0

Bài tập lớn Phân tích triết lí kinh doanh của tập đoàn viễn thông Viettel

16 2 0
  • Bài tập lớn Phân tích triết lí kinh doanh của tập đoàn viễn thông Viettel

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 13:25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÍ BÀI TẬP LỚN VĂN HĨA KINH DOANH VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP Đề tài: Phân tích triết lí kinh doanh tập đồn viễn thơng Viettel GV hướng dẫn Thầy Nguyễn Quang Chương Nguyễn Huy Hoàng - 20194058 Nhóm sinh viên thực Cao Như Đạt - 20194013 Nguyễn Tiến Đạt - 20184762 Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2021 MỤC LỤC MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………2 NỘI DUNG……………………………………………………………………………………….3 PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRIẾT LÝ KINH DOANH 1.1 Khái niệm triết lý kinh doanh…………………………………………………………… 1.2 Nội dung hình thức triết lý doanh nghiệp…………………………………………… 1.3 Vai trò triết lý kinh doanh phát triển doanh nghiệp……………………… 1.4 Nội dung triết lý kinh doanh…………………………………………………………… PHẦN 2: PHÂN TÍCH TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA VIETTEL 2.1 Giới thiệu chung Viettel………………………………………………………………… 2.2 Triết lý kinh doanh Viettel……………………………………………………………….7 2.2.1 Sứ mạng…………………………………………………………………………………….7 2.2.2 Giá trị cốt lõi……………………………………………………………………………… PHẦN 3: NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA 3.1 Lắng nghe quan tâm đến khách hàng…………………………………………………… 13 3.2 Đứng lên từ thất bại………………………………………………………………… 13 3.3 Luôn sáng tạo………………………………………………………………………… 13 3.4 Gìn giữ sắc truyền thống………………………………………………………….13 KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………… 14 Tài liệu tham khảo………………………………………………………………………………15 MỞ ĐẦU Đỗi với tổ chức, doanh nghiệp lớn, triết lý kinh doanh ln hình thành từ ngày xun suốt q trình dài, nhân tố tạo nên thành công cho doanh nghiệp lơn giới Ở Việt Nam, triết lý doanh nghiệp khơng cịn xa lạ doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ có triết lý kinh doanh định hướng đường đi, phát triển họ Trong số đó, khơng thể khơng kể đến Tập đồn viễn thơng Qn đội Viettel, doanh nghiệp lớn với triết lý sâu sắc, đem lại cho nhiều góc nhìn việc phát triển tổ chức, tập đoàn Đó động lực giúp chúng em tìm hiểu Triết lý kinh doanh tập đồn viễn thông quân đội Viettel Nội dung bao gồm phần: Phần 1: Cơ sở lý thuyết triết lý kinh doanh Phần 2: Phân tích triết lý kinh doanh Viettel Phần 3: Bài học rút NỘI DUNG PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ TRIẾT LÝ KINH DOANH 1.1 Khái niệm triết lý kinh doanh 1.1.1 Khái niệm triết lý Triết lý tư tưởng có tính triết học (tức phản ánh đạt tới trình độ sâu sắc có khái qt cao) người rút từ sống dẫn, định hướng cho hoạt động người 1.1.2 Khái niệm triết lý kinh doanh - Triết lý kinh doanh tư tưởng triết học phản ánh thực tiễn kinh doanh thông qua đường trải nghiệm, suy ngẫm, khái quát hóa chủ thể kinh doanh dẫn cho hoạt động kinh doanh - Phân loại triết lí kinh doanh: ► Theo vai trò: TLKD tư tưởng đạo, định hướng, dẫn dắt hoạt động kinh doanh ► Theo yếu tố cấu thành: TLKD phương châm hành động, hệ giá trị mục tiêu doanh nghiệp dẫn cho hoạt động kinh doanh ► Theo cách thức hình thành: TLKD tư tưởng phản ánh thực tiễn kinh doanh qua đường trải nghiệm, suy ngẫm khái quát hóa chủ thể kinh doanh dẫn cho hoạt động kinh doanh Như vậy, hiểu TLKD quan niệm, giá trị mà doanh nghiệp, doanh nhân chủ thể kinh doanh theo đuổi trình hoạt động doanh nghiệp 1.2 Nội dung hình thức triết lý doanh nghiệp Các văn triết lý doanh nghiệp kết cấu thành nhiều thành phần khác nhau, tựu chung lại, gồm ba phần nội dung sau: ► Sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp: Một văn triết lí doanh nghiệp thường bắt đầu việc nêu sứ mệnh doanh nghiệp hay cịn gọi tơn chỉ, mục đích Sứ mệnh kinh doanh tuyên bố “lý tồn tại” doanh nghiệp, gọi quan điểm, tơn chỉ, tín điều, ngun tắc, mục đích kinh doanh doanh nghiệp Sứ mệnh phát biểu doanh nghiệp mô tả doanh nghiệp ai, doanh nghiệp làm gì, làm làm ► Phương thức hành động: Phương thức hành động doanh nghiệp có tính đặc thù cao, phụ thuộc vào thị trường, môi trường kinh doanh tư tưởng triết học hoạt động kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp…của nhà lãnh đạo Phương thức hành động bao gồm hệ thống giá trị biện pháp quản lí doanh nghiệp + Hệ thống giá trị doanh nghiệp: Giá trị doanh nghiệp niềm tin thường khơng nói người làm việc doanh nghiệp Những giá trị bao gồm: nguyên tắc doanh nghiệp, lòng trung thành cam kết, hướng dẫn hành vi ứng xử mong đợi ► Các nguyên tắc tạo phong cách ứng xử, giao tiếp hoạt động kinh doanh đặc thù doanh nghiệp 1.3 Vai trò triết lý kinh doanh phát triển doanh nghiệp 1.3.1 Triết lý kinh doanh cốt lõi văn hoá doanh nghiệp, tạo phương thức phát triển bền vững doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp cớ sở đảm bảo cho doanh nghiệp kinh doanh có văn hóa phương thức này, phát triển cách bền vững Văn hóa doanh nghiệp gồm nhiều yếu tố cấu thành, thành tố văn hóa doanh nghiệp có vị trí, vai trị khác hệ thống chung, hạt nhân triết lý hệ giá trị Tóm lại, triết lý doanh nghiệp góp phần tạo lập nên văn hóa doanh nghiệp, yếu tố có vai trò định việc thúc đẩy bảo tồn văn hóa này, qua góp phần tạo nên nguồn nội lực mạnh mẽ từ doanh nghiệp Triết lí doanh nghiệp có vai trị vị trí quan trọng số yếu tố hợp thành văn hóa doanh nghiệp 1.3.2 Triết lý kinh doanh cơng cụ định hướng sở để xây dựng quản lý chiến lược doanh nghiệp Triết lý kinh doanh lực lượng hướng dẫn, tạo sức mạnh to lớn cho thành công doanh nghiệp Triết lý kinh doanh (thể rõ qua sứ mạng , tôn cơng ty) có vai trị: thiết lập tiếng nói chung mơi trường doanh nghiệp, điều kiện cần thiết để thiết lập mục tiêu soạn thảo chiến lược cách có hiệu quả, cung cấp sở tiêu chuẩn để phân phối nguồn lực tổ chức 1.3.3 Góp phần giải mối quan hệ mục tiêu kinh tế mục tiêu khác doanh nghiệp 1.3.4 Triết lý kinh doanh phương tiện để giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tạo phong cách làm việc đặc thù doanh nghiệp Triết lý doanh nghiệp cung cấp giá trị, chuẩn mực hành vi, nhằm tạo nên phong cách làm việc, sinh hoạt chung doanh nghiệp, đậm đà sắc văn hóa Cơng tác đào tạo, giáo dục phát triển nguồn nhân lực có vai trò định thành bại doanh nghiệp Với việc vạch lý tưởng mục tiêu kinh doanh ,triết lý kinh doanh giáo dục cho đội ngũ nhân lực đầy đủ lý tưởng,về công việc mơi trường văn hóa tốt nhân viên tự giác hoạt động, phấn vươn lên, có lịng trung thành, tinh thần doanh nghiệp Ví dụ: Tại IBM, tồn thể cơng nhân viên hướng dẫn mục tiêu “Kính trọng người, phục vụ khách hàng tốt nhất, nhân viên cơng ty phải có thành tích tối ưu” Triết lý kinh doanh đề hệ giá trị đạo đức chuẩn làm đánh giá hành vi thành viên nên có vai trị điều chỉnh hành vi nhân viên qua việc xác định bổn phận, nghĩa vụ thành viên doanh nghiệp, với thị trường khu vực với xã hội nói chung Các đức tính thường nêu trung thực, tính đồng đội sẵn sàng hợp tác, tơn trọng cá nhân, tơn trọng kỷ luật,… Nhờ có hệ thống giá trị tôn trọng, triết lý doanh nghiệp cịn có tác dụng bảo vệ nhân viên doanh nghiệp, tránh trường hợp lạm dụng chức quyền,… 1.3.5 Triết lý kinh doanh sở tạo thống hành động cá nhân, phận doanh nghiệp 1.4 Nội dung triết lý kinh doanh: - Về Sứ mệnh: Sứ mệnh doanh nghiệp : • Bản tuyên bố nhiệm vụ doanh nghiệp • Lý tồn tại, quan điểm, tơn chỉ, ngun tắc, mục đích • Doanh nghiệp ai, làm gì, làm làm - Về mục tiêu: • Mục tiêu kết mong muốn đạt sau trình hoạt động • Mục tiêu doanh nghiệp kết cuối hay trạng thái mà doanh nghiệp muốn đạt sau trình hoạt động/ sau thực kế hoạch - Về hệ thống giá trị: • Giá trị doanh nghiệp niềm tin người làm việc doanh nghiệp • Hệ thống giá trị doanh nghiệp xác định thái độ doanh nghiệp với đối tượng hữu quan như: người sở hữu, nhà quản trị, đội ngũ người lao động, khách hàng đối tượng khác có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp • Các thành viên doanh nghiệp dù lãnh đạo hay người lao động có nghĩa vụ thực giá trị xây dựng • Hệ thống giá trị bao gồm: - Giá trị cốt lõi doanh nghiệp: yếu tố quy định chuẩn mực chung niềm tin lâu dài tổ chức - Các nguyên lý hướng dẫn hành động, định hướng cho hành vi tổ chức, có vai trị quan trọng nội tổ chức PHẦN 2: PHÂN TÍCH TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA VIETTEL Triết lý doanh nghiệp nhân tố tạo nên thành công cho doanh nghiệp lớn giới Thực tế cho thấy, phát triển doanh nghiệp định hướng chủ yếu từ triết lý doanh nghiệp đắn Nhận thấy tập đồn viễn thơng qn đội Viettel tập đồn có triết lý doanh nghiệp tập đoàn Viettel tập đoàn thuộc lĩnh vực em muốn làm việc sau nên em lựa chọn phân tích: “Triết lý doanh nghiệp hoạt động tập đồn viễn thơng qn đội Viettel” 2.1 Giới thiệu chung Tập đồn Cơng nghiệp - Viễn thơng Qn đội (Viettel) tập đồn Viễn thơng Công nghệ Việt Nam thành lập vào ngày 01/06/1989 Viettel nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn Việt Nam, đầu tư, hoạt động kinh doanh 13 quốc gia trải dài từ Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi với quy mô thị trường 270 triệu dân, gấp khoảng lần dân số Việt Nam Bên cạnh viễn thơng, Viettel cịn tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu sản xuất công nghệ cao số lĩnh vực khác bưu chính, xây lắp cơng trình, thương mại XNK, IDC Năm 2019, Viettel trở thành doanh nghiệp thuộc Top 15 công ty viễn thông lớn giới số thuê bao, Top 40 công ty viễn thông lớn giới doanh thu Giá trị thương hiệu Viettel Brand Finance xác định 4,3 tỷ USD - thuộc Top 500 thương hiệu lớn giới, thương hiệu giá trị Việt Nam 2.2 Triết lý kinh doanh Viettel “Mỗi khác hàng người - cá thể riêng biệt, cần tôn trọng, quan tâm lắng nghe, thấu hiểu phục vụ cách riêng biệt Liên tục đổi mới, với khách hàng sáng tạo sản phẩm, dịch vụ ngày hoàn hảo Nền tảng cho doanh nghiệp phát triển xã hội Viettel cam kết tái đầu tư lại cho xã hội thông qua việc gắn kết hoạt động sản xuất kinh doanh với hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo.” 2.2.1 Sứ mạng “Sáng tạo để phục vụ người - Caring Innovatior” Viettel biết quan tâm lắng nghe cảm nhận, trân trọng ý kiến người cá thể riêng biệt - thành viên công ty, khách hàng đối tác để họ tạo sản phẩm, dịch vụ ngày hoàn hảo Mới gần ngày 7/1/2021, Tập đồn Cơng nghệ - Viễn thơng Qn đội cơng bố tái định vị thương hiệu Viettel, với nhận diện bao gồm logo slogan Trước đây, giá trị cốt lõi thương hiệu Viettel Quan tâm (Caring) Sáng tạo (Innovative) hai giá trị Viettel tiếp tục gìn giữ phát triển giai đoạn Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi thương hiệu bổ sung thêm nhân tố Khát khao (Passionate) – nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ nguồn lượng, sức trẻ cho thương hiệu Cả ba giá trị Viettel kết tinh từ thể cho triết lý thương hiệu "Diversity" – Cộng hưởng tạo khác biệt Trước định tái định vị, Viettel thuê đối tác khảo sát khách hàng nội thương hiệu Viettel Kết cho thấy, khách hàng nhìn nhận với hình ảnh Viettel giống người trung niên tốt bụng, đáng tin cậy, Bên cạnh đó, hình ảnh công ty công nghệ sáng tạo mà người Viettel hướng tới lại khách hàng cảm nhận mờ nhạt so với Viettel làm Vì thế, Viettel phải thay đổi nhận diện thương hiệu lời cam kết mạnh mẽ, tâm từ nội Viettel để thay đổi cảm nhận khách hàng xã hội Trước kia, Viettel thể điều thơng qua việc cách điệu hai dấu ngoặc kép hai dấu nháy hình khối logo câu slogan tiếng "Hãy nói theo cách bạn" Hiện nay, tinh thần thể hình khung hội thoại môi trường số, cách điệu dấu chấm chữ "i" Câu slogan giản lược thành "Theo cách bạn" Có thể hiểu trước khách hàng muốn Viettel phục vụ cần nói ra, khách hàng khơng cần nói mà Viettel hiểu ý phục vụ tức thời Thời đại 4.0, Viettel cần phải hiểu khách hàng đến mức công nghệ 4.0 cho phép Viettel thực điều Hay nói đơn giản trước Viettel phục vụ, chăm sóc khách hàng cá thể riêng biệt làm thủ cơng, cịn cơng nghệ cao, tự động hóa với AI, Big Data Robotics Điều thể việc chuyển đổi Viettel trở thành công ty cung cấp dịch vụ số Bên cạnh đó, tinh thần đồn kết, gắn bó máu thịt nội trách nhiệm với xã hội Viettel thể qua hai chữ "t" viết liền thiết kế logo Viettel thay đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang nhà cung cấp dịch vụ số 2.2.2 Giá trị cốt lõi Thực tiễn tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý Chúng ta nhận thức: Lý thuyết màu xám, có đời xanh tươi Lý luận để tổng kết thực tiễn rút kinh nghiệm, tiệm cận chân lý dự đoán tương lai Chúng ta cần có lý luận dự đốn để dẫn dắt Nhưng có thực tiễn khẳng định lý luận dự đốn hay sai Chúng ta nhận thức tiếp cận chân lý thông qua thực tiễn hoạt động Chúng ta hành động: Phương châm hành động “Dị đá qua sơng” liên tục điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn Chúng ta đánh giá người thơng qua q trình thực tiễn Trưởng thành qua thách thức thất bại Chúng ta nhận thức: Thách thức chất kích thích Khó khăn lị luyện “Vứt vào chỗ chết sống” Chúng ta khơng sợ mắc sai lầm Chúng ta sợ khơng dám nhìn thẳng vào sai lầm để tìm cách sửa Sai lầm khơng thể tránh khỏi q trình tiến tới thành công Sai lầm tạo hội cho phát triển Chúng ta hành động: Chúng ta người dám thất bại Chúng ta động viên thất bại Chúng ta tìm thất bại lỗi sai hệ thống để điều chỉnh Chúng ta không cho phép tận dụng sai lầm người khác để đánh đổ người Chúng ta khơng lặp lại lỗi lầm cũ Chúng ta phê bình thẳng thắn xây dựng từ việc nhỏ Chúng ta thực cầu thị, cầu tiến Năm 2010, trận động đất tồi tệ lịch sử nhân loại, cướp mạng sống 300.000 người Haiti xảy Thủ đô Port-au-Prince gần bị san phẳng, triệu người lâm vào cảnh khơng nhà Cộng thêm vào đó, Haiti vốn có kinh tế trị xã hội bất ổn 80% số 9,8 triệu người dân Haiti thời sống cảnh nghèo đói, với thu nhập chưa tới USD/ngày Thảm họa xảy ngày trước Viettel sang quốc gia châu Mỹ ký hợp đồng thành lập liên doanh viễn thơng Khó tin Viettel quay lại thực cam kết đầu tư 90% cơng trình lớn Haiti bị phá hủy hoàn toàn hư hỏng nặng Đây chưa kể đến việc sau đó, bệnh dịch tả khủng khiếp, lây lan nhanh cướp mạng sống 5.000 người Haiti Nhưng bất chấp tất khó khăn khoảng cách địa lý, cơng nghệ, sở hạ tầng chí dịch bệnh, người Việt Nam Haiti liên doanh Natcom không chùn bước Chỉ sau năm thức đầu tư, ngày 7/9/2011, Natcom thức khai trương mạng viễn thơng, với sở hạ tầng mạng di động đứng số Haiti Natcom nhanh chóng có 250.000 thuê bao di động sau tháng cung cấp thử nghiệm trước ngày khai trương (7/9/2011) Thích ứng nhanh sức mạnh cạnh tranh “Khơng dám thay đổi khước từ hội mình” – nét văn hoá ứng xử nội doanh nghiệp Viettel mà Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng để lại cho bạn trẻ khơng riêng Viettel Chúng ta nhận thức: Cái khơng thay đổi thay đổi Trong môi trường cạnh tranh thay đổi diễn ngày, Nếu nhận thức tất yếu thay đổi chấp nhận thay đổi cách dễ dàng Mỗi giai đoạn, qui mô cần chiến lược, cấu phù hợp Sức mạnh ngày hôm tiền, qui mô mà khả thay đổi nhanh, thích ứng nhanh Cải cách động lực cho phát triển Chúng ta hành động: Tự nhận thức để thay đổi Thường xuyên thay đổi để thích ứng với mơi trường thay đổi Chúng ta biến thay đổi trở thành bình thường khơng khí thở Liên tục tư để điều chỉnh chiến lược cấu lại tổ chức cho phù hợp Viettel có thay đổi lớn chiến lược phát triển Năm 2019, Viettel tròn 30 tuổi, ban lãnh đạo đưa tuyên bố sứ mệnh Viettel "Tiên phong kiến tạo xã hội số" Với sứ mệnh này, Viettel xác định phải chuyển dịch từ nhà khai thác viễn thông trở thành nhà cung cấp dịch vụ số Mới gần ngày 7/1/2021, Tập đồn Cơng nghệ - Viễn thơng Qn đội công bố tái định vị thương hiệu Viettel, với nhận diện bao gồm logo slogan Sáng tạo sức sống Chúng ta nhận thức: Sáng tạo tạo khác biệt Khơng có khác biệt tức chết Chúng ta thực hoá ý tưởng sáng tạo không riêng mà khách hàng Chúng ta hành động: Suy nghĩ khơng cũ khơng Chúng ta trân trọng tôn vinh từ ý tưởng nhỏ Chúng ta xây dựng mơi trường khuyến khích sáng tạo để người Viettel hàng ngày sáng tạo Chúng ta trì Ngày hội ý tưởng Viettel Kết q trình khơng ngừng đổi sáng tạo Viettel như: Trong lĩnh vực ứng dụng AI, Viettel xây dựng hàng chục hệ thống, thực vai trị trợ lý ảo, giám sát từ khơng gian, giám sát danh tiếng, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán, tầm soát bệnh qua phim chụp… nhằm giải vấn đề nóng xã hội, an ninh quốc phịng tối ưu hóa nguồn lực thúc đẩy kinh doanh Viettel 10 Trong lĩnh vực công nghiệp điện tử viễn thông, Viettel nghiên cứu làm chủ dịng thiết bị vơ tuyến, mạng lõi, thiết bị đầu cuối Tư hệ thống Chúng ta nhận thức: Môi trường kinh doanh ngày phức tạp Tư hệ thống nghệ thuật để đơn giản hố phức tạp Một tổ chức phải có tư tưởng, tầm nhìn chiến lược, lý luận dẫn dắt hệ thống làm tảng Một hệ thống muốn phát triển nhanh qui mơ phải chun nghiệp hố Một hệ thống tốt người bình thường tốt lên Hệ thống tự vận hành phải giải 70% công việc Nhưng khơng để tính hệ thống làm triệt tiêu vai trò cá nhân Chúng ta hành động: Chúng ta xây dựng hệ thống lý luận cho chiến lược, giải pháp, bước phương châm hành động Chúng ta vận dụng qui trình bước để giải vấn đề: Chỉ vấn đề -> Tìm nguyên nhân -> Tìm giải pháp -> Tổ chức thực -> Kiểm tra đánh giá thực Người Viettel phải hiểu vấn đề đến gốc: Làm 40% -> Nói cho người khác hiểu 30% -> Viết thành tài liệu cho người đến sau sử dụng 30% lại Chúng ta sáng tạo theo qui trình: Ăn -> Tiêu hố -> Sáng tạo Kết hợp Đơng - Tây Chúng ta nhận thức: Có hai văn hoá, hai cách tư duy, hai cách hành động lớn văn minh nhân loại Mỗi có hay riêng phát huy hiệu cao tình cụ thể Vậy khơng vận dụng hai cách đó? Kết hợp Đơng Tây có nghĩa ln nhìn thấy hai mặt vấn đề Kết hợp nghĩa pha trộn Chúng ta hành động Chúng ta kết hợp tư trực quan với tư phân tích hệ thống Chúng ta kết hợp ổn định cải cách Chúng ta kết hợp cân động lực cá nhân Viettel kinh doanh 13 quốc gia trải dài từ Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi Bằng thành cơng mình, văn hóa doanh nghiệp Viettel vượt ngồi lãnh thổ VIệt Nam, “tiểu văn hóa” hội nhập với nhiều văn hóa lớn nhân loại Một điều tạo khác biệt hòa nhập mà khơng hịa tan, gắn kết người xứ với giá trị cốt lõi doanh nghiệp để làm nên thành công tạ nước Viettel đầu tư nhờ vận dụng linh hoạt văn hóa Đơng Tây kết hợp 11 Truyền thống cách làm người lính Chúng ta nhận thức: Viettel có cội nguồn từ Quân đội Chúng ta tự hào với cội nguồn Một khác biệt tạo nên sức mạnh Viettel truyền thống cách làm quân đội Chúng ta hành động: Truyền thống: Kỷ luật, Đoàn kết, Chấp nhận gian khổ, Quyết tâm vượt khó khăn, Gắn bó máu thịt Cách làm: Quyết đoán, Nhanh, Triệt để Gần giống Haiti, vào năm 2014, Viettel thức kinh doanh Burundi – quốc gia châu Phi – đất nước rơi vào trạng thái bất ổn trị Các nhà mạng kinh doanh tạm ngừng hoạt động đưa nhân chủ chốt rời để đảm bảo an toàn.Vẫn định khác người, người Lumitel – thương hiệu Viettel Burundi lại để thực “kỳ tích” Giữ vững tinh thần người lính , Viettel khơng sợ bất ổn trị mà tâm giữ vững liên lạc Từ tháng 5-2014, Tập đồn Viễn thơng Qn đội Viettel thức đưa lao động sau tuyển dụng tham gia khóa huấn luyện quân tập trung theo chế độ huấn luyện chiến sĩ Viettel nhà chung Chúng ta nhận thức: Viettel nhà thứ hai mà sống làm việc Mỗi người Viettel phải trung thành với nghiệp Cty Chúng ta phải hạnh phúc ngơi nhà làm cho khách hàng hạnh phúc Mỗi cá thể riêng biệt, chung sống nhà chung Viettel - nhà mà chung tay xây dựng Đoàn kết nhân hồ ngơi nhà tiền đề cho phát triển Chúng ta hành động: Chúng ta tôn trọng cá thể riêng biệt, nhạy cảm với nhu cầu nhân viên Chúng ta lấy làm việc nhóm để phát triển cá nhân Các cá nhân, đơn vị phối hợp với phận thể Mỗi người qua hệ góp viên ngạch để xây lên nhà Chúng ta lao động để xây dựng đất nước, Viettel phát triển, phải hưởng xứng đáng từ thành lao động Nhưng ln đặt lợi ích đất nước doanh nghiệp lên lợi ích cá nhân Mỗi khách hàng người – cá thể riêng biệt, cần tôn trọng, quan tâm lắng nghe, thấu hiểu phục vụ cách riêng biệt Liên tục đổi mới, với khách hàng sáng tạo sản phẩm, dịch vụ ngày hoàn hảo 12 PHẦN 3: NHỮNG BÀI HỌC RÚT RA 3.1 Lắng nghe quan tâm đến khách hàng Xã hội liên tục đổi phát triển, nhu cầu người thế, cần liên tục sáng tạo, phát triển, lắng nghe nguyện vọng, địi hỏi từ thị trường phát triển bền vững Giống cách mà Viettel làm, họ liên tục tái định vị thương hiệu, xây dưng hình ảnh, chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số Dù sản phẩm dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp có tốt nào, sai sót tương tác giao tiếp với khách hàng gây ấn tượng xấu doanh nghiệp Một lắng nghe, tiếp thu ý kiến tích cực từ nhân viên đem lại kết lớn 3.2 Đứng lên từ thất bại Viettel gặp nhiều khó khăn trình xây dựng phát triển, nhiên, họ ln tìm khuyết điểm khắc phục, thích ứng nhanh với cạnh tranh Rất doanh nghiệp trụ vững thị trường thành lập, họ trải qua thất bại, từ rút kinh nghiệm xương máu dần tiến theo đà phát triển bền vững Chúng ta vậy, ta cần biết nhận sai lầm khắc phục kịp thời, không để chúng làm chùn bước mà biến chúng thành động lực đường tới thành công 3.3 Luôn sáng tạo Chúng ta thấy sáng tạo đóng vai trị vơ hữu ích to lớn q trình vận động xã hội, đặc biệt sống Những thay đổi nhanh chóng, cấp bách sống ln địi hỏi người cần đưa giải pháp, cách thức nhanh chóng, sáng tạo, hiệu Viettel sáng tạo, viettel tạo khác biệt Họ không ngừng phát triển công nghệ, sản phẩm mới, đầu nhiều lĩnh vực Người tiên phong người thành công Trong công việc, ta phải luôn sáng tạo, ln ln thay đổi, làm thân 3.4 Gìn giữ sắc truyền thống Viettel tập đồn viễn thơng qn đội Họ ln biết cách gìn giữ truyền thống quân đội áp dụng cơng việc: kỷ luật, đồn kết, tâm vượt qua khó khăn Vì nhắc đến Vietel, lại liên tưởng đến màu sắc riêng biệt, không lẫn với doanh nghiệp khác Và phần giúp họ tới thành cơng, họ có chất riêng, có sáng tạo khác biệt làm họ trở thành cá thể bật hàng trăm, hàng ngàn doanh nghiệp khác Khám phá hay tạo khác biệt tiềm ẩn tạo nét riêng độc đáo doanh nghiệp 13 KẾT LUẬN Văn hóa trở thành nhân tố có tác động tới khía cạnh hoạt động kinh doanh: Từ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh, quan hệ doanh nghiệp phong thái, phong cách người lãnh đạo cách ứng xử thành viên doanh nghiệp Với tư cách nguồn lực vơ hình, triết lý kinh doanh nguyên nhân tạo nên thành công doanh nghiệp lớn giới Thực tế khẳng định quản lý doanh nghiệp định hướng triết lý kinh doanh tích cực phương pháp, công cụ để phát triển doanh nghiệp bền vững Ngày nay, định hướng phát triển đường lối chiến lược tổ chức phụ thuộc vào tài phẩm chất người lãnh đạo Đã qua thời hoạt động kinh doanh hỗn loạn mà giá trị văn hóa bị phủ nhận, thời kỳ hội nhập – kinh doanh phải gắn liền với triết lý nhân người mà phát triển, người mà tiến Đó kinh nghiệm đúc kết qua thực tiễn lịch sử, làm nên tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững tạo nên giá trị mang tính sắc văn hóa tồn cầu 14 Tài liệu tham khảo: https://bnews.vn/viettel-tai-dinh-vi-thuong-hieu-de-phu-hop-voi-su-menhmoi/183185.html https://news.acheckin.vn/8-gia-tri-cot-loi-trong-van-hoa-doanh-nghiep-cua-tap-doanviettel/ https://news.acheckin.vn/8-gia-tri-cot-loi-trong-van-hoa-doanh-nghiep-cua-tap-doanviettel/ Giáo trình Văn hóa kinh doanh – PGS.TS Dương Thị Liễu Bài giảng Văn hóa kinh doanh Th.S Nguyễn Quang Chương 15 ... thấy tập đồn viễn thơng qn đội Viettel tập đồn có triết lý doanh nghiệp tập đoàn Viettel tập đoàn thuộc lĩnh vực em muốn làm việc sau nên em lựa chọn phân tích: ? ?Triết lý doanh nghiệp hoạt động tập. .. 1.4 Nội dung triết lý kinh doanh? ??………………………………………………………… PHẦN 2: PHÂN TÍCH TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA VIETTEL 2.1 Giới thiệu chung Viettel? ??……………………………………………………………… 2.2 Triết lý kinh doanh Viettel? ??…………………………………………………………….7... niệm triết lý kinh doanh - Triết lý kinh doanh tư tưởng triết học phản ánh thực tiễn kinh doanh thông qua đường trải nghiệm, suy ngẫm, khái quát hóa chủ thể kinh doanh dẫn cho hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn Phân tích triết lí kinh doanh của tập đoàn viễn thông Viettel, Bài tập lớn Phân tích triết lí kinh doanh của tập đoàn viễn thông Viettel