0

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Số nguyên tố

11 2 0
  • Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Số nguyên tố

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 10:31

Để giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi sắp tới và đạt kết quả cao. Mời các em học sinh và các thầy cô giáo tham khảo tham Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Số nguyên tố dưới đây. SỐ HỌC - CHUYÊN ĐỀ: SỐ NGUYÊN TỐ A TÓM TẮT LÝ THUYẾT Số nguyên tố hợp số + Số nguyên tố số tự nhiên lớn , có hai ước + Hợp số số tự nhiên lớn 1, có nhiều hai ước Phân tích số thừa số nguyên tố a) Phân tích số tự nhiên lớn thừa số nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố b) Các cách phân tích số thừa số nguyên tố + Phân tích theo cột dọc dùng sơ đồ Các dạng toán thường gặp Dạng 1: Nhận biết số nguyên tố Phương pháp: + Căn vào định nghĩa số nguyên tố + Căn vào dấu hiệu chia hết Dạng 2: Nhận biết hợp số Phương pháp: + Căn vào định nghĩa hợp số + Căn vào dấu hiệu chia hết Dạng 3: Phân tích số thừa số nguyên tố Phương pháp: + Căn vào định nghĩa phân tích số thừa số nguyên tố + Căn vào dấu hiệu chia hết để phân tích số thừa số nguyên tố + Vận dụng phân tích số thừa số ngun tố để giải tốn có liên quan đến ước số B BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Dạng 1: Nhận biết số nguyên tố I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Trong số sau, số số nguyên tố: 2; 6;11;17; 21; 29 A 2; 6;11;17; 29 Câu B 6;11;17; 21; 29 C 2;11;17; 29 D 2; 6;11;17 Tìm khẳng định sai A Số nguyên tố tự nhiên lớn 1, có hai ước B Cóhai số tự nhiên liên tiếp số nguyên tố C Số nguyên tố nhỏ D Số nguyên tố nhỏ THCS.TOANMATH.com Trang Câu Câu Chọn câu trả lời Tất số nguyên tố có chữ số A 1;3;5; B 3;5; C 2;3;5;9 D 2;3;5; Chọn câu trả lời đúng.Gọi P tập hợp số nguyên tố A 825  P B 707  P C 701 P D 1707  P II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu Chọn câu trả lời Các số có hai chữ số bình phương số nguyên tố A 25; 49 B 25;81; 62 C 49;74 D 25; 22 Câu Chọn câu trả lời 9x số nguyên tố : A x  B x  C x  D x  Có số nguyên tố x thỏa mãn 60  x  70 ? A B C D Câu III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu Tổng hai số nguyên tố 999 Số nguyên tố lớn hai số nguyên tố là? A 997 B 447 C 457 D 557 Câu Có số tự nhiên n để n  12n số nguyên tố? A B C D IV MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 10 Có số nguyên tố p để p  ; p  94 số nguyên tố ? A THCS.TOANMATH.com B C D Trang Dạng 2: Nhận biết hợp số I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 11 Tập hợp gồm hợp số ? A 2;3;5 B 3;5;6 C 4;6 D 0; 2; 4 Câu 12 Viết số 20 thàn htổng hai số tự nhiên mà hai số hợp số Cách viết cách viết sau? A 20   18 B 20   17 C 20   15 D 20   14 Câu 13 Chọn câu trả lời Tất hợp số có chữ số A 1;3;5; B 4; 6;8;9 C 2;3;5;9 D 2;3;5; Câu 14 Chọn câu trả lời Gọi P tập hợp số tự nhiên hợp số A 828  P B 269  P C 491 P D 853  P II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 15 Kết phép tính sau hợp số? C 15 :   3 D 30  13   C D Câu 17 Có số tự nhiên x hợp số để 70  x  80 ? A B C D A 15   B 15  3.4 Câu 16 Có số tự nhiên x để 3x hợp số? A B III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 18 Chọn câu trả lời Cho x  2.3.4 509 Có 508 số tự nhiên liên tiếp sau x  ; x  ; ; x  508 ; x  509 A Các số hợp số B Các số số nguyên tố C Có 254 số số nguyên tố D Có 254 số hợp số Câu 19 Cho a; n  N * , biết a n  Hỏi a  150 A số nguyên tố B hợp số C không số nguyên tố D không hợp số IV MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 20 Kế tquả phép tính  2123  23124  25125 A số nguyên tố B hợp số C không số nguyên tố D không hợp số Dạng 3: Phân tích số thừa số nguyên tố I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 21 Phân tích số 18 thừa số nguyên tố Cách viết sau đúng? A 18  18.1 B 18  10  C 18  2.32 D 18    Câu 22 Phân tích thừa số nguyên tố a  p1m1 p2 m2 pk mk Khẳng định sau đúng? A Các số p1 , p2 , , pk làcác số dương B Các số p1 , p2 , , pk số nguyên tố C Các số p1 , p2 , , pk số tự nhiên D Các số p1 , p2 , , pk tùy ý THCS.TOANMATH.com Trang Câu 23 Chọn cách phân tích thừa số nguyên tố sai cách sau: A 98  2.7 B 145  5.29 C 81  34 D 100  102 Câu 24 Dạng phân tích thừa số nguyên tố số ngun tố gì? A B Chính số ngun tố C Hợp số D Tích thừa số nguyên tố II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 25 Số 45 chia hết cho số nguyên tố sau đây? A B C D 11 Câu 26 Số ước số 81 A B C D Câu 27 Số 126  2.32.7 có ước nguyên tố? A B C 10 D 12 III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 28 Cho 140  a b.7 , với a, b số nguyên tố Tìm a? A B C D Câu 29 Cho a  2.7 Tập hợp tất ước a là? A 4; 7 B 1; 2, 4;7; 28 C 1; 4; 7 D 1; 2, 4;7;14; 28 C 124 D 150 IV – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 30 Tổng ước số 75 A B 15 THCS.TOANMATH.com THCS.TOANMATH.com Trang BÀI 10: SỐ NGUYÊN TỐ BẢNG ĐÁP ÁN 10 C D D C A B B A A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D B A A B A A B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B D B B D A B D C HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT DẠNG I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu Trong số sau, số số nguyên tố: 2; 6;11;17; 21; 29 A 2; 6;11;17; 29 B 6;11;17; 21; 29 C 2;11;17; 29 D 2; 6;11;17 Lời giải Chọn C Số 2;11;17;19 làcác số nguyên tố có hai ước 1và Số hợp số 6 nên số có nhiều ước Câu Tìm khẳng định sai A Số nguyên tố tự nhiên lớn 1, có hai ước B Có hai số tự nhiên liên tiếp số nguyên tố C Số nguyên tố nhỏ D Số nguyên tố nhỏ Lời giải ChọnD Số nguyên tố nhỏ nên khẳng định sai số nguyên tố nhỏ Câu Chọn câu trả lời Tất số nguyên tố có chữ số A 1;3;5; B 3;5; C 2;3;5;9 D 2;3;5; Lời giải ChọnD Vì khơng phải số ngun tố Số hợp số Nên tất số nguyên tố có chữ số 2;3;5; Câu Chọn câu trả lời Gọi P tập hợp số nguyên tố THCS.TOANMATH.com Trang A 825  P B 707  P C 701 P D 1707  P Lời giải Chọn C Vì 825 nên 825 hợp số Vì 707 nên 707 hợp số Vì 1707 nên 1707 hợp số Có 701 số nguyên tố nên 701 P II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu Chọn câu trả lời Các số có hai chữ số bình phương số nguyên tố A 25; 49 B 25;81;62 C 49;74 D 25; 22 Lời giải Chọn A Có 25  52 49  mà 5;7 số nguyên tố Câu Chọn câu trả lời 9x số nguyên tố : A x  B x  C x  D x  Lời giải ChọnB Khi x  ta có số 95 nên 95 hợp số Khi x  ta có số 91 nên 91 hợp số Khi x  ta có số 93 nên 93 hợp số Khi x  ta có số 97 số nguyên tố Câu Có số nguyên tố x thỏa mãn 60  x  70 ? A B C D Lờigiải Chọn B Có 60  x  70 nên x  61; 62;63;64;65;66;67;68;69 mà số 62; 63; 64; 65; 66; 68; 69 hợp số nên số nguyên tố 61; 67 III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu Tổng hai số nguyên tố 999 Số nguyên tố lớn hai số nguyên tố A 997 B 447 C 457 D 557 Lời giải Chọn A Do tổng hai số nguyên tố 999 có tổng số lẻ nên tổng có số chẵn Mà số nguyên tố chẵn nênsố nguyên tố lại 999   997 Câu Có số tự nhiên n để n  12n số nguyên tố? THCS.TOANMATH.com Trang A C B D Lời giải Chọn A Có n  12n  n  n  12  Do n  12  nên để n  12n số nguyên tố n  Khi n  có n  12n  12  12.1  13 số nguyên tố Do n  n  12n số nguyên tố IV MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 10 Có số nguyên tố p để p  ; p  94 số nguyên tố ? A C B D Lời giải Chọn A Khi p  p   ; p  94  96 hợp số Khi p  p   ; p  94  97 số nguyên tố Khi p  p  3k  p  3k   k    Nếu p  3k  p   3k     3k  3 nên p  hợp số Nếu p  3k  p  94  3k   94   3k  96  nên p  94 hợp số Nên p  DẠNG I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 11 Tập hợp gồm hợp số ? A 2;3;5 B 3;5;6 C 4; 6 D 0; 2; 4 Lời giải Chọn C Tập hợp 2;3;5 gồm số nguyên tố Tập hợp 3;5;6 có số 3;5 số nguyên tố Tập hợp 0; 2; 4 có số khơng số ngun tố khơng hợp số Tập hợp 4;6 tập hợp gồm hợp số Câu 12 Viết số 20 thành tổng hai số tự nhiên mà hai số hợp số Cách viết cách viết sau? A 20   18 B 20   17 C 20   15 D 20   14 Lời giải Chọn D THCS.TOANMATH.com Trang Có 20   18 số nguyên tố Có 20   17 số nguyên tố Có 20   15 số nguyên tố Có 20   14 trongđó 6;14 hợp số Câu 13 Chọn câu trả lời Tất hợp số có chữ số A 1;3;5; B 4; 6;8;9 C 2;3;5;9 D 2;3;5; Lời giải Chọn B Vì khơng phải hợp số Số 2;3;5; số nguyên tố Nên tất hợp số có chữ số 4; 6;8;9 Câu 14 Chọn câu trả lời Gọi P tập hợp số tự nhiên hợp số A 828  P B 269  P C 491 P D 853  P Lời giải Chọn A Vì 828 nên 828 hợp số 828  P II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 15 Kế t phép tính sau hợp số? A 15   C 15 :   3 B 15  3.4 D 30  13   Lời giải Chọn A Có 15    14 làhợp số Câu 16 Có số tự nhiên x để 3x hợp số? A B C D Lời giải ChọnB Các số có dạng 3x 30;31;32;33;34;35;36;37;38;39 Trong hợp số 30;32;33;34;35;36;38;39 Nên x  0; 2;3; 4;5;6;8;9 Vậy có số tự nhiên x để 3x hợp số Câu 17 Có số tự nhiên x hợp số để 70  x  80 ? A B C D Lời giải ChọnA THCS.TOANMATH.com Trang Có 70  x  80 nên x  71; 72;73;74;75;76;77;78;79 số 72; 74; 75; 76; 77; 78 hợp số III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 18 Chọn câu trả lời Cho x  2.3.4 509 Có 508 số tự nhiên liên tiếp sau x  ; x  ; ; x  508 ; x  509 A Các số hợp số B Các số số nguyên tố C Có 254 số số nguyên tố D Có 254 số hợp số Lờigiải Chọn A Có x  2.3.4 509 nên x mà 2  x   nên x  hợp số Tương tự có x  ; ; x  508 ; x  509 hợp số Vậy số hợp số Câu 19 Cho a; n  N * , biế t a n  Hỏi a  150 A số nguyên tố B hợp số C không số nguyên tố D không hợp số Lời giải Chọn B Có a n  nên a  mà 150 nên  a  150  Vậy a  150 hợp số IV MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 20 Kết phép tính  2123  23124  25125 A số nguyên tố B hợp số C không số nguyên tố D không hợp số Lời giải ChọnB Ta có  2123  23124  25125 Trong 2123 có chữ số tận   Lại có 23124   234   31 31  có chữ số tận Mặt khác 25125 có chữ số tận Vậy  2123  23124  25125 có chữ số tận  2123  23124  25125 chia hết cho Vậy  2123  23124  25125 hợp số DẠNG I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 21 Phân tích số 18 thừa số nguyên tố Cách viế tnào sau đúng? THCS.TOANMATH.com Trang A 18  18.1 B 18  10  C 18  2.32 D 18    Lời giải Chọn C số 18 viết dạng tích thừa số nguyên tố Câu 22 Phân tích số a thừa số nguyên tố a  p1m1 p2 m2 pk mk Khẳng định sau đúng? A.Các số p1 , p2 , , pk làcác số dương B.Các số p1 , p2 , , pk làcác số nguyên tố C.Các số p1 , p2 , , pk số tự nhiên D.Các số p1 , p2 , , pk tùy ý Lời giải Chọn B Theo định nghĩa phân tích số thừa số nguyên tố viết số dạng tích thừa số nguyên tố Câu 23 Chọn cách phân tích thừa số nguyên tố sai cách sau: A 98  2.7 B 145  5.29 C 81  34 D 100  10 Lời giải Chọn D Số 10 số nguyên tố nên 100  102 cách phân tích thừa số nguyên tố sai ba phương án A,B,C Câu 24 Dạng phân tích thừa số nguyên tố số ngun tố gì? A B Chính số ngun tố C Hợp số D Tích thừa số nguyên tố Lời giải Chọn B Vì dạng phân tích thừa số nguyên tố số ngun tố số II – MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU Câu 25 Số 45 chia hết cho số nguyên tố sau đây? A B C D 11 Lời giải Chọn B 45  32.5 Vì dạng phân tích thừa số nguyên tố số 45 có thừa số mà khơng có thừa số cịn lại Câu 26 Sốcác ước số 81 là? A B C D Lời giải Chọn D 81  34 nên 81 có số ước   Câu 27 Số 126  2.32.7 có ước nguyên tố? A B THCS.TOANMATH.com C 10 D 12 Trang 10 Lời giải Chọn A 126  2.32.7 Số 126 có ước nguyên tố 2, 3, III – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG Câu 28 Cho 140  a b.7 , với a, b số nguyên tố Tìm a? A B C D Lời giải Chọn B 140  2.5.7  a b.7 Nên a  Câu 29 Cho a  2.7 Tập hợp tất ước a là? A 4;7 B 1; 2, 4;7; 28 C 1; 4; 7 D 1; 2, 4;7;14; 28 Lời giải Chọn D Số a  2.7  28 có tất ước 1; 2; 4; 7;14; 28 IV – MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO Câu 30 Tổng ước số 75 ? A B 15 C 124 D 150 Lời giải Chọn C 75  3.52 Số 75 có tất ước 1; 3; 5; 15; 25; 75 Tổng ước số 75  3+5  15  25  75  124 THCS.TOANMATH.com THCS.TOANMATH.com Trang 11 ... Các số hợp số B Các số số nguyên tố C Có 254 số số nguyên tố D Có 254 số hợp số Câu 19 Cho a; n  N * , biết a n  Hỏi a  150 A số nguyên tố B hợp số C không số nguyên tố D không hợp số IV... nên số có nhiều ước Câu Tìm khẳng định sai A Số nguyên tố tự nhiên lớn 1, có hai ước B Có hai số tự nhiên liên tiếp số nguyên tố C Số nguyên tố nhỏ D Số nguyên tố nhỏ Lời giải ChọnD Số nguyên tố. ..  23124  25125 A số nguyên tố B hợp số C không số nguyên tố D không hợp số Dạng 3: Phân tích số thừa số nguyên tố I – MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT Câu 21 Phân tích số 18 thừa số nguyên tố Cách viết sau đúng?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Số nguyên tố, Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Số nguyên tố

Từ khóa liên quan