0

Hệ thống quản lý trông gửi xe

26 1 0
  • Hệ thống quản lý trông gửi xe

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 17:46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG BỘ MƠN TIN HỌC  PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Đề tài H thng qun lý trụng gi xe Hải phòng 2006 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Trng đại học dân lập Hải Phịng Khoa CNTT  Mơn học phân tích TKHT Đề tài Hệ thống quản lý trơng gửi xe GV hướng dẫn: Vũ Anh Hùng Nhóm thực hiện: Phạm Minh Đại Vũ Lan Hương Đàm Thu Phng Nguyn Vn Tõn -CT702 HảiNhóm phòng 2006 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Chương1 Mơ tả tốn nghiệp vụ 1.1 Mơ tả a Mơ tả hình vẽ II A V o R a III A Ô TÔ CON (4 chỗ) Ô TÔ LỚN (12-15 chỗ) XE MÁY Đ n g đ i III B Ô TÔ CON (4 chỗ) Ô TÔ LỚN (12-15 chỗ) XE MÁY V o R a IA Hình 1: Sơ đồ bãi gửi xe cầu Lạch Tray Nhãm -CT702 II B IB Phân tích thiết kế hệ thống thông tin b Mô tả lời Bãi trông xe Lạch Tray chia làm khu vực (A B), khu vực gồm có cổng : Một cho xe vào cho xe Mỗi khu vực chia làm khu dành cho loại xe gửi khác gồm có: Xe máy, xe ơtơ (4 chỗ) xe ô tô lớn ( 12 – 15 chỗ) Khi Khách đến gửi xe ,Nhân viên coi xe nhận dạng xe dựa theo Bảng phân loại ,tiếp Kiểm tra chỗ trống bãi Nếu chỗ cho loại xe Ghi vé đưa cho khách hay Lập phiếu gửi xe khách hàng có nhu cầu gửi xe theo tháng ,trao Phiếu gửi xe cho khách Hướng dẫn đưa xe vào bãi đồng thời Ghi thông tin vé vào sổ xe vào Đối với gửi xe theo tháng ,khách hàng phải trả tiền gửi xe trước nhận phiếu gửi xe Ngược lại,nếu khơng cịn chỗ nhân viên phải Thơng báo cho khách Khi khách đến lấy xe ,nhân viên coi xe Kiểm tra vé xe (hay Kiểm tra phiếu gửi xe )để xác định thật hay giả , có sửa đổi tẩy xóa khơng Đối chiếu với xe Trong trường hợp vé khơng hợp lệ khơng cho nhận xe Ngược lại Viết phiếu tốn Thu tiền phí khách(Khơng áp dụng với gửi xe theo tháng ) ,đồng thời Ghi thông tin vào sổ xe Nhân viên coi xe phải Lập báo cáo ,báo cáo cho Ban lãnh đạo tình hình bãi xe Sau ngày lập Báo cáo ngày (Số lượt ,vào;Số chỗ trống cho loại xe;Các cố cách giải quyệt;Thu nhập ngày; ) Sau tháng năm nhân viên coi xe phải lập Báo cáo tháng ,Báo cáo năm bao gồm: (Số lượt ra,vào; Các cố cách giải quyết;Thu nhập; ) 1.2 Các hồ sơ tài liệu a Bảng phân loại xe Nhãm -CT702 Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin Bảng phân loại xe mức phí Loại xe STT Thuộc Số chỗ khu Đơn giá /ngày đêm Đơn giá /tháng (VN đồng) (VN đồng) Xe máy I A,I B 100 3000 20000 Ơ tơ II A,II B 50 10000 250000 Ơ tơ III A,III B 40 20000 300000 12-15 chỗ Hình 2: Bảng phân loại xe mức phí b.Phiếu tốn TỔNG CỤC THUẾ PHIẾU THANH TỐN CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG • • • • • • • Số phiếu : xxxxxx Số xe : …………… Loại xe : ………… Ngày vào : xx:xx xx/xx/xxxx Ngày : xx:xx xx/xx/xxxx Thời gian gửi :…………… Thành tiền :……………… Hình 3:Phiếu tốn c Sổ ghi xe vào Ngày Số vé Số phiếu Số xe Loại xe Giờ vào Ghi xx/xx/xxxx …… …… ……… ……… …… ……… Nhãm -CT702 Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin Hình 4:Sổ ghi xe vào d Sổ ghi xe Ngày Số vé Số phiếu Số xe Loại xe xx/xx/xxxx … …… ……… ……… Giờ Thời gian gửi …… Hình 5:Sổ ghi xe e.Vé xe TỔNG CỤC THUẾ MẪU HP/DT CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG SỐ VÉ: SỞ GIAO THƠNG CƠNG CHÍNH HẢI PHỊNG CƠNG TY CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ VÉ TRƠNG GIỮ XE Loại xe: xxxxxx Mức phí: xxxxx Số xe: xxxxxx Dấu cơng ty …giờ…phút Ngày….tháng ….năm… Hình 5: Vé xe Nhóm -CT702 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin f Phiếu gửi xe (Gửi xe theo tháng) BỘ GIAO THƠNG CƠNG CHÍNH HP CƠNG TY CƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ Số phiếu: xxxx Điện thoại: xxxxx PHIẾU GỬI XE Loai xe: xxxxx Họ tên: xxxx Địa chỉ: xxxxx Điện thoại: xxxx Số đăng ký: XXXXXX Địa điểm: xxxxxx Ơ số: xxxxxxx Dấu cơng ty Tháng …năm… Hình 6:Phiếu gửi xe 1.3 Bảng phân tích xác định chức , tác nhân hồ sơ Động từ + Bổ ngữ Danh từ Nhãm -CT702 Nhận xét Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin Nhận dạng Kiểm tra Thông báo Ghi Ghi Lập Kiểm tra Kiểm tra Đối chiếu Viết Ghi Kiểm tra Kiểm tra Lập Viết Lập xe chỗ trống cho khách vé cho khách thông tin vé vào sổ phiếu gửi xe vé phiếu gửi xe vé với xe phiếu thu sổ xe xe sổ xe bãi biên phiếu chi báo cáo Bãi xe Cổng Khu Loại xe Khách Nhân viên trông xe Bảng phân loại xe Chỗ trống Vé Sổ xe vào Sổ xe Phiếu toán Biên Phiếu chi Công ty Bộ phận quản lý Báo cáo Ban lãnh đạo (Tác nhân) (Tác nhân) HSDL HSDL HSDL HSDL HSDL HSDL HSDL (Tác nhân) (Tác nhân) HSDL (Tác nhân) Hình 7:Bảng phân tích xác định chức ,tác nhân hồ sơ Chương Mơ hình nghiệp vụ 2.1 Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh hệ thống Nhóm -CT702 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Thông tin xe Yêu cầu báo cáo Thông tin phản hồi Vé xe(phiếu) Véxe(phiếu) KHÁCH Phiếu tốn HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRƠNG GỬI XE LÃNH ĐẠO CƠNG TY Báo cáo Thơng tin cố Biên cố Hình 9: Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 2.2 Lập biểu đồ phân rã chức Nhóm -CT702 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Quản lý trông gửi xe bãi 1.Nhận xe 2.Trả xe 3.Giải cố 1.1Nhậndạng xe 2.1.Kiểm tra vé(phiếu) 3.1 Kiểm tra sổ gửi 1.2.Kiểm tra chỗ trống 2.2.Đối chiếu vé - xe 3.2 Kiểm tra trường 1.3.Ghi vé(phiếu) 2.3.Thanh toán vé 3.3 Lập biên 1.4.Ghi sổ xe vào 2.4 Ghi sổ xe 3.4Thanh tốn 4.Báo cáo Hình 10: Biểu đồ phân rã chức 2.3 Mơ tả chức • (1.1)Nhận dạng xe: Khi có khách đưa xe vào, nhân viên trơng xe phải xác định loại xe gì?(trong số loại xe mà bãi nhận gửi), loại xe nhận gửi từ chối để khách Nhãm -CT702 Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng thông tin 11 ã (3.4)Thanh toỏn :T biờn bn ó lập nhân viên tiến hành toán với khách , lập phiếu tốn sau gửi phiếu tốn cho khách • (4.1)Báo cáo :Nhân viên phải lập báo cáo gửi lên Ban lãnh đạo Báo cáo gồm có:Báo cáo ngày (Báo cáo sau ngày),Báo cáo tháng(Báo cáo sau tháng),Báo cáo năm (Báo cáo tổng kết cuối năm) Nội dung báo cáo gồm :Số lượt khách gửi xe, Số tiền thu được,Các cố xảy cách giải ,Các đề xuất lên lãnh đạo,… 1.3 Danh sách hồ sơ liệu sử dụng STT Tên hồ sơ Bảng phân loại xe Vé xe Phiếu gửi xe Sổ ghi xe vào Sổ ghi xe Phiếu toán Biên cố Báo cáo Ký hiệu D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Hình 11:Danh sách hồ sơ liệu sử dụng 2.5 Lập ma trận thực thể -chức Nhãm -CT702 Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin 12 Các thực thể D1.Bảng phân loại xe D2.Vé xe D3.Phiếu gửi xe D4.Sổ xe vào D5.Sổ xe D6.Phiếu toán D7.Biên s c D8.Bỏo cỏo Các chức nghiệp vụ Nhận xe D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 R Trả xe C C R R U R U C Giải cố R R C Báo cáo R R R Hình 12:Ma trận thực thể chức Chương Mơ hình khái niệm,logic Nhãm -CT702 C C Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin 13 3.1.Biểu đồ luồng liệu mức D1 Thông tin xe D3 Phiếu gửi xe Bảng phân loại xe Vé xe Khách “Hết chỗ” 1.0 Vé xe(phiếu) NHẬN XE 2.0 D5 Sổ xe D2 Vé xe D4 TRẢ XE Phiếu toán “Vé giả” Sổ xe vào Khách D6 Phiếu tốn Thơng tin cố Yêu cầu báo cáo Lãnh đạo công ty 4.0 3.0 BÁO CÁO GIẢI QUYẾT SỰ CỐ D7 Biên cố Báo cáo D8 Báo cáo Hình 13:Biểu đồ luồng liệu mức Nhãm -CT702 “Không giải ” Biên Phiếu tốn Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin 14 3.2 Các biểu đồ luồng liệu mức a Biểu đồ tiến trình “1.0 Nhận xe” Hết chỗ Khách Thông tin xe D5 Sổ xe 1.1 2.1 Nhận dạng xe D4 D1 Bảng phân loại xe 4.1 Vé xe(phiếu) Loại xe Kiểm tra chỗ trống Còn chỗ Sổ xe vào Vé (phiếu)đã ghi Ghi sổ xe vào Thông tin xe vào 3.1 Ghi vé D2 Vé xe D3 Phiếu gửi xe Hình 14:Biểu đồ tiến trình”1.0 Nhận xe” b.Biểu đồ tiến trình ” 2.0 Trả xe” Nhãm -CT702 Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin 15 Sai Khách Vé sai Vé Xe (ph iếu) 2.1 Kiểm tra vé 2.2 Vé kiểm tra Đối chiếu vé-xe D6 Phiếu toán D5 Sổ xe 2.4 Phiếu toán Xe tốn Ghi sổ xe Hình 15:Biểu đồ tiến trình”2.0 Trả xe” Nhãm -CT702 Thơng tin vé xe Đúng 2.3 Thanh tốn vé Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin 16 c Biểu đồ tiến trình “3.0 Giải cố” “Sai” Thông tin cố Khách Khơ ng gửi 3.1 Kiểm tra sổ “Cịn gửi” Thôngtin cố D4 Sổ xe vào D5 Phiếu tốn 3.2 Sổ xe Kiểm tra trường Thơng tin cố Đúng 3.4 3.3 Thanh toán D6 Phiếu toán Biên Lập biên D7 Biên cố Biên Hình 16:Biểu đồ tiến trình”3.0 Giải cố” 3.3 Mơ hình ER Nhãm -CT702 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 17 a Liệt kê ,chính xác ,chọn lọc thơng tin a.Bảng phân loại c.Sổ ghi xe vào 2 Loại xe ✓ Ngày xe vào ✓ Đơn giá gửi/ngày đêm ✓ Số vé ✓ Số chỗ ✓ Số phiếu ✓ Tên khu ✓ Số xe ✓ Đơn giá gửi/tháng ✓ Loại xe ✓ ✓ Giờ vào Ghi c.Phiếu toán ✓ Loại xe ✓ Số xe Số vé ✓ Số phiếu ✓ Ngày vào ✓ Số xe ✓ Ngày ✓ Loại xe ✓ Thời gian gửi ✓ Giờ Thành tiền ✓ Thời gian gửi Hình 17: Liệt kê chọn lọc thơng tin b.Xác định thực thể thuộc tính Loại xe => Loại xe(Tên loại xe,số chỗ,đơn giá) Số vé => Vé ( Số vé) Số xe => Xe (Số xe) c.Xác định mối quan hệ thuộc tính Động từ:Gửi vào,Lấy ra(Đối với khách)  Ghi(Nhận),Thanh toán(Trả) Nhãm -CT702 ✓ Ngày ✓ Số phiếu d.Sổ ghi xe ✓ ✓ ✓ Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin 18 :Cái gì? Vé(Phiếu) Cho gì? Xe Khi nào? Ngày vào,Giờ vào :Cái gì?Vé(Phiếu) Cho gì?Xe Khi nào? Ngày vào Giờ vào Bằng cách nào?Số phiếu Bao nhiêu?Tổng tiền d,e.Vẽ biểu đồ rut gọn GHI Số vé(Phiếu) Ngày vào Giờ vào VÉ(PHIẾU) Số xe Số phiếu Ngày THANH TOÁN Giờ THUỘC XE Tên loạixe LOẠI XE Thành tiền Số chỗ Hình17: Mơ hình quan hệ hệ thống trơng xe ngồi bãi Nhãm -CT702 Đơn giá Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin Chương Thiết kế mơ hình lơgic 4.1 Chuyển mơ hình ER sang mơ hình quan hệ: a.Biểu diễn thực thể VÉ VÉ (Sốvé ) XE XE(Số xe) LOẠI XE LOẠI XE(Tên loại, số chỗ, đơn giá) b.Biểu diễn mối quan hệ GHI  NHẬN XE(Số vé, Số xe, Ngày vào, Giờ vào) THANH TOÁN TRẢ XE(Số phiếu, Số vé, Số xe, Ngày ra, Giờ ra) THUỘC XE (Số xe ,Tên loại) c.Chuẩn hóa Tất thuộc chuẩn 3, khơng cần chuẩn hóa d Sơ đồ quan hệ mơ hình liệu Nhãm -CT702 19 Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin 20 VÉ(PHIẾU) NHẬN XE # Sốvé(phiếu) # Sốvé (phiếu) #Sốxe Ngàyvào Giờvào TRẢ XE # Sốphiếu Sốxe Sốvé(phiếu) Ngàyra Giờra XE # Sốxe Tênloại Hình18 : Mơ hình quan hệ hệ thống quản lý trơng xe Chương Thiết kế mơ hình vật lý 5.1 Hệ thống giao diện tương tác hệ thống Nhãm -CT702 LOẠI XE # Tênloại Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin 21 Truy Nhập Hệ Thống Thực Đơn Chính Nhận Xe Trả Xe Giải Quyết Sự Cố 3.1 3.2 3.3 Kiểm Tra Xe Trong Sổ Lập Biên Bản Lập Phiếu Bồi Thường Báo Cáo Và Nhập Dữ Liệu 4.1 Lập Báo Cáo 4.2 Nhập Lọai Xe Đơn Giá Hình 19:Hệ thống giao diện tương tác hệ thống 5.2.Thiết kế giao diện Nhãm -CT702 Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin 22 Truy Nhập Hệ Thống User Pass Đăng Nhâp Kết Thúc Hình 20:Giao diện” truy nhập hệ thống” Hệ Thống Trông Gửi Xe Nhận Xe 2.Trả Xe 3.Giải Quyết Sự Cố 4.Lập Báo Cáo Thốt Hình 21:Giao diện “Thực đơn chính” Nhãm -CT702 Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin 23 Tạo vé xe Ghi sổ xe vào Loại xe XE MÁY Số chỗ 72 Số xe 16H3-7265 Số vé Nhập 3221 Kết Thúc In vé Hình 22:Giao diện”Nhận xe” Cập nhật xe Loại xe Số chỗ VND/ngày Đơn giá VND/tháng Nhập Xóa Kết Thúc Hình23:Giao diện “Cập nhật loại xe bảng giá” Nhóm -CT702 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 24 Sổ Ghi Xe Ra Và Phiếu Thanh Toán Số Phiếu 1231 Số vé 3221 Số xe Ngày vào Ngày Thành tiền Nhập In phiếu Kết Thúc Hình 24:Giao diện “Trả xe” Nhãm -CT702 Ph©n tÝch thiÕt kÕ hƯ thèng th«ng tin Nhãm -CT702 25 ... ngữ cảnh hệ thống Nhãm -CT702 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Thông tin xe Yêu cầu báo cáo Thông tin phản hồi Vé xe( phiếu) V? ?xe( phiếu) KHÁCH Phiếu tốn HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRƠNG GỬI XE LÃNH... VÉ(PHIẾU) NHẬN XE # Sốvé(phiếu) # Sốvé (phiếu) #S? ?xe Ngàyvào Giờvào TRẢ XE # Sốphiếu S? ?xe Sốvé(phiếu) Ngàyra Giờra XE # S? ?xe Tênloại Hình18 : Mơ hình quan hệ hệ thống quản lý trông xe Chương Thiết... 9: Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 2.2 Lập biểu đồ phân rã chức Nhãm -CT702 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Quản lý trông gửi xe bãi 1.Nhận xe 2.Trả xe 3.Giải cố 1.1Nhậndạng xe 2.1.Kiểm tra vé(phiếu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống quản lý trông gửi xe , Hệ thống quản lý trông gửi xe

Từ khóa liên quan