0

Mot phan tu

9 1 0
  • Mot phan tu

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 07:39

Chia hình vuông thành bốn phần bằng nhau.. Lấy một phần, được một phần tư hình vuông.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Mot phan tu