0

Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập việc vận dụng quy luật này trong hoạt động thực tiễn

15 11 0
  • Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập  việc vận dụng quy luật này trong hoạt động thực tiễn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 19:15

MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP Nội dung quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Những khái niệm mặt đối lập, mâu thuẫn, thống đấu tranh mặt đối lập 3 Mâu thuẫn nguồn gốc vận động phát triển 4 Phân loại mâu thuẫn 5 Ý nghĩa phương pháp luận CHƯƠNG II: VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP VÀO ĐỜI SỐNG THỰC TIỄN HIỆN NAY 10 Tính tất yếu tồn nhiều thành phần kinh tế (TPKT) Việt Nam 10 Các thành phần kinh tế Việt Nam 11 Tính thống mâu thuẫn thành phần kinh tế 13 KẾT LUẬN 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 PHẦN MỞ ĐẦU Như biết, mâu thuẫn tồn tất vật, tượng lĩnh vực đời sống Từ tự nhiên, xã hội tư người…tất lĩnh vực thiếu mâu thuẫn tạo thành vật, tượng thân vật, tượng khơng cịn khả tồn Mâu thuẫn có từ vật, tượng xuất động lực cho phát triển, nguồn gốc vận động bên vật, tượng Như kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Mặc dù mơ hình kinh tế chuyển đổi sang bắt gặp nhiều khó khăn thuận lợi Thuận lợi phù hợp với bối cảnh lịch sử nước ta tạo điều kiện phát triển sách, đường lối đạo Đảng – nhà nước Nhưng gặp phải khơng khó khăn vấp phải mâu thuẫn vốn có, tiềm ẩn thân chế thị trường, mâu thuẫn chế thị trường mục tiêu xây dựng người chủ nghĩa xã hội… Để hiểu rõ vấn đề này, nhóm chúng em chọn đề tài “Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Việc vận dụng quy luật hoạt động thực tiễn” Qua đó, em mong muốn tìm nhiệm vụ trung tâm cần giải quyết, góp phần xây dựng kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP Nội dung quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Quy luật thống đấu tranh mặt đối lặp (quy luật mâu thuẫn) hạt nhân phép biện chứng V.I Lênin viết: “Có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng học thuyết thống mặt đối lặp Như nắm hạt nhân phép biện chứng, điều địi hỏi phải có giải thích phát triển thêm” Những khái niệm mặt đối lập, mâu thuẫn, thống đấu tranh mặt đối lập Tất vật, tượng giới chứa đựng mặt trái ngược Trong nguyên tử có điện từ hạt nhân; sinh vật có đồng hóa dị hóa; kinh tế thị trường có cung cầu, v.v Những mặt trái ngược phép biện chứng vật gọi mặt đối lập - Mặt đối lập mặt có đặc điểm, thuộc tính, tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược Sự tồn mặt đối lập khách quan phổ biến tất vật Ví dụ: + Trong người, mặt đối lập hoạt động ăn hoạt động tiết + Trong lớp học, mặt đối lập hoạt động đoàn kết để lớp lớn mạnh hoạt động cạnh tranh để trở thành sinh viên giỏi lớp + Trong sinh vật, mặt đối lập đồng hóa dị hóa - Sự tồn mặt đối lập khách quan phổ biến tất vật – Mâu thuẫn biện chứng: Các mặt đối lặp nằm liên hệ, tác động qua lại lẫn tạo thành mâu thuẫn biện chứng Mâu thuẫn biện chứng tồn cách khách quan phổ biến tự nhiên, xã hội tư Mâu thuẫn biện chứng tư phản ánh mâu thuẫn thực nguồn gốc phát triển nhận thức Mâu thuẫn biện chứng khái niệm dùng để liên hệ, tác động theo cách vừa thống nhất, vừa đấu tranh; vừa đòi hỏi, vừa loại trừ, vừa chuyển hóa lẫn mặt đối lập Ta cần phân biệt mâu thuẫn biện chứng với mâu thuẫn lơ-gic hình thức Mâu thuẫn lơ-gic hình thức tồn tư duy, xuất sai lầm tư – Sự “thống nhất” mặt đối lập: Sự thống mặt đối lập nương tựa vào nhau, không tách rời mặt đối lập, tồn mặt phải lấy tồn mặt làm tiền đề Ví dụ: Trong người, hoạt động ăn hoạt động tiết rõ ràng mặt đối lập Nhưng chúng phải nương tựa nhau, không tách rời Nếu có hoạt động ăn mà khơng có hoạt động tiết người khơng thể sống Như vậy, hoạt động ăn hoạt động tiết thống với khía cạnh Các mặt đối lập tồn không tách rời nên chúng có nhân tố giống Những nhân tố giống gọi “đồng nhất” mặt đối lập Do có đồng mặt đối lập mà triển khai mâu thuẫn đến lúc đó, mặt đối lập chuyển hóa cho Sự thống mặt đối lập biểu tác động ngang chúng Tuy nhiên, trạng thái vận động mâu thuẫn diễn cân mặt đối lập – Sự đấu tranh mặt đối lập: Đấu tranh mặt đối lập khái niệm dùng để tác động qua lại theo hướng trừ, phủ định lẫn chúng Hình thức đấu tranh mặt đối lập phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất, mối quan hệ qua lại mặt đối lập điều kiện diễn đấu tranh Ví dụ: Trong lớp học, hoạt động đoàn kết hoạt động cạnh tranh mặt đối lập Có lúc hoạt động đồn kết trội hơn, có lúc hoạt động cạnh tranh lại trội Như thế, hoạt động đoàn kết hoạt động cạnh tranh “đấu tranh” với Mâu thuẫn nguồn gốc vận động phát triển – Sự thống đấu tranh mặt đối lập hai xu hương tác động khác mặt đối lập Hai xu hướng tạo thành loại mâu thuẫn đặc biệt Như vậy, mâu thuẫn biện chứng bao hàm “sự thống nhất” lẫn “sự đấu tranh” mặt đối lập Sự thống đấu tranh mặt đối lập khơng tách rời q trình vận động, phát triển vật Sự thống gắn liền với đứng im, ổn định tạm thời vật Cịn đấu tranh gắn liền với tính tuyệt đối vận động, phát triển – Đấu tranh mặt đối lập quy định cách tất yếu thay đổi mặt tác động làm cho mâu thuẫn phát triển Lúc đầu xuất hiện, mâu thuẫn khác bản, theo khuynh hướng trái ngược Sự khác ngày lớn lên, rộng đến trở thành đối lập Khi hai mặt đối lập xung đột gay gắt hội đủ điều kiện, chúng chuyển hóa lẫn nhau, mâu thuẫn giải Nhờ giải mà thể thống cũ thay thể thống mới; vật cũ đi, thay vật Ví dụ: Trong hồn cảnh sống bạn Lan tồn mâu thuẫn Đó mâu thuẫn việc có tiền muốn du lịch nhiều Khi mâu thuẫn phát triển đến mức bạn Lan khơng du lịch nhiều khơng thể thấy hạnh phúc, nên bạn Lan tâm học tiếng Anh để kiếm tiền nhiều Kiếm tiền nhiều nghĩa mâu thuẫn giải Cuộc sống cũ hạnh phúc Lan thay sống nhiều hạnh phúc – Như thế, phát triển đấu tranh mặt đối lập Ta thấy rõ, khơng có thống mặt đối lập khơng có đấu tranh chúng Thống đấu tranh mặt đối lập tách rời mâu thuẫn biện chứng Sự vận động phát triển thống tính ổn định tính thay đổi Sự thống đấu tranh mặt đối lập quy định tính ổn định tính thay đổi vật Do đó, mâu thuẫn nguồn gốc vận động phát triển Phân loại mâu thuẫn Mâu thuẫn tồn tất vật, tượng, tất giai đoạn phát triển chúng Mâu thuẫn phong phú, đa dạng Tính phong phú, đa dạng quy định cách khách quan đặc điểm mặt đối lập, điều kiện tác động qua lại chúng, trình độ tổ chức hệ thống (sự vật) mà mâu thuẫn tồn Căn vào quan hệ vật xem xét, người ta phân biệt mâu thuẫn thành mâu thuẫn bên mâu thuẫn bên Mâu thuẫn bên tác động qua lại mặt, khuynh hướng đối lập vật + Ví dụ: Mâu thuẫn hoạt động ăn hoạt động tiết Mâu thuẫn bên vật định mâu thuẫn diễn mối quan hệ vật với vật khác + Ví dụ: Phịng A phịng B phấn đấu để trở thành đơn vị kinh doanh xuất sắc công ty X Ở tồn mâu thuẫn phòng A phòng B Nếu xét riêng phòng A (hoặc phòng B), mâu thuẫn mâu thuẫn bên Việc phân chia mâu thuẫn thành mâu thuẫn bên mâu thuẫn bên tương đối, tùy theo phạm vi xem xét Cùng mâu thuẫn xét mối quan hệ mâu thuẫn bên ngoài, xét mối quan hệ khác lại mâu thuẫn bên + Ví dụ: Trong phạm vi nước ta, mâu thuẫn nội kinh tế quốc dân mâu thuẫn bên trong; mâu thuẫn kinh tế nước ta với nước khác ASEAN mâu thuẫn bên Nếu phạm vi ASEAN mâu thuẫn nước khối lại mâu thuẫn bên Vì vậy, để xác định mâu thuẫn mâu thuẫn bên hay mâu thuẫn bên trước hết phải xác định phạm vi vật xem xét Mâu thuẫn bên có vai trị định trực tiếp q trình vận động phát triển vật Tuy nhiên, mâu thuẫn bên mâu thuẫn bên không ngừng tác động qua lại lẫn Việc giải mâu thuẫn bên tách rời việc giải mâu thuẫn bên ngoài; việc giải mâu thuẫn bên điều kiện để giải mâu thuẫn bên + Ví dụ: thực tiễn cách mạng nước ta cho thấy việc giải mâu thuẫn nước ta không tách rời việc giải mâu thuẫn nước ta với nước khác - Căn vào ý nghĩa tồn phát triển toàn vật, mâu thuẫn chia thành mâu thuẫn mâu thuẫn không bản: Mâu thuẫn mâu thuẫn quy định chất vật, quy định phát triển tất giai đoạn vật, tồn suốt q trình tồn vật Mâu thuẫn giải vật thay đổi chất + Ví dụ: Trong hồn cảnh sống bạn Lan tồn mâu thuẫn Đó mâu thuẫn việc có tiền muốn du lịch nhiều, mâu thuẫn liên quan đến giá trị sống bạn Lan Khi mâu thuẫn giải (tức kiếm nhiều tiền để du lịch nhiều), sống nhiều hạnh phúc Lan thay cho sống cũ hạnh phúc Như tế, vật thay đổi chất Mâu thuẫn không mâu thuẫn đặc trưng cho phương diện vật, khơng quy định chất vật Mâu thuẫn nẩy sinh hay giải không làm cho vật thay đổi chất + Ví dụ: Mâu thuẫn phòng A phòng B nội công ty X mà ta nêu mâu thuẫn không - Căn vào vai trò mâu thuẫn tồn phát triển vật giai đoạn định, mâu thuẫn chia thành mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn thứ yếu Mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn lên hàng đầu giai đoạn phát triển định vật, chi phối mâu thuẫn khác giai đoạn Giải mâu thuẫn chủ yếu giai đoạn điều kiện cho vật chuyển sang giai đoạn phát triển Mâu thuẫn mâu thuẫn chủ yếu có quan hệ chặt chẽ với Mâu thuẫn chủ yếu hình thức biểu bật mâu thuẫn kết vận động tổng hợp mâu thuẫn giai đoạn định Việc giải mâu thuẫn chủ yếu tạo điều kiện giải bước mâu thuẫn Mâu thuẫn thứ yếu mâu thuẫn đời tồn giai đoạn phát triển vật, khơng đóng vai trị chi phối mà bị mâu thuẫn chủ yếu chi phối Giải mâu thuẫn thứ yếu góp phần vào việc bước giải mâu thuẫn chủ yếu - Căn vào tính chất quan hệ lợi ích, người ta chia mâu thuẫn xã hội thành mâu thuẫn đối kháng mâu thuẫn không đối kháng Mâu thuẫn đối kháng mâu thuẫn giai cấp, tập đoàn người có lợi ích đối lập + Ví dụ: mâu thuẫn nơng dân với địa chủ, vô sản với tư sản, dân tộc bị xâm lược với bọn xâm lược Mâu thuẫn không đối kháng mâu thuẫn lực lượng xã hội có lợi ích thống với nhau, đối lập lợi ích khơng bản, cục bộ, tạm thời + Ví dụ: mâu thuẫn lao động trí óc lao động chân tay, thành thị nông thôn, v.v… Việc phân biệt mâu thuẫn đối kháng khơng đối kháng có ý nghĩa việc xác định phương pháp giải mâu thuẫn Giải mâu thuẫn đối kháng phải phương pháp đối kháng; giải mâu thuẫn không đối kháng phải phương pháp nội nhân dân Từ phân tích rút nội dung quy luật thống đấu tranh mặt đối lập sau: Mọi vật chứa đựng mặt có khuynh hướng biến đổi ngược chiều gọi mặt đối lập Mối liên hệ hai mặt đối lập tạo nên mâu thuẫn Các mặt đối lập vừa thống với chuyển hoá lẫn làm mâu thuẫn giải quyết, vật biến đổi phát triển, đời thay cũ Ý nghĩa phương pháp luận Từ việc nghiên cứu quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại rút kết luận có ý nghĩa phương pháp luận sau đây: - Sự vận động phát triển vật diễn cách tích lũy lượng đến giới hạn định, thực bước nhảy để chuyển chất Do đó, hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn, người phải biết bước tích lũy lượng để làm biến đổi chất theo quy luật Trong hoạt động mình, ơng cha ta rút tư tưởng sâu sắc “tích tiểu thành đại”, “năng nhặt, chặt bị”, “góp gió thành bão”,… Những việc làm vĩ đại người tổng hợp việc làm bình thường người Phương pháp giúp cho tránh tư tưởng chủ quan, ý chí, nơn nóng, “đốt cháy giai đoạn” muốn thực bước nhảy liên tục - Quy luật tự nhiên quy luật xã hội có tính khách quan Song quy luật tự nhiên diễn cách tự phát, quy luật xã hội thực thơng qua hoạt động có ý thức người Do đó, tích luỹ đủ số lượng phải có tâm để tiến hành bước nhảy, phải kịp thời chuyển thay đổi lượng thành thay đổi chất, từ thay đổi mang tính chất tiến hóa sang thay đổi mang tính chất cách mạng Chỉ có khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, "hữu khuynh" thường biểu chỗ coi phát triển thay đổi đơn lượng - Trong hoạt động người phải biết vận dụng linh hoạt hình thức bước nhảy Sự vận dụng tùy thuộc vào việc phân tích đắn điều kiện khách quan nhân tố chủ quan, tùy theo trường hợp cụ thể, điều kiện cụ thể hay quan hệ cụ thể Mặt khác, đời sống xã hội người đa dạng, phong phú nhiều yếu tố cấu thành, để thực bước nhảy toàn bộ, trước hết, phải thực bước nhảy cục làm thay đổi chất yếu tố Sự thay đổi chất vật phụ thuộc vào thay đổi phương thức liên kết yếu tố tạo thành vật Do đó, hoạt động phải biết cách tác động vào phương thức liên kết yếu tố tạo thành vật sở hiểu rõ chất, quy luật, kết cấu vật Chẳng hạn, sở hiểu biết đắn gen, người tác động vào phương thức liên kết nhân tố tạo thành gen làm cho gen biến đổi Trong tập thể chế quản lý, lãnh đạo quan hệ thành viên tập thể thay đổi có tính chất tồn làm cho tập thể vững mạnh CHƯƠNG II: VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP VÀO ĐỜI SỐNG THỰC TIỄN HIỆN NAY Nước ta giai đoạn độ lên CNXH, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa Đặc điểm thời kỳ độ tồn kinh tế nhiều thành phần xã hội nhiều giai cấp Trong thời kỳ độ, kinh tế có tính chất q độ Nó khơng cịn kinh tế tư chủ nghĩa, chưa hồn tồn kinh tế XHCN Tính tất yếu tồn nhiều thành phần kinh tế (TPKT) Việt Nam Trong hình thái kinh tế - xã hội có phương thức sản xuất giữ vị trí chi phối Ngồi ra, cịn phương thức sản xuất tàn dư xã hội trước phương thức sản xuất mầm móng xã hội tương lai Các phương thức sản xuất vào địa vị lệ thuộc, bị chi phối phương thức sản xuất thống trị Thành phần kinh tế loại hình quan hệ sản xuất xác định tương ứng với trình độ trình độ lực lượng sản xuất định đời chưa đạt tới độ thống trị kinh tế bị thủ tiêu dần Như vậy, phạm trù thành phần kinh tế phương thức sản xuất phản ánh mối quan hệ biện chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất, không đồng nội dung Trong thời kì độ, phương thức sản xuất chưa khơng đóng vai trị thống trị, không bị trị, lệ thuộc mà tồn “bộ phận”, “mảnh” mối quan hệ vừa thống “xen kẽ”, vừa đấu tranh trừ gạt bỏ, phủ định lẫn kết cấu kinh tế xã hội, thành phần kinh tế Khi thành phần, phận giữ vai trò thống trị thành phần (bộ phận, hình thức kinh tế khác) phương thức sản xuất đại diện cho hình thái kinh tế - xã hội Mỗi thành phần kinh tế có kiểu tổ chức sản xuất kinh doanh hợp thành kinh tế hàng hoá nhiều thành phần Nền kinh tế - xã hội nước ta tồn nhiều thành phần kinh tế lý sau: - Khi giành quyền quyền tiếp quản kinh tế chủ yếu dựa chế độ tư hữu tư liệu sản xuất, gồm hai loại tư hữu lớn (kinh tế tư chủ nghĩa) tư hữu nhỏ (sản xuất nhỏ cá thể) phương thức sản xuất cũ chưa thể đi, tồn thành phần kinh tế tư tư nhân, thành phần kinh tế cá thể, thành phần kinh tế hợp tác - Trong kinh tế ngành, vùng kinh tế phát triển không lực lượng sản xuất, tương ứng với quan hệ sản xuất, sở nảy sinh thành phần kinh tế khác - Xu tồn cầu hóa kinh tế - trị, nước cần đầu tư nước ngồi, hình thành thành phần kinh tế tư nhà nước, kết hợp đầu tư nhà nước với nhà tư bản, công ty nước ngồi nước - Giành quyền khó, giữ quyền cịn khó hơn; để giữ vững quyền cộng sản phải xây dựng thành phần kinh tế kinh tế quốc doanh hay kinh tế nhà nước Thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, thành phần kinh tế khác đóng vai trị tích cực q trình phát triển kinh tế - xã hội Các thành phần kinh tế Việt Nam Trên sở nhận biết tính tất yếu việc tồn nhiều thành phần kinh tế Việt Nam, Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII xác định nước ta có thành phần kinh tế sau: Thành phần kinh tế nhà nước - Là thành phần kinh tế mà vốn chủ yếu dựa sở hữu nhà nước phần sở hữu nhà nước chiếm tỷ lệ khống chế kinh tế nhà nước gồm hai loại: doanh nghiệp nhà nước kinh tế nhà nước phi doanh nghiệp (tài nguyên thiên nhiên, sở hạ tầng, tài chính, dự trữ nhà nước…) - Đặc điểm: + Thuộc sở hữu nhà nước + Thường bảo đảm cân đối lớn kinh tế + Vai trò: chủ đạo, mở đường, trì máy nhà nước - Xu hướng vận động: tồn lâu dài có vai trò chủ đạo kinh tế Thành phần kinh tế hợp tác - Là liên kết kinh tế tự nguyện chủ thể kinh tế với hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, khả lợi ích bên tham gia, dẫn tới khơng dẫn tới pháp nhân Nòng cốt thành phần kinh tế hợp tác xã: hợp tác xã nông nghiệp, thủ công, cổ phần… - Đặc điểm: + Sở hữu hỗn hợp + Là hình thức kinh tế linh hoạt, hiệu + Một chủ thể tham gia vào nhiều hợp tác xã + Sản xuất kinh doanh dịch vụ tất ngành kinh tế - Xu hướng vận động: tồn lại lâu dài, trở thành kinh tế tư tư nhân kinh tế tư nhà nước 10 Thành phần kinh tế tư nhà nước - Là thành phần kinh tế mà nhà nước nhà tư nước hợp tác đầu tư qua việc liên doanh liên kết - Đặc điểm + Sở hữu hỗn hợp + Có sức mạnh vốn, cơng nghệ, thị trường + Sản xuất kinh doanh chủ yếu ngành có lợi nhuận cao + Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển mạnh, tạo ngành nghề, sản phẩm - Xu hướng vận động: tồn lâu dài, chuyển hố thành phần kinh tế tư tư nhân kinh tế nhà nước Thành phần kinh tế thể - Là thành phần kinh tế hs sản xuất kinh doanh dựa vào vốn sức lao động thân - Đặc điểm: + Từ hữu nhỏ + Người có sức lao động đồng thời người có vốn, có thuê thêm lao động gọi tiểu chủ + Hết sức manh mún lệ thuộc - Xu hướng vận động: tồn lâu dài, chuyển hố thành kinh tế hợp tác, tư tư nhân kinh tế nhà nước Thành phần kinh tế tư tư nhân - Là thành phần kinh tế mà vốn nhà tư nước đầu tư - Đặc điểm: + Tư hữu lớn + Thuê bóc lột lao động làm thuê + Thường kinh doanh ngành vốn, lãi cao + Mạnh vốn, linh hoạt - Xu hướng vận động: tồn lâu dài, xã hội đòi hỏi phát triển thành phần kinh tế này, chuyển thành kinh tế hợp tác, kinh tế nhà nước tư nhà nước 11 Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi Thành phần kinh tế bao gồm phần vốn đầu tư nước vào sở sản xuất, kinh doanh nước ta Các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngồi, liên kết, liên doanh, vói doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp tư nhân nước ta Thành phần kinh tế tạo điều kiện phát triển thuận lợi, hướng vào suất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, gắn với thu hút công nghệ đại, tạo thêm nhiều việc làm So với đại hội VIII, đại hội IX tách thành thành phần kinh tế riêng không để thành phần kinh tế tư nhà nước Đại hội IX có: "thực quán sách phát triển kinh tế nhiều thành phần Các thành phần kinh tế kinh doanh theo pháp luật phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng XHCN phát triển lâu dài hợp tác cạnh tranh lành mạnh, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đoạ Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Tính thống mâu thuẫn thành phần kinh tế Nền kinh tế hàng hóa độ tồn nhiều thành phần kinh tế với kiểu sản xuất hàng hóa khơng chất, vừa thống lại vừa mâu thuẫn với nhau, tính thống thành phần kinh tế thể hiện: - Các thành phần kinh tế trình hoạt động khơng biệt lập nhau, mà gắn bó đan xem xâm nhập lẫn thông qua mối quan hệ kinh tế, chúng phận hệ thống phân công lao động xã hội thống - Mỗi thành phần kinh tế có vai trị chức đời sống kinh tế - xã hội chịu quản lý thống nhà nước - Sự thống thành phần kinh tế cịn yếu tố điều tiết thống hệ thống quy kinh tế tác động thời kỳ độ thị trường thống Tuy nhiên, thành phần kinh tế tồn mâu thuẫn mâu thuẫn thành phần kinh tế với thể ở: + Mâu thuẫn công hữu tư hữu + Mâu thuẫn tư nhân với tập thể, với nhà nước + Mâu thuẫn xu hướng tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Mâu thuẫn động lực vận động phát triển Trong hệ thống thống kinh tế độ chứa đựng đối lập, khuynh hướng đối lập, 12 mặt trừ phủ định lẫn nhau, cạnh tranh với nhau; mặt khác, chúng thống với nhau, thâm nhập, nương tựa vào để tồn phát triển thông qua hợp tác cạnh tranh, liên doanh, liên kết Các thành phần kinh tế thừa nhận tồn khách quan nhà nước tạo điều kiện môi trường để chúng tồn thực tế Đồng thời, thành phần kinh tế cần bình đẳng trước pháp luật Tuỳ khả trình độ xã hội hố thành phần kinh tế đan xen liên kết đa dạng lẫn chúng, giải phóng lực sản xuất kinh doanh, phát triển lực lượng sản xuất, phát triển sản xuất lưu thông, phát triển mở rộng thị trường, tạo công ăn việc làm, khối lượng sản phẩm cho xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Trong trình cạnh tranh hợp tác, thành phần kinh tế tồn với tư cách đơn vị sản xuất hàng hoá để vươn lên tự khẳng định phát triển theo quỹ đạo chung, chịu quản lý nhà nước Cần phân biệt thành phần kinh tế từ đặc điểm lịch sử hình thành chất vốn có thành phần kinh tế có vị trí, vai trị, chức năng, tiềm năng, xu hướng phát triển khác Chính khác sở để phân biệt thành phần kinh tế, nhằm phát huy tác dụng tích cực hạn chế ảnh hưởng tiêu cực chúng với phát triển kinh tế - xã hội Và có đường lối, sách phân biệt có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Phải nhấn mạnh rằng, không phân biệt thành phần kinh tế mà nội dung thành phần kinh tế phải phân biệt Khi phân tích sách đảng với nông dân, V.I Lênin rõ "phải phân biệt phân định rõ ranh giới người nông dân lao động với người nông dân buôn, người nông dân cần lao động với người nông dân đầu Tất thực chất chủ nghĩa xã hội nằm phân định ranh giới đó" Như vậy, toàn hoạt động nhà nước thực trước hết pháp luật, văn pháp luật, chủ trương, sách kinh tế - xã hội, chế quản lý, biện pháp, phương tổ chức thực hiện… Khơng thể khơng tín đến qn thành phần kinh tế phân biệt chúng, thống chứa đựng phân biệt phân biệt chúng Trong thống chứa đựng phân biệt để thống 13 KẾT LUẬN Mâu thuẫn tượng khách quan phổ biến, tồn tất vật, tượng, giai đoạn tồn phát triển vật vât tượng Nhưng vật, tượng khác giai đoạn phát triển khác vật tượng lĩnh vực, yếu tố cấu thành mơt vật có mâu thuẫn khác Sự thống đấu tranh mặt đối lập tạo thành xung lực nội vận động phát triển dẫn đến cũ đời tiến Do đó, hoạt động thực tiễn phát triển mặt đôc lập tạo thành mâu thuẫn cụ thể để nhận thức chất, khuynh hướng vận động phát triển vật, tượng để từ tìm phương thức, phương tiện lực lượng có khả giải mâu thuẫn tổ chức thực để giải mâu thuẫn Vì đời sống xã hội, hành vi đấu tranh cần coi chân thúc đẩy phát triển Việc xuất mâu thuẫn kinh tế phải coi thực khách quan Bởi việc giải mâu thuẫn động lực để phát huy hết mạnh mình, trì thống ổn định, nhằm mục tiêu chung phát triển kinh tế, mang lại sống ấm no hạnh phúc xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 8910X.Com (01/12/2019) Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập: Phân tích nội dung ý nghĩa Truy cập từ https://8910x.com/thong-nhat-va-dau-tranhcua-cac-mat-doi-lap/ HocLuat.vn (23/04/2020) Phương pháp luận quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Truy cập từ https://hocluat.vn/noi-dung-va-y-nghia-cua-phuongphap-luan-cua-quy-luat-thong-nhat-va-dau-tranh-giua-cac-mat-doi-lap-trong-phep-bienchung-duy-vat/ 15 ... CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP Nội dung quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Quy luật thống đấu tranh mặt đối lặp (quy luật mâu thuẫn) hạt nhân... này, nhóm chúng em chọn đề tài ? ?Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Việc vận dụng quy luật hoạt động thực tiễn” Qua đó, em mong muốn tìm nhiệm vụ trung tâm cần giải quy? ??t, góp phần xây dựng kinh... đối lập điều kiện diễn đấu tranh Ví dụ: Trong lớp học, hoạt động đồn kết hoạt động cạnh tranh mặt đối lập Có lúc hoạt động đồn kết trội hơn, có lúc hoạt động cạnh tranh lại trội Như thế, hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập việc vận dụng quy luật này trong hoạt động thực tiễn , Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập việc vận dụng quy luật này trong hoạt động thực tiễn

Từ khóa liên quan