0

KHÓA LUẬN vận ĐỘNG THỂ lực và các yếu tố LIÊN QUAN ở PHỤ nữ MANG THAI BẰNG

104 10 0
  • KHÓA LUẬN vận ĐỘNG THỂ lực và các yếu tố LIÊN QUAN ở PHỤ nữ MANG THAI BẰNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 14:17

Nghiên cứu Tỷ lệ vận động thể lực và các yếu tố liên quan của thai phụ đến khám tại Bệnh viện Hùng Vương sử dụng bộ câu hỏi Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) đã được chuẩn hóa phiên bảng tiếng Việt. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG TỶ LỆ VẬN ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA THAI PHỤ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG, NĂM 2019 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y TẾ CÔNG CỘNG Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA Y TẾ CƠNG CỘNG TỶ LỆ VẬN ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA THAI PHỤ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG, NĂM 2019 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y TẾ CƠNG CỘNG Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ ĐẶT VẤN ĐỀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU DÀN Ý NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Y VĂN 1.1 Khái niệm VĐTL 1.2 Phân loại - Đơn vị đo lường VĐTL 1.2.1 Phân loại VĐTL 1.2.2 Đơn vị đo lường VĐTL 1.3 Tình hình VĐTL 1.4 Lợi ích VĐTL thai kỳ 1.4.1 Lợi ích VĐTL thai kỳ thai phụ 1.4.2 Lợi ích VĐTL thai kỳ thai nhi 10 1.5 Nguy VĐTL thai kỳ 11 1.6 Các khuyến nghị VĐTL dành cho thai phụ 12 1.6.1 Khuyến nghị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 13 1.6.2 Khuyến nghị quốc gia giới 14 1.6.3 Khuyến nghị Việt Nam 15 1.7 Các công cụ đo lường vận động thể lực thai phụ 17 1.7.1 Bộ khảo sát hoạt động phụ nữ Úc (The Australian Women’s Activity Survey - AWAS) 17 1.7.2 Bộ câu hỏi vận động thể lực hoạt động giải trí thai phụ (Pregnancy Leisure Time Physical Activity Questionnaire - LTPAQ) 17 1.7.3 Bộ câu hỏi vận động thể lực toàn cầu (Global Physical Activity Questionnaire - GPAQ) 18 1.7.4 Bộ câu hỏi quốc tế vận động thể lực (International Physical Activity Questionnaires - IPAQ) 19 1.7.5 Bộ câu hỏi vận động thể lực thai phụ (Pregnancy Physical Activity Questionnaire - PPAQ) 19 1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng vận động thể lực thai phụ 22 1.8.1 Yếu tố cá nhân 22 1.8.2 Yếu tố gia đình - xã hội 25 1.8.3 Yếu tố môi trường 27 1.9 Các nghiên cứu VĐTL thai phụ Thế Giới Việt Nam 28 1.9.1 Các nghiên cứu VĐTL thai phụ Thế Giới 28 1.9.2 Các nghiên cứu VĐTL thai phụ Việt Nam 31 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Thiết kế nghiên cứu 34 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 34 2.3 Dân sô nghiên cứu 34 2.3.1 Dân số mục tiêu 34 2.3.2 Dân số chọn mẫu 34 2.3.3 Cỡ mẫu 34 2.3.4 Kỹ thuật chọn mẫu 35 2.3.5 Tiêu chí chọn mẫu 36 2.3.6 Kiểm soát sai lệch chọn lựa 36 2.4 Xử lý liệu 37 2.4.1 Liệt kê định nghĩa biến số 37 2.4.2 Phương pháp xử lý kiện 48 2.5 Thu thập liệu 48 2.5.1 Phương pháp thu thập liệu 48 2.5.2 Công cụ thu thập liệu 48 2.5.3 Kiểm soát sai lệch thông tin 49 2.6 Phân tích số liệu 50 2.6.1 Thống kê mô tả 50 2.6.2 Thống kê phân tích 51 2.6.3 Kiểm soát yếu tố gây nhiễu 51 2.7 Y đức 51 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 53 3.1 Mơ tả đặc tính mẫu nghiên cứu 53 3.1.1 Mô tả yếu tố cá nhân (n=365) 53 3.1.2 Mô tả yếu tố gia đình - xã hội (n=365) 57 3.1.3 Mô tả yếu tố môi trường (n=365) 58 3.2 Tỷ lệ VĐTL theo loại: việc nhà, lại, thể dục, công việc thai phụ (n=365) 59 3.3 Tỷ lệ VĐTL theo mức độ: tĩnh tại, nhẹ, vừa, mạnh thai phụ (n=365) 60 3.4 Tỷ lệ VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ (n=365) 60 3.5 Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố cá nhân, yếu tố gia đình xã hội, yếu tố mơi trường (n=365) 61 3.5.1 Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố cá nhân (n=365) 61 3.5.2 Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố gia đình - xã hội (n=365) 65 3.5.3 Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố môi trường (n=365) 66 3.6 Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố cá nhân, yếu tố gia đình - xã hội, yếu tố mơi trường mơ hình đa biến (n=365) 67 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 68 4.1 Đặc tính mẫu nghiên cứu 68 4.1.1 Yếu tố cá nhân 68 4.1.2 Yếu tố gia đình - xã hội 72 4.1.3 Yếu tố môi trường 73 4.2 Tỷ lệ VĐTL theo loại: việc nhà, lại, thể dục, công việc thai phụ 73 4.3 Tỷ lệ VĐTL theo mức độ: tĩnh tại, nhẹ, trung bình, mạnh thai phụ 75 4.4 Tỷ lệ VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ 76 4.5 Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố cá nhân, yếu tố gia đình - xã hội yếu tố môi trường 77 4.5.1 Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố cá nhân 77 4.5.2 Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố gia đình - xã hội 81 4.5.3 Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố môi trường 82 4.6 Điểm mạnh hạn chế nghiên cứu 83 4.6.1 Điểm mạnh 83 4.6.2 Điểm hạn chế 83 4.7 Tính tính ứng dụng nghiên cứu 84 4.7.1 Tính 84 4.7.2 Tính ứng dụng 84 KẾT LUẬN 86 KIẾN NGHỊ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT KTC NVYT TP.HCM VĐTL Khoảng tin cậy Nhân viên y tế Thành phố Hồ Chí Minh Vận động thể lực TIẾNG ANH Từ viết tắt ACOG AWAS BMI CDC GPAQ ICC IPAQ LTPAQ NCDs PCC PPAQ PR SCC USDHHS WHO Nguyên văn The American College of Obstetricians and Gynecologists The Australian Women’s Activity Survey Body Mass Index Centers for Disease Control Ý nghĩa tiếng Việt Viện Sản phụ khoa Hoa Kỳ Bộ khảo sát hoạt động phụ nữ Úc Chỉ số khối thể Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Global Physical Activity Bộ câu hỏi vận động thể lực toàn Questionnaire cầu Intraclass Correlation Coefficient Hệ số tương quan nội nhóm International Physical Activity Bộ câu hỏi vận động thể lực quốc Questionnaire tế Pregnancy Leisure Time Bộ câu hỏi vận động thể lực Physical Activity Questionnaire hoạt động giải trí thai phụ Noncommunicable diseases Các bệnh không lây Pearson correlation coefficient Hệ số tương quan Pearson Pregnancy Physical Activity Bộ câu hỏi vận động thể lực thai Questionnaire phụ Prevalence Ratio Tỷ số tỷ lệ mắc Spearman correlation coefficient Hệ số tương quan Spearman United States Department of Sở y tế dịch vụ nhân sinh Hoa Health and Human Services Kỳ World Health Organization Tổ chức Y tế Thế giới DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Tóm tắt cơng cụ đo lường vận động thể lực thai phụ 21 Bảng 2: Tóm tắt nghiên cứu vận động thể lực thai phụ 32 Bảng 1: Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống theo số thứ tự thai phụ đến khám 35 Bảng 2: Cách tính thời gian trung bình mức độ vận động theo 33 hoạt động 47 Bảng 1: Mô tả yếu tố cá nhân (n=365) 53 Bảng 2: Mô tả yếu tố cá nhân (n=365) (tiếp theo) 55 Bảng 3: Mô tả yếu tố gia đình - xã hội (n=365) 57 Bảng 4: Mô tả yếu tố môi trường (n=365) 58 Bảng 5: Tỷ lệ VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ (n=365) 60 Bảng 6: Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố cá nhân (n=365) 61 Bảng 7: Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố cá nhân (n=365) (tiếp theo) 63 Bảng 8: Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố gia đình - xã hội (n=365) 65 Bảng 9: Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố môi trường (n=365) 66 Bảng 10: Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố cá nhân, yếu tố gia đình xã hội, yếu tố mơi trường mơ hình đa biến (n=365) 67 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỷ lệ VĐTL theo loại: việc nhà, lại, thể dục, công việc thai phụ (n=365) 59 Biểu đồ 2: Tỷ lệ VĐTL theo mức độ: tĩnh tại, nhẹ, vừa, mạnh thai phụ tuần (n=365) 60 ĐẶT VẤN ĐỀ Vận động thể lực (VĐTL) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa chuyển động thể tạo xương mà địi hỏi tiêu hao lượng [28] VĐTL đóng vai trò quan trọng giai đoạn mang thai, nhiều nghiên cứu chứng minh VĐTL đầy đủ giúp thai phụ giảm 31% nguy đái tháo đường thai kỳ, 43% nguy tiền sản giật, 44% triệu chứng trầm cảm sau sinh [27, 56, 88] Ngoài ra, thai phụ VĐTL đầy đủ giúp tăng số phát triển thần kinh trẻ gấp 1,51 lần so với thai phụ thiếu VĐTL [58] Năm 2010, WHO đưa Khuyến nghị Toàn cầu vận động thể lực cho sức khỏe, theo hướng dẫn nhóm tuổi từ 18 đến 64 nên tham gia VĐTL thể dục 150 phút mức độ vừa phải 75 phút mức độ mạnh tuần, kết hợp tương đương hai mức độ VĐTL vừa mạnh Hướng dẫn dành cho thai phụ cần có tư vấn y tế phù hợp trước đạt mức VĐTL theo khuyến nghị [83] Tuy nhiên, tỷ lệ thai phụ VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO khác quốc gia nhìn chung tỷ lệ thấp Cụ thể, nghiên cứu Anh, Hoa Kỳ, Thụy Điển, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Trung Quốc cho thấy tỷ lệ thai phụ VĐTL đủ theo khuyến nghị dao động từ 7,1% đến 48,8% [45, 49, 53, 55, 57, 87] Tại Việt Nam, tỷ lệ thai phụ VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản TP.HCM năm 2015 37,1% huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) năm 2018 23,6% [11, 12] Theo kết khảo sát, hầu hết thai phụ giảm ngừng tập thể dục mang thai, nghỉ ngơi thư giãn xem quan trọng việc tham gia hoạt động thể dục [25, 87] Kết cho thấy VĐTL thai phụ chưa quan tâm mức Việt Nam, thông tin VĐTL nhu cầu cần thiết để hồn thiện chương trình chăm sóc tiền sản sở y tế Nghiên cứu tổng quan hệ thống Thompson cộng năm 2017 cho thấy yếu tố liên quan đến VĐTL thai phụ tổng thể, bao gồm: yếu tố cá nhân, yếu tố gia đình - xã hội yếu tố môi trường Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu thực tập trung vào yếu tố cá nhân, số nghiên cứu đánh giá yếu tố gia đình - xã hội yếu tố môi trường dừng lại khảo sát định tính [34] Vì vậy, việc đánh giá tồn diện vai trị động lực hay rào cản yếu tố liên quan 81 4.5.2 Mối liên quan VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO thai phụ với yếu tố gia đình - xã hội Thơng tin chế độ VĐTL từ NVYT yếu tố mới, lần đầu đưa vào khảo sát nghiên cứu VĐTL thai phụ Việt Nam Theo kết nghiên cứu chúng tơi tìm thấy, thơng tin chế độ VĐTL từ NVYT yếu tố làm tăng tỷ lệ thai phụ VĐTL đủ theo khuyến nghị WHO Theo kết phân tích đơn biến, nghiên cứu tìm thấy thai phụ nhận thơng tin chế độ VĐTL từ NVYT có tỷ lệ VĐTL cao gấp 4,16 lần so với thai phụ không nhận thông tin (PR=4,16, KTC 95%: 2,73-6,32, p
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN vận ĐỘNG THỂ lực và các yếu tố LIÊN QUAN ở PHỤ nữ MANG THAI BẰNG, KHÓA LUẬN vận ĐỘNG THỂ lực và các yếu tố LIÊN QUAN ở PHỤ nữ MANG THAI BẰNG

Từ khóa liên quan