0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên hợp Vận tải và Du lịch VITRACO

102 6 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên hợp Vận tải và Du lịch VITRACO

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:59

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu đánh giá của nhân viên về đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Liên hợp Vận tải và Du lịch VITRACO. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH liên hợp vận tải và du lịch VITRACO. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP “PHÂN TÍCH CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VITRACO” BÙI THỊ CẨM LỆ Huế, tháng năm 2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP “PHÂN TÍCH CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VITRACO Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: BÙI THỊ CẨM LỆ ThS Bùi Văn Chiêm Lớp:K51-QTNL Niên khóa: 2017-2021 Huế, tháng năm 2021 Lời Cảm Ơn Trước tiên với tình cảm sâu sắc chân thành nhất, cho phép tơi bày tỏ lịng biết ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế quý thầy cô Khoa Quản trị Kinh doanh tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ suốt q trình học tập, làm việc có hội thực tập tốt, thuận lợi ba tháng vừa qua Nhờ có lời hướng dẫn, dạy bảo thầy nên q trình thực tập tơi hồn thiện tốt đẹp Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến Th.S Bùi Văn Chiêm tậm tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ để tơi hồn thành kháo luận tốt nghiệp Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên hợp Vận tải Du lịch VITRACO, đặc biệt chị Kiều Thị Hà Trâm phận Hành Nhân tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ nhiều suốt thời gian thực tập Do thời gian nghiên cứu, kiến thức kinh nghiệm thực tế có hạn, có nhiều cố gắng đề tài tránh khỏi sai sót Kính mong q cơng ty, q thầy, giáo tất bạn đóng góp ý kiến bổ sung để đề tài hoàn thiện Huế, tháng năm 2021 Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Cẩm Lệ DANH MỤC VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ CBCNV Cán công nhân viên CBNV Cán nhân viên CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa VITRACO Cơng ty TNHH liên hợp vận tải du lịch Vitraco KPI Chỉ số đo lường hiệu suất cốt yếu NNL Nguồn nhân lực BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế NLĐ Người lao động ii MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH – SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ vii PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu 10 Kết cấu đề tài: 11 PHẦN II – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC12 1.1 Một số khái niệm 12 1.1.1 Nguồn nhân lực 12 1.1.2 Công tác đào tạo nguồn nhân lực 13 1.1.3 Tầm quan trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực 13 1.2 Nội dung đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 15 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 15 1.2.2 Lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 18 1.3 Tổ chức thực 23 1.4 Đánh giá kết đào tạo 24 1.5 Bố trí, sử dụng nhân lực sau đào tạo 25 1.6 Đánh giá hiệu công tác đào tạo Doanh nghiệp 25 1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Doanh nghiệp 28 1.8 Cơ sở thực tiễn 31 CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VITRACO 35 2.1 Tổng quan Công ty TNHH liên hợp vận tải du lịch Vitraco: 35 2.1.1 Logo slogan 36 2.1.2 Văn hóa doanh nghiệp 37 iii 2.1.3 Triết lý kinh doanh : 38 2.1.4 Hệ giá trị cốt lõi 38 2.1.5 Lịch sử hình thành: 39 2.1.6 Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phận công ty: 39 2.1.7 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm qua 44 2.1.8 Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu công ty: 46 2.1.9 Tình hình nguồn nhân lực cơng ty TNHH liên hợp vận tải du lịch Vitraco 48 2.2 Phân tích cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty TNHH liên hợp vận tải VITRACO 49 2.2.1 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH liên hợp vận tải VITRACO 49 2.2.2 Xác định nhu cầu lập kế hoạch đào tạo nhân lực: 49 2.2.2.3 Xác định mục tiêu đào tạo: 52 2.2.2.4 Lựa chọn đối tượng quy trình đào tạo: 53 2.2.2.5 Các hình thức đào tạo 55 2.2.2.6 Chương trình đào tạo 57 2.2.2.7 Lựa chọn giáo viên giảng dạy: 62 2.2.2.8 Chi phí đào tạo 62 2.2.2.9 Đánh giá nguồn nhân lực sau đào tạo 64 2.3 Đánh giá hiệu đào tạo qua số KPI đào tạo: 64 2.3.1.Thời gian đào tạo chi phí đào tạo trung bình cho nhân viên 65 2.3.2.Tỷ lệ nhân viên đào tạo 69 2.3.3 Kết đào tạo 72 2.4 Đánh giá người lao động công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH liên hợp vận tải VITRACO 73 2.4.1 Đặc điểm mẫu điều tra 73 2.4.2 Đánh giá nhân viên yếu tố đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH liên hợp vận tải du lịch Vitraco 75 2.5 Đánh giá chung công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty 82 2.5.1 Ưu điểm 82 iv 2.5.2 Nhược điểm 83 CHƯƠNG III – GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN 84 3.1 Định hướng phát triển cho công ty: 84 3.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 84 3.2.1 Về khả học học viên 84 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 3.1 Kết luận: 88 3.2 Kiến nghị 88 3.2.1 Đối với nhà nước 88 3.2.2 Đối với công ty 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 91 v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm qua 44 Bảng 2: Tình hình máy móc trang thiết bị cơng ty năm 2020 47 Bảng 3: Tình hình nguồn nhân lực công ty TNHH liên hợp vận tải du lịch Vitraco giai đoạn 2018 đến 2020 48 Bảng 4: Nhu cầu đào tạo doanh nghiệp qua năm : 51 Bảng 5: Mục tiêu đào tạo cho đối tượng cần đào tạo Công ty qua năm: 52 Bảng Khóa học dành cho cán nhân qua năm: 58 Bảng 7: Chương trình đào tạo vị trí Trưởng phịng Nhân qua năm 59 Bảng 8:Chi phí đào tạo bình quân theo đầu người qua năm 63 Bảng 9: Thang điểm nội dung đào tạo đạt yêu cầu: 64 Bảng 10 KPI thời gian đào tạo chi phí đào tạo trung bình nhân viên công ty 65 Bảng 11: Số nhân viên cần đào tạo số nhân viên đào tạo .69 Bảng 12 Tỷ lệ nhân viên đạt yêu cầu sau đào tạo 72 Bảng 13 Đặc điểm mẫu điều tra CBNV 74 Bảng 14: Thống kê mơ tả chương trình đào tạo 77 Bảng 15: Thống kê mô tả đội ngũ giảng viên .78 Bảng 16: Thống kê mô tả cách thức tổ chức 79 Bảng 17: Thống kê mô tả kết sau đào tạo .80 Bảng 18: Thống kê mô tả hài lòng nhân viên 81 vi DANH MỤC HÌNH – SƠ ĐỒ Hình Logo cơng ty TNHH liên hợp vận tải du lịch VITRACO .36 Sơ đồ Trình tự xây dựng chương trình đào tạo 15 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức máy hoạt động công ty .39 Sơ đồ Quy trình đào tạo nhân viên lái xe (Nguồn: Phịng hành nhân sự) .54 Sơ đồ Quy trình đào tạo tân binh (Nguồn: Phịng Hành – Nhân sự) .54 Sơ đồ Quy trình đào tạo nhân viên cũ (Nguồn: Hành – Nhân sự) 55 vii GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Tổ chức muốn thành công phát triển vững mạnh yếu tố cần kể đến quan trọng nguồn nhân lực tổ chức Hoạt động tổ chức chịu chi phối nhiều yếu tố mức độ ảnh hưởng khác nhau, nguồn nhân lực giữ vai trò định hoạt động tổ chức người tạo trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ tạo giá trị lớn sinh lợi nhuận cho tổ chức đó, tổ chức, doanh nghiệp chủ động khai thác đội ngũ tinh thần tốt thơng qua quy trình đào tạo phát triển nhân viên để ngày hoàn thiện nhằm đáp ứng nhu cầu đặt kinh tế thị trường ngày biến động, cạnh tranh gay gắt tổ chức doanh nghiệp với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tổ chức chương trình đào tạo kỹ kiến thức để người lao động chủ động vận dụng linh hoạt để giải cơng việc tình q trình thực cơng việc ngày tương lai, giúp cho doanh nghiệp nâng cao mặt số lượng chất lượng đội ngũ lao động góp phần tạo động lực, hình thành nên thành cơng tổ chức doanh nghiệp Đào tạo hoạt động đầu tư quan trọng nhất, có nhân viên chất lượng mục tiêu số cho doanh nghiệp nào, không ngừng nâng cao kỹ kiến thức cho nhân viên, đào tạo nhân viên quan trọng cơng ty để trì mức độ chuyên nghiệp kỹ nhân viên nguồn lực quan trọng tổ chức Là công ty vận tải lớn Đà Nẵng, Công ty TNHH liên hợp vận tải du lịch VITRACO có sách đào tạo nhân lực, trọng đầu tư cho nhân viên nhằm sử dụng tối đa nguồn lực có nâng cao tính chun nghiệp, tính hiệu tổ chức thơng qua việc giúp người lao động hiểu rõ công việc Tuy nhiên công tác đào tạo nguồn nhân lực cơng ty cịn số hạn chế, chưa xây dựng chương trình đào tạo hồn chỉnh, chưa có nhiều chủ trương cho cơng tác đào tạo SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp cán quản lý đánh giá để có nhìn khái qt cho nhân viên việc xác định nhu cầu trở nên dễ dàng Sau đào tạo cần có phiếu đánh giá để biết nhân viên yếu điểm tốt điểm nào, từ đưa biện pháp khắc phục điểm chưa tốt nhân viên đưa phần thưởng cho nhân viên thực tốt trình đào tạo đem lại kết tốt trình làm việc sau Giúp tạo động lực cho nhân viên làm việc, cống hiến cho cơng ty làm cho công ty ngày lớn mạnh Dưới mẫu phiếu đánh giá cho người lao động hạng kỳ Bảng 19: Mẫu phiếu đánh giá đề xuất cho người lao động hàng kỳ Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung Yếu Kém bình 1.Thái độ làm vệc Khả làm việc Đạo đức, ý thức Năng suất lao động Người lao Kết hồn thành động cơng việc cơng việc Ngày công lao động Khả sáng tạo Khả thích ứng 9.Tính hoạt bát cơng việc 10 Khả hợp tác với nhà quản lý 1.Khả tổ chức Khả tổ Khả theo dõi chức Khả rèn luyện Đánh giá tổng thể SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 86 GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Đề nghị cơng tác đào tạo cơng ty Những điều cịn Kinh nghiệm Để hồn thành tốt cơng việc … thiếu thực Để nâng cao khả thực Có cơng việc cơng việc Khơng Để hồn thành tốt cơng việc Có Chun mơn … Để nâng cao khả thực cơng việc Có 3.2.2.2 Khơng Tạo động lực cho người đào tạo Tạo động lực làm cho nhân viên trở nên hưng phấn, hăng hái cơng việc, họ có ý thức hồn thiện Chính cơng ty nên áp dụng hình thức như: Tăng cường cơng tác thưởng , phạt nhân viên: thưởng cho hoàn thành tốt chương trình đào tạo, có kết học tập cao, có sáng kiến mang lại lợi ích cho công ty, tạo hội thăng tiến cho người đào tạo đề bạt, tăng lương…Ngược lại, khơng hồn thành chương trình đào tạo, khơng qua đợt thi giữ bậc không bị hạ bậc lương phải bị giảm trừ tiền lương tháng tiền lương cuối năm Hàng năm công ty nên thường xuyên tổ chức thi nhân viên giỏi Đây hình thức khuyến khích, tác động tích cực đến tinh thần học tập, sáng tạo nhân viên cơng ty Ngồi ra, để tạo bầu khơng khí hăng say, tích cực học tập, nâng cao trình độ người lao động nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn lực, công ty nên tổ chức đợt thi đua đơn vị xem đơn vị có hiệu đào tạo cao SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 87 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Nguồn lực người đóng vai trị vơ quan trọng trình phát triển kinh tế Chúng ta phải tập trung khai thác phát huy triệt để nguồn nhân lực có Vì thế, nhiệm vụ hàng đầu người quản lý doanh nghiệp đưa sách vấn đề nhân cách khoa học, hợp tình, hợp lý, nghĩa phải biết tuyển người, dùng người giữ người từ đó, tạo đội ngũ lao động đủ số lượng, giỏi chất lượng nhằm đem lại hưng thịnh cho đơn vị góp phần vào công phát triển kinh tế đất nước Vitraco có đội ngũ lao động nhiều kinh nghiệm, làm việc lâu năm có lực trình độ cao xu phát triển khoa học kỹ thuật cần phải tiếp tục có sách đào tạo phát triển hợp lý để nâng cao chất lượng nhân lực phát huy hết lực người lao động cơng ty Vì thời gian kiến thức hạn chế, sở giới thiệu công tác đào tạo nhân lực, giải pháp đề xuất luận ý kiến chủ quan em, không tránh khỏi khiếm khuyết nhận xét, đánh giá Em mong muốn lãnh đạo công ty xem xét tùy điều kiện thuận tiện có kế hoạch thực thời gian tới nhằm góp phần vào việc ổn định phát triển lực lượng lao động công ty 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với nhà nước Năm 2020 làm cho người lao động việc làm nhiều với cơng ty bị phá sản ngày nhiều Để khắc phục thiệt hại đó, Nhà nước nên đưa sách đáng, kịp thời, giúp cho người lao động cải thiện việc làm, doanh nghiệp giảm bớt nguy phá sản Nhằm giúp cho đất nước không rơi vào cảnh khủng khoảng kinh tế Nhà nước có vai trị quan trọng việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi Hệ thống chế độ pháp lý đồng bộ, thủ tục đơn giản, gọn nhẹ, máy quản lý làm việc nghiêp túc, tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp hoạt động tốt SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 88 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Nhà nước nên quan tâm đến giáo dục Điều làm tăng chất lượng, khả làm việc người lao động Mở thêm chương trình thực tế giúp học sinh, sinh viên trải nghiệm, xác định xác khả năng, hạn chế tình trạng làm trái ngành sinh viên sau trường, gây khó khăn cho công ty người lao động việc đào tạo lại tốn nhiều thời gian tiền bạc 3.2.2 Đối với công ty Công ty cần quan tâm nhiều đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, tạo hội phát triển thân thăng tiến nghiệp nhân viên, tạo nên động viên, khích lệ nhân viên gắn bó lâu dài với doanh nghiệp Tổ chức nhiều việc đối thoại ban lãnh đạo quản lý với nhân viên, kịp thời tìm vấn đề tồn tại, mâu thuẫn hay nguyện vọng nhân viên để tìm cách giải quyêt Cần tạo phong trào tinh thần cho nhân viên, công việc căng thẳng giúp tái tạo sức lao động cách hiệu Đây hình thức giúp cho nhân viên cơng ty có hội giao lưu, học hỏi, giúp đỡ lẫn tiến hỗ trợ hiệu cho công tác đào tạo Để tạo hình ảnh đẹp cho doanh nghiệp tự thân doanh nghiệp có nhân viên có trình độ cao, ý thức vai trị mình, có trách nhiệm công việc, nhận thức mục tiêu phát triển doanh nghiệp Để có nhân viên thế, lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp phải quan tâm đến việc nâng cao trình độ biết cách khuyến khích sáng tạo, biết tạo cho nhân viên tinh thần tự giác làm việc hăng say mục tiêu mà công ty đặt SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 89 GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Cấp độ Đánh giá Hiệu Đào tạo Nhân Kirkpatrick Baodansinh.vn/da-nang-khao-sat-thuc-trang-nguon-nhan-luc-cua-doanhnghiep Th.S Bùi Văn Chiêm (2010), Giáo trình Quản trị nhân lực, Đại học Kinh tế - Đại học Huế Quanlynhanuoc.vn/Công tác đào tạo nguồn nhân lực nước ta Onlinecrm.vn/ KPI – CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC Trần Thị Lành : Phân tích cơng tác đào tạo nguồn nhân lực chi nhánh Đà Nẵng - Công ty cổ phần viễn thơng FPT Hỗ trợ ơn tập / “ Hồn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số ” Vnresource.vn/hrmblog /Chi tiết quy trình đào tạo nhân Nguyễn Hữu Thân, 2008 q trình phát triển nghiệp có giai đoạn 10 George T.Milkovich & John W Boudreau Bản dịch TS Vũ Trọng Hùng, 2002 11 Trang web :  https://odclick.com/dao-tao-doanh-nghiep/  http://timtailieu.vn/  https://text.xemtailieu.com/  https://123doc.net//document/  https://vnu.edu.vn/home/?C1638  http://nhaquantri.com/  https://luanvanaz.com/mot-so-phuong-phap-chon-mau-trong-nghiencuu-khoa-hoc-part-1.html SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 90 GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT PHIẾU KHẢO SÁT ( Phân tích cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Liên Hợp Vận Tải Du Lịch VITRACO ) Mã khảo sát:… Kính chào anh/chị Tôi Bùi Thị Cẩm Lệ, sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế Hiện thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Phân tích công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Liên Hợp Vận Tải Du Lịch VITRACO” Để có thêm sở thực tiễn q trình nghiên cứu, mong anh/chị dành thời gian quý báu để trả lời câu hỏi liên quan đến đề tài Kết khảo sát nhằm mục đích nghiên cứu thực tế học tập, khơng nhằm mục đích khác, thơng tin anh/chị cung cấp hoàn toàn giữ bí mật Rất mong nhận giúp đỡ từ anh/chị Tơi xin chân thành cảm ơn I THƠNG TIN CHUNG Vui lịng chọn vào anh/chị cho xác Giới tính: ☐Nam; ☐Nữ; Tuổi: ☐18 – 24; ☐25 – 35; ☐Trên 35 Xin vui lòng cho biết phận công tác Anh/chị? ☐ Điều hành ☐ Kinh doanh ☐ Kế toán ☐ Nhân ☐ Lái xe Khác…… Trình độ học vấn: ☐Dưới phổ thông ☐Trung học phổ thông ☐Trung cấp - Cao đẳng ☐Đại học ☐Sau Đại học SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 91 GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Thời gian anh/chị làm việc công ty: ☐Dưới năm ☐Từ - năm ☐Từ - năm ☐Trên năm II NỘI DUNG KHẢO SÁT Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý đánh giá sau đây: Rất không Không đồng đồng ý ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Ký hiệu Tiêu chí khảo sát Ý kiến đánh giá CT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CT1 Nội dung đào tạo mang tính thực tiễn cập nhật CT2 Kiến thức dễ hiểu, phù hợp với mong muốn người học Quy trình đào tạo tổ chức chặt chẽ, có kế hoạch, CT3 GV GV1 GV2 chuyên nghiệp ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Đảm bảo đủ trình độ chun mơn, tác phong chuyên nghiệp Khả truyền đạt dễ hiểu, dễ tiếp thu Phương pháp giảng dạy khoa học, không nhàm chán GV3 SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 92 Khóa luận tốt nghiệp TC GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm CÁCH THỨC TỔ CHỨC 5 Thực chương trình đào tạo hồn TC1 thành thời gian cam kết TC2 Trang thiết bị đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo Sử dụng phát triển nhiều loại phương tiện truyền TC3 thông đào tạo KQ KẾT QUẢ SAU ĐÀO TẠO Kết đào tạo đánh giá công tâm, sử dụng KQ1 nhiều kỹ thuật khác để đánh giá KQ2 Năng lực chuyên môn cải thiện KQ3 Kiến thức vận dụng cách triệt để KQ4 Được chia sẻ thông tin, kiến thức với với học viên KQ5 khác Bố trí sử dụng nhân viên sau đào tạo tổ chức hiệu quả, công bằng, phù hợp với mong muốn HL NV HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN HL NV1 Anh/chị mong muốn gắn bó lâu dài với tổ chức HL NV1 Công tác đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả, nên tiếp tục Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp Anh/chị! SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 93 GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục 2: THỐNG KÊ MÔ TẢ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SPSS Giới tính Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 55 73.3 73.3 73.3 Nữ 20 26.7 26.7 100.0 Total 75 100.0 100.0 Tuổi Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 18 - 24 8.0 8.0 8.0 25 - 35 46 61.3 61.3 69.3 Trên 35 23 30.7 30.7 100.0 Total 75 100.0 100.0 Bộ phận công tác Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Điều hành 4.0 4.0 4.0 Hành nhân 2.7 2.7 6.7 Kế toán 5.3 5.3 12.0 Kinh doanh 10 13.3 13.3 25.3 Kỹ thuật 4.0 4.0 29.3 Lái xe 45 60.0 60.0 89.3 Marketing 1.3 1.3 90.7 Pháp lý 5.3 5.3 96.0 Phòng thầu 4.0 4.0 100.0 Total 75 100.0 100.0 SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 94 GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Trình độ học vấn Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đại học 20 26.7 26.7 26.7 Dưới phổ thông 10 13.3 13.3 40.0 Phổ thông 28 37.3 37.3 77.3 Sau đại học 1.3 1.3 78.7 Trung cấp - cao đẳng 16 21.3 21.3 100.0 Total 75 100.0 100.0 Thời gian làm việc công ty Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Dưới năm 16 21.3 21.3 21.3 Trên năm 18 24.0 24.0 45.3 Từ - năm 27 36.0 36.0 81.3 Từ - năm 14 18.7 18.7 100.0 Total 75 100.0 100.0 1.1 Nội dung đào tạo mang tính thực tiễn cập nhập Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đồng ý 29 38.7 38.7 38.7 Không đồng ý 2.7 2.7 41.3 Rất đồng ý 32 42.7 42.7 84.0 Rất không đồng ý 2.7 2.7 86.7 Trung lập 10 13.3 13.3 100.0 Total 75 100.0 100.0 SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 95 GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp 1.2Kiến thức dễ hiểu phù hợp với mong muốn người học Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Đồng ý 30 40.0 40.0 40.0 Không đồng ý 2.7 2.7 42.7 Rất đồng ý 32 42.7 42.7 85.3 Trung lập 11 14.7 14.7 100.0 Total 75 100.0 100.0 1.3 Quy trình đào tạo tổ chức chặt chẽ, có kế hoạch, chuyên nghiệp Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Đồng ý 35 46.7 46.7 46.7 Không đồng ý 2.7 2.7 49.3 Rất đồng ý 30 40.0 40.0 89.3 Trung lập 10.7 10.7 100.0 Total 75 100.0 100.0 2.1 Đảm bảo đủ trình độ chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Đồng ý 37 49.3 49.3 49.3 Không đồng ý 2.7 2.7 52.0 Rất đồng ý 29 38.7 38.7 90.7 Rất không đồng ý 1.3 1.3 92.0 Trung lập 8.0 8.0 100.0 Total 75 100.0 100.0 SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 96 GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp 2.2 Khả truyền đạt dễ hiểu, dễ tiếp thu Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Đồng ý 27 36.0 36.0 36.0 Không đồng ý 2.7 2.7 38.7 Rất đồng ý 36 48.0 48.0 86.7 Rất không đồng ý 1.3 1.3 88.0 Trung lập 12.0 12.0 100.0 Total 75 100.0 100.0 2.3 Phương pháp giảng dạy khoa học, không nhàm chán Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đồng ý 29 38.7 38.7 38.7 Không đồng ý 5.3 5.3 44.0 Rất đồng ý 34 45.3 45.3 89.3 Trung lập 10.7 10.7 100.0 Total 75 100.0 100.0 3.1 Thực chương trình đào tạo hồn thành thời gian cam kết Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đồng ý 36 48.0 48.0 48.0 Không đồng ý 5.3 5.3 53.3 Rất đồng ý 26 34.7 34.7 88.0 Trung lập 12.0 12.0 100.0 Total 75 100.0 100.0 SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 97 GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Trang thiết bị đáp ứng đủ nhu cầu đào tạo Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Đồng ý 27 36.0 36.0 36.0 Không đồng ý 2.7 2.7 38.7 Rất đồng ý 33 44.0 44.0 82.7 Rất không đồng ý 1.3 1.3 84.0 Trung lập 12 16.0 16.0 100.0 Total 75 100.0 100.0 3.3 Sử dụng phát triển nhiều loại phương tiện truyền thông đào tạo Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đồng ý 35 46.7 46.7 46.7 Không đồng ý 2.7 2.7 49.3 Rất đồng ý 30 40.0 40.0 89.3 Trung lập 10.7 10.7 100.0 Total 75 100.0 100.0 4.1 Năng lực chuyên môn cải thiện Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đồng ý 45 60.0 60.0 60.0 Không đồng ý 1.3 1.3 61.3 Rất đồng ý 23 30.7 30.7 92.0 Trung lập 8.0 8.0 100.0 Total 75 100.0 100.0 SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 98 GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp 4.2 Kiến thức vận dụng cách triệt để Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Đồng ý 25 33.3 33.3 33.3 Không đồng ý 2.7 2.7 36.0 Rất đồng ý 37 49.3 49.3 85.3 Rất không đồng ý 1.3 1.3 86.7 Trung lập 10 13.3 13.3 100.0 Total 75 100.0 100.0 4.3 Được chia thông tin, kiến thức với học viên khác Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Đồng ý 35 46.7 46.7 46.7 Không đồng ý 5.3 5.3 52.0 Rất đồng ý 30 40.0 40.0 92.0 Trung lập 8.0 8.0 100.0 Total 75 100.0 100.0 4.4 Bố trí sử dụng nhân viên sau đào tạo tổ chức hiệu quả, công bằng, phù hợp với mong muốn Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Đồng ý 42 56.0 56.0 56.0 Không đồng ý 1.3 1.3 57.3 Rất đồng ý 24 32.0 32.0 89.3 Trung lập 10.7 10.7 100.0 Total 75 100.0 100.0 SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 99 GVHD: ThS Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp 4.5 Kết đào tạo đánh giá công tâm, sử dụng nhiều kỹ thuật khác để đánh giá Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Đồng ý 29 38.7 38.7 38.7 Không đồng ý 4.0 4.0 42.7 Rất đồng ý 32 42.7 42.7 85.3 Rất không đồng ý 1.3 1.3 86.7 Trung lập 10 13.3 13.3 100.0 Total 75 100.0 100.0 5.1 Anh/chị mong muốn gắn bó lâu dài với tổ chức Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Đồng ý 36 48.0 48.0 48.0 Không đồng ý 1.3 1.3 49.3 Rất đồng ý 28 37.3 37.3 86.7 Trung lập 10 13.3 13.3 100.0 Total 75 100.0 100.0 5.2 Công tác đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả, nên tiếp tục? Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Đồng ý 38 50.7 50.7 50.7 Không đồng ý 4.0 4.0 54.7 Rất đồng ý 28 37.3 37.3 92.0 Trung lập 8.0 8.0 100.0 Total 75 100.0 100.0 SVTH: Bùi Thị Cẩm Lệ 100 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP “PHÂN TÍCH CƠNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP VẬN TẢI VÀ DU LỊCH VITRACO Sinh... nhân viên đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH Liên hợp Vận tải Du lịch VITRACO Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH liên hợp vận tải du lịch VITRACO. .. thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực hiệu Từ vấn đề trên, thấy tầm quan trọng đào tạo nguồn nhân lực công ty, chọn đề tài: ? ?Phân tích cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Trách Nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên hợp Vận tải và Du lịch VITRACO, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên hợp Vận tải và Du lịch VITRACO

Từ khóa liên quan