0

Ke hoach BDTX 20172018huong

3 3 0
  • Ke hoach BDTX 20172018huong

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 09:05

- Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học tự bồi dưỡng của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm, chia sẻ cùng đồng nghiệp,… t[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach BDTX 20172018huong