0

Truyền hình các tỉnh đông bắc việt nam với vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay (khảo sát từ tháng 32015 đến tháng 32016)

140 4 0
  • Truyền hình các tỉnh đông bắc việt nam với vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay (khảo sát từ tháng 32015 đến tháng 32016)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN NGUYỄN NGỌC THÁI TRUYỀN HÌNH CÁC TỈNH ĐƠNG BẮC VIỆT NAM VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG HIỆN NAY (Khảo sát từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2016) LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN NGỌC THÁI TRUYỀN HÌNH CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC VIỆT NAM VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG HIỆN NAY (Khảo sát từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2016) Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60 32 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Đinh Thị Thu Hằng Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Cơng trình nghiên cứu “Truyền hình tỉnh Đơng Bắc Việt Nam với vấn đề bảo vệ môi trường nay” hướng dẫn TS Đinh Thị Thu Hằng đề tài luận văn không trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố Các số liệu, trích dẫn kết luận văn cá nhân khảo sát, thu thập xác trung thực Các tham khảo, trích dẫn rõ nguồn Tác giả luận văn NGUYỄN NGỌC THÁI LỜI CẢM ƠN Luận văn “Truyền hình tỉnh Đơng Bắc Việt Nam với vấn đề bảo vệ môi trường nay” (khảo sát truyền hình Đài Phát - Truyền hình Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh từ tháng 3/2015 đến tháng 3/2016), hoàn thành với giúp đỡ thầy giáo, cô giáo, anh chị em đồng nghiệp làm báo Trân trọng cảm ơn TS Đinh Thị Thu Hằng dành thời gian quan tâm, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện để triển khai nghiên cứu đề tài luận văn Trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Báo chí, Khoa Phát - Truyền hình, Học viện Báo chí Tun truyền góp ý, bổ sung trực tiếp vào đề tài luận văn Xin gửi lời cảm ơn đồng chí lãnh đạo, phóng viên Đài PT&TH Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Bắc Ninh, bạn đồng nghiệp quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cung cấp tư liệu động viên khích lệ tơi trình thực nghiên cứu đề tài luận văn Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả luận văn DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BVMT : Bảo vệ mơi trƣờng CNH -HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CQQLNN : Cơ quan quản lý Nhà nƣớc KCN : Khu công nghiệp LVMT : Lĩnh vực mơi trƣờng ONMT : Ơ nhiễm mơi trƣờng PT&TH : Phát Thanh & Truyền hình THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban Nhân dân VĐMT : Vấn đề môi trƣờng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN MỞ ĐẦU .1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN HÌNH VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 11 1.1 Vai trị ƣu truyền hình thơng tin bảo vệ mơi trƣờng 11 1.2 Tính cấp bách vấn đề bảo vệ môi trƣờng chủ trƣơng, sách Đảng Nhà nƣớc ta 24 1.3 Nội dung, phƣơng thức thông tin bảo vệ mơi trƣờng truyền hình 31 1.4 Các yêu cầu việc thông tin bảo vệ mơi trƣờng truyền hình 35 Tiểu kết Chƣơng .37 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG TRUYỀN HÌNH CÁC TỈNH ĐƠNG BẮC VIỆT NAM THƠNG TIN VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 38 2.1 Vài nét Đài chƣơng trình thuộc diện khảo sát 38 2.2 Tần suất, nội dung phƣơng thức thông tin vấn đề bảo vệ mơi trƣờng truyền hình 43 2.3 Thành công, hạn chế nguyên nhân thông tin bảo vệ môi trƣờng truyền hình tỉnh Đơng Bắc .66 Tiểu kết chƣơng 72 Chƣơng 3: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ MÔI TRƢỜNG TRÊN TRUYỀN HÌNH CÁC TỈNH ĐƠNG BẮC VIỆT NAM 73 3.1 Những vấn đề đặt thông tin bảo vệ mơi trƣờng báo chí 73 3.2 Giải pháp 76 3.3 Một số khuyến nghị với quan chức lãnh đạo Đài Phát & Truyền hình tỉnh Đơng Bắc .83 Tiểu kết chƣơng 92 KẾT LUẬN .93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 99 TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Môi trƣờng tự nhiên điều kiện sống vô cần thiết thay ngƣời Hiện nay, bảo vệ gìn giữ mơi trƣờng mục tiêu cấp thiết đặt cho tất nƣớc, tổ chức hành tinh Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội, nhiễm mơi trƣờng sống đặt cho nhà quản lý nhiều vấn đề cần phải giải Làm để vừa bảo đảm phát triển kinh tế -xã hội nhƣng đồng thời phải hạn chế đƣợc tác động tiêu cực lên môi trƣờng sống từ phát triển Theo thông tin từ lực lƣợng Cảnh sát môi trƣờng, năm 2014 phát xử lý 11.700 vụ vi phạm pháp luật môi trƣờng, xác lập đấu tranh 85 chuyên án, chuyển quan cảnh sát điều tra khởi tố 308 vụ với 362 đối tƣợng, xử phạt hành 7.200 vụ với số tiền xử phạt 181 tỷ đồng, chuyển quan khác xử lý tiếp tục điều tra 4.000 vụ Điều cho thấy, tình trạng vi phạm bảo vệ mơi trƣờng nƣớc ta mức nghiêm trọng Đó chƣa kể nhiều trƣờng hợp chƣa đƣợc phát hiện, có phát đƣợc xử lý nhẹ cho qua, đến quan cảnh sát mơi trƣờng vào báo chí liên tục đƣa tin vụ việc đƣợc đƣa ánh sáng cơng lý Rõ ràng, báo chí có vai trị to lớn bảo vệ môi trƣờng Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 25/ /1998 Bộ Chính trị “Tăng cƣờng công tác bảo vệ môi trƣờng thời kỳ cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nƣớc” khẳng định : Bảo vệ môi trƣờng vấn đề sống đất nƣớc, nhân loại; nhiệm vụ có tính xã hội sâu sắc, gắn liền với đấu tranh xố đói giảm nghèo nƣớc, với đấu tranh hồ bình tiến xã hội phạm vi toàn giới Nghị số 41/NQ-TW, ngày 15/11/2013 Bộ Chính trị “Bảo vệ mơi trƣờng thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc” nhấn mạnh vai trị truyền thơng nói chung, báo chí nói riêng cơng tác bảo vệ mơi trƣờng Đặc biệt giải pháp “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng” đƣợc đƣa lên vị trí hàng đầu Báo chí kênh thơng tin hữu hiệu để thực nhiệm vụ Trong trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều địa phƣơng khác nƣớc, tỉnh Đông Bắc Việt Nam có tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn Bắc Ninh phải đối mặt với vấn đề mang tính cấp bách mơi trƣờng nhƣ: nƣớc xử lý nƣớc thải sinh hoạt đô thị; ô nhiễm môi trƣờng nguồn nƣớc nƣớc thải công nghiệp; ô nhiễm chất thải rắn sinh hoạt chất thải công nghiệp; ô nhiễm hoạt động: chăn ni, khai thác khống sản, phát triển làng nghề nhiễm sử dụng phân bón hóa học thuốc bảo vệ thực vật Thông tin vấn đề bảo vệ môi trƣờng năm qua, Báo chí nƣớc nói chung, truyền hình tỉnh Đơng Bắc nói riêng tích cực thực vai trị, trách nhiệm quan báo chí Thông tin vụ việc vi phạm, gây ô nhiễm môi trƣờng cụ thể định hƣớng dƣ luận đòi hỏi quan chức vào giải tình trạng nhiễm mơi trƣờng địa bàn, ví dụ: Vụ Cơng ty Cổ phần xuất nhập Vĩnh Thịnh Phát nằm cụm tiểu thủ công nghiệp Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xả nƣớc thải chƣa qua xử lý môi trƣờng, vụ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng phƣờng Hiên Thanh, thành phố ng Bí tỉnh Quảng Ninh xả nƣớc thải chƣa xử lý môi trƣờng Vụ xả nƣớc thải chƣa qua xử lý Công ty TNHH Việt Tƣờng phƣờng Phong Khê, thành phố Bắc Ninh sông Ngũ Huyện Khê Tuy nhiên, việc phát thơng tin chủ yếu tập trung điểm nóng nhiễm mơi trƣờng dễ dàng nhận thấy nhƣ: ô nhiễm môi trƣờng chất thải công nghiệp, khí thải khu, cụm cơng nghiệp, làng nghề, hoạt động sản xuất, chăn nuôi, khai thác khoáng sản, thu gom phế liệu nhƣng thực tế cịn có nhiều nguồn nhiễm ý thức sinh hoạt ngƣời cịn đƣợc đề cập đến nhƣ: thói quen sử dụng túi nilong, sử dụng loại thuốc bảo vệ thực vật vất tràn lan môi trƣờng không theo hƣớng dẫn nguyên nhân gây ô nhiễm môi trƣờng Việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động thông tin bảo vệ mơi trƣờng truyền hình tỉnh Đơng Bắc Việt Nam công chúng xã hội có ý nghĩa quan trọng Qua nhằm nhìn nhận, đánh giá việc làm đƣợc nhƣ tồn tại, hạn chế việc thông tin vấn đề Đài, từ tìm giải pháp tích cực nhằm hạn chế nhƣợc điểm, phát huy ƣu báo chí, truyền thơng nói chung, đặc biệt truyền hình thơng tin vấn đề bảo vệ môi trƣờng Do vậy, định chọn đề tài nghiên cứu: “Truyền hình tỉnh Đơng Bắc Việt Nam với vấn đề bảo vệ môi trường nay” cho luận văn Thạc sỹ Báo chí học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Đến nay, có nhiều tài liệu, cơng trình khoa học môi trƣờng cấp, ngành nƣớc tổ chức quốc tế Về tài liệu sách, báo, tiêu biểu có sách Mơi trường sinh thái -Vấn đề giải pháp tác giả Phạm Thị Ngọc Trâm (1997), NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội; Những quy định môi trường đô thị tác giả Mai Đình n (1997), NXB Lao Động; Mơi trường Con người tác giả Nguyễn Thị Thu Hƣơng (2003), NXB Giáo dục; Quy hoạch môi trường phát triển bến vững tác giả Nguyễn Thế Thôn (2004), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội; Cơ sở Khoa học môi trường tác giả Lƣu Đức Khải (2005), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội; Các văn pháp luật liên quan đến Bảo vệ môi trường, NXB Chính trị Quốc gia Những tài liệu chủ yếu nghiên cứu bàn vấn đề khoa học môi trƣờng nói chung, mà chƣa đề cập báo chí với thông tin bảo vệ môi trƣờng Tuy nhiên, tài liệu giúp cho tác giả luận văn có thêm kiến thức mơi trƣờng, để từ đánh giá xác báo chí có thơng tin hay sai, hiệu hay không hiệu bảo vệ môi trƣờng Cũng có nhiều hội thảo khoa học, dự án môi trƣờng, tiêu biểu Dự án Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức “Quản lý Bảo vệ môi trường lưu vực sông” (2008 - 2011); Chƣơng trình CORE UNIVERSITY Đại học Osaka Nhật Bản “Đánh giá, quan trắc môi trường, bảo tồn môi trường xây dựng phát triển công nghệ môi trường”: (2006-2007); Dự án Việt Nam -Thụy Sỹ “Tăng cường lực đào tạo cho Viện Môi trường Tài nguyên” ĐHQG-HCM Đây hợp tác quốc tế điển hình nhằm tăng cƣờng lực, xây dựng Viện trở thành Viện nòng cốt nghiên cứu, đào tạo chuyển giao công nghệ môi trƣờng khu vực phía Nam; Dự án “Nâng cao lực bảo tồn đa dạng sinh học nước tiểu vùng sông Mêkông” Đại học Mae Faluong, Thái Lan chủ trì; Về cơng trình đề cập đến báo chí mơi trƣờng, trƣớc hết phải nhắc đến sách sở lý luận có tính chất tảng nhƣ Cơ sở lý luận báo chí PGS.TS Nguyễn Văn Dững (2012), phân tích sâu chức báo chí nhƣ chức cung cấp thông tin, chức giám sát phản biện xã hội, chức giáo dục… Những chức báo chí mang tính chất bao quát, phổ biến chúng bao hàm nội dung chức báo chí lĩnh vực mơi trƣờng Các cơng trình nghiên cứu cụ thể báo chí mơi trƣờng chƣa xuất nhiều Quá trình tìm tịi tác giả luận văn thấy có số luận văn thạc sĩ chuyên ngành báo chí học bàn đề tài số khía cạnh Luận văn Thạc sỹ Báo chí học “Đề tài mơi trường báo chí báo in Thành phố Hồ Chí Minh với vấn đề bảo vệ mơi trƣờng thị” Nguyễn Thị Vân (thực năm 2004 Học viện Báo chí Tuyên truyền) Luận văn hệ thống hóa vấn đề lý luận chung báo chí truyền thơng; báo in, đặc biệt báo in với vấn đề bảo vệ môi trƣờng đô thị, khái niệm cơng cụ báo chí truyền thơng, báo in thuật ngữ liên quan; kỹ phƣơng thức tác nghiệp báo in vấn đề bảo vệ môi trƣờng… Khảo sát, đánh giá thực trạng báo in Thành phố Hồ Chí Minh với vấn đề bảo vệ môi trƣờng đô thị sở tiêu chí lý thuyết đặt ra, thực trạng báo in Thành phố Hồ Chí Minh với vấn đề bảo vệ mơi trƣờng thị; tìm nguyên nhân tác động; Đƣa hệ thống giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu báo in truyền thơng bảo vệ mơi trƣờng nói chung, mơi trƣờng nói riêng Thành phố Hồ Chí Minh vấn đề truyền thông môi trƣờng thị Luận văn Thạc sỹ báo chí “Vấn đề bảo vệ môi trường tự nhiên báo in nay” Phạm Thị Minh Thắm (thực năm 2011), Luận văn thực hệ thống hóa vấn đề lý luận chung môi trƣờng tự nhiên vai trị báo chí bảo vệ mơi trƣờng tự nhiên; Khảo sát thực trạng phản ánh số tờ báo tuyên truyền bảo vệ môi trƣờng tự nhiên (Khảo sát báo Tài nguyên Môi trƣờng, Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh báo Lao động) Trên sở đó, đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng thơng tin báo chí, góp phần nâng cao vai trị báo chí bảo vệ môi trƣờng tự nhiên thời gian trƣớc mắt nhƣ lâu dài 120 Trả lời : Với góc độ quan truyền thơng, theo chúng tơi thời gian tới Đài cần tích cực tun truyền sâu rộng công tác môi trƣờng, coi vấn đề có ý nghĩa sống cịn cộng đồng, đối phát triển bền vững tỉnh Tiếp tục đƣa nhiều tin công tác kiểm tra xử lý vi phạm lĩnh vực môi trƣờng; tiếp tục đề xuất nhiều giải pháp để cộng đồng cấp ngành có chung trách nhiệm phịng ngừa ngăn chặn tình trạng nhiễm mơi trƣờng; đồng thời đƣa nhiều gƣơng đơn vị, địa phƣơng làm tốt vấn đề mơi trƣờng để từ nhân diện rộng Đài thƣờng xuyên cử đội ngũ phóng viên, biên tập viên tham gia lớp tập huấn mơi trƣờng để từ tạo nên đội ngũ tun truyền viên có trình độ, lực tâm huyết viết sâu vấn đề môi trƣờng Đặc biệt Đài cần tiếp tục nâng cao chất lƣợng chuyên mục liên quan đề vấn đề môi trƣờng, mục tiêu chuyển tải tới ngƣời thơng điệp: Chung tay xây dựng Lạng Sơn trở thành địa bàn : xanh-sạch-đẹp, ”vững trị, giàu kinh tế, mạnh an ninh quốc phòng” 121 PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN NỘI DUNG TỈNH TỈNH TỈNH BẮC NINH QUẢNG NINH LẠNG SƠN (50/50) (50/50) (48/50) Số phiếu chọn THÔNG TIN CHUNG Tỷ lệ % Số phiếu chọn 50 Tỷ lệ % Số phiếu chọn 50 Tỷ lệ đơn TỶ LỆ vị CHUNG % 48 Nơi sinh sống: a Đô thị 28 56 24 48.0 22 45.8 74.0 50.3 b Nông thôn 22 44 26 52.0 26 54.2 74.0 50.3 a Giới tính Nam 26 52 31 62.0 21 43.7 78 53.1 b Giới tính Nữ 24 48 19 38.0 27 56.3 70 47.6 a Dƣới 25 tuổi 12 18 10 20.8 25 16.9 b Từ 26- 31 tuổi 16 18 18.8 26 17.6 c Từ 32- 40 tuổi 17 34 15 30 13 27.1 45 30.4 d Trên 40 tuổi 19 38 17 34 16 33.3 52 35.1 17 34 15 30 17 35.4 49 33.1 b Trung cấp, cao đẳng 21 42 22 44 20 41.7 63 42.6 c Đại học 12 24 13 26 11 22.9 36 24.3 Giới tính; Độ tuổi Trình độ a Trung học sở, Trung học phổ thông Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ Ơng (bà) có quan tâm đến VĐMT khơng? 122 a có 48 96 b khơng a Ơ nhiễm trầm trọng 10 b Có dấu hiệu ô nhiễm 13 50 100 45 93.8 143 96.6 6.3 3.4 6.3 12 8.1 26 14 18.8 29 19.6 32 64 39 78 36 75.0 107 72.3 a Báo in 4.2 6.1 b Truyền hình 28 56 31 62 26 54.2 85 57.4 c Phát 10 12 10 20.8 21 14.2 d Từ internet 13 26 14 18.8 29 19.6 e Phƣơng thức khác 2 2.1 2.7 16 11 22 16.7 27 18.2 10 12 14.6 18 12.2 31 62 28 56 29 60.4 88 59.5 Ông (bà) nhận xét tình trạng ONMT tỉnh nhà? c Bình thƣờng, chƣa bị nhiễm Ơng (bà) thƣờng tiếp nhận thơng tin BVMT từ đâu? Ơng (bà) đánh giá vai trò truyền hình việc thơng tin BVMT? a.Tác động đến nâng cao nhận thức BVMT b Tác động đến CQQLNN môi trƣờng c Nâng cao hiểu biết môi trƣờng 123 d Phát hiện, đấu tranh với hành động vi 12 10 8.3 15 10.1 a Ngày xem 28 56 25 50 18 37.5 71 48.0 b Vài ngày xem lần 15 30 17 34 25 52.1 57 38.5 c Rất xem 14 16 10.4 20 13.5 a Tốt 25 50 28 56 23 47.9 76 51.4 b Trung bình 17 34 14 28 20 41.7 51 34.5 c Kém 10 12 8.3 15 10.1 d Ý kiến khác 2.1 4.1 a Tƣơng xứng 42 84 39 78 34 70.8 115 77.7 b Chƣa tƣơng xứng 12 16 18.8 23 15.5 c Ý kiến khác 10.4 10 6.8 phạm mơi trƣờng Ơng (bà) xem chƣơng trình Mơi trƣờng Truyền hình tỉnh nhà nhƣ nào? Ơng (bà) đánh giá nhƣ viết môi trƣờng truyền hình tỉnh nhà? Theo ơng (bà) số lƣợng tin, viết BVMT phát truyền hình tỉnh nhà tƣơng xứng với vị trí, vai trị vấn đề sống? NHU CẦU CỦA CÔNG CHÚNG 124 Ông (bà) cần đƣợc cung cấp thơng tin BVMT truyền hình tỉnh a Thông tin kiến thức 13 26 11 22 13 27.1 37 25.0 12 24 14 28 16 33.3 42 28.4 19 38 21 42 14 29.2 54 36.5 12 10.4 15 10.1 22 44 22 44 16 33.3 60 40.5 20 40 18 36 22 45.8 60 40.5 c Chƣa thõa mãn 12 14 18.8 22 14.9 d Ý kiến khác 2.1 4.1 25 50 29 58 24 50.0 78 52.7 môi trƣờng b Thông tin pháp luật liên quan đến BVMT c Thông tin vi phạm lĩnh vực BVMT d Thông tin khác Việc thơng tin BVMT truyền hình tỉnh nhà đáp ứng đƣợc nhu cầu thông tin Ông (bà)? a Thỏa mãn b Đáp ứng đƣợc phần Theo ơng (bà), để góp phần làm tốt cơng tác BVMT, truyền hình cần phải làm gì? a Tích cực phát hiện, phê phán hành động gây ONMT 125 b Cung cấp kiến thức BVMT cho ngƣời 12 24 11 22 14 29.2 37 25.0 c Cả hai ý 10 20 16 16.7 26 17.6 d Ý kiến khác 4.2 4.7 dân 126 PHỤ LỤC (Sáng 08/9/2015) Phịng Cảnh sát mơi trƣờng Cơng an tỉnh vừa phối hợp với Phịng quan trắc mơi trƣờng Sở Tài nguyên Môi trƣờng kiểm tra phát sở sản xuất nhựa phế liệu vi phạm pháp luật bảo vệ môi trƣờng Cơ sở nằm cụm tiểu thủ công nghiệp phƣờng Hà Khánh, Thành phố Hạ Long thuộc Công ty xuất nhập Vĩnh Thịnh Phát, địa khu phƣờng Hồng Hải, thành phố Hạ Long thời điểm kiểm tra lực lƣợng chức phát sở sản xuất hoạt động bình thƣờng, có khoảng 20 nhựa phế liệu tập kết sân bãi công nhân vận hành dây chuyền sản xuất hạt nhựa phế liệu theo quy trình, chủ sở sản xuất khơng có giấy phép xả nƣớc thải hệ thống xử lý nƣớc thải cơng nghệp, tồn nƣớc thải phát sinh từ quy trình sản xuất hạt nhựa phế liệu thải trực tiếp môi trƣờng thông qua đƣờng ống nhựa màu đen phi 110 mm dài khoảng 30 m đặt ngầm cách mặt đất khoảng m, nƣớc thải có màu sáng đục mùi hơi, đồn kiểm tra lập Biên thu mẫu nƣớc thải điểm xả thải phục vụ kiểm định đánh giá mức độ ô nhiễm theo quy định pháp luật Minh Châu - Truyền hình an ninh Quảng Ninh Bắc Ninh thu hút hiệu vai trò doanh nghiệp bảo vệ môi trƣờng Là tỉnh động nước tiến trình phát triển, Bắc Ninh chịu nhiều áp lực môi trường Nhận định điều đó, tỉnh xác định đề nhiều giải pháp thiết thực để bảo vệ mơi trường, xã hội hóa cơng tác quản lý mơi trường mang lại hiệu bước đầu Điển hình nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phù Lãng Công ty TNHH môi trường đô thị Hà Ngọc Đây cụm công nghiệp đƣợc triển khai xây dựng tỉnh Bắc Ninh Đúng Nhƣng cụm công nghiệp chuyên tập trung xử lý rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, chất thải rắn đô thị đƣợc tỉnh huy động doanh nghiệp tham gia theo hình thức đầu tƣ cơng-tƣ Điển hình nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phù Lãng công suất 200 tấn/ngày đêm công ty TNHH Môi trƣờng đô thị Hà Ngọc làm chủ đầu tƣ Nhà máy áp dụng công nghệ xử lý tổng hợp bao gồm nhiều cơng đoạn, có Khu xử lý nƣớc rỉ rác Do đƣợc sinh từ rác thải, loại nƣớc thải độc hạị, chứa nhiều chất ô nhiễm nhƣ khí nitơ, amoniac, kim loại nặng, 127 vi trùng, vi khuẩn gây bệnh, BOD, COD hàm lƣợng cao…có khả gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng Nếu thấm vào đất, gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nƣớc ngầm, chảy vào kênh, hủy hoại mơi trƣờng thủy sinh khu vực Vì vậy, cần thiết phải xử lý triệt nƣớc thải rỉ rác, trƣớc thải môi trƣờng Tại đây, doanh nghiệp áp dụng công nghệ đại đạt tiêu chuẩn với đƣờng dẫn, bể xử lý, hồ điều hịa đạt tiêu chuẩn Bộ tài ngun-mơi trƣờng Anh Lê Tiến Thịnh Công nhân Cty TNHH Môi trƣờng đô thị Hà Ngọc Anh Nguyễn Văn Tuyên PGĐ Cty TNHH môi trƣờng đô thị Hà Ngọc Dự án đƣợc triển khai diện tích gần 10 với kinh phí đầu tƣ 300 tỷ đồng; bao gồm hạng mục: nhà xƣởng (diện tích xƣởng lớn gần 10 nghìn m2), nhà điều hành; hệ thống lị đốt rác; bể xử lý, hồ điều hịa; khu chơn lấp tro xỉ… Sau năm vận hành, với việc nhận khối lƣợng rác thải sinh hoạt từ thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ tập kết đội ngũ công nhân tiến hành tập hợp, xử lý rác sơ bộ; xử lý rỉ rác; phân loại rác (chuyển phần rác để sản xuất phân bón); đốt chôn lấp tro xỉ hợp vệ sinh Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phù Lãng đƣợc xem mơ hình điểm tỉnh nhằm bƣớc khắc phục ô nhiễm môi trƣờng cho rác thải sinh hoạt gây Thành cơng từ mơ hình tiếp tục đƣợc nhân rộng địa phƣơng tỉnh Anh Nguyễn Văn Tuyên PGĐ Cty TNHH môi trƣờng đô thị Hà Ngọc Từ thành công bƣớc đầu doanh nghiệp xử lý môi trƣờng Hà Ngọc cho thấy tham gia xã hội hóa doanh nghiệp với hoạt động bảo vệ mơi trƣờng tích cực Cách làm tỉnh Bắc Ninh không giảm gánh nặng chi phí đầu tƣ mà quan trọng phát huy nhiệt huyết, ý thức trách nhiệm với cộng đồng doanh nghiệp.Tuy nhiên cần có chia sẻ, nhìn nhận, đánh giá cách xác đáng kịp thời với doanh nghiệp để tạo cú hích cần thiết phát triển chung doanh nghiệp với tỉnh nhà Thanh Hồn -Xn Trƣờng (Phịng Thời - Đài PT&TH Bắc Ninh) 128 (Sáng 28/3/2015) Phịng Cảnh sát mơi trƣờng Cơng an tỉnh phối hợp với Thành phố ng Bí kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo bệ môi trƣờng Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng, phƣờng n Thanh, Thành phố ng Bí phát phía sau Cơng ty có cửa xả xả nƣớc thải, nƣớc thải có màu trắng đục ngồi mƣơng nƣớc thuộc khu dân cƣ tổ 27 khu phố Hanh Tây phƣờng Yên Thanh, theo kết xác minh điều tra ban đầu lực lƣợng Cảnh sát môi trƣờng Công an tỉnh, Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng không vận hành máy bơm đƣa nƣớc thải trạm xử lý mà để nƣớc thải trực tiếp môi trƣờng Minh Châu - Truyền hình an ninh Quảng Ninh Phong Khê thu giữ 20 rác thải công nghiệp Thƣa quý vị bạn ! Ngay sau phản ánh tình trạng đốt lị rác thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng làng nghề giấy Phong Khê Chính quyền điạ phương tích cực vào xử lý nhiều phương tiện xe chở rác thải công nghiệp vào làng nghề Trong thời gian ngắn phường Phong Khê bắt giữ trường hợp vi phạm với số lượng rác thải lên tới 20 Tuy nhiên để xử lý dứt điểm tình trạng đốt rác thải lị thay than củi cịn nhiều khó khăn Phản ánh PV Thời Đây công việc thƣờng ngày gia đình ơng Nguyễn Văn Thấy, xí nghiệp giấy Hịa Phát, khu Dƣơng Ổ, phƣờng Phong Khê, TP Bắc Ninh Đủ loại nhựa, bọt xốp, cao su, dày dép, túi nilon đƣợc gia đình tận dụng để đốt lị tạo nên cột khói đen kịt Nhìn mắt thƣờng thấy đƣợc mức độ nhiễm đốt rác thải công nghiệp thay cho than củi Việc đốt lò rác thải Phong Khê không diễn ban đêm mà ban ngày, chí hộ sản xuất cạnh UBND phƣờng vô tƣ đốt rác Cụ Nguyễn Văn Cƣơng, khu Đào Xá, phƣờng Phong Khê, TP Bắc Ninh Ông Lê Văn Tấn, Phó chủ tịch UBND phƣờng Phong Khê, TP Bắc Ninh Còn đơn kêu cứu 30 hộ dân phƣờng Phong Khê, TP Bắc Ninh 129 ngày 20/3/2014 Tình trạng đốt lị rác thải công nghiệp diễn từ năm 2013 đến tiếp diễn ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sức khỏe nhân dân Nếu nhƣ việc đốt than củi phải 60 đến 70 triệu tháng đốt rác cơng nghiệp gần 10 triệu Vì lợi nhuận hộ sản xuất làng nghề sẵn sàng vi phạm, gây nhiều xúc dƣ luận Ông Nguyễn Văn Tiến, khu Đào Xá, Phong Khê, TP Bắc Ninh Ông Nguyễn Văn Đa, khu Đào Xá, Phong Khê, TP Bắc Ninh Trƣớc tình trạng nhiễm mơi trƣờng nghiêm trọng đốt rác thải lò UBND phƣờng Phong Khê thành lập tổ công tác động gồm 15 thành viên làm nhiệm vụ tuyền truyền, kiểm tra, ngăn chặn tình trạng vận chuyển rác thải cơng nghiệp vào làng nghề Chỉ thời gian ngắn phƣờng Phong Khê bắt giữ phƣơng tiện chở rác thải vào làng nghề, khối lƣợng rác lên tới 20 Tuy nhiên số khiêm tốn so với 200 hộ sản xuất giấy gần nhƣ hộ sử dụng rác thải công nghiệp để đốt lị Việc kiểm tra xử lý tình trạng tích trữ rác thải để đốt lị gặp nhiều khó khăn chống đối chủ sở sản xuất Khi phát đƣợc hộ tích trữ rác việc xử lý tốn khó thiếu kinh phí Hơn chế xử phạt cấp phƣờng tối đa triệu đồng nên thực chƣa đủ sức răn đe Ông Nguyễn Văn Chuyển Chủ tịch UBND phƣờng Phong Khê, TP Bắc Ninh Nếu khơng có lực lƣợng đủ mạnh, khơng thƣờng xun chốt chặn, kiểm tra tình trạng đốt rác thải cơng nghiệp Phong Khê, TP Bắc Ninh tiếp tục diễn Sức khỏe cuả ngƣời dân thành phố tiếp tục bị de dọa Nguyễn Long - Phạm Tiến (Phòng Thời - Đài PT&TH Bắc Ninh) Nổ mìn khai thác than gây nứt nhà dân Hiện tổ a khu phƣờng Cẩm Phú TP Cẩm Phả có hàng chục ngơi nhà tình trạng tƣờng nhà xuất nhiều vệt nứt dài hàng chục cm gần khai trƣờng khai thác than nên hộ gia đình thƣờng xuyên phải chịu nhiễm khói bụi gây công ty than cọc thực việc nổ mìn khai thác lộ thiên 130 Phỏng vấn anh Hà Xuân Trường: Nhà bị nứt nát hết, tất thứ bị rung chấn, đá văng, khói thuốc mìn nổ xuống lúc vào tất cái, nhà bị ảnh hƣởng hết, lần gió đồi lùa xuống nhà khổ phủ trắng tất Phỏng vấn Bà Nguyễn Thị Liên : Độ rung mà gần sát dân độ rung lớn nhà cửa rung động hết chấn động mạnh vỡ hết kính nứt hết tƣờng nhà Từ khai trƣờng 95 Quảng Lợi công ty Cổ phần than cọc việc nổ mìn khai thác than lộ thiên đến khu vực dân cƣ khoảng 300 m, việc nổ mìn diễn hộ dân bán kính 500 m phải di chuyển khỏi nhà bất tiện, thời gian gần tần suất nổ mìn tăng, rung chấn mạnh nhân dân sống gần khai trƣờng rơi vào tình trạng hoang mang lo lắng Phỏng vấn anh Tô Kim Huynh: Trong cự ly nổ mìn gần dân nhƣ phải giảm bớt lƣợng thuốc nhƣ cho an tồn mà an tồn phải có văn rõ ràng, nhƣ an toàn, lƣợng thuốc gần dân đƣợc bao nhiêu, khói bụi ô nhiễm đƣợc phép bán kính an tồn cho ngƣời dân để biết, anh nổ thơi tơi khơng biết cả, nhà nứt kêu nhà nứt, cấp có thẩm quyền khơng có ngƣời phản bác cả, nên ngƣời dân xúc Để đảm bảo an tồn cho sống ngƣời dân, Cơng ty Cổ phần than cọc 6, quyền phƣờng Cẩm Phú hộ dân cần sớm triển khai phƣơng án giải dứt điểm để vừa đảm bảo tính mạng tài sản vừa tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất doanh nghiệp Mạnh Thắng : Đài PT&TH Quảng Ninh Tân Trƣờng Lộc áp dụng thành cơng lị đốt rác thải sinh hoạt theo công nghệ Hiện nay, xử lý rác thải sinh hoạt nhận quan tâm Đảng Nhà nước, sáng chế việc xử lý rác thải sinh hoạt khuyến khích Trên thị trường có nhiều mơ hình xử lý rác thải sinh hoạt, khơng phải mơ hình xử lý rác thải sinh hoạt đem lại hiệu mà lại không gây ô nhiễm mơi trường.Lị đốt rác thải sinh hoạt Cơng ty TNHH Môi trường Tân Trường 131 Lộc làm điều đó, lị xử lý rác thải sinh hoạt cơng ty có cường độ cháy cao, suất đốt phù hợp cấp huyện, không gây hại môi trường Ngay sau tỉnh có chủ trƣơng khuyến khích đầu tƣ xã hội hóa xây dựng lị đốt rác thải sinh hoạt, Công ty chủ động học tập kinh nghiệm, thăm quan mơ hình, phối hợp với Cơng ty VINABIMA đầu tƣ tỷ đồng lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt kiểu đứng nhiều tầng ghi có sàn sấy rác nằm buồng đốt sơ cấp, công suất 1,5 tấn/giờ.Theo đánh giá nhà khoa học, chuyên gia môi trƣờng thuộc Trƣờng Đại học Bách Khoa Xây Dựng Hà Nội: Quá trình hoạt động bƣớc đầu lò đốt rác phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phƣơng, điều kiện quản lý, vận hành doanh nghiệp, hiệu xử lý triệt để, giảm diện tích quỹ đất dành cho chơn lấp, hạn chế ô nhiễm mùi nƣớc thải Trung tâm tƣ vấn công nghệ môi trƣờng Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn khí thải mơi trƣờng, tro xỉ lị đốt, khí thải ống khói lị đốt cho dự án lị đốt rác Cơng ty Ơng Nguyễn Văn Trƣớc Cơng nhân Cơng ty TNHH môi trƣờng Tân Trƣờng Lộc Giáo sƣ, tiến sĩ Đặng Kim Chi Đƣợc thành lập từ năm 2006, tính đến Cơng ty có năm hoạt động việc xử lý, thu gom rác thải Ban đầu Công ty thực nhiệm vụ vệ sinh môi trƣờng thu gom rác thải khu vực quan, trung tâm huyện thị trấn Lim, song từ năm 2011 mở rộng phạm vi hoạt động toàn huyện, với khối lƣợng rác thải sinh hoạt hàng ngày thải từ 75 - 100 tấn/ngày Hiện Công ty đầu tƣ gần tỷ đồng mua sắm xe chuyên dụng, xe tải, máy xúc phục vụ thu gơm rác từ hộ đình, nơi tập kết rác thải đƣa lị đốt Cơng ty bảo đảm việc làm cho 50 lao động với mức thu nhập bình qn từ 4-6 triệu đồng tháng Lị xử lý rác thải sinh hoạt Công ty TNHH Tân Trƣờng Lộc vào hoạt động nhận đƣợc quan tâm, ủng hộ từ quyền cấp đến ngƣời dân nhằm bƣớc khắc phục vấn nạn ô nhiễm môi trƣờng Ƣu điểm loại lò dễ di chuyển, lắp đặt nơi đâu, nhiệt lƣợng bảo đảm, công suất phù hợp việc xử lý rác thải hoàn toàn đƣợc đốt khí tự nhiên Với cơng suất tại, tăng suất lao động xử lý lƣợng rác thải sinh hoạt xã, thị trấn quanh Công ty thải ngày 132 Ông Nguyễn Hữu Xuyên Giám đốc Công ty TNHH môi trƣờng Tân Trƣờng Lộc Sự tiên phong doanh nghiệp tƣ nhân tham gia vào lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trƣờng nhƣ Công ty Tân Trƣờng Lộc khơng phát huy đƣợc hiệu tích cực việc xử lý rác thải sinh hoạt cho huyện Tiên Du mà cịn góp phần nâng cao nhận thức ngƣời dân việc chung tay bảo vệ môi trƣờng sống Thanh Hồn -Xn Trƣờng (Phịng Thời - Đài PT&TH Bắc Ninh) Chuyển biến bảo vệ môi trƣờng Những năm qua, Lạng Sơn ban hành nhiều văn liên quan đến công tác BVMT phù hợp với thực tiễn Theo cấp, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền BVMT Ngày Môi trƣờng giới, chiến dịch làm cho giới hơn…, ngành tài nguyên môi trƣờng (TN&MT) phối tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức môi trƣờng thông qua nhiều hình thức nhƣ: tổ chức lớp tập huấn, lễ quân, mít tinh, tuyên truyền cổ động, xây dựng mơ hình tự quản cộng đồng dân cƣ… thu hút đơng đảo cán bộ, đảng viên, đồn viên, hội viên, học sinh, sinh viên nhân dân tham gia Công tác khắc phục khu vực môi trƣờng bị nhiễm, suy thối địa bàn tỉnh đƣợc quan tâm giải Từ năm 2010 đến nay, tỉnh xử lý đơn vị gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng, nâng số sở đƣợc xử lý triệt để gây ô nhiễm môi trƣờng nghiêm trọng 7/9 sở Ông Chu Văn Nam- Chi Cục trƣởng Chi cục BVMT tỉnh Nhằm BVMT có hiệu quả, tỉnh đẩy mạnh việc giao đất, giao rừng thực hình thức khốn thích hợp cho cá nhân, hộ gia đình để bảo vệ phát triển rừng Hằng năm, ngành chức địa phƣơng tổ chức thực hiệu việc trồng rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 52% (năm 2014) Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển đa dạng sinh học đƣợc quan tâm Hiện tỉnh phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh đến năm 2020; triển khai thực việc lồng ghép quy hoạch sử dụng đất với bảo vệ đa dạng sinh học; tập trung hƣớng dẫn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm ngƣời dân BVMT, khắc phục tình trạng nhiễm mơi trƣờng thị, nơng thơn 133 Ngồi ra, tỉnh khuyến khích nhân dân sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, lƣợng; sản xuất sử dụng lƣợng sạch, lƣợng tái tạo từ sản phẩm phế liệu thải khơng gây hại gây hại đến môi trƣờng Hiện việc lắp đặt, xây dựng hầm bể biogas quy mơ gia đình giải pháp hữu ích để giảm thiểu nhiễm môi trƣờng, tạo nguồn lƣợng phục vụ đun nấu, thắp sáng đƣợc hội, đoàn thể địa bàn tỉnh triển khai vận động ngƣời dân tham gia… Xuân Hƣơng - Công tác viên TH Lạng Sơn 134 TÓM TẮT LUẬN VĂN Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh tỉnh nằm vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc, với ƣu đãi điều kiện tự nhiên nỗ lực tỉnh, địa phƣơng đƣợc biết đến nhƣ điểm sáng phát triển kinh tế công nghiệp, du lịch Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng, lợi Trong q trình phát triển nay, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn phải đối mặt với vấn đề nhiễm mơi trƣờng Trong đáng ý vấn đề ô nhiễm môi trƣờng không khí, mơi trƣờng nƣớc nguồn khí thải chất thải chƣa qua xử lý khu, cụm công nghiệp, làng nghề q trình sản xuất nhiễm môi trƣờng rác thải sinh hoạt khu dân cƣ, từ hoạt động dịch vụ du lịch Vì thế, phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trƣờng tỉnh, thành phố nƣớc nói chung, tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn vấn đề đƣợc đặt nên quan tâm hàng đầu Trong phạm vi nghiên cứu Luận văn, tác giả nêu bật tầm quan trọng vấn đề bảo vệ môi trƣờng tự nhiên vai trị cơng tác thơng tin bảo vệ mơi trƣờng địa bàn truyền hình tỉnh Đơng Bắc Việt Nam, khái quát số khái niệm thuật ngữ liên quan đến đề tài luận văn Trong Chương 2, tác giả luận văn trình bày số đặc điểm chung, đặc điểm riêng Đài PT&TH tỉnh Đông Bắc, tần suất xuất tin, thông tin vấn đề mơi trƣờng truyền hình Tập trung phân tích thực trạng, nhu cầu thơng tin vấn đề mơi trƣờng truyền hình tỉnh Đơng Bắc với cơng chúng khán giả tỉnh; trình bày kết khảo sát nhu cầu thực tế công chúng Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn vấn đề mơi trƣờng, qua đánh giá sơ thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế Trong Chương luận văn, tác giả trình bày giải pháp chung giải pháp cụ thể với mong muốn góp phần nâng cao chất lƣợng, hiệu công tác thông tin vấn đề môi trƣờng địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn Đây giải pháp bản, thiết thực để công tác thông tin vấn đề môi trƣờng truyền hình tỉnh Đơng Bắc ngày phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu công chúng khán giả đặc biệt góp phần tích cực vào cơng tác bảo vệ môi trƣờng, xây dựng phát triển xã hội bền vững ... tin vấn đề bảo vệ mơi trƣờng truyền hình tỉnh Đông Bắc Việt Nam Những nội dung đƣợc đề cập chƣơng luận văn 38 Chƣơng THỰC TRẠNG TRUYỀN HÌNH CÁC TỈNH ĐÔNG BẮC VIỆT NAM THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ... chí, truyền thơng nói chung, đặc biệt truyền hình thông tin vấn đề bảo vệ môi trƣờng Do vậy, định chọn đề tài nghiên cứu: ? ?Truyền hình tỉnh Đơng Bắc Việt Nam với vấn đề bảo vệ môi trường nay? ??... thơng tin bảo vệ mơi trƣờng truyền hình; Các yêu cầu việc thông tin bảo vệ mơi trƣờng truyền hình; - Khảo sát, đánh giá thực trạng truyền hình tỉnh Đơng Bắc Việt Nam với vấn đề bảo vệ môi trƣờng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền hình các tỉnh đông bắc việt nam với vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay (khảo sát từ tháng 32015 đến tháng 32016) , Truyền hình các tỉnh đông bắc việt nam với vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay (khảo sát từ tháng 32015 đến tháng 32016)