0

TIỂU LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

6 7 0
  • TIỂU LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 16:31

Đề bài: Trên sở lý luận Chủ nghĩa xã hội khoa học đặc điểm thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Hãy phân tích biểu đặc điểm Việt Nam BÀI LÀM A PHẦN MỞ ĐẦU Chúng ta thừa nhận rằng, chủ nghĩa tư chưa mang tính tồn cầu ngày đạt nhiều thành tựu to lớn, lĩnh vực giải phóng phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ Nhiều nước tư phát triển, sở điều kiện kinh tế cao kết đấu tranh giai cấp cơng nhân nhân dân lao động, có biện pháp điều chỉnh, hình thành khơng chế độ phúc lợi xã hội tiến so với trước Từ thập kỷ 70 từ sau Liên Xơ tan rã, để thích ứng với điều kiện mới, chủ nghĩa tư giới sức tự điều chỉnh, thúc đẩy sách "tự mới" quy mơ tồn cầu; nhờ cịn tiềm phát triển Tuy nhiên, chủ nghĩa tư khắc phục mâu thuẫn vốn có Các khủng hoảng tiếp tục diễn Đặc biệt là, năm 2008-2009 chứng kiến khủng hoảng tài chính, suy thối kinh tế nước Mỹ, nhanh chóng lan rộng trung tâm tư chủ nghĩa khác tác động đến hầu giới Trước thời vận hội, nguy thách thức đan xen việc tìm hiểu nhằm nâng cao nhận thức đường lên CNXH Việt Nam việc làm mang tính cấp thiết, có tầm quan trọng đặc biệt nhận thức hành động giai đoạn B PHẦN NỘI DUNG Chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam đề tài lý luận thực tiễn bản, quan trọng, nội dung rộng lớn, phong phú phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác Khái niệm: Chủ nghĩa xã hội hiểu với ba tư cách: chủ nghĩa xã hội học thuyết; chủ nghĩa xã hội phong trào; chủ nghĩa xã hội chế độ Mỗi tư cách lại có nhiều biểu khác nhau, tuỳ theo giới quan trình độ phát triển giai đoạn lịch sử cụ thể Chủ nghĩa xã hội đề cập chủ nghĩa xã hội khoa học dựa học thuyết Mác - Lênin thời đại ngày Theo quan điểm Mác - Lênin, có hai đường độ lên chủ nghĩa xã hội Con đường thứ độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội từ nước tư chủ nghĩa phát triển trình độ cao Con đường thứ hai độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội nước chủ nghĩa tư phát triển thấp, V.l.Lênin cho rằng, nước có kinh tế lạc hậu, chưa trải qua thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội điều kiện cụ thể điều kiện đảng kiểu giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo (trở thành đảng cầm quyền) hay nhiều nước tiên tiến giúp đỡ Trên sở vận dụng lý luận thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Mác - Lênin xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế Việt Nam Hồ Chí Minh khẳng định thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam hình thái độ gián tiếp cụ thể - độ từ xã hội thuộc địa nửa phong kiến, nông nghiệp lạc hậu sau giành độc lập dân tộc lên CNXH Những đặc điểm thời kỳ độ: Hiện nay, để tiếp tục giữ vững, thực mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH, Việt Nam cần đẩy mạnh vận dụng sáng tạo, phát triển tư tưởng, đường lối V I Lênin TKQĐ gián tiếp với số điểm ý sau: Thực tế thành công lẫn thất bại CNXH thực giới kỷ qua chứng minh lý luận V I Lênin TKQĐ gián tiếp đắn Để phát triển, tiến nhanh, mạnh, bền vững, mà không lặp lại hạn chế CNTB, nước phát triển cần phải thực TKQĐ Điều đổi nhận thức TKQĐ bỏ qua trị TBCN, mà sử dụng, khai thác kinh tế CNTB để phục vụ cho CNXH, đặc biệt phát triển LLSX, kinh nghiệm quản lý, trình độ khoa học - công nghệ đồng thời với vai trò nhà nước pháp quyền XHCN điều tiết phát triển nhân văn Để giữ chất định hướng XHCN thực đường lối TKQĐ gián tiếp, phải bảo đảm: là, thực hiện, QHSX TBCN giai cấp tư sản trở thành thống trị; hai là, người đại diện (nhà nước XHCN) cho chủ sở hữu (quần chúng nhân dân) khơng thể thay hồn tồn người chủ sở hữu này, để trở thành chủ sở hữu thực tế Những điều phụ thuộc vào việc, Đảng phải kiên định sáng tạo lãnh đạo thực mục tiêu, đường lên CNXH dựa tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Vận dụng sáng tạo tư tưởng lý luận, đường lối trị V I Lênin TKQĐ gián tiếp, cần kết hợp thống nhất, chặt chẽ, chuyển đổi linh hoạt, hợp lý hai sách chủ yếu Đồng thời, phải đổi mới, phát triển chúng phù hợp với điều kiện nước + Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hố: Trong thời kỳ q độ lên CNXH cịn tồn nhiều yếu tố tư tưởng văn hoá khác Thực chất thời kỳ diễn đấu tranh giai cấp giai cấp tư sản bị đánh bại khơng cịn giai cấp thống trị lực chống phá chủ nghĩa xã hội với giai cấp công nhân quần chúng nhân dân lao động Cuộc đấu tranh giai cấp với nội dung, hình thức mới, diễn lĩnh vực trị, kinh tế, tư tưởng - văn hóa, tuyên truyền vận động chủ yếu, hành luật pháp Phân tích biểu đặc điểm thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam + Trong lĩnh vực kinh tế: Nội dung lĩnh vực kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thực việc xếp, bố trí lại lực lượng sản xuất có xã hội; cải tạo quan hệ sản xuất cũ, xây dựng quan hệ sản xuất theo hướng tạo phát triển cân đối kinh tế, bảo đảm phục vụ ngày tốt đời sống nhân dân lao động Ở Việt Nam nay, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế, bình đẳng trước pháp luật phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng củng cố phát triển; kinh tế tư nhân động lực quan trọng kinh tế; kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quan hệ phân phối bảo đảm công tạo động lực cho phát triển; thực chế độ phân phối chủ yếu theo kết lao động, hiệu kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn nguồn lực khác phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội Nhà nước quản lý kinh tế pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách lực lượng vật chất để định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội + Trong lĩnh vực trị: Nội dung lĩnh vực trị thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tiến hành đấu tranh chống lại lực thù địch, chống phá nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; tiến hành xây dựng, củng cố nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày vững mạnh, bảo đảm quvền làm chủ hoạt động kinh tế, trị, văn hóa, xã hội nhân dân lao động: xây dựng tổ chức trị - xã hội thực nơi thực quyền làm chủ nhân dân lao động; xây dựng Đảng Cộng sản ngày sạch, vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ thời kỳ lịch sử Nhận thức sâu sắc lãnh đạo Đảng Cộng sản nhân tố định thắng lợi công đổi bảo đảm cho đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống Đảng chế độ xã hội chủ nghĩa Về mối quan hệ Đảng, Nhà nước nhân dân mối quan hệ chủ thể thống mục tiêu lợi ích; đường lối Đảng, sách, pháp luật hoạt động Nhà nước lợi ích nhân dân, lấy hạnh phúc nhân dân làm mục tiêu phấn đấu Mơ hình trị chế vận hành tổng quát Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhân dân làm chủ Dân chủ chất chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa mục tiêu, vừa động lực công xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực thuộc nhân dân nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài cách mạng Việt Nam Đồng thời, xác định: Đại đoàn kết toàn dân tộc nguồn sức mạnh nhân tố có ý nghĩa định bảo đảm thắng lợi bền vững nghiệp cách mạng Việt Nam; khơng ngừng thúc đẩy bình đẳng đồn kết dân tộc, tơn giáo + Trong lĩnh vực tư tưởng - văn hoá: Văn hoá tảng tinh thần xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bảo vệ Tổ quốc; xác định phát triển văn hoá đồng bộ, hài hoà với tăng trưởng kinh tế tiến bộ, công xã hội định hướng trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Nền văn hoá mà xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, văn hoá thống đa dạng, dựa giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trị chủ đạo đời sống tinh thần xã hội, kế thừa phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp tất dân tộc nước, tiếp thu thành tựu, tinh hoa văn hoá nhân loại, phấn đấu xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh lợi ích chân phẩm giá người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống thẩm mỹ ngày cao; xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến làm tế bào lành mạnh, vững xã hội, thực bình đẳng giới tiêu chí tiến bộ, văn minh + Trong lĩnh vực xã hội: Nội dung phải thực việc khắc phục tệ nạn xã hội xã hội cũ để lại; bước khắc phục chênh lệch phát triển vùng miền, tầng lớp dân cư xã hội nhằm thực mục tiêu bình đẳng xã hội; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp người với người theo mục tiêu lý tưởng tự người điều kiện, tiền đề cho tự người khác Thống sách kinh tế với sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến công xã hội bước, sách suốt q trình phát triển Mỗi sách kinh tế phải hướng tới mục tiêu phát triển xã hội; sách xã hội phải nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; khuyến khích làm giàu hợp pháp phải đơi với xố đói, giảm nghèo bền vững, chăm sóc người có cơng, người có hồn cảnh khó khăn Đây u cầu có tính ngun tắc để bảo đảm phát triển lành mạnh, bền vững, theo định hướng XHCN * Bên cạnh thành tựu, cịn khơng khuyết điểm, hạn chế: Về kinh tế, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh thấp, thiếu bền vững; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; hiệu lực nhiều doanh nghiệp, có doanh nghiệp nhà nước cịn hạn chế; mơi trường bị nhiễm nhiều nơi; công tác quản lý, điều tiết thị trường cịn nhiều bất cập Trong đó, cạnh tranh diễn ngày liệt trình tồn cầu hố hội nhập quốc tế Về xã hội, khoảng cách giàu nghèo gia tăng; chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế nhiều dịch vụ cơng ích khác cịn khơng hạn chế; văn hố, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp; tội phạm tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp Đặc biệt, tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thối tư tưởng trị đạo đức, lối sống diễn phận cán bộ, đảng viên Trong đó, lực xấu, thù địch lại ln tìm thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây ổn định, thực âm mưu "diễn biến hồ bình" nhằm xố bỏ chủ nghĩa xã hội Việt Nam C KẾT LUẬN Sau tập trung nghiên cứu, thân hiểu rõ quan điểm, chất trình xây dựng CNXH tin tưởng vào đường lên CNXH Việt Nam Từ nhận thức cách đắn qn giúp cho có nhìn tồn diện thuận lợi, khó khăn; thời cơ, vận hội; nguy thách thức đan xen để từ phải phấn đấu vượt qua, tránh bệnh chủ quan, nóng vội, ý chí; nhận thức phải xuất phát từ thực tế khách quan tôn trọng hành động theo quy luật Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội công đổi khẳng định lựa chọn đắn Đảng Bác Hồ đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển xã hội thời đại ngày nay./ .. .Chủ nghĩa xã hội hiểu với ba tư cách: chủ nghĩa xã hội học thuyết; chủ nghĩa xã hội phong trào; chủ nghĩa xã hội chế độ Mỗi tư cách lại có nhiều biểu... đạo, Nhà nước quản lý nhân dân làm chủ Dân chủ chất chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa mục tiêu, vừa động lực công xây dựng chủ nghĩa xã hội; xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực thuộc... thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tiến hành đấu tranh chống lại lực thù địch, chống phá nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; tiến hành xây dựng, củng cố nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày vững
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, TIỂU LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI