0

Bài tập học phần phân tích thiết kế hệ thống phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị tại kí túc xá

70 20 0
  • Bài tập học phần phân tích thiết kế hệ thống phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị tại kí túc xá

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:42

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trình Đức Khanh Lớp mơn học: AAS7182020.001 BÀI TẬP HỌC PHẦN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ TẠI KÍ TÚC XÁ Giáo viên phụ trách: Nguyễn Hồi Anh HÀ NỘI,08/2020 Lời nói đầu Ngày nay, công nghệ thông tin ứng dụng rộng rãi lĩnh vực sống Với tốc độ tính xác, máy tính giúp người tận dụng hiệu thời gian, giảm nhân lực cải thiện chất lượng công việc Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào đơn vị, trường học giúp nâng cao hiệu rõ rệt công tác quản lý Với phát triển xã hội, thời buổi cơng nghiệp hóa- đại hóa việc quản lý cấp hệ thống đòi hỏi nhanh nhạy, xác, tiện dụng nâng cao hiệu trình quản lý Hiện tại, nhiều quan, tổ chức, trường học, hệ thống quản lý chưa tin học hóa, dẫn đến nhiều thời gian cơng sức quản lý Do đó, em định chọn đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị kí túc xá” làm tập lớn mơn học Phân tích thiết kế hệ thống Với mong muốn hệ thống làm giảm số lượng công việc nhân viên tiết kiệm chi phí thời gian cơng tác quản lý Với kinh nghiệm từ thực tiễn kiến thức hạn chế, cố gắng nỗ lực đề tài em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp thiếu sót em từ thầy bạn để em rút kinh nghiệm phát triển hệ thống cách tốt Em xin chân thành cảm ơn! Mục lục CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 1.1 1.1.1 1.1.2 - - - 1.1.3 - Mô tả hệ thống Nhiệm vụ Quản lý trang thiết bị phòng sinh viên kí túc xá Theo dõi, đánh giá tình trạng thiết bị Quản lý thêm thiết bị Quản lý sửa chữa thiết bị Báo cáo, thống kê, đánh giá trang thiết bị Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ Bộ phận quản lý thiết bị: • Quản lý số lượng thiết bị phịng • Kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị định kỳ • u cầu sửa chữa thiết bị • Yêu cầu bổ sung thiết bị cần • Thống kê, báo cáo định kỳ Bộ phận sửa chữa thiết bị: • Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa, lắp đặt từ đội quản lý thiết bị • Lập danh sách thiết bị cần sửa chữa • Đánh giá thẩm định thiết bị sửa chữa được, thiết bị cần thay • Lập biên nghiệm thu • Thống kê, báo cáo việc sửa chữa thiết bị Bộ phận quản lý kho thiết bị: • Tiếp nhận yêu cầu thêm thiết bị từ đội quản lý thiết bị • Lập hóa đơn nhập/xuất thiết bị • Báo cáo, thống kê định kỳ Quy trình xử lý Yêu cầu bổ sung thiết bị: Nếu sinh viên phịng có nhu cầu lắp đặt thêm thiết bị để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phải viết đơn xin bổ sung thiết bị (1) (MB01) gửi lên phận quản lý thiết bị chờ ký phê duyệt yêu cầu (2) Sau phê duyệt, phận quản lý thiết bị chuyển đơn xuống phận quản lý kho Bộ phận kho thiết bị tiếp nhận sau kiểm kê thiết bị kho (3) Lúc có trường hợp: • TH1: Hiện kho thiếu trang thiết bị mà phận quản lý thiết bị yêu cầu Bộ phận quản lý kho lập đơn yêu cầu nhập bổ sung thiết bị (4) (MB02) chuyển lên ban quản lý chờ xác nhận Sau xác nhận tiến hành nhập thiết bị (5) • TH2: Thiết bị yêu cầu có sẵn kho Bộ phận quản lý kho lập phiếu xuất kho (6) (MB03) chuyển thiết bị yêu cầu lại cho nhân viên kỹ thuật tiến hành lắp đặt cập nhật lại tình trạng kho (7) Sau lắp đặt xong nhân viên kỹ thuật lập phiếu bàn giao thiết bị (8) (MB04) hóa đơn mua thiết bị(MB05) cho sinh viên trưởng phịng ký xác nhận Sinh viên phải mang hóa đơn đến phịng tài vụ đóng tiền mua thiết bị - Yêu cầu sửa chữa thiết bị: Nếu trình sử dụng, thiết bị phịng bị hỏng hóc sinh viên phịng phải lập phiếu đề nghị sửa chữa thiết bị (9) (MB06) gửi lên phận quản lý thiết bị xin ký xác nhận chuyển đến phận sửa chữa thiết bị Sau tiếp nhận yêu cầu phận sửa chữa lập danh sách thiết bị cần phải sửa chữa (10) (MB07) tiến hành thẩm định tình trạng thiết bị (11) • TH1: Nếu thẩm định thấy thiết bị có khả sửa chữa tiến hành sửa chữa thiết bị (12) Khi dã sửa chữa xong đội sửa chữa lập phiếu nghiệm thu kết sửa chữa (13) (MB08) gửi lại cho phận quản lý thiết bị để cập nhật tình trạng thiết bị (14) danh sách thiết bị phịng(MB09) • TH2: Nếu thẩm định thấy thiết bị khơng cịn khả sửa chữa phận sửa chữa lập danh sách thiết bị hỏng sửa chữa (15) (MB10) gửi lại cho phận quản lý thiết bị Bộ phận quản lý thiết bị lập phiếu yêu cầu thay thiết bị (16) (MB11) cho sinh viên kí nhận chuyển đến phận kho Bộ phận quản lý kho lập phiếu xuất kho (17) (MB03) chuyển thiết bị yêu cầu lại cho nhân viên kỹ thuật tiến hành lắp đặt thiết bị (18) Sau lắp đặt xong nhân viên kỹ thuật lập phiếu bàn giao thiết bị (19) (MB04) - Nhập thiết bị vào kho: Khi số thiết bị kho không đủ đáp ứng yêu cầu phận kho lập danh sách yêu cầu nhập bổ sung thiết bị (20) (MB02) gửi lên phận quản lý thiết bị Sau phê duyệt phận kho làm việc với nhà cung cấp tiến hành nhập hàng (21) Nhà cung chuyển thiết bị đặt đến kho với hóa đơn nhập hàng(MB12) Kho ký xác nhận cập nhật tình trạng kho (22) chuyển qua phịng tài vụ tốn - Kiểm tra đánh giá thiết bị hàng năm: Bộ phận quản lý thiết bị lấy thông tin danh sách thiết bị sử dụng phòng giao cho tổ kỹ thuật Tổ kỹ thuật tiến hành kiểm tra đánh giá thiết bị phòng (23) Sau kiểm tra tổng hợp kết gửi cho phận quản lý thiết bị Bộ phận quản lý thiết bị cập nhật lại tình trạng thiết bị (24) lập báo cáo kết kiểm tra thiết bị định kỳ (25) (MB13) gửi lên ban quản lý kí túc xá 1.1.4 Mẫu biểu - MB01: Đơn xin bổ sung thiết bị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN BỔ SUNG THIẾT BỊ Kính gửi: Bộ phận quản lý thiết bị Đơn vị sử dụng thiết bị: …………………… Do nhu cầu cải thiện nâng cao điều kiện sinh hoạt để có mơi trường học tập làm việc tốt hơn, phòng:…… Xin bổ sung thiết bị sau ST T Tên thiết bị Số lượng Loại thiết bị Ghi …., ngày…tháng,…năm… Bộ phận quản lý thiết bị Đơn vị sử dụng thiết bị - MB02: Đơn yêu cầu mua bổ sung thiết bị vào kho Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP MỚI THIẾT BỊ VÀO KHO Kính gửi: Ban quản lý Dựa tình hình kho nhu cầu sử dụng thiết bị, kho thiếu thiết bị sau: STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng Đơn giá Nhà cung cấp Ghi Bộ phận kho xin đề nghị ban quản lý xem xét phê duyệt việc mua thiết bị bổ sung để đảm bảo việc hoạt động kho đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thiết yếu … , ngày…tháng…năm… Đơn vị yêu cầu - MB03: phiếu xuất kho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc PHIẾU XUẤT KHO Kính gửi: Ban quản lý Đơn vị nhận thiết bị: …………… STT Mã thiết bị Tên thiết bị Số lượng Bộ phận tiếp nhận Tình trạng thiết bị …., ngày…tháng…năm… - Người lập báo cáo MB04: Phiếu bàn giao thiết bị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU BÀN GIAO THIẾT BỊ STT Mã thiết bị Tên thiết bị Bộ phận tiếp nhận Thời gian Tình trạng thiết bị …., ngày…tháng,…năm… Người lập báo cáo - Đơn vị tiếp nhận MB05: Hóa đơn mua thiết bị CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HÓA ĐƠN MUA THIẾT BỊ STT Tên thiết Thông Số Nhà Đơn giá bị số kỹ thuật lượng cung cấp Tổng tiền: …., ngày…tháng,…năm… Người lập báo cáo - Đơn vị tiếp nhận MB06: phiếu yêu cầu sửa chữa thiết bị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Kính gửi: Bộ phận sửa chữa thiết bi Đơn vị sử dụng thiết bị: …………………… Danh sách thiết bị cần sửa chữa: STT Mã Tên thiết bị thiết bị Tình trạng Nội dung sửa chữa Ghi ….,, ngày…tháng năm… Đơn vị sử dụng thiết bị - MB07: Danh sách thiết bị cần phải sửa chữa DANH SÁCH THIẾT BỊ CẦN SỬA CHỮA ST T - Mã thiết bị Tên thiết bị Loại thiết bị Tình trạng Ghi MB08: Phiếu nghiệm thu kết sửa chữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN NGHIỆM THU THIẾT BỊ ĐÃ ĐƯỢC SỬA CHỮA ĐƯA VÀO SỬ DỤNG Bên sửa chữa: Bên sử dụng: Bộ phận tiếp nhận thiết bị: Chúng đồng ý ký biên bàn giao thiết bị với nội dung sau: STT Mã thiết bị Tên thiết bị Chi tiết hỏng Nội dung sửa Chi tiết Người Ngày sửa thay sửa Ghi Chúng tơi trí xác nhận việc bàn giao thiết bị sửa ……, ngày… tháng…năm… Đơn vị tiếp nhận thiết bị Bộ phận sửa chữa T idNhanVien TenDangNhap Mật C(20) TenHienThi DiaChi Tên nhân viên C(50) Địa C(100) SDT ChucVu BoPhan Số điện thoại Tên chức vụ Thuộc phận Mã quyền N(10) C(50) Số nguyên Chữ + chữ số Chữ + chữ số Chữ Chữ + chữ số Số nguyên Chữ C(50) Chữ N(10) Số nguyên MatKhau idPhanQuyen 6.Khóa ngồi Số Tên idPhanQuyen - liệu C(10) Mã quản trị Tên đăng nhập C(20) Cột khóa ngồi idPhanQuyen v v v v v Quan hệ với bảng PhanQuyen HoaDonNhap: 1.Số hiệu: 2.Tên bảng: HoaDonNhap 3.Bí danh: HoaDonNhap 4.Mơ tả: Lưu trữ thơng tin hóa đơn mua hàng 5.Mô tả chi tiết cột ST Kiểu Tên cột Mô tả Khuôn dạng N T liệu idHoaDon Mã hóa đơn C(10) Số nguyên v idThietBi Mã thiết bị C(10) Số nguyên v NgayLap Ngày lập hóa MM/DD/YYY D(8) v đơn Y idNCC Mã nhà cung C(10) Số nguyên v cấp idNhanVien Mã nhân viên C(10) Số nguyên thủ kho 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi Quan hệ với bảng idNCC idNCC NCC idThietBi idThietBi ThietBi idNhanVien idNhanVien NhanVien - CT_HoaDon: 1.Số hiệu: 2.Tên bảng: CT_HoaDon 3.Bí danh: CT_HoaDon 4.Mơ tả: Lưu trữ thơng tin chi tiết hóa đơn mua hàng 5.Mơ tả chi tiết cột ST Kiểu Tên cột Mô tả Khuôn dạng N T liệu idHoaDon Mã hóa đơn C(10) Số nguyên v idThietBi Mã thiết bị C(10) Số nguyên v idLoaiThietBi Mã loại thiết C(10) Số nguyên v bị NhaSanXuat Nhà sản xuất C(50) Chữ v TongTien Tổng tiền N(20) Số ngun 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi Quan hệ với bảng idLoaiThietBi idLoaiThietBi LoaiThietBi idThietBi idThietBi ThietBi - NCC: 1.Số hiệu: 2.Tên bảng: NCC 4.Mô tả: Lưu trữ thông tin nhà cung cấp 5.Mô tả chi tiết cột ST Kiểu Tên cột Mô tả T liệu idNCC Mã nhà cung C(10) cấp TenNCC Tên nhà cung C(50) cấp DiaChi Địa nhà C(50) cung cấp SĐT Nhà sản xuất N(10) Website Địa C(50) website 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi - 3.Bí danh: NCC Khn dạng N Số ngun v Chữ v Chữ v Số nguyên Chữ + Chữ số v Quan hệ với bảng HD_SuaChua: 1.Số hiệu: 2.Tên bảng: HD_SuaChua 3.Bí danh: HD_SuaChua 4.Mơ tả: Lưu trữ thông tin hoạt động sửa chữa 5.Mô tả chi tiết cột ST Tên cột Mô tả Kiểu Khuôn dạng N T liệu SH_SuaChua idThietBi idNhanVien NgaySua 6.Khóa ngồi Số Tên idThietBi idNhanVien - Số hiệu sửa chữa Mã thiết bị Mã nhân viên sửa C(10) Số nguyên v C(10) Số nguyên v C(10) Số nguyên v D(8) MM/DD/YYY Y v Ngày sửa Cột khóa ngồi idThietBi idNhanVien Quan hệ với bảng ThietBi NhanVien CT_SuaChua: 1.Số hiệu: 2.Tên bảng: CT_SuaChua 3.Bí danh: CT_SuaChua 4.Mô tả: Lưu trữ thông tin chi tiết hoạt động sửa chữa 5.Mô tả chi tiết cột ST Kiểu Tên cột Mô tả Khuôn dạng N T liệu SH_SuaChua Số hiệu sửa C(10) Số nguyên v chữa idThietBi Mã thiết bị C(10) Số nguyên v TinhTrangHong Tình trạng C(50) Chữ v hỏng NDsuachua Nội dung sửa C(50) Chữ v chữa CTthaythe Chi tiết thay C(50) Chữ idPhong Mã phịng C(10) Số ngun 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi Quan hệ với bảng idThietBi idThietBi ThietBi idPhong idPhong Phong - LoaiThietBi: 1.Số hiệu: 2.Tên bảng: LoaiThietBi 3.Bí danh: LoaiThietBi 4.Mơ tả: Lưu trữ thông tin loại thiết bị 5.Mô tả chi tiết cột ST Tên cột Mô tả Kiểu Khuôn dạng N T liệu idLoaiThietBi TenLoaiThietBi 6.Khóa ngồi Số Tên - Mã loại thiết bị Tên loại thiết bị C(10) Số nguyên v C(50) Chữ v Cột khóa ngồi Quan hệ với bảng ThietBi: 1.Số hiệu: 10 2.Tên bảng: ThietBi 4.Mô tả: Lưu trữ thông tin thiết bị 5.Mô tả chi tiết cột ST Kiểu Tên cột Mô tả T liệu idThietBi Mã thiết bị C(10) TenThietBi Tên thiết bị C(50) idLoaiThietBi Mã loại thiết C(10) bị DonGia Đơn giá N(10) idPhong Mã phịng C(10) TinhTrang Tình trạng C(50) 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi idLoaiThietBi idLoaiThietBi idPhong idPhong - Khuôn dạng N Số nguyên Chữ v v Số nguyên Số nguyên Số nguyên Chữ Quan hệ với bảng LoaiThietBi Phong PhieuDanhGia: 1.Số hiệu: 11 2.Tên bảng: PhieuDanhGia 4.Mô tả: Lưu trữ thông tin phiếu đánh giá 5.Mô tả chi tiết cột ST Tên cột Mô tả T idPhieu Mã phiếu idThietBi Mã thiết bị NgayKiemTra Ngày kiểm tra 3.Bí danh: ThietBi NguoiKiemTra Người kiểm tra Kiểu liệu C(10) C(10) D(8) C(50) 3.Bí danh: PhieuDanhGia Khn dạng N Số nguyên Số nguyên MM/DD/YYY Y v v Chữ idNhanVien 6.Khóa ngồi Số Tên idThietBi idNhanVien - Mã nhân viên C(10) Cột khóa ngồi idThietBi idNhanVien Số nguyên Quan hệ với bảng ThietBi NhanVien CT_DanhGia: 1.Số hiệu: 12 2.Tên bảng: CT_DanhGia 3.Bí danh: CT_DanhGia 4.Mơ tả: Lưu trữ thông tin chi tiết phiếu đánh giá 5.Mô tả chi tiết cột ST Kiểu Tên cột Mô tả Khuôn dạng N T liệu idPhieu Mã phiếu C(10) Số nguyên v idThietBi Mã thiết bị C(10) Số nguyên v TinhTrangHD Tình trạng C(50) Chữ hoạt động DanhGiaCT Đánh giá chi C(50) Chữ tiết SoLanSuaChua Số lần sửa N(2) Số nguyên chữa idPhong Mã phịng C(10) Số ngun 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi Quan hệ với bảng idThietBi idThietBi ThietBi idPhong idPhong Phong - Phong: 1.Số hiệu: 13 2.Tên bảng: Phong 4.Mô tả: Lưu trữ thông tin phịng 5.Mơ tả chi tiết cột ST Kiểu Tên cột Mô tả T liệu idPhong Mã phịng C(10) TenPhong Tên phịng C(20) 6.Khóa ngồi Số Tên Cột khóa ngồi 3.Bí danh: Phong Khn dạng N Số nguyên Số nguyên + Chữ v Quan hệ với bảng v 3.4 Thiết kế giao diện người – máy 3.4.1 Thiết kế hệ thống đơn chọn 3.4.2 Thiết kế form nhập liệu cho danh mục • Tên giao diện: Loại thiết bị • Người sử dụng: Quản lý thiết bị Quản trị hệ thống • Nhiệm vụ: thêm, sửa, xóa, xem danh sách loại thiết bị • Mẫu thiết kế: • • • Tiền điều kiện: đăng nhập tài khoản quản trị hệ thống quản lý thiết bị Hậu điều kiện: trở hình Biểu đồ hoạt động: • Bảng liệu: Tên bảng LoaiThietBi Thuộc tính sử dụng TenLoaiThietBi Mức độ sử dụng C,R,E,D Ràng buộc toàn vẹn liệu Nhập chữ có dấu Các từ cách dấu cách Không để trống 3.4.3 Thiết kế form xử lý nghiệp vụ • Tên giao diện: Sửa chữa thiết bị • Người sử dụng: nhân viên phận sửa chữa thiết bị • Nhiệm vụ: lưu trữ thông tin thiết bị sửa chữa chi tiết nội dung sửa chữa • Mẫu thiết kế: • • • Tiền điều kiện: đăng nhập tài khoản nhân viên phận quản lý sửa chữa Hậu điều kiện: trở hình Biểu đồ hoạt động: • Bảng liệu: Tên bảng Thuộc tính sử dụng Mức độ sử dụng SH_SuaChua R idThietBi R HD_SuaChua Không chỉnh sửa Không chỉnh sửa NguoiSua C, E R, NgaySua C, E R, TinhTrangHong C, E R, NDsuachua C, E R, CTthaythe C, E R, idPhong R CT_SuaChua Ràng buộc toàn vẹn liệu Nhập chữ có dấu Các từ cách dấu cách Không để trống Định dạng ngày Nhập chữ có dấu Các từ cách dấu cách Khơng để trống Nhập chữ có dấu Các từ cách dấu cách Không để trống Nhập chữ có dấu Các từ cách dấu cách Không để trống Không chỉnh sửa 3.4.4 Thiết kế báo cáo - Tên báo cáo: Phiếu đánh giá thiết bị - Người lập: nhân viên phận quản lý thiết bị - Nhiệm vụ: thống kê báo cáo kết kiểm tra thiết bị định kỳ - Mẫu báo cáo: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ Sơ hiệu: ……… Thực ý kiến đạo ban quản lý kí túc xá việc kiểm tra đánh giá thiết bị định kỳ hàng năm phòng sinh viên Bộ phận quản lý thiết bị thực kiểm tra đánh giá tình trạng hoạt động thiết bị phòng:…….thu kết quả: ST T Mã phiếu Mã thiết bị Mã phịn g Tình trạn g hoạt động Đán h giá chi tiết Hà Nội, ngày Ban quản lý - Số lần sửa chữa tháng Người kiểm tra năm Người lập Bảng liệu: Tên bảng PhieuDanhGia Thuộc tính sử dụng Mức độ sử dụng idPhieu R idThietBi R Ràng buộc toàn vẹn liệu Không chỉnh sửa Không chỉnh sửa NgayKiemTra CT_DanhGia - C, E R, NguoiKiemTra C, E R, Nguoilap C, E R, TinhTrangHD C, E R, DanhGiaCT C, E R, SoLanSuaChua C, E R, idPhong R Kích cỡ: giấy A4 Số lượng phiên bản: Định dạng ngày Nhập chữ có dấu Các từ cách dấu cách Khơng để trống Nhập chữ có dấu Các từ cách dấu cách Không để trống Nhập chữ có dấu Các từ cách dấu cách Không để trống Nhập chữ có dấu Các từ cách dấu cách Khơng để trống Nhập chữ số Không để trống Không chỉnh sửa 1 1 ĐÁNH GIÁ CƠNG VIỆC VÀ KẾT LUẬN Qua q trình học tập mơn học phân tích hệ thống quản lý trang thiết bị kí túc xá, em tìm hiểu nghiên cứu hai phương diện chức liệu hệ thống Đề tài phân tích hệ thống quản lý thơng tin trang thiết bị phịng máy trường học tìm hiểu yêu cầu về: nghiệp vụ quy trình hoạt động, xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng, phân tích hệ thống liệu xây dựng mơ hình liệu cho hệ thống, thiết kế giao diện người dùng Đề tài tiền đề cho việc phân tích thiết kế hệ thống quản lý thông tin quy mô lớn Do việc khảo sát cách tiếp cận hạn chế chưa có nhiều kinh nghiệm phân tích thiết kế Chính việc phân tích khơng tránh khỏi sai sót Một số sai sót mắc phải trình thực đề tài: - Phân tích liệu cịn chưa đầy đủ, chặt chẽ Thiết kế hệ thống chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình, Slide Phân tích thiết kế hệ thống (Nguyễn Hồi Anh) Phân tích thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị phòng máy (Phạm Thị Mai Phương – Học viện kỹ thuật quân sự) ... tình trạng thiết bị Quản lý thêm thiết bị Quản lý sửa chữa thiết bị Báo cáo, thống kê, đánh giá trang thiết bị Cơ cấu tổ chức nhiệm vụ Bộ phận quản lý thiết bị: • Quản lý số lượng thiết bị phịng... năng: quản lý thiết bị, quản lý kho quản lý sửa chữa Yêu cầu bổ sung thiết bị Xác nhận yêu cầu Yêu cầu sửa chữa thiết bị Quản lý thiết bị Cập nhật tình trạng thiết bị Kiểm tra đánh giá thiết bị. .. quản lý Hiện tại, nhiều quan, tổ chức, trường học, hệ thống quản lý chưa tin học hóa, dẫn đến nhiều thời gian công sức quản lý Do đó, em định chọn đề tài ? ?Phân tích thiết kế hệ thống quản lý trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học phần phân tích thiết kế hệ thống phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị tại kí túc xá , Bài tập học phần phân tích thiết kế hệ thống phân tích và thiết kế hệ thống quản lý trang thiết bị tại kí túc xá

Mục lục