u cầu kỳ thi chính; ngồi ra, Nhà trường tổ chức thi kết thúc môn học vào thời điểm khác cho người học đủ điều kiện dự thi; b) Hình thức thi kết thúc mơn học thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, tiểu luận, bảo vệ kết thực tập theo chuyên đề kết hợp hình thức trên; c) Thời gian làm thi kết thúc môn học thi viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm thi hình thức thi khác thời gian làm thi mơn học có tính đặc thù ngành, nghề đào tạo hiệu trưởng định; d) Lịch thi kỳ thi phải thơng báo trước kỳ thi 04 tuần, lịch thi kỳ thi phụ phải thông báo trước kỳ thi 01 tuần; kỳ thi, môn học tổ chức thi riêng biệt, khơng bố trí thi ghép số mơn học buổi thi người học; đ) Thời gian dành cho ôn thi môn học tỷ lệ thuận với số mơn học bảo đảm 1/2 ngày ơn thi cho 15 học lý thuyết lớp, 30 học thực hành, thực tập; tất môn học phải bố trí giáo viên hướng dẫn ơn thi, đề cương ơn thi phải công bố cho người học bắt đầu tổ chức ôn thi; e) Danh sách người học đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ lý phải cơng bố cơng khai trước ngày thi mơn học 05 ngày làm việc; danh sách phòng thi, địa điểm thi phải công khai trước ngày thi kết thúc môn học từ - ngày làm việc; g) Đối với hình thức thi viết, phịng thi phải bố trí hai giáo viên coi thi khơng bố trí q 50 người học dự thi; người học dự thi phải bố trí theo số báo danh; hình thức thi khác, hiệu trưởng định việc bố trí phịng thi địa điểm thi nội dung liên quan khác; h) Bảo đảm tất người tham gia kỳ thi phải phổ biến quyền hạn, nhiệm vụ, nghĩa vụ kỳ thi; tất phiên họp liên quan đến kỳ thi, việc bốc thăm đề thi, bàn giao đề thi, thi, điểm thi phải ghi lại biên bản; i) Hình thức thi, thời gian làm bài, điều kiện thi kết thúc môn học phải quy định chương trình mơn học Hiệu trưởng quy định cụ thể tổ chức kiểm tra, kỳ thi kết thúc môn học Điều 16 Điều kiện số lần dự thi kết thúc môn học, học thi lại Điều kiện dự thi kết thúc môn học a) Người học dự thi kết thúc môn học bảo đảm điều kiện sau: - Tham dự 80% thời gian học lý thuyết đầy đủ học thực hành, thực tập yêu cầu môn học quy định chương trình mơn học; - Điểm trung bình chung điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10; - Còn số lần dự thi kết thúc môn học theo quy định khoản Điều - Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định hiệu trưởng xem xét, định ưu tiên điều kiện dự thi sở người học phải bảo đảm điều kiện điểm trung bình điểm kiểm tra Số lần dự thi kết thúc môn học a) Người học dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, điểm mơn học chưa đạt u cầu dự thi thêm lần kỳ thi khác trường tổ chức; b) Người học vắng mặt lần thi mà khơng có lý đáng tính số lần dự thi phải nhận điểm cho lần thi đó, trường hợp có lý đáng khơng tính số lần dự thi hiệu trưởng bố trí dự thi kỳ thi khác - Trước thi kết thúc môn học lần 1, HSSV chưa đủ điều kiện dự thi làm đơn xin học bù khối lượng kiến thức thiếu để đủ điều kiện dự thi: + HSSV học bù 100% số tiết vắng môn học lý thuyết (sau trừ số tiết nghỉ theo quy định) + Học bù buổi thiếu môn học lâm sàng, thực hành - HSSV không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học lần không học bù phải học lại trường hợp sau: + Nghỉ học lý thuyết 50% số tiết môn học + Nghỉ học thực hành vô lý từ buổi trở lên + Nghỉ học thực hành có lý đáng từ buổi trở lên + Nghỉ trực lâm sàng vô lý từ buổi trở lên + Nghỉ trực lâm sàng có lý đáng từ buổi trở lên + Nghỉ học lâm sàng, thực địa cộng đồng vô lý từ buổi trở lên + Nghỉ học lâm sàng, thực địa cộng đồng có lý đáng từ buổi trở lên - Sau thi kết thúc mơn học, HSSV đăng ký xin thi lại để cải thiện điểm tích lũy điểm tổng kết môn học đạt điểm D D + Nhà trường không tổ chức thi cải thiện điểm môn học Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phịng, mơn học lâm sàng, thực hành môn học đạt từ điểm C trở lên Học thi lại 10 a) Người học phải học thi lại môn học chưa đạt yêu cầu thuộc trường hợp sau: - Không đủ điều kiện dự thi; - Đã hết số lần dự thi kết thúc môn học điểm môn học chưa đạt yêu cầu; - Người học đạt điểm D, D + tự nguyện làm đơn xin học lại thi lại để cải thiện điểm tích lũy b) Học lại tổ chức sở ghép HSSV lớp theo môn học tương ứng HSSV xếp thời gian để học với khóa môn học chưa đạt (nếu ngành đào tạo khác ngành chương trình chi tiết) với điều kiện thời gian học không ảnh hưởng đến việc học tập môn học học kỳ Thời gian học lại vào kế hoạch đào tạo nhà trường HSSV học lại, học cải thiện điểm phải đảm bảo 100% khối lượng kiến thức mơn học, mơn phân cơng cán giảng dạy giảng dạy 50% khối lượng kiến thức lớp, 50% khối lượng HSSV tự học (đối với học phần lý thuyết), dạy 100% khối lượng kiến thức thiếu (đối với học phần thực hành lâm sàng), vắng trực phải trực lại buổi trực vắng Phòng QL Đào tạo vào đơn xin học HSSV, lập danh sách, Bộ mơn xác nhận, bố trí lịch học cho HSSV học kỳ phụ c) Kinh phí học lại, học bù, thi lại sau: - Hệ Cao đẳng: thu 60.000đ /tiết/lớp học lại, học bù (giờ quy chuẩn) - Hệ Trung cấp: thu 55.000đ /tiết /lớp học lại, học bù (giờ quy chuẩn) - Lệ phí thi lại: 30.000đ /lần thi d) Trách nhiệm Bộ mơn tồn trường - Lần thi 80% HSSV đạt điểm thi điểm trở lên, 5% số HSSV đạt điểm thi loại giỏi ; 25% số HSSV đạt diểm thi loại - Thi lần số HSSV đạt điểm trở lên phải đạt 90% số thí sinh dự thi, lần thi số HSSV đạt điểm trở lên phải đạt 97% số thí sinh dự thi - Trước thi lần 1, Bộ môn thông báo điều kiện dự thi cho HSSV, chủ động phối hợp với phòng QL Đào tạo tổ chức dạy bù (lý thuyết, thực hành, lâm sàng) cho HSSV chưa đủ điều kiện dự thi - Các môn thấy cần thiết, đăng ký để phòng Đào tạo xếp lịch phụ đạo cho HSSV trước tổ chức thi - Các Bộ môn nộp điều kiện dự thi Phòng QL Đào tạo Phịng Khảo thíKĐCL trước thi 02 ngày làm việc môn lý thuyết, thực hành 01 ngày làm việc môn Lâm sàng Nộp kết thi lâm sàng Phịng khảo thí – KĐCL buổi chiều sáng hôm sau ngày thi lâm sàng - HSSV học Bộ mơn nào, Bộ mơn có trách nhiệm quản lý HSSV tất hệ đào tạo (Học phần lý thuyết, thực hành, lâm sàng) 11 Phịng Cơng tác Học sinh Sinh viên, Đồn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Phịng QL Đào tạo, Phịng Khảo thí – KĐCL cơng tác quản lý HSSV đ) Trách nhiệm Bộ môn lâm sàng - Bộ môn Thực nghiêm túc Quyết định số 301/QĐ-CĐYT, ngày 31 tháng năm 2016 Hiệu trường Nhà trường việc Quy định tạm thời trách nhiệm chế độ giáo viên lâm sàng Thông báo số 347/CĐYT- ĐT, ngày 26 tháng năm 2016 Hiệu trưởng công tác lâm sàng - Không phân trực cho học viên lớp Liên thông thực tập lâm sàng - Giáo viên thuộc môn lâm sàng 03 Bệnh viện tuyến Tỉnh (Bệnh viện đa khoa Tỉnh, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản) thực nghiêm túc theo quy định hưởng chế độ: chuẩn/buổi lâm sàng hưởng hệ số 1.3 chế độ phúc lợi Nhà trường (áp dụng cho thời gian mơn có học sinh lâm sàng theo kế hoạch đào tạo) tính 1giờ chuẩn/buổi lâm sàng (áp dụng cho thời gian mơn khơng có học sinh lâm sàng) - Giáo viên thuộc Bộ môn cận lâm sàng giáo viên lâm sàng Bệnh viện chuyên khoa khác thực nghiêm túc theo quy định hưởng chế độ: chuẩn/buổi lâm sàng hưởng hệ số 1.0 chế độ phúc lợi Nhà trường (áp dụng cho thời gian Bộ mơn có học sinh lâm sàng theo kế hoạch đào tạo) tính 1giờ chuẩn (áp dụng cho thời gian mơn khơng có học sinh lâm sàng) - Ngày 30 hàng tháng, môn lâm sàng phải gửi danh sách giáo viên hưởng hệ số 1.3 Phòng Quản lý Đào tạo để phòng tổng hợp danh sách trình Ban Giám hiệu Nhà trường - Giáo viên lâm sàng không tham gia trực bệnh viện phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu Nhà trường e) Người học thuộc diện phải học thi lại không bảo lưu điểm, thời gian học tập mơn học lần học trước phải bảo đảm điều kiện dự thi quy định khoản Điều dự thi kết thúc mơn học; f) Trường hợp khơng cịn mơn học điều chỉnh chương trình hiệu trưởng định chọn môn học khác thay sở phù hợp với mục tiêu ngành, nghề đào tạo Điều 17 Quy định viết giảng, kế hoạch giảng, đề thi, chấm thi kết thúc môn học Viết giảng - Tên giảng, số tiết giảng phải theo chương trình chi tiết Hiệu trưởng nhà trường ban hành - Xây dựng mục tiêu giảng phải phù hợp với đối tượng đào tạo - Nội dung giảng, kế hoạch giảng, đề cương chi tiết môn học phải thể 03 phần: Kiến thức bản, kiến thức mở rộng, kiến thức nâng cao 12 - Cấu trúc giảng gồm: Mục tiêu, nội dung, lượng giá Nội dung đề thi a) Đề thi phải phù hợp với nội dung môn học quy định chương trình; b) Bảo đảm phải có ngân hàng đề thi kết thúc mơn học tất mơn học chương trình trường; đề thi phải tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi trường hiệu trưởng phó hiệu trưởng ủy quyền duyệt trước thi; c) Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm lượng giá cuối thi kết thúc môn học phải đảm bảo tỷ lệ: 30 % test trả lời ngắn, điền khuyết 30% test Đúng - Sai 30% test trả lời (test 1/5) 10% test tình Trong đó: 50 - 60 % kiến thức 20 - 30 % kiến thức mở rộng 10 - 20 % kiến thức nâng cao d) Đề thi người có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định Luật Người khuyết tật hiệu trưởng định Chấm thi a) Mỗi thi kết thúc mơn học phải 02 giáo viên chấm thi, cho điểm độc lập phải ký đầy đủ vào thi, phiếu chấm điểm, bảng điểm tổng hợp người dự thi; đó, thi viết tự luận phải làm phách trước chấm việc chấm thi vấn đáp, thực hành phải thực phiếu chấm thi hiệu trưởng quy định; b) Điểm thi trung bình cộng điểm giáo viên chấm thi; trường hợp điểm giáo viên chấm thi thi có chênh lệch từ 1,0 điểm trở lên theo thang điểm 10 phải tổ chức xem xét chấm thi lại, chấm thi lại mà chưa thống điểm trưởng mơn xem xét, giải người định cuối điểm thi; c) Bài thi chấm thông qua máy, phần mềm chuyên dụng việc chấm phúc khảo hiệu trưởng quy định cụ thể tổ chức thực Trường hợp người học không đủ điều kiện dự thi phải nhận điểm cho lần thi Cơng bố điểm thi a) Điểm thi, kiểm tra theo hình thức vấn đáp, thực hành, thực tập bảo vệ báo cáo thực tập phải công bố cho người học biết sau chấm; b) Đối với hình thức thi, kiểm tra khác phải công bố cho người học biết muộn sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi xong 13 Điều 18 Cách tính điểm mơn học, điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy Điểm mơn học a) Điểm mơn học bao gồm điểm trung bình điểm kiểm tra có trọng số 0,4 điểm thi kết thúc môn học có trọng số 0,6; b) Điểm trung bình điểm kiểm tra trung bình cộng điểm kiểm tra thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số loại điểm Trong đó, điểm kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2; c) Điểm mơn học đạt u cầu có điểm đạt từ 4,0 trở lên Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy a) Cơng thức tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy: Trong đó: + A: điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học điểm trung bình chung tích lũy; + i: số thứ tự môn học; + ai: điểm môn học thứ i; + ni: số tín mơn học thứ i; + n: tổng số môn học học kỳ/năm học/khóa học số mơn học tích lũy b) Điểm trung bình chung tích lũy điểm trung bình mơn học mà người học tích lũy được, tính từ đầu khóa học thời điểm xem xét vào lúc kết thúc học kỳ; c) Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học, điểm trung bình chung tích lũy bao gồm điểm môn học bảo lưu, không bao gồm điểm môn học miễn trừ môn học điều kiện; d) Trường hợp người học tạm hỗn học mơn học chưa tính khối lượng học tập mơn học thời gian tạm hỗn Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy để xét học bổng, khen thưởng sau học kỳ, năm học khóa học tính theo kết điểm thi kết thúc môn học lần thứ nhất; để xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thơi học tính theo kết lần thi kết thúc mơn học có điểm cao Mơn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh môn học điều kiện; kết đánh giá mơn học khơng tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt 14 nghiệp bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp ghi vào bảng điểm cấp kèm theo tốt nghiệp Điều 19 Xử lý người học vi phạm thi, kiểm tra Người học thi hộ, nhờ người thi hộ bị đình học tập năm vi phạm lần thứ bị buộc học vi phạm lần thứ hai; trường hợp tổ chức thi, kiểm tra hộ bị buộc học vi phạm lần thứ Trừ trường hợp quy định khoản Điều này, việc xử lý người học vi phạm dự kiểm tra, thi kết thúc môn học thực sau: a) Khiển trách trừ 25% điểm kiểm tra thi: áp dụng người học phạm lỗi lần nhìn bài, thảo luận với người học khác kiểm tra, thi; b) Cảnh cáo trừ 50% điểm kiểm tra thi: áp dụng người học vi phạm lỗi sau đây: - Đã bị khiển trách lần kiểm tra, thi tiếp tục vi phạm quy định kiểm tra, thi đó; - Trao đổi làm giấy nháp cho người khác; - Chép kiểm tra, thi người khác; kiểm tra, thi có kết luận giống xử lý nhau, người học bị xử lý có đủ chứng chứng minh bị chép trước nộp hiệu trưởng xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách, bị chép sau nộp khơng bị xử lý c) Đình làm nhận điểm cho kiểm tra, thi: áp dụng người học vi phạm lỗi sau: - Đã bị cảnh cáo lần kiểm tra, thi tiếp tục vi phạm quy định kiểm tra, thi đó; - Mang theo tài liệu vật dụng khơng phép đem vào phịng thi; - Đưa đề kiểm tra, thi ngồi phịng thi nhận giải từ ngồi vào phịng thi; - Có hành động gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm kỳ thi hay đe dọa người học khác; - Viết, vẽ bậy lên kiểm tra, thi; - Viết kiểm tra, thi giấy không quy định trường; - Dùng kiểm tra, thi người khác để nộp; - Có hành vi nhằm mục đích xin điểm, nâng điểm làm sai lệch kết kiểm tra, thi; Người học sau dự kiểm tra, thi có kết luận vi phạm bị xử lý kỷ luật làm kiểm tra, thi Điều 20 Quy đổi điểm mơn học điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy Quy đổi điểm môn học 15 a) Điểm môn học tính theo khoản Điều 18 Quy chế theo thang điểm 10 sau làm tròn đến chữ số thập phân chuyển thành điểm chữ sau: - Loại đạt: A 8,5 - 10 B+ 8,0 – 8,4 B 7,0 – 7,9 C+ 6,5 – 6,9 C 5,5 – 6,4 D+ 5,0 – 5,4 D 4,0 – 4,9 - Loại không đạt: F 4,0 b) Đối với môn học chưa đủ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, xếp mức đánh giá sử dụng kí hiệu sau: I: Chưa đủ liệu đánh giá X: Chưa nhận kết thi c) Đối với môn học trường cho phép chuyển điểm, xếp mức đánh giá sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả; d) Việc xếp loại mức điểm A, B+, B, C+, C, D+,D, F áp dụng cho trường hợp sau đây: - Đối với mơn học mà người học có đủ điểm kiểm tra thường xuyên kiểm tra định kỳ, kể trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra bỏ thi khơng có lý phải nhận điểm 0; - Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau có đủ điểm kiểm tra thường xuyên kiểm tra định kỳ mà trước người học giáo viên cho phép nợ; - Chuyển đổi từ trường hợp X qua; đ) Việc xếp loại mức điểm F trường hợp nêu điểm d khoản này, áp dụng cho trường hợp người học vi phạm nội quy thi, có định phải nhận mức điểm F; e) Việc xếp loại theo mức điểm I áp dụng cho trường hợp sau đây: - Trong thời gian học thời gian thi kết thúc học kỳ, người học bị ốm tai nạn dự kiểm tra thi, phải nhà trường cho phép; - Người học dự đủ kiểm tra thường xuyên kiểm tra định kỳ thi hết mơn học lý khách quan, nhà trường chấp thuận; - Trừ trường hợp đặc biệt hiệu trưởng quy định, trước bắt đầu học kỳ kế tiếp, người học nhận mức điểm I phải trả xong điểm kiểm tra thường xuyên kiểm tra định kỳ nợ để chuyển điểm Trường hợp người học chưa trả nợ chưa chuyển điểm không thuộc trường hợp bị buộc thơi học học tiếp học kỳ 16 g) Việc xếp loại theo mức điểm X áp dụng mơn học mà phịng đào tạo trường chưa nhận báo cáo kết học tập người học từ mơn phịng khảo thí chuyển đến; h) Ký hiệu R áp dụng cho trường hợp sau: - Điểm môn học đánh giá mức điểm A, B, C, D đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) số mơn học phép thi sớm để giúp người học học vượt; - Những môn học công nhận kết quả, người học chuyển từ trường khác đến chuyển đổi chương trình Điểm trung bình chung học kỳ điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm chữ môn học phải quy đổi từ điểm chữ qua điểm số thang điểm sau: A tương ứng với 4,0 B+ tương ứng với 3,5 B tương ứng với 3,0 C+ tương ứng với 2,5 C tương ứng với 2,0 D+ tương ứng với 1,5 D tương ứng với 1,0 F tương ứng với Điểm trung bình chung học kỳ điểm trung bình chung tích lũy tính theo khoản Điều 18 Quy chế Điều 21 Xếp hạng năm đào tạo học lực Sau học kỳ, vào khối lượng kiến thức, kỹ tích lũy người học xếp hạng năm đào tạo: người học năm thứ nhất, người học năm thứ hai, người học năm thứ ba Tùy thuộc khối lượng kiến thức, kỹ chương trình, hiệu trưởng quy định cụ thể giới hạn khối lượng kiến thức, kỹ để chuyển xếp hạng năm đào tạo Xếp loại kết học tập a) Xếp loại kết học tập người học theo học kỳ vào điểm trung bình chung tích lũy học kỳ theo thang điểm 4, cụ thể: - Loại xuất sắc: điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00; - Loại giỏi: điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59; - Loại khá: điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19; - Loại trung bình: điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49; - Loại yếu: điểm trung bình chung tích lũy thấp 2,00 b) Người học có điểm đạt loại giỏi trở lên bị hạ xuống mức xếp loại thuộc nhiều trường hợp sau: - Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên học kỳ xếp loại kết học tập (khơng tính mức kỷ luật quy định khoản Điều 19 Quy chế này); 17 - Có môn học trở lên học kỳ phải thi lại (khơng tính mơn học điều kiện; mơn học tạm hoãn học miễn trừ) Kết học tập học kỳ phụ gộp vào kết học tập học kỳ trước học kỳ phụ để xếp loại người học học lực Điều 22 Cảnh báo kết học tập, buộc học, tự học Cảnh báo kết học tập thực theo học kỳ, nhằm giúp cho người học có kết học tập biết lập phương án học tập thích hợp để tốt nghiệp thời hạn tối đa phép theo học chương trình Việc cảnh báo kết học tập người học dựa điều kiện sau: a) Điểm trung bình chung tích lũy đạt 1,20 người học năm thứ nhất, 1,40 người học năm thứ hai, 1,60 người học năm thứ ba; b) Điểm trung bình chung học kỳ đạt 0,80 học kỳ đầu khóa học, 1,00 học kỳ tiếp theo; c) Tổng số tín mơn học bị điểm F cịn tồn đọng tính từ đầu khóa học đến thời điểm xét vượt 24 tín chỉ; d) Người học bị cảnh báo kết học tập có điều kiện số lần cảnh báo kết học tập không vượt lần Sau học kỳ, người học bị buộc học thuộc trường hợp sau đây: a) Có số lần cảnh báo kết học tập vượt lần; b) Đã hết quỹ thời gian tối đa để hoàn thành chương trình quy định khoản Điều Quy chế này; c) Bị kỷ luật mức buộc học Tự học Người học không thuộc diện bị buộc học, thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm theo quy định, thuộc trường hợp sau đề nghị trường cho thơi học: a) Người học tự xét thấy khơng cịn khả hồn thành chương trình thời gian cịn lại khơng đủ để hồn thành chương trình theo quy định; b) Vì lý khác phải thơi học kèm theo minh chứng cụ thể hiệu trưởng chấp thuận Hiệu trưởng quy định cụ thể thủ tục, quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm người học định việc buộc học tự học người học Điều 23 Điều kiện tốt nghiệp Người học công nhận tốt nghiệp đủ điều kiện sau: a) Tích lũy đủ số tín quy định cho chương trình; b) Điểm trung bình chung tích lũy tồn khóa học theo thang điểm đạt từ 2,00 trở lên; 18 c) Không thời gian: bị kỷ luật từ mức đình học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; d) Có đơn gửi nhà trường đề nghị xét tốt nghiệp trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm muộn so với thời gian thiết kế khóa học; đ) Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật vi phạm pháp luật chưa mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật trước xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học Trường hợp người học bị kỷ luật mức đình học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật bị truy cứu trách nhiệm hình có kết luận quan có thẩm quyền khơng thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật mức bị buộc thơi học hiệu trưởng tổ chức xét cơng nhận tốt nghiệp Điều 24 Xếp loại tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp xác định theo điểm trung bình chung tích lũy tồn khóa học theo thang điểm 4, sau: a) Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00; b) Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59; c) Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19; d) Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49 Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên bị giảm mức xếp loại tốt nghiệp thuộc trường hợp sau: a) Có mơn học trở lên khóa học phải thi lại (khơng tính mơn học điều kiện; môn học miễn trừ); b) Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên (khơng tính mức kỷ luật quy định khoản Điều 19 Quy chế này) thời gian học tập trường Điều 25 Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận kết học tập, tốt nghiệp Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận kết học tập a) Người học công nhận tốt nghiệp hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước cấp tốt nghiệp; b) Người học công nhận tốt nghiệp hiệu trưởng cấp bảng điểm theo mơn học cho tồn khóa học Trong ghi rõ ngành, nghề đào tạo, hình thức đào tạo; kết lý môn học miễn trừ, bảo lưu điểm, điểm trung bình chung học tập tồn khóa học, xếp loại tốt nghiệp, khen thưởng kỷ luật, lý hạ mức xếp loại tốt nghiệp (nếu có); c) Bảng điểm cấp sau người học có định công nhận tốt nghiệp, muộn ngày trao tốt nghiệp; 19 d) Người học chưa công nhận tốt nghiệp cấp giấy chứng nhận kết học tập mơn học học chương trình trường, phải ghi rõ hình thức đào tạo lý người học chưa công nhận tốt nghiệp Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức trao tốt nghiệp cho người học đủ điều kiện cấp tốt nghiệp thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày người học kết thúc môn học cuối chương trình Chương IV QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU ĐÀO TẠO Điều 26 Quản lý hồ sơ, tài liệu đào tạo Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lập hồ sơ quản lý hồ sơ, tài liệu; bảo quản sử dụng, hủy hồ sơ, tài liệu liên quan đến đào tạo theo quy định hành pháp luật, trường hợp trường giải thể phải bàn giao hồ sơ đào tạo theo yêu cầu quan có thẩm quyền Trong đó, số hồ sơ, tài liệu thời hạn lưu trữ bảo đảm yêu cầu đây: Hồ sơ, tài liệu lưu trữ vĩnh viễn a) Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; văn trường phê duyệt ban hành sửa đổi, bổ sung chương trình; hồ sơ biên soạn, lựa chọn, thẩm định ban hành giáo trình tài liệu giảng dạy; văn quy định quản lý đào tạo; b) Văn phê duyệt danh sách người học trúng tuyển, văn phê duyệt danh sách người học nhập học phân lớp; c) Bảng điểm tổng hợp kết học tập người học theo học kỳ, năm học, khóa học; d) Hồ sơ cơng nhận kết tốt nghiệp cho người học lớp, khóa đào tạo: định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp; danh sách người học dự thi kết mơn thi, phiếu nộp thi có chữ ký người học; biên họp hội đồng; định hiệu trưởng việc công nhận cấp tốt nghiệp cho người học; đ) Sổ cấp phát tốt nghiệp; e) Kế hoạch đào tạo khóa học, năm học, học kỳ; báo cáo tổng kết năm học, khóa học lưu báo cáo liên quan đến đào tạo gửi quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; g) Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật người học; h) Hồ sơ liên kết đào tạo nước nước ngoài, đào tạo theo địa chỉ; i) Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo trường; hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc theo dõi bảo đảm chất lượng đào tạo; k) Hồ sơ, tài liệu hoạt động hội đồng đào tạo trường Hồ sơ, tài liệu lưu trữ 10 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký định công nhận tốt nghiệp cho người học a) Hồ sơ giảng dạy giáo viên; 20 b) Các hồ sơ, tài liệu trường liên quan đến tổ chức thi kết thúc môn học: kế hoạch thi lịch thi, biên họp thi kết thúc môn học, danh sách người học dự thi kết mơn thi, phiếu nộp thi có chữ ký người học cán coi thi, kết thi kết thúc môn học; c) Bảng điểm môn học người học bao gồm điểm kiểm tra, điểm thi, điểm mơn học có chữ ký giáo viên giảng dạy cán quản lý; d) Hồ sơ, công văn trao đổi công tác đào tạo Hồ sơ, tài liệu lưu trữ 05 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký định công nhận tốt nghiệp cho người học: a) Hồ sơ công tác tổ chức chấm phúc khảo thi kết thúc môn học, thi tốt nghiệp; b) Sổ lên lớp/sổ đầu cho lớp học cụ thể Các loại hồ sơ, tài liệu lưu trữ 01 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký định công nhận tốt nghiệp cho người học: Thời khóa biểu văn phân công giáo viên giảng dạy môn học Hồ sơ, tài liệu lưu trữ đến thời điểm khóa học kết thúc: đề cương hướng dẫn ơn thi kết thúc môn học biên bốc thăm đề thi, bàn giao đề thi, bàn giao thi kết thúc, môn học; đề thi sử dụng, thi, phiếu chấm thi kết thúc môn học Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 27 Hiệu lực thi hành Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng năm 2017 Đối với khóa tuyển sinh trước thời điểm Quy chế có hiệu lực, Nhà trường thực việc tổ chức đào tạo theo quy định hành thời điểm bắt đầu khóa học kết thúc khóa học Trong q trình thực Quy chế, có điểm chưa hợp lý môn phòng chức đề xuất với Hiệu trưởng ( qua Phòng Đào tạo) để xem xét giải Nơi nhận: - Ban Giám hiêu; - Các phịng ban, mơn; - Các giáo viên chủ nhiệm lớp; - Lưu: VT, QLĐT HIỆU TRƯỞNG VŨ HỒNG CƯƠNG 21 ... học phải nhận điểm F theo quy định Điều 20 Quy chế Điều kiện rút bớt môn học đăng ký: a) Người học phải có đơn đề nghị gửi nhà trường; b) Không vi phạm khoản Điều Quy chế này; c) Điều kiện rút... 27 Hiệu lực thi hành Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng năm 2017 Đối với khóa tuyển sinh trước thời điểm Quy chế có hiệu lực, Nhà trường thực việc tổ chức đào tạo theo quy định hành thời điểm... chương trình quy định khoản Điều Quy chế tính từ bắt đầu nhập học ngành, nghề trước chuyển Điều 11 Học lúc hai chương trình Học lúc hai chương trình dành cho người học có đủ điều kiện quy định khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY TÍN CHỈ;, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP, QUY CHẾ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY TÍN CHỈ;, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP