0

Luận văn các yếu tố tác động đến hoạt động sử dụng dịch vụ ươm tạo của thanh niên khởi nghiệp​

109 5 0
  • Luận văn các yếu tố tác động đến hoạt động sử dụng dịch vụ ươm tạo của thanh niên khởi nghiệp​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:47

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THU TRANG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ ƯƠM TẠO CỦA THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÃ HỘI HỌC Hà Nội-2020 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THU TRANG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ ƯƠM TẠO CỦA THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC Mã số: 60 31 03 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Kim Hoa Hà Nội-2020 MỤC LỤC MỘT SỐ TỪ NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu 23 Mục tiêu đề tài 24 Đối tƣợng, khách thể phạm vi nghiên cứu 24 Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 24 Phƣơng pháp nghiên cứu 25 Khung phân tích 27 Bố cục luận văn 28 NỘI DUNG CHÍNH 29 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 29 VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ ƢƠM TẠO CỦA 29 THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP 29 1.1 Một số khái niệm liên quan 29 1.2 Lý thuyết áp dụng 43 1.3 Khái quát địa bàn nghiên cứu 45 1.4 Các giai đoạn khởi nghiệp niên Việt Nam 46 Tiểu kết chƣơng 49 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ ƢƠM TẠO CỦA 50 THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 50 2.1 Tiềm khởi nghiệp thị trƣờng Việt Nam bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 50 2.2 Thực trạng sử dụng dịch vụ ƣơm tạo niên khởi nghiệp Việt Nam 55 g Dịch vụ hỗ trợ xây dựng thƣơng hiệu 63 Tiểu kết chƣơng 64 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ ƢƠM TẠO CỦA THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP 65 3.1 Mơi trƣờng sách 65 3.2 Ảnh hƣởng từ truyền thông 70 3.3 Chi phí sử dụng dịch vụ 73 3.4 Hiệu mong đợi 75 3.5 Mức độ dễ sử dụng 78 3.6 Khả đáp ứng sở ƣơm tạo 80 3.7 Mức độ tín nhiệm 81 Tiểu kết chƣơng 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 4.1 Kết luận 86 4.2 Kiến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 Tài liệu Tiếng Việt 89 Tài liệu Tiếng Anh 91 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa giúp suốt thời gian dài học tập nghiên cứu Tôi trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Viện Chính sách Quản lý đồng nghiệp giúp đỡ tận tình chun mơn tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Tơi trân trọng cảm ơn Dự án BIPP – Dự án Hợp tác song phương Chính phủ Vương quốc Bỉ Chính phủ Việt Nam “Hỗ trợ xây dựng sách đổi phát triển sở ươm tạo doanh nghiêp” tạo điều kiện cho tiếp xúc trao đổi với chuyên gia sở ươm tạo để hồn thành luận văn Lời cảm ơn xin dành cho sở đào tạo Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – nơi gắn bó suốt q trình học tập nghiên cứu bậc sau đại học Do hạn chế lực thân, Luận văn khơng tránh khỏi cịn khiếm khuyết, tác giả mong nhận thông cảm chia sẻ Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 03 năm 2020 Học viên Nguyễn Thu Trang MỘT SỐ TỪ NGỮ VIẾT TẮT KH&CN Khoa học Công nghệ Bộ LĐ-TB&XH Bộ Lao động Thƣơng binh Xã hội ĐMST Đổi sáng tạo KNST Khởi nghiệp sáng tạo KSDN Khởi doanh nghiệp DNKN (Startup) Doanh nghiệp khởi nghiệp CSƢTDN Cơ sở ƣơm tạo doanh nghiệp CSƢT Cơ sở ƣơm tạo DNCN Doanh nghiệp công nghệ CGCN Chuyển giao công nghệ DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DN Doanh nghiệp DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Thang điểm hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam giai đoạn 2013 – 2017 thang điểm từ đến 51 Hình 2.2 Lĩnh vực ƣơm tạo startup sử dụng dịch vụ sở ƣơm tạo 53 Hình 2.3 Cơ cấu thành phần nhân lực Startup 55 Hình 2.4 Giá trị trung bình tần suất sử dụng loại dịch vụ (N = 215) 56 Hình 2.5 Đánh giá thực trạng sử dụng dịch vụ hành chính/văn phịng 57 Hình 2.6 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ tài tiếp cận với nguồn tài 60 Hình 2.7 Mức độ sử dụng thƣờng xuyên dịch vụ hỗ trợ xây dựng thƣơng hiệu khả đáp ứng sở ƣơm tạo 63 Hình 3.1 Tỷ lệ phần trăm hiểu biết startup Luật Chuyển giao công nghệ Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa (N = 215) 70 Hình 3.2 Kênh tiếp cận thơng tin startup (tỷ lệ %) 72 Hình 3.3 Cơ cấu sản phẩm doanh nghiệp startup sở 77 Hình 3.4 Địa điểm UP BKHUP 79 Hình 3.5 Đánh giá khả đáp ứng sở ƣơm tạo 80 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mức độ sử dụng startup với dịch vụ tổ chức hạ tầng 58 Bảng 2.2 Giá trị trung bình (mean) mức độ sử dụng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh sở ƣơm tạo 59 Bảng 2.3 Giá trị trung bình mức độ sử dụng thƣờng xuyên dịch vụ kết nối cộng đồng xây dựng mạng lƣới liên kết 61 Bảng 2.4 Tỷ lệ startup sử dụng thƣờng xuyên dịch vụ hỗ trợ giáo dục tiếp cận tri thức sở ƣơm tạo 62 Bảng 3.1 Mức phí tháng/startup trả cho dịch vụ sở ƣơm tạo74 Bảng 3.2 Mức giá chỗ ngồi UP BKHUP năm 2019 74 Bảng 3.3 Khả số tiền gọi vốn đầu tƣ cho doanh nghiệp startup 76 Bảng 3.4 Thời gian hoạt động số sở ƣơm tạo 78 Bảng 3.5 Đánh giá khả đáp ứng sở ƣơm tạo nhu cầu startup 80 Bảng 3.6 Giá trị trung bình mức độ hài lòng khả quay lại sử dụng dịch vụ startup 81 Bảng 3.7 Mức độ hài lịng startup theo tiêu chí 82 Bảng 3.8 Mối liên hệ định sử dụng dịch vụ yếu tố ảnh hƣởng startup 83 Bảng 3.9 Các hệ số hồi quy mơ hình định sử dụng dịch vụ 84 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong xã hội đại, trình độ khoa học yếu tố then chốt để phát triển kinh tế Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng khoa học công nghệ (KH&CN), nƣớc giới tìm cách tăng cƣờng lực quốc gia lĩnh vực thơng qua sách hỗ trợ đầu tƣ dành cho cá nhân tổ chức KH&CN Doanh nghiệp khởi nghiệp ln có mối quan hệ chặt chẽ với phát triển kinh tế quốc gia Bởi doanh nghiệp thành phần kinh tế chủ lực đóng góp to lớn vào tăng trƣởng kinh tế, giảm đói nghèo giải vấn đề việc làm Mặc dù, doanh nghiệp khởi nghiệp vai trị doanh nhân ln đƣợc đề cao, song Việt Nam nƣớc có tỷ lệ doanh nghiệp khởi nghiệp thấp so với nƣớc khu vực Hiện giới có nhiều mơ hình sở ƣơm tạo doanh nghiệp cơng nghệ nhƣ: mơ hình đơn sở hữu, đa sở hữu; công lập, tƣ nhân; phát triển sở ƣơm tạo thông qua hỗ trợ mạng lƣới doanh nghiệp; hợp tác quốc tế; mơ hình sở ƣơm tạo trƣờng đại học,… Sự phát triển thành cơng mơ hình sở ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ nƣớc giới nhƣ Trung Quốc, Thụy Điển, Mỹ,… quốc gia khu vực nhƣ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore,… chứng minh vai trị tích cực mơ hình sở ƣơm tạo Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt đƣợc tiến đáng kể hoạch định sách nhằm phát triển hoạt động khoa học cơng nghệ, để thơng qua đó, phát triển kinh tế-xã hội Tuy nhiên, có khoảng cách không nhỏ hoạt động R&D sản xuất khiến hiệu hoạt động khoa học công nghệ Việt Nam không cao Hiện nay, Việt Nam, công nghệ tiên tiến chủ yếu thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Khối doanh nghiệp nƣớc có trình độ cơng nghệ lạc hậu cao Thống kê Bộ Khoa học Công nghệ cho biết, doanh nghiệp Việt Nam dành khoảng 0,4% doanh thu hàng năm cho công tác đổi công nghệ Hàn Quốc 10% Theo thống kê Phịng Thƣơng mại Cơng nghiệp Việt Nam, có đến 80% máy móc sử dụng doanh nghiệp nhỏ vừa đƣợc sản xuất cách 30 năm [Ban Kinh tế Trung ƣơng, 2016] Việc sử dụng máy móc, cơng nghệ lạc hậu nhƣ doanh nghiệp nhỏ vừa gặp nhiều khó khăn việc nâng cao suất, chất lƣợng sản phẩm, bối cảnh hội nhập nhƣ Điều đòi hỏi phải tiến hành bƣớc khâu “ƣơm tạo”, để giúp doanh nghiệp công nghệ lớn mạnh, đạt tới quy mơ thƣơng mại Và vai trị sở cung cấp dịch vụ ƣơm tạo doanh nghiệp cơng nghệ, hay cịn gọi “Cơ sở ƣơm tạo” “Vƣờn ƣơm doanh nghiệp” (Business Incubator - BI) đóng vai trị quan trọng Hoạt động ƣơm tạo doanh nghiệp lĩnh vực lạ với Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực công nghệ, thực tế, Việt Nam, khái niệm đƣợc nhắc đến vài năm trở lại Bên cạnh đó, lực lƣợng lao động Việt Nam sau tốt nghiệp đại học có tỷ lệ thất nghiệp tƣơng đối lớn Trong báo cáo Giám sát doanh nhân toàn cầu 2013, tỉ lệ ngƣời trƣởng thành Việt Nam có ý định khởi vòng năm tới mức thấp (24,1%), thấp mức trung bình 44,7% so với nƣớc phát triển [GEM, 2014] Theo số liệu từ Bản tin khảo sát thị trƣờng lao động quý 2/2018, đƣợc Bộ LĐTB&XH Tổng cục Thống kê tính đến tháng 6/2018, số lƣợng ngƣời có trình độ đại học thất nghiệp 126 900 ngƣời, giảm 15 400 ngƣời so năm 2017 [Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục Thống kê, 2018] Điều cho thấy tình trạng thất nghiệp sinh viên có tín hiệu giảm nhiên tỷ lệ sinh viên thất nghiệp lớn Do vậy, việc đƣa giải pháp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp “tƣ làm chủ” sinh viên nói riêng tầng lớp dân cƣ nói chung trở nên cấp bách hết nhằm giảm bớt áp lực vấn đề việc làm cho xã hội Năm 2016 đƣợc coi năm “quốc gia khởi nghiệp” với nhiều ý tƣởng đến từ hệ niên Tuy nhiên, trƣớc sóng khởi nghiệp mạnh mẽ có nhiều trƣờng hợp bạn trẻ khởi nghiệp thất bại từ bỏ Vậy câu hỏi đặt trình khởi nghiệp startup gặp khó khăn họ lại lựa chọn sử dụng dịch vụ sở cung cấp dịch vụ ƣơm tạo doanh nghiệp (hay gọi là sở ươm tạo) này? Chính vậy, việc đánh giá “Các yếu tố tác động đến hoạt động sử dụng dịch vụ ươm tạo niên khởi nghiệp” góp phần quan trọng việc đƣa “bức tranh tồn cảnh” khởi nghiệp dƣới góc nhìn niên trình khởi nghiệp sử dụng dịch vụ sở ƣơm tạo Việt Nam từ tạo sở để đƣa giải pháp góp phần cải thiện môi trƣờng cho hoạt động khởi nghiệp niên 20 Lee, S M., Lim, S B., Pathak, R D., Chang, D., & Li, W (2006) Influences on students attitudes toward entrepreneurship: A multi-country study International Entrepreneurship and Management Journal, 2(3), 351– 366 doi:10.1007/s11365-0060003-2 21 Maslow, A H (1970) Unmotivated Behaviour In Motivation and Personality (3rd ed., pp 62–72) New York: Longman doi:10.1037/h0039764 22 Nguyen, T V., Bryant, S E., Rose, J., Tseng, C.-H., & Kapasuwan, S (2009) Cultural Values, Market Institutions, and Entrepreneurship Potential: a Comparative Study of the United States, Taiwan, and Vietnam Journal of Developmental Entrepreneurship, 14(01), 21–37 doi:10.1142/S1084946709001120 23 Obembe, E., Otesile, O., & Ukpong, I (2014) Understanding the students’ perspectives towards entrepreneurship Procedia - Social and Behavioral Sciences, 145, 5–11 doi:10.1016/j.sbspro.2014.06.005 24 OECD (1997), Technology Incubators: Nurturing small firms, Paris 25 Ooi, Y K (2015) & Nasiru, A Entrepreneurship Education as a Catalyst of Business Start-Ups: A Study on Malaysian Community College Students 26 Parasuraman, A V A Zeithaml, & L.L Berry (1985) A conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future, Research Journal of Marketing No.49, page 41-50 27 Pruett, M., Shinnar, R., Toney, B., Llopis, F., & Fox, J (2009) Explaining entrepreneurial intentions of university students: a cross-cultural study International Journal 28 29 30 31 of Entrepreneurial Behaviour & Research, 15(6), 571– 594 doi:10.1108/13552550910995443 Rae, D., & Woodier-Harris, N R (2013) How does enterprise and entrepreneurship education influence postgraduate students’ career intentions in the New Era economy? Education + Training, 55(8/9), 926–948 doi:10.1108/ET-07-2013-0095 Raymond W Smilor (1987), Commercializing Technology Through New Business Incubators Sarfraz A Mian (1997) “Assensing and managing the university technology business incubator: An intergrative framework” Sobel, R S., & King, K a (2008) Does school choice increase the rate of youth entrepreneurship? Economics of Education Review, 27(4), 429–438 doi:10.1016/j.econedurev.2007.01.005 32 Steve Blank (2010), What’s A Startup? First Principles https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/ 93 33 Tornatzky, L., Sherman, H., Adkins, D (2002) A national benchmarking analysis of tehnology business incubator performance and practice Report submitted to the technology administration, US Department of Commerce 34 UKBI (2013), Overview of the UK Business Incubation Landscape 35 UNIDO (1999), Technology Business Incubators and Technology Parks 36 World Bank (2002), Incubators in Developing Countries: Status and Development Perspectives, Washington DC 37 World Bank Group (2009), Mixed-use Incubator Handbook: A Start-up Guide for Incubator Developers (prepared by Mark Davies), Information for Development Program 38 Yeng Keat Ooi & Abdullahi Nasiru (2015) “A Entrepreneurship Education as a Catalyst of Business Start-Ups: A Study on Malaysian Community College Students” 39 https://worldbusinessincubation.wordpress.com/2013/04/22/key-services-ofbusiness40 https://embassies.gov.il/hanoi/AboutTheEmbassy/Documents/Startup%20Nation_Ban%20dich.pdf 94 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: CÁC LOẠI DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA CƠ SỞ ƢƠM TẠO Tiền ƣơm tạo Germinate/ Pre-incubation Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tiếp cận tri thức Thực chƣơng trình đào tạo sáng tạo/khởi nghiệp/kinh doanh Huấn luyện kỹ mềm (Thuyết trình, định, làm việc nhóm…) Tổ chức chƣơng trình E-learning (Đào tạo trực tuyến) Tổ chức hội thảo vấn đề thời sự/chuyên sâu liên quan đến phân tích thị trƣờng, đánh giá cơng nghệ… Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Phân tích tính khả thi cơng nghệ/sản phẩm Thu thập, phân tích liệu thị trƣờng/khách hàng Dịch vụ kết nối cộng đồng xây dựng mạng lƣới liên kết Kết nối với nhà cố vấn/chuyên gia Kết nối với trƣờng đại học/viện nghiên cứu/doanh nghiệp/chính quyền/CSƢTDNCN Tổ chức thi Ƣơm tạo Incubate/ incubation Dịch vụ hành chính/văn phịng Hỗ trợ hành (Trợ lý, lễ tân, thƣ kí….) Hỗ trợ văn phịng (in tài liệu, xử lý văn bản…) Hỗ trợ thông tin liên lạc (Gửi thƣ, trả lời điện thoại) Dịch vụ sở hạ tầng Cho thuê trang thiết bị văn phòng Cho thuê phòng hội nghị/trang thiết bị nghe nhìn Cho th phịng thí nghiệm/trang thiết bị chuyên dụng Cho thuê phòng triển lãm Cho thuê nhà kho Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Hỗ trợ phát triển mơ hình kinh doanh/chiến lƣợc kinh doanh/kế hoạch kinh doanh Tƣ vấn quản lý doanh nghiệp Hỗ trợ thƣơng mại hóa cơng nghệ (hồn thiện sản phẩm mẫu/prototype phù hợp với nhu cầu thị trƣờng) Hỗ trợ pháp lý (giấy phép kinh doanh/đăng ký quyền sở hữu trí tuệ…) Logistics (hậu cần) mua sắm Phát triển nguồn nhân lực Hỗ trợ phát triển văn hóa đạo đức kinh doanh Thu thập, phân tích liệu thị trƣờng/khách hàng Hỗ trợ phát triển mơ hình kinh doanh/chiến lƣợc kinh doanh/kế hoạch kinh doanh Dịch vụ tài tiếp cận nguồn tài Các dịch vụ quản trị/kế tốn/tài Huy động vốn thơng qua tiếp cận nhà đầu tƣ mạo hiểm Tiếp cận khoản vay thƣơng mại (Ngân hàng, doanh nghiệp….) Tiếp cận khoản vay phi thƣơng mại (khoản vay đƣợc hỗ trợ lãi suất, v.v ) Tiếp cận trợ cấp/hỗ trợ từ phủ, nhà tài trợ Hỗ trợ thơng qua quỹ nội CSƢTDNCN Huy động đóng góp cộng đồng Dịch vụ cổ phần hóa doanh nghiệp Dịch vụ kết nối cộng đồng xây dựng mạng lƣới liên kết 95 Xây dựng mạng lƣới vốn tài (thông qua nhà đầu tƣ mạo hiểm, nhà tài trợ) Xây dựng mạng lƣới nhà cung ứng/tiêu thụ Xây dựng liên kết/hợp tác với đối tác chiến lƣợc tiềm Dịch vụ hỗ trợ xây dựng thƣơng hiệu Hỗ trợ quảng bá sản phẩm (liên kết trang web, quảng cáo…) Tƣ vấn thiết kế đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm Xây dựng chiến lƣợc định vị thƣơng hiệu Xây dựng chiến dịch truyền thông 96 PHỤ LỤC 2: CÁC TIÊU CHÍ THEO ĐÁNH GIÁ CỦA GEM Thái độ nhận thức kinh doanh Nhận thức hội Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi nhận biết có hội tốt để bắt đầu kinh kinh doanh doanh khu vực mà họ sinh sống Nhận thức khả Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi tin có kỹ kiến thức cần kinh doanh thiết để bắt đầu kinh doanh Ý định kinh doanh Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi (trừ ngƣời tham gia vào kinh doanh) có ý định bắt đầu kinh doanh ba năm tới Tỷ lệ sợ thất bại Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi cho lo sợ thất bại ngăn cản họ khởi kinh doanh kinh doanh dù nhận thấy có hội kinh doanh Kinh doanh nhƣ Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi đồng ý với nhận định hầu hết lựa chọn nghề nghiệp ngƣời coi việc khởi kinh doanh nhƣ lựa chọn nghề nghiệp mong muốn mong muốn Địa vị cao Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi đồng ý với nhận định doanh nhân doanh nhân thành thành công đƣợc kính trọng cơng Sự ý truyền Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi đồng ý với nhận định họ thƣờng đƣợc thông kinh nghe câu truyện kinh doanh thành công phƣơng tiện thông doanh tin đại chúng Hoạt động kinh doanh Tỷ lệ khởi kinh Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi khởi kinh doanh, nghĩa thành lập doanh hoạt động kinh doanh mà họ sở hữu đồng sở hữu; hoạt động kinh doanh không trả lƣơng hay loại toán cho ngƣời sở hữu nhiều tháng Tỷ lệ sở hữu kinh Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi vừa sở hữu quản lý hoạt động kinh doanh doanh mới, nghĩa sở hữu quản lý hoạt động kinh doanh mà hoạt động kinh doanh trả lƣơng hay loại toán cho ngƣời sở hữu nhiều tháng nhƣng không 42 tháng Tỷ lệ hoạt động kinh Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi khởi sở hữu hoạt doanh giai đoạn khởi động kinh doanh (nhƣ định nghĩa trên) (TEA) Tỷ lệ sở hữu hoạt Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi chủ sở hữu quản lý doanh động kinh doanh ổn nghiệp ổn định, nghĩa hoạt động kinh doanh có trả lƣơng định hay khoản toán cho ngƣời sở hữu nhiều 42 tháng Tỷ lệ ngừng hoạt động Tỷ lệ ngƣời từ 18-64 tuổi ngừng kinh doanh vòng 12 tháng kinh doanh qua, cách bán, đóng cửa hay từ bỏ hoạt động kinh doanh chủ sở hữu quản lý Chú ý: thƣớc đo cho tỷ lệ thất bại kinh doanh Tỷ lệ hoạt động kinh Tỷ lệ ngƣời giai đoạn khởi kinh doanh (TEA) tham gia doanh cần thiết vào kinh doanh khơng có lựa chọn công việc khác Tỷ lệ hoạt động kinh Tỷ lệ ngƣời giai đoạn khởi kinh doanh (TEA) tham gia doanh để tận dụng vào kinh doanh để tận dụng hội nhằm trở nên độc lập hội cải thiện tăng thu nhập, khơng để trì mức thu nhập Triển vọng kinh doanh Kỳ vọng tăng trƣởng Tỷ lệ hoạt động kinh doanh giai đoạn khởi kinh doanh cao giai đoạn (TEA) kỳ vọng sử dụng 20 nhân viên năm tới khởi nghiệp hoạt động kinh doanh Định hƣớng đổi Tỷ lệ hoạt động kinh doanh giai đoạn khởi kinh doanh giai đoạn khởi (TEA) cho sản phẩm dịch vụ họ vài nghiệp hoạt động kinh khách hàng không nhiều doanh nghiệp cung cấp sản phẩm 97 doanh dịch vụ tƣơng tự Định hƣớng quốc tế Tỷ lệ hoạt động kinh doanh giai đoạn khởi kinh doanh hoạt động kinh (TEA) với 25% khách hàng đến từ nƣớc khác doanh Khung hỗ trợ kinh doanh Tài doanh Sự sẵn có nguồn lực tài (nguồn vốn vay nguồn vốn nghiệp tự có) phục vụ hoạt động kinh doanh Chính sách Mức độ mà sách cơng hỗ trợ kinh doanh Chỉ số kinh doanh phủ bao gồm số thành phần: 2a Chính sách chung phủ: Mức độ hỗ trợ kinh doanh sách Chính phủ 2b Quy định Chính phủ:Mức độ hỗ trợ kinh doanh quy định (về thuế, đăng ký kinh doanh, ) Chính phủ Chƣơng trình hỗ trợ Khả tiếp cận chất lƣợng chƣơng trình hỗ trợ kinh Chính phủ doanh Chính phủ Giáo dục kinh doanh Mức độ mà đào tạo việc tạo quản lý doanh nghiệp nhỏ vừa đƣợc tích hợp hệ thống giáo dục đào tạo cấp Chỉ số kinh doanh có hai số thành phần: 4a Giáo dục kinh doanh bậc phổ thông: Mức độ giảng dạy kinh doanh hệ thống giáo dục bậc phổ thông (tiểu học, phổ thông sở, phổ thông trung học) 4b Giáo dục kinh doanh sau phổ thông: Mức độ giảng dạy kinh doanh hệ thống giáo dục bậc sau phổ thông (cao đẳng, đại học, sau đại học) Chuyển giao cơng Khả thƣơng mại hóa chuyển giao kết nghiên cứu khoa nghệ học đến doanh nghiệp Dịch vụ hỗ trợ kinh Mức độ phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nhƣ bảo hộ quyền doanh sở hữu trí tuệ, kế tốn, kiểm toán, pháp lý, Quy định gia nhập Bao gồm số thành phần: 7a Năng động thị trƣờng nội địa: Mức độ biến động thị trƣờng nội địa (gồm thị trƣờng tiêu dùng thị trƣờng công nghiệp) 7b Độ mở cửa thị trƣờng nội địa: Mức độ dễ dàng mà doanh nghiệp gia nhập thị trƣờng Cơ sở hạ tầng Mức độ dễ dàng tiếp cận đến sở hạ tầng dịch vụ tiện ích nhƣ: giao thông, điện, nƣớc, gaz, thông tin liên lạc, Văn hóa chuẩn mực Mức độ mà văn hóa chuẩn mực xã hội khuyến khích cho phép xã hội phát triển hoạt động kinh doanh để làm giàu 98 PHỤ LỤC 3: XẾP HẠNG CÁC CHỈ SỐ TRONG ĐÁNH GIÁ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 Các số 2017 2015 2013 Điểm Thứ hạng Điểm Thứ hạng Điểm Thứ hạng Năng động thị trƣờng 4.15 3.59 11 143.5 15 nội địa Văn hóa chuẩn mực xã 3.62 3.23 14 3.10 20 hội Cơ sở hạ tầng 4.19 10 4.07 17 3.58 43 Độ mở thị trƣờng nội 2.79 12 2.51 28 2.66 32 địa Chính sách Chính phủ 2.4 13 2.78 15 2.89 20 Quy định 3.02 25 2.62 25 2.77 13 Chính phủ Chuyển giao cơng nghệ 2.19 34 2.33 30 2.54 20 Chƣơng trình đào tạo 1.83 34 1.57 47 1.97 46 kinh doanh Dịch vụ hỗ trợ kinh 2.82 36 2.93 42 2.89 45 doanh Tài cho kinh doanh 2.27 39 2.12 50 2.4 42 Chƣơng trình đào tạo 2.61 40 2.53 47 2.64 50 kinh doanh chuyên sâu/nâng cao Chƣơng trình hỗ trợ 2.09 43 2.14 50 2.5 38 Chính phủ PHỤ LỤC 4: QUYỀN LỢI CỦA STARTUP KHI TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA UP BKHUP Quyền lợi thành viên startup Giờ làm việc 24/7 Phòng họp - Tối thiểu 04 sử dụng phịng họp miễn phí/tháng - Giảm giá từ 50% cho sử dụng Wifi/ Cáp quang internet Miễn phí Khu vực bếp Miễn phí Trà, cà phê, nước khống Miễn phí Khu vực nghỉ ngơi Miễn phí Tham gia cộng đồng Miễn phí Ưu đãi từ đối tác CSƯT Có Sự kiện CSƯT Tham gia miễn phí Lễ tân Miễn phí In ấn Tối thiểu 25 trang miễn phí/tháng Gửi xe Miễn phí Bảng tên cơng ty Miễn phí Nhận gửi bưu phẩm Miễn phí 99 PHỤ LỤC BẢNG HỎI DÀNH CHO STARTUP Thƣa Anh/chị, Tôi tiến hành nghiên cứu quan điểm tác động ảnh hƣởng hành vi sử dụng dịch vụ cở sở ƣơm tạo, co-working space Xin anh/chị vui lịng cho tơi biết số ý kiến anh/chị cách trả lời câu hỏi đƣợc nêu dƣới Những ý kiến anh/chị giúp hiểu biết xác, khách quan quan điểm khởi nghiệp, start-up nhƣ đánh giá dịch vụ co-working space/incubator (cơ sở ƣơm tạo) cung cấp Mọi thơng tin anh/chị cung cấp có giá trị nghiên cứu Các thông tin hồn tồn đƣợc giữ kín phục vụ cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn anh/chị hợp tác A Thông tin cá nhân ……………………………………………………………… Năm sinh:  Nam  Nữ Giới tính:  Trung cấp  Đại học Trình độ học  Trung học sở  Trung học phổ  Cao đẳng  Trên đại học vấn: thơng  Tiếng ………………………………………… Trình độ Trình độ: ……………………………………… ngoại ngữ Anh/chị Tham gia khóa tập huấn ngắn hạn liên quan khởi nghiệp?  Chƣa  Đã Nghề nghiệp anh/chị tham gia ươm tạo Doanh nghiệp Sinh viên Ngƣời làm Khác (ghi rõ) ……………………………………………………… Anh/chị cho biết mơ hình ươm tạo doanh nghiệp cơng nghệ cung cấp dịch vụ? Virtual Incubator (Ƣơm tạo ảo) Co – working spaces (không gian làm việc chung) Incubator ( vƣờn ƣơm) Acclerators (Tổ chức thúc đẩy kinh doanh) Lĩnh vực anh/chị tham gia ươm tạo sở ươm tạo? Công nghệ thông tin – truyền thông Công nghệ môi trƣờng Công nghệ vật liệu Đa ngành, đa lĩnh vực Cơ khí tự động hóa Nơng nghiệp cơng nghệ cao Thực phẩm chế biến thực phẩm Khác …………………………………… Công nghệ sinh học ……………………………………………… Trước sử dụng dịch vụ đây, anh/chị trải nghiệm dịch vụ tương tự sở khác chưa?  Chƣa  Đã 9.1 Nếu có, xin anh/chị cho biết sở nào? ……………………………………………………………………… B Yếu tố tác động hoạt động sử dụng dịch vụ để khởi nghiệp sở ƣơm tạo Anh/chị đánh giá mức độ hiểu biết về: Biết tƣơng đối kỹ Biết sơ qua Không biết Luật Chuyển giao Công nghệ Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa Anh/chị sử dụng dịch vụ CSƢT Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tiếp cận tri thức Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Dịch vụ kết nối cộng đồng xây dựng mạng Dịch vụ hành chính/văn phịng lƣới liên kết 100 Dịch vụ cho thuê sở hạ tầng Dịch vụ tài tiếp cận nguồn tài Dịch vụ hỗ trợ xây dựng thƣơng hiệu Trong nhóm dịch vụ “Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tiếp cận tri thức” anh/chị dùng dịch vụ cụ thể nào? Thực chƣơng trình đào tạo sáng Huấn luyện kỹ mềm (Thuyết trình, tạo/khởi nghiệp/kinh doanh định, làm việc nhóm…) Tổ chức chƣơng trình E learning (Đào tạo Tổ chức hội thảo vấn đề thời sự/ trực tuyến) chuyên sâu liên quan đến phân tích thị trƣờng, đánh giá cơng nghệ… Trong nhóm dịch vụ “Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh” anh/chị dùng dịch vụ cụ thể nào? Phân tích tính khả thi cơng Thu thập, phân tích liệu thị trƣờng/khách nghệ/sản phẩm hang Hỗ trợ phát triển mơ hình kinh Hỗ trợ phát triển mơ hình kinh doanh/chiến lƣợc doanh/chiến lƣợc kinh doanh/kế hoạch kinh doanh/kế hoạch kinh doanh kinh doanh Hỗ trợ phát triển văn hóa đạo Thu thập, phân tích liệu thị trƣờng/khách đức kinh doanh hàng Phát triển nguồn nhân lực 10 Logistics (hậu cần) mua sắm Hỗ trợ pháp lý (giấy phép kinh 11 Hỗ trợ thƣơng mại hóa cơng nghệ (hồn thiện sản doanh/đăng ký quyền sở hữu trí tuệ…) phẩm mẫu/prototype phù hợp với nhu cầu thị trƣờng) Tƣ vấn quản lý doanh nghiệp 12 Khác …………………………………………………… Trong nhóm dịch vụ “Dịch vụ kết nối cộng đồng xây dựng mạng lưới liên kết” anh/chị dùng dịch vụ cụ thể nào? Kết nối với nhà cố vấn/chuyên gia Tổ chức thi Kết nối với trƣờng đại học/viện nghiên Xây dựng mạng lƣới vốn tài (thơng cứu/doanh nghiệp/chính quyền/cơ sở ƣơm tạo qua nhà đầu tƣ mạo hiểm, nhà tài trợ) Xây dựng mạng lƣới nhà cung ứng/tiêu Xây dựng liên kết/hợp tác với đối tác chiến thụ lƣợc tiềm Trong nhóm dịch vụ “Dịch vụ hành chính/văn phịng” anh/chị dùng dịch vụ cụ thể nào? Hỗ trợ hành (Trợ lý, lễ tân, thƣ Hỗ trợ văn phòng (in tài liệu, xử lý văn bản…) kí….) Hỗ trợ thơng tin liên lạc (Gửi thƣ, trả Khác………………………………… lời điện thoại) Trong nhóm dịch vụ “Dịch vụ sở hạ tầng” anh/chị dùng dịch vụ cụ thể nào? Cho thuê trang thiết bị văn phòng Cho thuê phịng hội nghị/trang thiết bị nghe nhìn Cho th phịng thí nghiệm/trang thiết bị Cho th nhà kho chuyên dụng Cho thuê phòng triển lãm Khác…………………………………… Trong nhóm dịch vụ “Dịch vụ tài tiếp cận nguồn tài chính” anh/chị dùng dịch vụ cụ thể nào? Các dịch vụ quản trị/kế tốn/tài Hỗ trợ thơng qua quỹ nội CSƢTDNCN Tiếp cận khoản vay thƣơng mại (Ngân Tiếp cận khoản vay phi thƣơng mại (khoản hàng, doanh nghiệp….) vay đƣợc hỗ trợ lãi suất, v.v ) Tiếp cận trợ cấp/hỗ trợ từ phủ, Huy động vốn thơng qua tiếp cận nhà đầu tƣ nhà tài trợ mạo hiểm Huy động đóng góp cộng đồng Khác ………………………………… Trong nhóm dịch vụ “Dịch vụ hỗ trợ xây dựng thương hiệu” anh/chị dùng dịch vụ cụ thể nào? Xây dựng chiến lƣợc định vị thƣơng hiệu Xây dựng chiến dịch truyền thông Hỗ trợ quảng bá sản phẩm (liên kết trang Tƣ vấn thiết kế đăng ký nhãn hiệu cho sản 101 web, quảng cáo…) phẩm 10 Trong thời gian tới, anh/chị muốn sử dụng thêm dịch vụ không? Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tiếp cận tri thức Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Dịch vụ kết nối cộng đồng xây dựng Dịch vụ hành chính/văn phịng mạng lƣới liên kết Dịch vụ cho thuê sở hạ tầng Dịch vụ hỗ trợ xây dựng thƣơng hiệu Dịch vụ tài tiếp cận nguồn tài 11 Anh/chi đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ ươm tạo cung cấp dành cho startup? (Đánh giá từ mức đến đó: không sử dụng; sử dụng thường xuyên) Đánh giá TT Tên mục Dịch vụ hành chính/văn phịng Hỗ trợ hành (Trợ lý, lễ tân, thƣ kí….) Hỗ trợ văn phòng (in tài liệu, xử lý văn bản…) Hỗ trợ thông tin liên lạc (Gửi thƣ, trả lời điện thoại) Dịch vụ dựa sở hạ tầng Cho thuê không gian làm việc Cho thuê hạ tầng viễn thông, internet Cho thuê trang thiết bị văn phòng Cho thuê phịng hội nghị/trang thiết bị nghe nhìn Cho th phịng thí nghiệm/trang thiết bị chun dụng Cho thuê phòng triển lãm Cho thuê nhà kho Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Phân tích tính khả thi cơng nghệ/sản phẩm Thu thập, phân tích liệu thị trƣờng/khách hàng Hỗ trợ phát triển mơ hình kinh doanh/chiến lƣợc kinh doanh/kế hoạch kinh doanh Tƣ vấn quản lý doanh nghiệp Hỗ trợ thƣơng mại hóa cơng nghệ (hoàn thiện sản phẩm mẫu/prototype phù hợp với nhu cầu thị trƣờng) Hỗ trợ pháp lý (giấy phép kinh doanh/đăng ký quyền sở hữu trí tuệ…) Logistics (hậu cần) mua sắm Phát triển nguồn nhân lực Hỗ trợ phát triển văn hóa đạo đức kinh doanh Phân tích tính khả thi công nghệ/sản phẩm Thu thập, phân tích liệu thị trƣờng/khách hàng Hỗ trợ phát triển mơ hình kinh doanh/chiến lƣợc kinh doanh/kế hoạch kinh doanh Dịch vụ tài tiếp cận nguồn tài Các dịch vụ quản trị/kế tốn/tài Huy động vốn thông qua tiếp cận nhà đầu tƣ mạo hiểm Tiếp cận khoản vay thƣơng mại (Ngân hàng, doanh nghiệp….) 102 Tiếp cận khoản vay phi thƣơng mại (khoản vay đƣợc hỗ trợ lãi suất, v.v ) Tiếp cận trợ cấp/hỗ trợ từ phủ, nhà tài trợ Hỗ trợ thông qua quỹ nội sở Huy động đóng góp cộng đồng Dịch vụ cổ phần hóa doanh nghiệp 5 Dịch vụ kết nối cộng đồng xây dựng mạng lƣới liên kết Kết nối với nhà cố vấn/chuyên gia Kết nối với trƣờng đại học/viện nghiên cứu/doanh nghiệp/chính quyền/cơ sở Xây dựng mạng lƣới vốn tài (thơng qua nhà đầu tƣ mạo hiểm, nhà tài trợ) Xây dựng mạng lƣới nhà cung ứng/tiêu thụ Tổ chức thi Xây dựng liên kết/hợp tác với đối tác chiến lƣợc tiềm Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tiếp cận tri thức Thực chƣơng trình đào tạo sáng tạo/khởi nghiệp/kinh doanh Huấn luyện kỹ mềm (Thuyết trình, định, làm việc nhóm…) Tổ chức chƣơng trình E learning (Đào tạo trực tuyến) Tổ chức hội thảo vấn đề thời sự/chuyên sâu liên quan đến phân tích thị trƣờng, đánh giá cơng nghệ… Dịch vụ hỗ trợ xây dựng thƣơng hiệu Hỗ trợ quảng bá sản phẩm (liên kết trang web, quảng cáo…) Tƣ vấn thiết kế đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm Xây dựng chiến lƣợc định vị thƣơng hiệu Xây dựng chiến dịch truyền thông Các dịch vụ khác (Ghi rõ có) 12 Hoạt động khởi nghiệp nguồn tài anh/chị chủ yếu đến từ đâu? Gia đình, họ hàng Khoản tiết kiệm cá nhân Bạn bè thân thiết Tổ chức cho vay tín dụng khác Ngân hàng tín dụng Quỹ đầu tƣ nƣớc Quỹ đầu tƣ nƣớc Khác ………………………………… 13 Anh/chị tiếp nhận thông tin sở ươm tạo qua kênh thơng tin nào? Gia đình, họ hàng Mạng xã hội Bạn bè Internet Đồng nghiệp Website, fanpage CSƢT Nhà trƣờng/cơ sở đào tạo Khác ………………………… 14 Anh/chị chi khoảng bao nhiêu/tháng cho dịch vụ sở? Dƣới triệu/tháng Từ - triệu/tháng Từ – triệu/tháng Trên triệu/tháng 15 Anh/chị đánh giá khả đáp ứng sở ươm tạo nhu cầu? Có Khơng Đáp ứng dịch vụ nhƣng chƣa chuyên nghiệp Đáp ứng đầy đủ dịch vụ cách chuyên nghiệp 103 Chƣa đáp ứng đƣợc dịch vụ 16 Anh/chị đánh giá mức độ hài lòng khả quay lại sử dụng dịch vụ thang điểm 10 (trong đó: điểm thấp 10 điểm cao nhất)? 16.1 Mức độ hài lòng 10 16.2 Khả quay lại 10 17 Anh/chị đánh giá mức độ hài lịng với tiêu chí sau: (trong đó: điểm thấp 10 điểm cao nhất) 17.1 Về Không gian 10 17.2 Về Vị trí 10 17.3 Về Chất lượng 10 17.4 Về Giá 10 17.5 Về Phục vụ 10 18 Anh/chị đánh giá ảnh hưởng yếu tố sau tới việc sử dụng dịch vụ CSƯT? Quyết định sử dụng dịch vụ Các yếu tố ảnh hƣởng Có Khơng Mơi trƣờng sách 2 Ảnh hƣởng từ cộng đồng Nhận thức chi phí sử dụng Hiệu mong đợi Nhận thức dễ sử dụng Khả đáp ứng CSƢT Nhận thức tín nhiệm Xin trân trọng cảm ơn ý kiến anh/chị! 104 PHỤ LỤC 6: BẢNG HỎI DÀNH CHO CƠ SỞ ƢƠM TẠO (Phiếu dành cho Cơ sở ươm tạo) Phiếu khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ Việt Nam Nội dung phiếu khảo sát gồm nội dung sau: A Thơng tin chung tổ chức hỗ trợ ƣơm tạo doanh nghiệp công nghệ B Các hoạt động ƣơm tạo C Kết ƣơm tạo Các thông tin mà Ông (bà) cung cấp đƣợc sử dụng với mục đích nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn anh/chị hợp tác A THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ƢƠM TẠO DNCN Tên quan/ tổ chức: ……………………………………………………… Địa trụ sở chính: …………………………………………………… Hình thức pháp lý sở ƣơm tạo Cơng lập Ngồi công lập Lĩnh vực ƣơm tạo sở ƣơm tạo (Có thể chọn nhiều phương án) Cơng nghệ thông tin – truyền thông Công nghệ môi trường Công nghệ vật liệu Đa ngành, đa lĩnh vực Cơ khí tự động hóa Nông nghiệp công nghệ cao Thực phẩm chế biến thực phẩm Khác …………………………………… Công nghệ sinh học ……………………………………………… Mơ hình hoạt động sở ƣơm tạo Ông (bà)? Virtual Incubator (Ươm tạo ảo) Co – working spaces (Không gian làm việc chung) Incubator (Cơ sở) Acclerators (Tổ chức thúc đẩy kinh doanh) 10 Đối tƣợng tham gia sở ƣơm tạo: Sinh viên/học viên trƣờng Đại học, Cao đẳng/Viện nghiên cứu Giảng viên trƣờng Đại học/Viên nghiên cứu Thanh niên sinh sống Hà Nội có ý tƣởng khởi nghiệp muốn khởi nghiệp khởi nghiệp Ngƣời làm Du học sinh nƣớc Việt Nam du học sinh Việt Nam nƣớc Doanh nhân/doanh nghiệp Khác (ghi rõ)…………………………………………………………………… … B HOẠT ĐỘNG ƢƠM TẠO VÀ ƢƠM TẠO Xin Ơng/bà cho biết thơng tin sở hạ tầng sở ƣơm tạo mình? Có Khơng Khơng gian văn phịng Khơng gian phịng thí nghiệm, thực nghiệm Khu vực sản xuất thử nghiệm Phòng hội thảo, phòng họp, trƣng bày Nhà kho Hệ thống Internet Máy in Máy fax Máy vi tính Điện thoại Máy photocopy 2 Hiện sở ƣơm tạo cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng? (1->5 không cung cấp -> cung cấp thường xuyên) TT Tên mục Đánh giá 105 Dịch vụ hành chính/văn phịng Hỗ trợ hành (Trợ lý, lễ tân, thƣ kí….) Hỗ trợ văn phòng (in tài liệu, xử lý văn bản…) Hỗ trợ thông tin liên lạc (Gửi thƣ, trả lời điện thoại) Dịch vụ dựa sở hạ tầng Cho thuê không gian làm việc Cho thuê hạ tầng viễn thông, internet Cho thuê trang thiết bị văn phòng Cho thuê phòng hội nghị/trang thiết bị nghe nhìn Cho th phịng thí nghiệm/trang thiết bị chuyên dụng Cho thuê phòng triển lãm Cho thuê nhà kho Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Phân tích tính khả thi cơng nghệ/sản phẩm Thu thập, phân tích liệu thị trƣờng/khách hàng Hỗ trợ phát triển mơ hình kinh doanh/chiến lƣợc kinh doanh/kế hoạch kinh doanh Tƣ vấn quản lý doanh nghiệp Hỗ trợ thƣơng mại hóa cơng nghệ (hồn thiện sản phẩm mẫu/prototype phù hợp với nhu cầu thị trƣờng) Hỗ trợ pháp lý (giấy phép kinh doanh/đăng ký quyền sở hữu trí tuệ…) Logistics (hậu cần) mua sắm Phát triển nguồn nhân lực Hỗ trợ phát triển văn hóa đạo đức kinh doanh Phân tích tính khả thi cơng nghệ/sản phẩm Thu thập, phân tích liệu thị trƣờng/khách hàng Hỗ trợ phát triển mơ hình kinh doanh/chiến lƣợc kinh doanh/kế hoạch kinh doanh Dịch vụ tài tiếp cận nguồn tài Các dịch vụ quản trị/kế tốn/tài Huy động vốn thơng qua tiếp cận nhà đầu tƣ mạo hiểm Tiếp cận khoản vay thƣơng mại (Ngân hàng, doanh nghiệp….) Tiếp cận khoản vay phi thƣơng mại (khoản vay đƣợc hỗ trợ lãi suất, v.v ) Tiếp cận trợ cấp/hỗ trợ từ phủ, nhà tài trợ Hỗ trợ thông qua quỹ nội sở Huy động đóng góp cộng đồng Dịch vụ cổ phần hóa doanh nghiệp Dịch vụ kết nối cộng đồng xây dựng mạng lƣới liên kết Kết nối với nhà cố vấn/chuyên gia Kết nối với trƣờng đại học/viện nghiên cứu/doanh nghiệp/chính quyền/cơ sở 106 2 3 4 5 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 2 2 3 3 4 4 5 5 5 Xây dựng mạng lƣới vốn tài (thơng qua nhà đầu tƣ mạo hiểm, nhà tài trợ) Xây dựng mạng lƣới nhà cung ứng/tiêu thụ Tổ chức thi Xây dựng liên kết/hợp tác với đối tác chiến lƣợc tiềm Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tiếp cận tri thức Thực chƣơng trình đào tạo sáng tạo/khởi nghiệp/kinh doanh Huấn luyện kỹ mềm (Thuyết trình, định, làm việc nhóm…) Tổ chức chƣơng trình E learning (Đào tạo trực tuyến) Tổ chức hội thảo vấn đề thời sự/chuyên sâu liên quan đến phân tích thị trƣờng, đánh giá cơng nghệ… Dịch vụ hỗ trợ xây dựng thƣơng hiệu Hỗ trợ quảng bá sản phẩm (liên kết trang web, quảng cáo…) Tƣ vấn thiết kế đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm Xây dựng chiến lƣợc định vị thƣơng hiệu Xây dựng chiến dịch truyền thông Các dịch vụ khác (Ghi rõ có) Theo Ơng (bà) sở nên hoạt động theo mơ hình dƣới đây? Có lợi nhuận Phi lợi nhuận Ơng bà lựa chọn nhóm dịch vụ đƣợc sử dụng nhiều sở mình? Dịch vụ hành chính/văn phịng Dịch vụ dựa sở hạ tầng Các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh Dịch vụ tài tiếp cận nguồn tài Dịch vụ kết nối cộng đồng xây dựng mạng lƣới liên kết Dịch vụ hỗ trợ giáo dục tiếp cận tri thức Dịch vụ hỗ trợ giáo dục xây dựng thƣơng hiệu Dịch vụ khác (Nêu rõ)………………………………………………… Hiện nay, startup phát triển sản phẩm CSƢT? Đã có sản phẩm thị trƣờng Đã có mẫu thử nghiệm Đã có ý tƣởng tốt Các khó khăn việc triển khai hoạt động sở 5 5 5 5 5 5 D KẾT QUẢ ƢƠM TẠO Số lƣợng việc làm tạo (trong 05 năm trở lại đây) Số lƣợng sản phẩm công nghệ tạo (trong 05 năm trở lại đây): Số lƣợng doanh nghiệp ƣơm tạo (chỉ tính số lượng doanh nghiệp ươm tạo) Số tiền gọi vốn đầu tƣ cho doanh nghiệp (trong năm trở lại đây) ………… (Tỷ VND) Số lƣợng thi, kiện, chƣơng trình ƣơm tạo đƣợc tổ chức (trong 05 năm trở lại đây) Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Ông (bà)! 107 ... sử dụng dịch vụ sở ƣơm tạo niên khởi nghiệp diễn nhƣ nào? 24 - Yếu tố tác động đến nhu cầu sử dụng dịch vụ sở ƣơm tạo niên khởi nghiệp? 6.2 - Giả thuyết nghiên cứu Các hoạt động khởi nghiệp niên. .. sử dụng dịch vụ ƣơm tạo niên khởi nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng sử dụng dịch vụ ƣơm tạo niên khởi nghiệp Việt Nam Chƣơng 3: Một số yếu tố tác động đến việc sử dụng dịch vụ ƣơm tạo niên khởi nghiệp... chọn sử dụng dịch vụ sở cung cấp dịch vụ ƣơm tạo doanh nghiệp (hay gọi là sở ươm tạo) này? Chính vậy, việc đánh giá ? ?Các yếu tố tác động đến hoạt động sử dụng dịch vụ ươm tạo niên khởi nghiệp”
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn các yếu tố tác động đến hoạt động sử dụng dịch vụ ươm tạo của thanh niên khởi nghiệp​ , Luận văn các yếu tố tác động đến hoạt động sử dụng dịch vụ ươm tạo của thanh niên khởi nghiệp​