0

Luận văn pháp luật về hoạt động thanh tra chuyên ngành của sở xây dựng và thực tiễn tại tỉnh bình dương​

108 8 0
  • Luận văn pháp luật về hoạt động thanh tra chuyên ngành của sở xây dựng và thực tiễn tại tỉnh bình dương​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN BẢO ÂN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN BẢO ÂN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA SỞ XÂY DỰNG VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số : 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VÕ TRÍ HẢO Tp Hồ Chí Minh – Năm 2020 GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Trần Bảo Ân – học viên lớp Cao học Khóa K28DC chuyên ngành Luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Pháp luật hoạt động Thanh tra chuyên ngành Sở Xây dựng thực tiễn tỉnh Bình Dương” (Sau gọi tắt “Luận văn”) Tơi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thông tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thơng tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực Học viên thực Trần Bảo Ân HVTH : Trần Bảo Ân MSHV: 7701280377A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất q thầy, giảng dạy chương trình Cao học Khóa K28DC Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, người truyền đạt cho tơi kiến thức hữu ích suốt thời gian học tập làm sở cho thực tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn PGS TS Võ Trí Hảo hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đơn vị, cá nhân chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tư liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho luận văn Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc đồng nghiệp Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương giúp tơi nhiều q trình thực luận văn Sau xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè động viên, hỗ trợ nhiều suốt trình học tập, làm việc hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn ! TP Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2020 Học viên thực Trần Bảo Ân HVTH : Trần Bảo Ân MSHV: 7701280377A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, PHỤ LỤC TĨM TẮT LUẬN VĂN TỪ KHÓA MỞ ĐẦU 1.Tinh cấp thiết đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3.Đối tượng nghiên cứu 4.Phạm vi nghiên cứu 5.Phương Pháp nghiên cứu 6.Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ THANH TRA XÂY DỰNG 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THANH TRA 1.1.1 Khái niệm tra 1.1.2 Vai trị, mục đích, ngun tắc hoạt động tra; phân biệt tra kiểm tra 1.1.2.1 Vai trò hoạt động tra 1.1.2.2 Mục đích hoạt động tra 1.1.2.3 Nguyên tắc hoạt động tra 1.1.2.4 Phân biệt tra kiểm tra: 1.2 Lý luận chung tra chuyên ngành 10 1.2.1 Khái niệm 10 1.2.2 Nguyên tắc tiến hành hoạt động tra chuyên ngành 10 HVTH : Trần Bảo Ân MSHV: 7701280377A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 1.2.3 Phân loại tra 10 1.3 Thanh tra sở xây dựng 11 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm tra xây dựng 11 1.3.1.1 Khái niệm tra xây dựng 11 1.3.1.2 Đặc điểm tra xây dựng 11 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sở pháp lý hoạt động tra Sở Xây dựng 13 1.3.2.1 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra Sở Xây dựng 13 1.3.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn Thanh tra viên Sở Xây dựng 14 1.3.2.3 Cơ sở pháp lý hoạt động Thanh tra Sở Xây dựng 14 1.3.3 Nội dung, đối tượng, vai trị, hình thức tra Sở Xây dựng 15 1.3.3.1 Nội dung tra xây dựng 15 1.3.3.2 Đối tượng tra quan tra Sở Xây dựng 16 1.3.3.3 Vai trò tra Sở Xây dựng 17 CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG THANH TRA XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG 21 2.1 Những yếu tố tác động đến hoạt động xây dựng tra xây dựng tỉnh Bình Dương 21 2.1.1 Tình hình bất động sản cơng nghiệp 21 2.1.2 Tình hình thu hút nhập cư 22 2.1.3 Tình hình bất động sản cho mục đích 23 2.1.4 Năng lực lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, cấp phép xây dựng 24 2.1.4.1 Năng lực lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 24 2.1.4.2 Năng lực quy hoạch, cấp phép xây dựng 24 2.2 Chức nhiệm vụ quyền hạn sở xây dựng tra xây dựng tỉnh Bình Dương 26 2.2.1 Tổ chức máy chức năng, nhiệm vụ quyền hạng Sở Xây dựng 26 2.2.1.1 Chức 27 HVTH : Trần Bảo Ân MSHV: 7701280377A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 2.2.1.2 Nhiệm vụ 27 2.2.2 Thanh tra Sở Xây dựng 30 2.2.2.1 Nhiệm vụ quyền hạn Thanh tra Sở Xây dựng 35 2.2.2.2 Chế độ làm việc 37 2.2.2.3 Quan hệ công tác Thanh tra sở 38 2.2.2.4 Biên chế 38 2.2.3 Cơ cấu tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 39 2.2.3.1 Cơ cấu tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng 39 2.2.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Chánh Thanh tra Sở Xây dựng 39 2.3 Hoạt động tra xây dựng sở xây dựng tỉnh Bình Dương 41 2.3.1 Công tác tra, kiểm tra Thanh tra Xây dựng thực địa bàn tỉnh Bình Dương 41 2.3.1.1 Công tác Thanh tra, kiểm tra (2017-2019) 41 2.3.1.2 Những nguyên nhân, ưu điểm, nhược điểm 43 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác tra xây dựng 53 2.3.2.1 Tồn hạn chế 53 2.3.2.2 Nguyên nhân tồn hạn chế 56 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA XÂY DỰNG TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG 62 3.1 Phương hướng hoàn thiện tổ chức nâng cao hiệu hoạt động công tác xây dựng sở xây dựng 62 3.1.1 Hoàn thiện tổ chức hoạt động tra xây dựng đặt bối cảnh tăng cường quản ký nhà nước với lĩnh vực xây dựng 62 3.1.2 Hoàn thiện tổ chức hoạt động tra xây dựng gắn với đổi hoạt động tra chuyên ngành nói chung tra xây dựng nói riêng 63 HVTH : Trần Bảo Ân MSHV: 7701280377A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO 3.1.3 Hoàn thiện tổ chức hoạt động tra xây dựng nhằm ổn định máy, tổ chức, tính chuyên nghiệp thực nhiệm vụ tra xây dựng 64 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tra xây dựng sở xây dựng tỉnh bình dương 65 3.2.1 Hoàn thiện văn quy phạm pháp luật 65 3.2.2 Nâng cao hiệu tổ chức lãnh đạo, điều hành, đạo quyền địa phương 67 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ tra viên, công chức giao nhiệm vụ tra chuyên ngành xây dựng 68 3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu qủa, đa dạng hóa nguồn thơng tin tổ chức trị-xã hội, mạng xã hội, báo chí, ứng dụng cơng nghệ thơng tin 70 3.2.5 Giải pháp đổi phương thức hoạt động Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 71 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VĂN BẢN QPPL SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN PHỤ LỤC HVTH : Trần Bảo Ân MSHV: 7701280377A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT Công ty TNHH NGUYÊN NGHĨA Công ty trách nhiệm hữu hạn KTS Kiến trúc sư Sở Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương Thanh tra Sở Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương UBND Ủy ban nhân dân UBND cấp huyện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố UBND tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh VPHC Vi phạm hành HVTH : Trần Bảo Ân MSHV: 7701280377A GVHD : PGS.TS VÕ TRÍ HẢO DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, PHỤ LỤC Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 27 Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 37 Phụ lục: Kế hoạch tra, kiểm tra năm 2017, 2018, 2019 Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương HVTH : Trần Bảo Ân MSHV: 7701280377A Phụ lục: Kế hoạch tra, kiểm tra năm 2017, 2018, 2019 Sở xây dựng tỉnh Bình Dương Kế hoạch tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng năm 2017 TT Nội dung I Đối tượng tra, kiểm tra Phối hợp Thời gian SỞ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ Kiểm tra chất lượng số cơng trình đầu tư từ nguồn 01 Chủ trì vốn ngân sách nhà nước, kết hợp kiểm tra an tồn xây Phịng Các chủ đầu tư Quản lý đơn vị có liên Hoạt quan đến cơng tác động đầu tư xây dựng xây dựng dựng Thanh tra Sở Xây dựng; Phòng Kinh tế Vật liệu - Đợt 1: 4/2017 - Đợt 2: 10/2017 xây dựng Thanh tra Sở Xây dựng; Phòng Kiến trúc Kiểm tra tiến độ thực Phòng dự án đầu tư 02 phát triển nhà xã Chủ đầu tư dự hội Ủy ban án đầu tư phát nhân dân tỉnh công triển nhà xã hội nhận chủ đầu tư từ năm 2014 Quản lý nhà Thị trường bất động sản - Quy hoạch xây dựng; Sở Tài Quý nguyên II/2017 Môi trường; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (nơi có dự án) Phịng Quản lý Kiểm tra việc xây 03 hoạt động dựng công trình Các Chủ đầu tư sau Sở Xây cơng trình; dựng cấp phép xây nhà thầu thi cơng; dựng cơng đơn vị giám trình khác; kiểm tra sát thi công điều kiện lực đối (nếu có) xây dựng; Thanh tra Sở Xây dựng Phòng Kinh tế- Định kỳ Vật liệu 01 xây dựng; lần/Quý UBND với nhà thầu thi công, cấp xã đơn vị giám sát nơi có cơng trình Thanh tra về: chấp thuận đầu tư dự án; tầng kỹ công tác thẩm định thuật; tổ chức quản lý thực Phòng đồ án Quy Quản lý hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu nhà 04 Phịng Hạ thương mại, khu thị; cơng tác đầu tư xây dựng cơng trình, bảo trì hệ thống thoát hoạt động Ủy ban nhân dân: Thành phố Thủ Thanh Dầu Một; thị xã tra Sở Tân Uyên; thị xã Xây Bến Cát; huyện dựng Phú Giáo xây dựng; Định kỳ Phòng Quý/01 Kiến trúc đơn vị – Quy hoạch Xây nước đô thị, hành dựng; lang bảo vệ rạch; Phịng cơng tác tổ chức Quản lý nghiệm thu giai đoạn nhà thị chuyển bước thi công trường nghiệm thu hồn bất động thành cơng trình xây sản dựng đưa vào sử dụng UBND cấp huyện thực Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật cấp phép xây dựng quản lý theo giấy 05 phép xây dựng Ban Quản lý Khu cơng nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Ban Quản lý Khu cơng nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam Thanh tra Sở Xây dựng Phòng Quản lý Hoạt động Xây Quý III/2017 dựng – Singapore khu công nghiệp Việt Nam – Singapore Kiểm tra việc quản lý chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng theo Chủ đầu tư 06 Quy chuẩn Việt Nam sở sản xuất vật QCVN 16:2014/BXD liệu xây dựng số đơn vị sản địa bàn tỉnh xuất vật liệu xây dựng Phòng Kinh tế Thanh tra & Vật Sở xây liệu xây dựng Quý III /2017 dựng địa bàn tỉnh II THANH TRA TỈNH CHỦ TRÌ Cơng tác quản lý nhà nước công tác 01 tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo UBND: Thành phố Thủ Dầu Một; thị xã Bến Cát; huyện Bắc Tân Uyên; Sở Tài nguyên Môi Thanh tra tỉnh (NV I) Sở Xây dựng Quý II trường; Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Đầu tư xây dựng 02 Thanh trung tâm văn Tân Uyên; huyện tra tỉnh hóa (NV III) Quản lý sử dụng ngân 03 UBND: Thị xã sách Đầu tư xây dựng Phú Giáo UBND thị xã Bến Cát Thanh tra tỉnh (NV II) Sở Xây dựng Sở Xây dựng Quý III Quý III Văn phịng UBND tỉnh; Ban Nội tỉnh ủy; Ban PC HĐND; Công tác quản lý Nhà nước công tác 04 tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố Sở Xây dựng đơn vị khác Thanh tra tỉnh (NV I) cáo năm 2015 Mặt trận tổ quốc; Hội Nông Quý IV dân; Sở Tư pháp; Sở Tài ngun Mơi trường; Phịng tiếp cơng dân III 01 THANH TRA BỘ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ Cơng tác quản lý dự Công ty cổ phần Thanh Thanh tra Theo Kế án đầu tư xây dựng Sữa Việt Nam tra Bộ Sở Xây hoạch Công ty Cổ phần Vinamilk Sữa Việt Nam Xây dựng dựng Thanh tra năm Vinamilk 2017 Thanh tra Bộ Xây dựng Theo Kế hoạch Thanh 02 Công tác quản lý dự Ban Quản lý dự Thanh án đầu tư xây dựng án đầu tư xây tra Bộ Ban Quản lý dự dựng tỉnh Bình Xây án đầu tư xây dựng Dương dựng Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tra năm 2017 Thanh tra Bộ Xây dựng Kế hoạch tra hành năm 2017 TT Nội dung Thanh tra công vụ: việc thực nhiệm vụ phối hợp với UBND cấp huyện 01 công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo kế hoạch định kỳ hàng tháng Đối tượng tra, kiểm tra Chủ trì Các Tổ Thanh tra Xây dựng huyện, thị xã, thành phố Thanh tra Sở Xây Tổ Thanh dựng tra (Tổ chuyên Thanh ngành tra Hành chính) Phối hợp Kế hoạch tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng năm 2018 Thời gian Định kỳ hàng quý TT Nội dung Chủ trì Phối hợp Thời gian Phòng Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý hoạt động xây dựng; Phòng Kiến trúc – Quy hoạch Xây dựng; Phòng Quản lý nhà thị trường bất động sản Quý I, III SỞ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ I 01 Đối tượng tra, kiểm tra Thanh tra về: công tác chấp thuận đầu tư dự án; công tác thẩm định tổ chức quản lý thực đồ án Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu dân cư, khu nhà thương mại, khu đô thị; cơng tác đầu tư xây dựng cơng trình, bảo trì hệ thống nước thị, hành lang bảo vệ rạch; công tác tổ chức nghiệm thu giai đoạn chuyển bước thi cơng nghiệm thu hồn thành cơng trình xây dựng đưa vào sử dụng; công tác cấp Giấy phép xây dựng quản lý theo Giấy phép xây dựng; cơng tác xử phạt vi phạm hành lĩnh vực xây dựng UBND cấp huyện thực UBND: Thị xã Bến Cát; huyện Bàu Bàng Thanh tra Sở Xây dựng (Tổ Thanh tra chuyên ngành) 02 Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật cấp phép xây dựng quản lý xây dựng theo giấy phép cơng trình xây dựng địa bàn thị xã Dĩ An thị xã Thuận An - UBND: Thị xã Dĩ An, Thuận An - Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An Thanh tra Sở Xây dựng (Tổ Thanh tra chuyên ngành) Phòng Quản lý Hoạt động Xây dựng; UBND thị xã: Dĩ An, Thuận An; Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc Quý II, IV thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An 03 04 Kiểm tra việc xây dựng cơng trình sau Sở Xây dựng cấp phép xây dựng Các Chủ đầu tư cơng trình; nhà thầu thi cơng; đơn vị giám sát thi cơng (nếu có) Kiểm tra chất lượng Các chủ đầu tư công trình có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đơn vị có liên quan đến cơng tác đầu tư xây dựng Thanh tra Sở Xây dựng (Tổ Thanh tra chuyên ngành) Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơng trình Định kỳ 01 lần/Quý Thanh tra Sở Xây dựng; Định kỳ 01 Phòng lần/Quý Kinh tế Vật liệu xây dựng 05 Kiểm tra công vụ: Việc thực nhiệm vụ phối hợp với UBND cấp huyện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo kế hoạch định kỳ hàng tháng Các Tổ Thanh tra Xây dựng huyện, thị xã, thành phố Thanh tra Sở Định kỳ 01 Xây Tổ Thanh lần/Quý dựng tra đột (Tổ chuyên xuất Thanh ngành tra Hành chính) Cục thuế; Sở Tài nguyên môi 06 07 trường; Sở Tài Kiểm tra cơng tác UBND chính; Sở quản lý xây dựng, huyện, thị, thành Lao động khai thác sử dụng Phòng phố đơn vị thương nghĩa trang địa Hạ tầng giao quản binh xã bàn huyện, thị, Kỹ thuật lý, sử dụng nghĩa hội; thành phố (theo thứ tự trang địa bàn Thanh tra ưu tiên) Sở Xây dựng; Phòng Hoạt động xây dựng Kiểm tra lực hành nghề đơn vị hoạt động xây dựng địa bàn tỉnh Bình Dương Các đơn vị hoạt động xây dựng địa bàn tỉnh Bình Dương Phịng Quản lý Hoạt động xây dựng Thanh tra Sở Xây dựng; Phòng Kiến trúc–Quy hoạch Xây dựng; Phòng Hạ Quý III Quý III tầng kỹ thuật; Phòng Kinh tế&Vật liệu xây dựng 08 Kiểm tra việc quản lý chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng theo Chủ đầu tư Quy chuẩn Việt Nam sở sản xuất Vật QCVN 16:2014/BXD liệu xây dựng số đơn vị sản địa bàn tỉnh xuất Vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh 02 Thanh tra trách nhiệm công tác tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh số tổ chức địa bàn tỉnh III 01 Thanh tra Sở Xây dựng Quý III dựng THANH TRA TỈNH CHỦ TRÌ II 01 Phịng Kinh tế & Vật liệu xây Theo Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2016 UBND tỉnh Bình Dương Theo Kế hoạch cơng tác Thanh tra năm 2016 UBND tỉnh Bình Dương Thanh tra tỉnh Thanh tra tỉnh Sở Xây dựng Sở Xây dựng Theo Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2018 UBND tỉnh Theo Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2018 UBND tỉnh THANH TRA BỘ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ Cơng tác quản lý dự Tổng cơng ty Đầu án đầu tư xây dựng tư phát triển hoạt động kinh doanh công nghiệp – bất động sản Trách nhiệm hữu Tổng công ty Đầu tư hạn Một Thành Thanh tra Bộ Xây dựng Thanh tra Sở Xây dựng Theo Kế hoạch Thanh tra năm 2018 Thanh phát triển công nghiệp – Trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Becamex IDC tỉnh Bình Dương dự án: cao ốc Văn phòng Becamex Tower; Căn hộ Sunrise; Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 3, Khu cơng nghiệp Thới Hịa; Khu cơng nghiệp Bàu tra Bộ Xây dựng viên Becamex IDC tỉnh Bình Dương Bàng; Khu liên hợp số dự án khác 02 Thanh tra việc chấp hành quy định Pháp luật công tác cấp giấy phép xây dựng Sở Xây dựng Sở Xây dựng: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng Sở Xây dựng số tỉnh, thành phố Thanh tra Bộ Xây dựng Sở Xây dựng Theo Kế hoạch Thanh tra năm 2018 Thanh tra Bộ Xây dựng Kế hoạch tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng năm 2019 TT Nội dung Đối tượng tra, kiểm tra Đơn vị phối hợp Thời gian SỞ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ I Thanh tra cơng tác cấp, gia hạn, điều chỉnh, Đơn vị chủ trì cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng UBND cấp huyện thực UBND thị xã Bến Cát Phòng Quản lý xây Thanh tra dựng; Quý Sở Phòng Quy I/2019 hoạch-Kỹ thuật Thanh tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn cơng trình xây dựng, cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì cơng trình xây dựng UBND cấp huyện làm chủ đầu tư UBND huyện Dầu Tiếng định đầu tư; công tác cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng UBND cấp huyện thực - Sở Nông nghiệp Phát triển nơng Thanh tra trình tự, thơn thủ tục thực -Sở Lao động dự án đầu tư xây dựng Thương binh xã hội Kiểm tra việc quản lý đầu tư xây dụng, vận hành bảo vệ mơi trường cơng trình Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương Cơng ty Cổ phần Nước – Mơi trường Bình Dương Phịng Quản lý xây dựng; Phòng Quy hoạch-Kỹ thuật; Thanh Quý Phòng Phát tra Sở III/2019 triển đô thị Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Kinh tế vật liệu xây dựng Phòng Quản lý xây - Quý dựng; Thanh II/2019 Phòng Phát tra Sở - Quý triển đô thị IV/2019 Hạ tầng kỹ thuật Thanh tra Sở Sở Tài nguyên& Môi trường; Sở Tài chính; Phịng Phát triển thị Hạ tầng Quý II/2019 kỹ thuật Kiểm tra cơng tác quản lý chi phí đầu tư UBND cấp huyện xây dựng địa bàn có làm chủ đầu tư tỉnh theo Nghị định số dự án đầu tư xây 32/2015/NĐ-CP ngày dựng 25/3/2015 Chính phủ Kiểm tra việc thực chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo Sở giao Kiểm tra tình hình hoạt động sàn giao dịch bất động sản địa bàn tỉnh Thanh tra Sở Phòng KT&VL XD Quý II/2019 Phòng Quản lý Thanh Văn Quý xây dựng tra Sở phòng Sở II/2019 Thanh tra Sở Phòng Quản lý nhà&Thị trường bất động sản; Phịng Q Quản lý III/2019 thị cấp huyện nơi có đơn vị kiểm tra Các đơn vị có sàn giao dịch bất động sản Kiểm tra việc quản lý chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng theo Chủ đầu tư Quy chuẩn Việt Nam sở sản xuất Vật QCVN 16:2014/BXD liệu xây dựng số đơn vị sản địa bàn tỉnh xuất Vật liệu xây dựng địa bàn tỉnh Thanh tra Sở Phòng Kinh tế&Vật liệu xây dựng Quý III/2019 Kiểm tra việc triển khai thực công tác lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng địa bàn huyện, thị xã, thành phố; công tác cấp giấy phép quy hoạch; việc thực quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị số trục đường Phòng Quy hoạch-Kỹ thuật; Phòng Quản lý xây dựng UBND thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An Thanh tra Sở 10 Kiểm tra chất lượng cơng trình có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước Các chủ đầu tư đơn vị có liên quan đến cơng tác đầu tư xây dựng Phòng Quản lý xây Thanh dựng; tra Sở Phòng Kinh tế vật liệu xây dựng 11 Kiểm tra việc xây dựng cơng trình sau Sở Xây dựng cấp phép xây dựng - Các CĐT cơng Phịng Theo thời trình Quản lý xây điểm - Các nhà thầu thi Thanh tra dựng; chuyển công Sở UBND cấp Giấy phép - Các đơn vị giám xã nơi có xây dựng sát thi cơng cơng trình Q IV/2019 chính, trục cảnh quan thị 12 Kiểm tra công vụ: Việc thực nhiệm vụ phối hợp với Các Tổ Thanh tra UBND cấp huyện Xây dựng công tác kiểm huyện, thị xã, thành tra, xử lý vi phạm trật phố tự xây dựng theo kế Thanh tra Sở hoạch định kỳ hàng tháng II THANH TRA TỈNH CHỦ TRÌ Tổ Thanh tra hành chính; Tổ - Đợt 1: Quý I, II/2019 - Đợt 2: Quý III, IV/2019 Định kỳ 01 lần/Quý Thanh tra đột chuyên xuất ngành 01 Thanh tra rà soát thực Một số huyện, thị kết luận, kiến xã, thành phố, sở, nghị, định xử lý ngành, Doanh sau tra địa nghiệp… bàn tỉnh Bình Dương Thanh tra tỉnh (PCPCTN) Sở Xây dựng Quý I 02 Thanh tra việc thực quy định pháp luật công tác tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo UBND thành phố Thủ Dầu Một; UBND thị xã Bến Cát; Sở Giáo dục Đào tạo; Sở Y tế Thanh tra tỉnh (NVI) Sở Xây dựng Quý II Doanh nghiệp tư nhân Thảo Nguyên Thanh tra tỉnh (NVII) Sở Xây dựng Quý II UBND thị xã Thuận An số đơn vị, cá nhân có liên quan Thanh tra tỉnh (NVIII) Sở Xây dựng Quý III Thanh tra tồn diện tình hình hoạt động 03 04 05 sản xuất kinh doanh việc chấp hành quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng số công trình văn hóa – xã hội Thanh tra việc thực quy định pháp luật công tác tiếp dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo Văn phòng UBND tỉnh; Ban Sở Xây dựng đơn vị khác Thanh tra tỉnh (NVI) Nội Tỉnh ủy; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân; Ủy ban Mặt trận tổ quốc; Quý IV Hội Nông dân; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên Môi trường; Ban tiếp công dân III SỞ XÂY DỰNG PHỐI HỢP 01 Tham gia Đoàn tra, kiểm tra theo Kế hoạch Thanh tra năm 2019 Thanh tra Bộ Xây dựng sở, ngành chủ trì ... viên Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định pháp luật 1.3.2.2 Nhiệm vụ quyền hạn Thanh tra viên Sở Xây dựng Thanh tra viên ngành Xây dựng công chức Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng, ... Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, sau: Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương Tổ Thanh tra xây dựng Phó Chánh Hành Thanh tra Tổ Thanh tra xây dựng Chuyên ngành Tổ Thanh tra xây. .. chức Thanh tra Sở Xây dựng nhiệm vụ, quyền hạn Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương 2.2.3.1 Cơ cấu tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng - Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, tra
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn pháp luật về hoạt động thanh tra chuyên ngành của sở xây dựng và thực tiễn tại tỉnh bình dương​ , Luận văn pháp luật về hoạt động thanh tra chuyên ngành của sở xây dựng và thực tiễn tại tỉnh bình dương​