0

Tập bài giảng Hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử

127 1 0
  • Tập bài giảng Hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 08:48

Tập bài giảng Hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử gồm có 2 chương với những nội dung chi tiết như sau: Chương 1 khái quát chung về hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử; chương 2 các hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử. Tập bài giảng này là tài liệu tham khảo tốt cho những ai quan tâm đến Hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử trang bị trên động cơ đốt trong. Mời các bạn cùng tham khảo. LỜI NÓI ĐẦU Học phần “Hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử” với thời lượng tín học phần quan trọng bố trí học vào cuối khố học, dùng để thay Khóa luận tốt nghiêp sinh viên ngành “Cơng nghệ Kỹ thuật ôtô”, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định Tập giảng “Hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử” có mã số TB2015-01-09 biên soạn sở giảng sử dụng lâu cho học phần tên, có bổ sung kiến thức chuyên ngành để phù hợp với thực tiễn nước ta để làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành “Cơng nghệ Kỹ thuật ơtơ” học học phần Ngồi ra, Tập giảng tài liệu tham khảo tốt cho quan tâm đến Hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử trang bị động đốt Chúng xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp mơn “Cơ khí động lực”, khoa Cơ khí, Trung tâm Thực hành trường Đại học SPKT Nam Định đóng góp ý kiến q báu, bổ ích cho Tập giảng Các Tác giả MỤC LỤC Chƣơng 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ 1.1 Hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử (EFI-diesel) 1.1.1 Một số nhƣợc điểm hệ thống nhiên liệu diesel khí 1.1.2 Hệ thống EFI-diesel 1.2 Phân loại EFI-diesel 1.3 Đặc điểm hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử 1.3.1 Hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với bơm PE điện tử điều khiển cấu điều ga điện từ 1.3.2 Hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với bơm VE điều khiển cấu điều ga điện từ 1.3.3 Hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với bơm VE điện tử điều khiển van xả áp loại piston hƣớng trục 1.3.4 Hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với bơm VE điều khiển van xả áp loại nhiều piston hƣớng kính 1.3.5 Hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với ống phân phối (Common Rail System) 1.3.6 Hệ thống nhiên liệu diesel UI (Unit Injection) UP (Unit Pump) 1.3.7 Hệ thống nhiên liệu diesel HEUI Chƣơng 2: CÁC HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ 11 2.1 Hệ thống EFI-diesel với bơm PE điều khiển cấu ga điện từ 11 2.1.1 Cấu tạo 11 2.1.2 Nguyên lý hoạt động bơm cao áp cấu ga điện từ 11 2.2 Hệ thống EFI-diesel với bơm VE điều khiển cấu ga điện từ 12 2.2.1 Cấu tạo 12 2.2.2 Nguyên lý hoạt động 12 2.2.3 Một số cấu đặc điểm khác bơm 14 2.3 Hệ thống EFI diesel dùng van xả áp 15 2.3.1 Cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống 15 2.3.2 Các phận hệ thống 17 2.4 EFI – diesel ống phân phối 25 2.4.1 Cấu tạo 26 2.4.2 Nguyên lý hoạt động 27 2.4.3 Các phận hệ thống 27 2.5 Hệ thống EFI-diesel UI 43 2.5.1 Cấu tạo 44 2.5.2 Nguyên lý hoạt động 44 2.5.3 Các phận hệ thống EFI-diesel UI 45 2.6 Hệ thống EFI-diesel UP 57 2.6.1 Sơ đồ hệ thống 57 i 2.6.2 Cấu tạo hoạt động bơm cao áp 58 2.7 Hệ thống nhiên liệu HEUI 60 2.7.1 Khái quát hệ thống nhiên liệu HEUI 60 2.7.2 Cấu tạo hệ thống nhiên liệu HEUI 62 2.7.3 Nguyên lý hoạt động hệ thống 63 2.7.4 Các phận hệ thống nhiên liệu HEUI 64 2.8 Hệ thống điều khiển cảm biến EFI-diesel .76 2.8.1 Sơ đồ hệ thống điều khiển EFI-diesel 76 2.8.2 Các cảm biến 77 2.8.3 Bộ điều khiển điện tử (Electric Control Unit -ECU) 84 2.8.4 EDU ( Electronic Driver Unit ) 98 2.9 Kiểm tra chẩn đốn hệ thóng nhiên liệu diesel điều khiển điện tử .99 2.9.1 Các triệu chứng hƣ hỏng nguyên nhân 99 2.9.2 Kiểm tra phận hệ thống 103 2.9.3 Chẩn đoán sửa lỗi hệ thống EFI-diesel kiểu phun ống 104 ii BẢNG CỤM TỪ VIẾT TẮT Viết đày đủ Dịch nghĩa Stt Viết tắt A/C ECT ECU ECM Electronic Control Unit Electronic Control Module Bộ điều khiển điện tử Mô đun điều khiển điện tử EDU EFI Electronic Driver Unit Electronic Fuel Injection Bộ dẫn động điện tử Phun nhiên liệu điện tử E/G Engine Động EGR IAPCV Exhaust gas recirculation Hệ thống tuần hồn khí xả Injector Actuation Pressure Control Van điều khiển áp suất tác ICPR Valve An injection regulator 10 11 12 13 ISC SCV SPV TCV 15 16 VRV VSV Electronically controlled transmission control Idle Speed Control Suction Control Valve Timing control valve Điều hòa khơng khí Hộp số điều khiển điện tử động bơm vòi phun pressure Bộ tiết chế điều khiển áp suất phun Điều khiển tốc độ không tải Van điều khiển hút Van điều khiển lƣợng phun Van điều khiển thời điểm phun Van điều chỉnh chân không Van chuyển mạch chân không iii Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU DIESEL ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ 1.1 Hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử (EFI-diesel) 1.1.1 Một số nhược điểm hệ thống nhiên liệu diesel khí Động Diesel đƣợc phát minh vào năm 1892 nhờ kỹ sƣ ngƣời Đức Rudolf Diesel, hoạt động theo nguyên lý tự cháy gần cuối trình nén, nhiên liệu đƣợc phun vào buồng cháy động để hình thành hịa khí tự bốc cháy Đến năm 1927 Robert Bosch phát triển bơm cao áp (bơm phun Bosch lắp cho động diesel ôtô thƣơng mại ôtô khách vào năm 1936) Ra đời sớm nhƣng động diesel không phát triển nhƣ động xăng gây nhiều tiếng ồn, khí thải bẩn Tuy nhiên với phát triển kỹ thuật công nghệ, vấn đề đƣợc giải động diesel ngày trở nên phổ biến hữu dụng Khí thải động diesel thủ phạm gây ô nhiễm môi trƣờng Động Diesel có tính hiệu kinh tế động xăng, nhiên vấn đề tiếng ồn lớn khí thải độc hại, gây nhiếm mơi trƣờng hạn chế sử dụng động diesel Ngày nay, nhu cầu cấp thiết chống nhiễm mơi trƣờng, đó, phải nâng cao hiệu sử dụng nhiên liệu động đốt trong, ngăn chặn ấm dần lên trái đất giảm bớt khí thải độc hại làm ảnh hƣởng sức khỏa ngƣời động thực vật Những dòng xe đƣợc trang bị động diesel đƣợc hoan nghênh tiện ích mà nhiên liệu diesel mang lại Mặt khác quy định khí thải bắt buộc phải đƣợc giảm mạnh khí Nitrơ oxít (NOx) hạt (PM) có khí thải Ví dụ: châu Âu xây dựng chƣơng trình cắt giảm khí thải xe vào năm 1970 Tuy nhiên, phải đến năm 1987, dự luật hoàn chỉnh quy định giá trị nồng độ giới hạn loại khí thải đƣợc thông qua ngƣời ta thƣờng gọi Euro Trải qua 18 năm, thêm tiêu chuẩn đƣợc ban hành bao gồm: Euro I năm 1992, Euro II năm 1996, Euro III năm 2000 Euro IV năm 2005 Với tiêu chuẩn đời, nồng độ giới hạn khí thải lại thấp tiêu chuẩn trƣớc Khí thải gây nhiễm hợp chất độc hại có ảnh hƣởng trực tiếp tới sức khỏe ngƣời môi trƣờng thời gian dài bao gồm: cacbon oxít (CO), nitơ oxít (NOx), hydrocacbon nói chung (HC) thành phần bụi bay theo (Particulate MatterPM) Điển hình số khí cacbon oxít (CO), sinh trình cháy khơng hồn tồn hợp chất chứa cacbon Loại khí có khả làm vai trị vận chuyển oxy hemoglobin cách nhanh chóng nhờ tạo liên kết bền với nguyên tố sắt (Fe) - thành phần quan trọng hemoglobin- tác nhân gây tƣợng ngất ngƣời Các tiêu chuẩn khí xả Châu Âu (Euro emissions standards) nhƣ sau: Euro 1(July 1992) emission limits: CO - 2.72 g/km (Petrol and diesel) HC+ NOx - 0.97 g/km (Petrol and diesel) PM - 0.14 g/km (diesel only) Euro (January 1996) emission limits (diesel): CO - 1.0 g/km HC+ NOx - 0.7 g/km PM - 0.08 g/km Euro (January 2000) emission limits (diesel): CO - 0.64 g/km HC+ NOx - 0.56 g/km NOx - 0.50 g/km PM - 0.05 g/km Euro (January 2005) emission limits (diesel): CO - 0.50 g/km HC+ NOx - 0.30 g/km NOx - 0.25 g/km PM - 0.025 g/km Euro (September 2009) emission limits (diesel): CO - 0.50 g/km HC+ NOx - 0.23 g/km NOx - 0.18 g/km PM - 0.005 g/km PM - 6.0x10 ^11/km Euro (September 2014) emission limits (diesel): CO - 0.50 g/km HC+ NOx - 0.17 g/km NOx - 0.08 g/km PM - 0.005 g/km PM - 6.0x10 ^11/km (updated 01 October 2015) Do nguyên nhân mà nhà sản xuất phải cố gắng cải tiến động diesel khí, nghiên cứu áp dụng cơng nghệ có khả vừa chống phát xạ khí thải độc hại, vừa nâng cao tiêu kinh tế kỹ thuật động diesel, với yêu cầu: - Giảm bớt phát xạ khí thải độc hại nhƣ HC, CO, NOx - Giảm tiêu hao nhiên liệu - Giảm tiếng ồn rung động - Nâng cao suất nhien liệu hiệu suất truyền động - Khởi động nhanh Để đáp ứng yêu cầu trên, động diesel khí cần đƣợc cải tiến, đặc biệt hệ thống phun nhiên liệu có ảnh hƣởng trực tiếp đến q trình cháy tiêu kinh tế kỹ thuật động 1.1.2 Hệ thống EFI-diesel Hệ thống nhiên liệu diesel khí khơng ngừng đƣợc cải tiến với giải pháp kỹ thật tối ƣu nhằm làm giảm mức độ phát sinh ô nhiễm suất tiêu hao nhiên liệu Các chuyên gia nghiên cứu động diesel đề nhiều biện pháp khác kỹ thuật phun điều khiển trình cháy nhằm hạn chế chất ô nhiễm Các biện pháp chủ yếu tập trung vào giải vấn đề: - Tăng tốc độ phun để giảm nồng độ bồ hóng tăng tốc độ hịa trộn nhiên liệu khơng khí - Tăng áp suất phun, đặc biệt động phun trực tiếp - Điều chỉnh quy luật phun theo hƣớng kết thúc nhanh trình phun - Biện pháp hồi lƣu phận khí xả Cảm biến tốc độ động Điều khiển lƣợng phun nhiên liệu Cảm biến vị trí chân ga Cảm biến vị trí trục khuỷu Các cảm biến cơng tắc khác ECU Điều khiển thời điểm phun nhiên liệu Các điều khiển khác Để giải vấn đề trên, ngƣời Hình 1-1 Sơ đồ điều khiển EFI diesel ta trang bị cho động diesel hệ thống nhiên liệu điều khiển điện tử Hệ thống gồm khối chính: cảm biến, điều khiển điện tử (ECU) chấp hành ECU phát tình trạng hoạt động động đƣa vào tín hiệu từ cảm biến khác (H1-1) Căn vào thông tin này, ECU điều khiển lƣợng phun nhiên liệu thời điểm phun đạt đến mức tối ƣu cách dẫn động chấp hành Hệ thống EFI-diesel điều khiển lƣợng phun nhiên liệu thời điểm phun điện tử đạt đến mức tối ƣu Làm nhƣ vậy, đạt đƣợc ích lợi sau đây: - Công suất động cao - Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp - Các khí thải thấp - Tiếng ồn thấp - Giảm lƣợng xả khói đen trắng - Tăng khả khởi động 1.2 Phân loại EFI-diesel Có nhiều cách phân loại EFI-diesel, vào kết cấu hệ thống nhiên liệu, phân loại hệ thống EFI-diesel theo hình 1-2: Hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử (EFI-diesel) EFI-diesel thông thƣờng dùng bơm VE, PE EFIdiesel dùng bơm PE có cấu ga điện tử EFIdiesel dùng bơm VE có cấu ga điện tử EFI-diesel dùng ống cao áp phân phối (common Rail System) EFIdiesel dùng bơm VE có van xả áp Bơm VE piston hƣớng trục Loại BCA piston Loại BCA piston Loại BCA piston EFI-diesel dùng bơm riêng cho xi lanh EFIdiesel dùng bơm–vòi phun kết hợp (UI, HEUI) EFIdiesel dùng bơm tách rời vòi phun (UP) Bơm VE nhiều piston hƣớng kính Hình 1-2 Phân loại EFI-diesel 1.3 Đặc điểm hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử 1.3.1 Hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với bơm PE điện tử điều khiển cấu điều ga điện từ Hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với bơm PE điện tử điều khiển cấu điều ga điện từ thuộc loại EFI-diesel thông thƣờng, sử dụng bơm cao áp dãy có đặc điểm sau: - Điều chỉnh lƣợng nhiên liệu phun điều khiển hành trình nhờ cấu điều ga điện từ - Điều chỉnh góc phun sớm hay muộn cảm biến tốc độ động 4 Quy trình kiểm tra van PCV - Kiểm tra + Kiểm tra mắt xem nhiên liệu có bị rị rỉ khơng + Kiểm tra điện trở van PCV ( van điều khiển áp suất ): 2.0 ÷ 2.7 ( 200) - Kiểm tra rò rỉ đồng hồ chân không: + Nối đồng hồ chân không với van PCV Bình thƣờng : Giữ đƣợc độ chân khơng Hỏng : Khơng có chân khơng ( bi bên van bị mịn ) → Máy khơng nổ đƣợc chết máy - Kiểm tra thiết bị Hi- Scan Pro + Khởi động động để động đạt đến đến nhiệt đọ làm việc + Xem phần “ Áp suất nhiên liệu – Fuel Preasure “ hình số liệu thiết bị Hi- Scan Pro + Tháo cầu chì bơm tiếp vận để tắt động + Kiểm tra sụt áp nhiên liệu (hình 2-152) Hình 2-152 Kiểm tra van PCV 107 Chẩn đốn thiết bị Common rail Tester Hình 2-153 Thiết bị Commonrail Tester Chức Thiết bị Common Rail Tester - Kiểm tra hoạt động bơm cao áp cảm biến - Kiểm tra rò rỉ kim phun - Kiểm tra chẩn đoán bơm tiếp vận, đƣờng nhiên liệu - Kiểm tra đƣờng thấp áp - Kiểm tra rò rỉ tĩnh kim phun - Kiểm tra áp suất đƣờng cao áp Hình 2-154 Đồng hồ kiểm tra áp suất kiểm tra chân không 108 a) Kiểm tra bơm tiếp vận ( Bơm thấp áp ) - Tháo ống mềm lọc nhiên liệu nối với đồng hồ thấp áp (CRT- 1051) đồng hồ chân không (CRT- 1050) tùy thuộc vào hệ thống động - Nổ máy cho chạy không tải khoảng giây, sau tắt máy - Đọc áp suất nhiên liệu độ chân không đồng hồ - Đánh giá Kiểu bơm hút ( Bosch Động A/U ) : Nối đồng hồ chân không vào lọc nhiên liêu bơm cao áp nhƣ hình 2155 Hình 2-155 Kiểm tra bơm áp thấp kiểu A/U Loại bơm hút ( Động kiểu A/J/U ) Trƣờng hợp Chân không 19 cmHg 20  60 cmHg Đánh giá Hệ thống bình thƣờng Đƣờng nhiên liệu lọc bị tắc, bơm binh thƣờng  cmHg Lọt gió vào đƣờng nhiên liệu bơm hỏng 109 b) Kiểm tra đường nhiên liệu thấp áp (Đối với loại bơm điện–Động kiểu D) Nối đồng hồ áp suất lọc nhiên liệu bơm áp thấp nhƣ hình 2-156 Hình 2-156 Kiểm tra đường nhiên liệu thấp áp Loại bơm điện (Động kiểu D) Loại bơm điện ( Động kiểu D ) Trƣờng hợp Áp suất ( Bar) 1.5  46 1.5 Đánh giá Hệ thống bình thƣờng Đƣờng nhiên liệu lọc bị tắc Bơm đƣờng nhiên liệu bị rò rỉ c) Kiểm tra đường nhiên liệu thấp áp (kiểu bơm hút bên trong-Delphi) Nối đồng hồ áp suất lọc nhiên liệu bơm áp cao nhƣ hình 2-157 Loại bơm hút bên trong-Delphi Trƣờng hợp Chân không 19 cmHg 20  60 cmHg Đánh giá Hệ thống bình thƣờng Đƣờng nhiên liệu lọc bị tắc, bơm binh thƣờng  cmHg Lọt gió vào đƣờng nhiên liệu bơm hỏng 110 Hình 2-157 Kiểm tra đường nhiên liệu thấp áp d) Kiểm tra rò rỉ kim phun tĩnh Mục đích để kiểm tra độ kín khít kim phun tình trạng bơm cao áp Kiểm tra không nổ máy - Lắp đấu chuyển ống mềm hồi ( CRT- 1032 ), ống nhựa (CRT- 1031) nối đầu ống nhựa vào bình chứa ( CRT-1030) - Tháo điểm A đƣờng hồi nhiên liệu bít lại nút bịt - Nối giắc đấu chuyển tới cảm biến áp suất đƣờng cao áp ch ung nối đồng hồ cao áp nhƣ hình 2-158 Hình 2-158 Kiểm tra rị rỉ kim phun tĩnh - Tháo giắc kim phun để ngăn ngừa làm việc - Với loại bơm : 111 + Loại bơm hệ Bosch CP1: Tháo giắc van PCV (pressure Control Valve) lắp cáp điều khiển van PCV + Loại bơm hệ Delphi, Bosch CP3.3: Tháo giắc van IMV (Inlet Metering Valve) phép nhiên liệu cấp tới đƣờng cao áp : Hình 2-159 : Kiểm tra rị rỉ kim phun tĩnh Chú ý: Không cấp điện acquy phút khơng làm hỏng PCV Thực hai bƣớc quy trình dành cho bơm hệ Bosch CP1 bơm hệ Delphi, Bosch CP3: lắp cáp điều khiển van PCV tới phần hồi từ đƣờng cao áp chung tháo giắc van IMV phép nhiên liệu tới đƣờng cao áp - Đề máy lần giây + Không đƣợc phép để giây ( 10 lần đề ) + Tốc độ đề phải vƣợt 200 vòng/ phút + Thực kiểm tra với nhiệt độ làm mát dƣới 300C Nếu nhiệt độ 30 0C, áp suất nhiên liệu khác độ nhớt nhiên liệu thay đổi - Đọc áp suất nh iên liệu đồng hồ áp suất cao đo lƣợng nhiên liệu chứa ống suốt - Đánh giá ( Đánh giá cho động hệ Delphi ) T/hợp Áp suất ( Bar ) Rị rỉ kim phun Đánh giá Cơng việc kiểm tra 1000 1800  200 mm Bình thƣờng Trên 1000 200  400 mm Hỏng kim phun Thay kim phun (Dòng rò rỉ lớn) dòng rò rỉ vƣợt Bơm cao áp (Áp suất không đủ) Kiểm tra bơm cao áp  200  200 mm 112 Kiểm tra nổ máy Hình 2- 160 Kiểm tra rò rỉ áp suất cao - Lắp đặt đầu nối hồi kim phun (CRT-1032), ống suốt (CRT-1031), lọ đựng (CRT-1030) ống hồi kim phun (CRT -1033) theo nhƣ cách kiểm tra rò rỉ kim phun tĩnh nhƣ - Nối Hi-Scan chọn chế độ dự liệu thời (curren data), chọn mục áp suất cao tốc độ dộng ( High- Pressure and engine rpm ) - Thực kiểm tra rò rỉ áp suất cao theo hƣớng dẫn ( Hình2- 160) * Đối với loại Bosch CP1, CP3, CP3.3: Động D/A/U - Nổ máy  Chạy không tải phút  Tăng 3000 vịng/phút 30 giây  tắt máy Hình 2-161 Biểu đồ chạy máy kiểm tra rò rỉ loại CPI, CP3, CP3.3 - Sau kết thúc kiểm tra, đo lƣợng nhiên liệu lọ chứa( CRT-1030) 113 * Đối với loại Delphi : J3 ( 2.9L) - Nối Hi- Scan chọn mục kiểm tra rò rỉ áp suất cao (High Pressure Leak Test) - Thực kiểm tra rò rỉ áp suất cao ( High Pressure Leak Test ) Hi- Scan kết thúc kiểm tra cách tự động tay: Nổ máy  chạy không tải phút  Tăng tốc lần  Tắt máy ( Mỗi lần tăng tốc : Đạp ga đến 3800vòng/phút vòng giây phút Hình 2-162 Biểu đồ chạy máy kiểm tra rò rỉ loại Delphi J3 - Để kiểm tra lƣợng phun, thực kiểm tra lại từ hai lần trở lên, chọn số liệu lần phun nhiều Chú ý: Bình chứa CRT-1030 cần phải trống khơng trƣớc lần kiểm tra - Đánh giá: * Đối với loại Bosch CP1, CP3, CP3.3: Động D/A/U Thay kim phun có lƣợng gấp lần lƣợng phun tối thiểu Hình 2-163 Lượng phun khơng bình thường ( CPI, CP3 CP3.3) Vịi phun Dung tích (ml) Khắc phục Máy 30 Máy 61 Lổi kim phun Máy 20 Giá trị tối thiểu Máy 30 114 * Đối với loại Delphi : J3 ( 2.9L) Thay kim phun mức đo 25cc Giới hạn 25 cc Phun khơng bình thƣờng Hình 2-164 Lượng phun khơng bình thường (loại Delphi J3) ) e) Kiểm tra áp suất phun lớn ( kiểm tra tình trạng bơm cao áp ) - Tháo tất ống cấp nhiên liệu cho kim phun từ đƣờng cao áp chung - Lắp van điều áp CRT -1020, nút bịt CRT -1021 CRT -1022, nắp che bụi CRT -1035, đầu nối chuyển CRT-1041/1042/1043 - Lắp đặt đồng hồ cao áp CRT-1040 với đƣờng cao áp chung (hình 2-165): Hình 2- 165 Kiểm tra áp suất phun lớn - Đối với kiều bơm: + Kiểu Bosh CP1: Tháo giắc điện van điều áp PCV lắp dây điều khiển van điều áp PCV CRT-1044 để bịt đƣờng nhiên liệu hồi từ đƣờng cao áp chung + Loại Delphi, Bosh CP3: Tháo giắc điện van đầu vào IMV phép nhiên liệu cấp vào đƣờng cao áp chung + Loại Bosh CP3.3: Thực hai bƣớc dành cho loại CP1 loại Bosh CP3 Nghĩa lắp cáp điều khiển van PCV để ngăn không cho nhiên liệu hồi 115 từ đƣờng nhiên liệu chung tháo giắc điện van đầu vào IMV đẻ cho phép nhiên liệu cấp vào đƣờng cao áp chung Hình 2- 166 Kiểm tra áp suất phun lớn nhất-Bosch CP1, CP3.3 - Đề máy vòng giây Để loại trừ sai số, thực công việc kiểm tra lần, lấy giá trị lớn hai lần đo để làm giá trị thức - Đánh giá: Nếu giá trị hiển thị đồng hồ nằm khoảng giá trị cho phép bơm cao áp hoạt động bình thƣờng Nếu khơng kiểm tra theo bƣớc sau trƣớc kiểm tra bơm cao áp + Kiểm tra rò rỉ van điều áp + Nếu có van PCV, kiểm tra tình trạng rị rỉ bên Thay cần thiết Bosch: 1000  1500 bar Delphi: 1050  1600 bar Chú ý : Nếu áp suất nhiên liệu đồng hồ thấp giá trị tiêu chuẩn, phải Tiêu chuẩn áp suất đƣờng cao áp chung : kiểm tra cảm biến áp suất đƣờng cao áp van điều áp ( CRT- 1020) Hình 2- 167 Kiểm tra đường cao áp f) Kiểm tra van điều khiển áp suất PCV - Tháo giắc điện van PCV 116 - Tháo đƣờng nhiên liệu hồi từ van PCV - Tháo giắc điện van PCV nối cáp PCV CRT -1044, sau nối hai kẹp đầu với bình điện cho van điều khiển áp suất ngăn không cho nhiên liệu từ đƣờng cao áp chung - Đặt đƣờng hồi lọ chứa CRT-1030 - Tháo giắc kim phun - Đề máy giây - Kiểm tra lƣợng nhiên liệu Thông số sửa chữa: Nhỏ 10cc (Áp suất nhiên liệu phải lớn hon 1000 Bar ) Hình 2- 168 Kiểm van điều khiển áp suất PCV g) Súc rửa đường ống nhiên liệu Mục đích: làm đƣờng ống nhiên liệu khỏi ngoại vật - Trƣớc nối đƣờng ống nhiên liệu với động cơ, phải lau mép bên ngoài, bên ốc bắt Tốt nên dùng để thổi - Nối đầu chuyển làm ống CRT-1034 tới ống kim phun - Đề máy đến lần, lần khoảng giây phép nhiên liệu chảy hết ngồi Hình 2- 169 Súc rửa đường ống nhiên liệu 117 - Tháo đầu chuyển rửa ống khỏi ống nhiên liệu - Vặn nhẹ tay ê cu ống nhiên liệu tới kim phun sau chỉnh ê cu kim phun - Để ngăn ngừa cặn bẩn bắn lung tung khoang động cơ, dung giấy bọc xung quanh kim phun - Đề máy đến lần vòng giây để cặn bẩn bắn khỏi kim phun - Xiết chặt ê cu theo tiêu chuẩn kỹ thuật Hình 2- 170 Vị trí êcu đường ống nhiên liệu 118 CÂU HỎI ÔN TẬP Trình bày cấu tạo hoạt động bơm cao áp PE có cấu điền ga điện từ (theo hình cho) Trình bày cấu tạo hoạt động bơm cao áp VE có cấu điền ga điện từ (theo hình cho) Trình bày nhiệm vụ, cấu tạo hoạt động cấu ga điện từ bơm PE (theo hình cho) Trình bày nhiệm vụ, cấu tạo hoạt động cấu ga điện từ bơm VE (theo hình cho) Trình bày nhiệm vụ, cấu tạo hoạt động bơm sơ cấp hệ thống EFI-diesel (theo hình cho) Trình bày cấu tạo chung nguyên lý hoạt động hệ thống nhiên liệu EFI-diesel thơng thƣờng (theo hình cho) Vẽ sơ đồ hệ thống trình bày cấu tạo chung, nguyên lý hoạt động hệ thống nhiên liệu EFI-diesel thơng thƣờng Trình bày cấu tạo hoạt động bơm VE điện tử piston hƣớng trục hệ thống nhiên liệu EFI-diesel thông thƣờng (theo hình cho) Trình bày cấu tạo hoạt động bơm VE điện tử nhiều piston hƣớng kính hệ thống nhiên liệu EFI-diesel thơng thƣờng (theo hình cho) 10 Trình bày cấu tạo hoạt động van điều khiển lƣợng phun SPV loại thông thƣờng (theo hình cho) 11 Trình bày cấu tạo hoạt động van điều khiển lƣợng phun SPV loại hoạt động trực tiếp (theo hình cho) 12 Trình bày nguyên lý hoạt động điều chỉnh thời điểm phun bơm hƣớng trục (theo hình cho) 13 Trình bày nguyên lý hoạt động điều chỉnh thời điểm phun bơm hƣớng kính (theo hình cho) 14 Trình bày cấu tạo chung nguyên lý hoạt động hệ thống nhiên liệu EFI-diesel ống phân phối (theo hình cho) 15 Vẽ sơ đồ hệ thống trình bày cấu tạo chung, nguyên lý hoạt động hệ thống nhiên liệu EFI-diesel ống phân phối 16 Trình bày nhiệm vụ, cấu tạo hoạt động bơm cao áp loại piston hệ thống EFI-diesel ống phân phối (theo hình cho) 17 Trình bày nhiệm vụ, cấu tạo hoạt động bơm cao áp loại piston hệ thống EFI-diesel ống phân phối (theo hình cho) 119 18 Trình bày cấu tạo hoạt động vịi phun điện tử hệ thống nhiên liệu EFIdiesel loại ống phân phối theo hình … 19 Trình bày cấu tạo hoạt động hệ thống nhiên liệu EFI-diesel dùng bơm vịi phun kết hợp (theo hình cho) 20 Trình bày nhiệm vụ, cấu tạo hoạt động bơm cấp nhiên liệu kiểu rô to hệ thống nhiên liệu EFI-diesel UI (theo hình cho) 21 Trình bày yêu cầu trình phun nhiên liệu bơm vòi phun hệ thống nhiên liệu EFI-diesel UI 22 Trình bày cấu tạo chung hoạt động bơm vòi phun hệ thống nhiên liệu EFI-diesel UI (theo hình cho) 23 Trình bày cấu tạo chung hoạt động bơm cao áp hệ thống nhiên liệu EFI-diesel UP (theo hình cho) 24 Trình bày cấu tạo chung hoạt động hệ thống nhiên liệu EFI-diesel HEUI (theo hình cho) 25 Trình bày cấu tạo chung hoạt động bơm vòi phun hệ thống nhiên liệu EFI-diesel HEUI (theo hình cho) 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Ngọc Ân Hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử Chonan Technical Service Training Center, Common Rail Bosch Chonan Technical Service Training Center, Common Rail Delphi Hyundai Engine management diesel Pearson Education (2008), Hydraulically Actuated Electronic Unit Injector (HEUI) Systems For Gus Wright’s Students Toyota(2003), Chương trình đào tạo kỹ thuật viên chẩn đoán cao cấp TL960 service manual, Caterpillar 3126B HEUI Engines Volkswagen of America (2003), 1.9-Liter TDI Engine with Pump Injection (Pumpe Düse) Design and Function 121 ... điểm hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử 1.3.1 Hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với bơm PE điện tử điều khiển cấu điều ga điện từ Hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với bơm PE điện tử. .. TẬP Phân tích ƣu điểm hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử Trình bày cách phân loại hệ thống nhiên liệu diesel điều khiển điện tử Trình bày đặc điểm hệ thống nhiên liệu diesel điện tử. .. động 1.3.2 Hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với bơm VE điều khiển cấu điều ga điện từ Hệ thống nhiên liệu diesel điện tử với bơm VE điện tử điều khiển cấu điều ga điện từ thuộc loại EFI-diesel
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập bài giảng Hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử, Tập bài giảng Hệ thống nhiên liệu Diesel điều khiển điện tử