0

Thông tin về giáo dục đại học việt nam trên báo mạng điện tử ở việt nam hiện nay (khảo sát các báo mạng dân trí, tuổi trẻ online, giáo dục việt nam, hoa học trò online từ tháng 62012 đến tháng 52014)

147 3 0
  • Thông tin về giáo dục đại học việt nam trên báo mạng điện tử ở việt nam hiện nay (khảo sát các báo mạng dân trí, tuổi trẻ online, giáo dục việt nam, hoa học trò online từ tháng 62012 đến tháng 52014)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:57

CHUNG HOAN TAT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN NGUYỄN PHƢƠNG ANH THƠNG TIN VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (Khảo sát báo mạng Dân trí, Tuổi trẻ Online, Giáo dục Việt Nam, Hoa Học Trò Online từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2014) Ngành : Báo chí học Mã số : 60 32 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ THU HẰNG HÀ NỘI - 2017 XÁC NHẬN LUẬN VĂN ĐÃ ĐƢỢC SỬA CHỮA Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày … tháng năm 2017 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân tơi Các số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Phƣơng Anh LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Trưởng khoa Báo chí - Học viện Báo chí Tuyên truyền, người trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình suốt trình tác giả thực luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo, nhà nghiên cứu, quan, đồng nghiệp, bạn bè gia đình góp ý hỗ trợ để tác giả hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ 1.1 Cơ sở lý luận thông tin giáo dục đại học báo mạng điện tử 1.2 Vai trò ưu thế, hạn chế báo mạng điện tử thông tin giáo dục đại học 1.3 Các yếu tố cấu thành thông tin giáo dục dại học báo mạng điện tử 11 11 22 28 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRÊN CÁC BÁO THUỘC DIỆN KHẢO SÁT 2.1 Giới thiệu báo thuộc diện khảo sát 2.2 Tần suất thông tin giáo dục đại học Việt Nam tờ báo thuộc diện khảo sát 2.3 Nội dung thông tin giáo dục đại học Việt Nam báo thuộc diện khảo sát 2.4 Hình thức thông tin giáo dục đại học Việt Nam báo thuộc diện khảo sát 33 33 39 43 76 Chƣơng 3: ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THÔNG TIN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ HIỆN NAY 3.1 Đánh giá thực trạng thông tin giáo dục đại học báo mạng điện tử thuộc diện khảo sát 3.2 Giải pháp phát huy vai trò báo mạng điện tử việc thông tin giáo dục đại học Việt Nam 3.3 Một số kiến nghị nhằm tăng cường thông tin giáo dục đại học Việt Nam báo mạng điện tử KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 90 90 93 99 107 109 113 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BMĐT : Báo mạng điện tử ĐH : Đại học GD : Giáo dục GD-ĐT : Giáo dục - Đào tạo GDVN : Giáo dục Việt Nam HHTO : Hoa Học Trò Online SV : Sinh viên TTO : Tuổi trẻ Online VN : Việt Nam DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Biểu đồ 2.2: Biểu đồ 2.3: Biểu đồ 2.4: Biểu đồ 2.5: Biểu đồ 2.6: Biểu đồ 2.7: Biểu đồ 2.8: Biểu đồ 2.9: Biểu đồ 2.10: Biểu đồ 2.11: Biểu đồ 2.12: Biểu đồ 2.13: Biểu đồ 2.14: Biểu đồ số lượng tin, báo Tuổi trẻ Online, Dân trí, Giáo dục Việt Nam, Hoa Học Trò từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2014 Mức độ quan tâm độc giả thông tin giáo dục Đại học Cơ cấu nội dung thông tin Giáo dục Đại học báo Tuổi trẻ từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2014 Cơ cấu nội dung thông tin Giáo dục Đại học báo Dân trí từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2014 Cơ cấu nội dung thông tin Giáo dục Đại học báo Giáo dục Việt Nam từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2014 Cơ cấu nội dung thông tin Giáo dục Đại học báo Hoa Học Trò Online từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2014 So sánh số lượng tin có nội dung thơng tin đường lối, sách, chủ trương Giáo dục Đại học từ 6/2012 đến 5/2014 báo Tuổi trẻ, Dân trí, Giáo dục Việt Nam, Hoa Học Trò Online Biểu đồ đánh giá chất lượng độc giả thông tin đường lối, sách GD ĐH VN tờ báo khảo sát Biểu đồ đánh giá chất lượng độc giả tin liên quan đến nội dung tuyển sinh ĐH, CĐ VN báo khảo sát: Biểu đồ đánh giá chất lượng tin liên quan đến thông tin nghề nghiệp, định hướng việc làm BMĐT khảo sát Biểu đồ đánh giá chất lượng tin liên quan đến chân dung nhân vật chủ đề GD ĐHVN BMĐT khảo sát Biểu đồ đánh giá chất lượng tin hoạt động, kiện trường ĐH, CĐ BMĐT khảo sát Biểu đồ đánh giá độc giả hình thức phản ánh thơng tin GD ĐH báo mạng khảo sát Số lượng thể loại tác phẩm báo chí báo mạng Dân trí, Tuổi trẻ, GDVN, HHT 40 42 43 44 44 45 46 49 56 60 65 67 76 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cũng nhiều nước giới, Việt Nam, giáo dục vấn đề xã hội quan tâm Trong thời kì đổi mới, đất nước đạt thành tựu to lớn phát triển kinh tế - xã hội Trong thành tựu chung có đóng góp quan trọng giáo dục đào tạo, đặc biệt việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Trong năm gần xã hội chứng kiến luồng đánh giá không thống nhất, chí trái ngược nhau, tranh giáo dục Việt Nam Có ý kiến thiên về, chí cường điệu thành tích giáo dục Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến thể lo ngại phê phán gay gắt trạng giáo dục, Một số nhà khoa học nhà hoạt động xã hội bày tỏ mong muốn "cải cách thực toàn diện giáo dục" năm tới Có lẽ chưa lúc xã hội cần nghe thông tin xác, nhận định bình tĩnh phân tích lí giải khoa học, khách quan giáo dục nước nhà Cùng với nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nghiệp trồng người vấn đề cần quan tâm, trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trình độ văn hóa nhân dân nâng cao giúp đẩy mạnh công khôi phục kinh tế, phát triển dân chủ Nâng cao trình độ văn hóa nhân dân việc cần thiết để xây dựng nước ta thành nước hịa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh” Như vậy, muốn đất nước phát triển giàu mạnh cần có thật nhiều người có tài, có đức, có tri thức Đó mục tiêu giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học Trong công đổi xây dựng đất nước giáo dục Đảng Nhà nước trọng mở rộng, phát triển, phải kể đến giáo dục đại học Tuy nhiên, bối cảnh nay, ta thấy hệ thống giáo dục đại học nước nhà cịn nhiều bất cập Có thể thấy bất cập công tác giảng dạy, quản lý kể đầu cho sinh viên Làm để nâng cao hiệu công tác giáo dục, đặc biệt giáo dục đại học vấn đề quan tâm toàn Đảng, toàn dân ta Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục khơng thể khơng nhắc đến vai trị tiên phong quan báo chí Các quan thơng tấn, báo chí trung ương địa phương, từ báo in, phát - truyền hình đến BMĐT xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng Xoay quanh vấn đề đổi giáo dục, báo chí khơng dừng lại đưa tin, phản ánh thụ động, mà cịn tham dự tiếng nói quyền lực, đóng vai trị phản biện, đấu tranh, khám phá tìm kiếm đường phương thức đổi hiệu Dưới tác động hệ thống truyền thông đại chúng, giáo dục ĐH nhanh chóng trở thành vấn đề thời sự; đề tài dư luận quan tâm PGS.TS Nguyễn Văn Dững “Cơ sở lý luận báo chí” (Nxb Lao động, 2010) nhấn mạnh: “Hoạt động báo chí hoạt động xã hội” khẳng định hoạt động xã hội chất báo chí báo chí đời bổn phận, nghĩa vụ cộng đồng, địi hỏi khách quan từ sống - không cung cấp thơng tin mà cịn tham gia giải vấn đề cộng đồng Nhờ ưu đặc thù, báo chí khơng có khả phát hiện, nêu khơi dậy vấn đề xã hội liên quan đến cộng đồng, mà cịn có khả tập hợp nguồn lực xã hội tham gia giải vấn đề Báo chí gắn bó với chuyển động không ngừng đời sống xã hội, bám sát thực tiễn xã hội để phát đề tài, vấn đề cần phản ánh Vì lẽ đó, hoạt động thơng tin báo chí vấn đề xã hội hoạt động có hiệu quả, có sức ảnh hưởng mãnh mẽ toàn dân Trước yêu cầu đổi giáo dục nhằm đáp ứng kịp thời với phát triển xã hội nay, vấn đề truyền thông giáo dục ĐH trở thành đề tài trọng tâm công tác tuyên truyền phương tiện truyền thơng đại chúng Trong bốn loại hình báo chí,báo mạng loại hình phổ biến dang phát triển mạnh với nhiều ưu để thực công tác tuyên truyền vấn đề giáo dục ĐH Nghiên cứu vấn đề thông tin giáo dục ĐH VN báo mạng cần thiết có ý nghĩa lớn nghiệp đổi giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước Do tơi lựa chọn đề tài “Thông tin giáo dục Đại học Việt Nam Báo mạng điện tử (Khảo sát báo mạng Dân trí, Tuổi trẻ Online, Giáo dục Việt Nam, Hoa Học Trò Online từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2014)” để thực luận văn thạc sĩ chuyên ngành báo chí truyền thơng Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Như trình bày trên, giáo dục ĐH VN vấn đề thời sự, nhận quan tâm dư luận xã hội Để nghiên cứu nói giáo dục ĐH, có nhiều đề tài khai thác như: tuyển sinh, hướng nghiệp, đào tạo nghề, đánh giá trường học, đời sống SV, mặt tiêu cực giáo dục ĐH… Ở Việt Nam, có nhiều luận văn tiến sĩ, thạc sĩ thuộc nhiều chuyên ngành khác đề cập đến vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục ĐH công bố Tuy nhiên, xét phương diện cơng trình báo chí học, vấn đề thông tin tuyên truyền giáo dục ĐH VN cịn nghiên cứu chưa có tính tổng quát Những năm gần đây, có số đề tài sinh viên, học viên chuyên ngành báo chí nghiên cứu vấn đề liên quan đến báo mạng điện tử giáo dục Việt Nam kể đến như: - Sách “Quản lý giáo dục – số vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Nội dung sách đề cập vấn đề chung lý luận quản lý giáo dục, mơ hình quản lý, cách tiếp cận lý luận quản lý, xây dựng tổ chức thực kế 126 CTV thời vụ khác Ngoài anh phụ trách chung Từ năm 2012, báo cộng tác với tổ chức hocmai để lấy liệu đề thi, giải đề tuyển sinh Đại học Đây cách giúp tăng độ uy tín lại giảm chi phí Báo HHT có tổ chức chuyên trang, chuyên mục chủ đề GDDH ko? (đặc biệt mùa thi ĐH) Báo tổ chức chuyên đề mạnh Có số khoảng thời gian năm mà báo phải tập trung nhân trí tuệ, chất xám để làm Ví dụ đợt thi Đại học báo tập trung vào khai thác từ giai đoạn trước - sau thi Đại học Ngay sau bạn nộp hồ sơ thi Đại học báo cho chạy tuyến bài, sau đến thi THPT thức, đến đầu tháng thi Đại học Tuyến kéo dài từ tháng hàng năm khoảng tháng 8, đầu tháng 9, lúc bạn nộp hồ sơ dự tuyển vào trường lúc phúc tra, xét điểm nguyện vọng 1, nguyện vọng Báo xác định khoảng thời gian tháng khoảng thời gian trọng tâm giáo dục đại học Ngồi năm có khoảng thời gian mà đội ngũ làm báo phải tập trung không nhiều đợt thi Đại học khai giảng năm học mới, 20/11, kì thi cuối kì,… Báo có xu hướng cung cấp thông tin trước kiện diễn 2-3 tuần có kiện diễn địa điểm này, kiện có điểm đặc biệt, khác biệt so với kiện khác, năm trước nào… Cách làm không cung cấp thơng tin cho bạn đọc mà cịn giúp bạn đọc có nhìn hiểu biết kiện cách từ cịn chuẩn bị diễn phản hồi sau Ngơn ngữ báo sử dụng có khác so với báo khác? Báo trì giọng điệu trẻ trung, tờ tiên phong việc du nhập từ ngữ giới trẻ Về mặt ngôn ngữ, văn phong Hoa học trị nhìn chung ngắn gọn, gần gũi với lứa tuổi học sinh Báo có quy tắc 5-5, nghĩa viết tối đa 500 chữ ảnh Quy tắc dễ nhớ dễ áp dụng bạn CTV Đánh giá ưu điểm hạn chế báo nói chung báo HHT nói riêng việc thông tin giáo dục ĐH áo mạng điện tử nay? * Nhận xét chung: Báo HHT làm tốt việc thông tin tư vấn tuyển sinh thi Đại học * Điểm mạnh: 127 - Ngôn ngữ gần gũi, định hướng đối tượng báo - Các kiện đa phần bạn học sinh, sinh viên tự viết nên nội dung sát với thực tế, gần gũi với độc giả - Các viết tập trung vào từ khóa: mùa thi, Đại học - Có chuyên đề người trẻ, cộng đồng văn minh tạo ảnh hưởng, tạo cảm hứng dành cho giới trẻ * Hạn chế: - Về mặt số lượng: giảm dần theo thời gian - Về nhân sự: giảm dần, dẫn đến chất lượng viết giảm - Còn thiều vấn chun gia, người có khả đưa thơng tin mới, định, giúp học sinh định hướng nghề nghiệp 128 Phụ lục BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU NHÀ BÁO Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Đào Ngọc Tước Nghề nghiệp: Phó Tổng biên tập áo điện tử Giáo dục Việt Nam NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI Đƣợc biết báo GDVN có số lƣợng tin giáo dục nhiều hẳn so với báo khác nhƣ báo Dân trí, Tuổi trẻ Anh chia sẻ việc phân bố nhân lực báo GDVN nhƣ đƣợc không? Nhân lực báo GDVN có khoảng 20 người, đội ngũ cộng tác viên báo GDVN có 150 người, khắp tỉnh thành Hà Nội Đôi ngũ cộng tác viên báo GDVN không phóng viên tự do, mà phần lớn chuyên gia lĩnh vực giáo dục, nhà quản lý, lãnh đạo sở ban ngành, GD&ĐT Mỗi có kiện hay vấn đề nóng, ngồi việc đưa tin, báo cịn có vấn lấy ý kiến chuyên gia, phân tích theo dòng thời chuyên gia, người liên quan đến nội dung đề tài báo Do đó, báo GDVN khơng có số lượng tin nhiều báo khác, mà tin chất lượng báo khai thác đưa tin sâu, đa chiều nhiều báo mạng Báo có định hƣớng cho phóng viên, biên tập viên khai thác thông tin đƣa tin không? Thứ nhất, báo GDVN phản ánh tất thơng tin có liên quan đến giáo dục, tập trung vào lĩnh vực giáo dục Không giống báo khác, đưa tin thời sự, kinh tế, trị… đặc thù tờ báo chuyên giáo dục nên báo GDVN phản ánh thông tin giáo dục, thông tin có liên quan, ảnh hưởng đến giáo dục Thứ hai, thơng tin đưa phải có tính khách quan, đa chiều Nhờ có đội ngũ CTV rộng chất lượng, phóng viên có kinh nghiệm làm giáo dục, chuyên gia lĩnh vực giáo dục, nhà quản lý giáo dục nên bên cạnh việc đưa thơng tin, báo GDVN cịn có nhiều phân tích đa chiều, khách quan giúp cho độc giả hiểu kĩ có nhìn tổng qt việc 129 Theo anh, làm để tăng hiệu thông tin giáo dục ĐH BMĐT nay? Để nói vấn đề này, viết thành luận án Nhưng nhìn chung, để tăng hiệu thông tin GD ĐH BMĐT cần có phối hợp đồng hiệu từ nhiều yếu tố Cụ thể từ quan quản lý báo chí, từ đội ngũ nhà báo, từ sở giáo dục, trường ĐH - Đối với quan quản lý báo chí: cần phải có định hướng rõ ràng, chủ trương, đường lối sách Đảng, Nhà nước… Tin tức đưa cần có tính khách quan, nhiều chiều Tránh việc tập trung đưa tin nhiều trường tư thục, lại lãng quên trường ĐH công lập Các trường ĐH công lập thường nhắc đến có vụ tiêu cực, đến mùa tuyển sinh, không thấy báo đánh giá chất lượng, giới thiệu trường ĐH công lập nào… Định hướng việc đưa tin cần liên tục đổi mới, tránh việc lặp lại nội dung thường xuyên hàng năm Các báo nên thường xuyên đào tạo nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên mình, mở rộng đội ngũ CTV… - Đối với nhà báo, biên tập viên: trước hết phải tự thân thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, mở rộng mối quan hệ với trường ĐH, sở ban ngành giáo dục, để có nhiều đầu mối tin tức Đưa tin phải khách quan, nhiều chiều Hình thức thơng tin phải đa dạng hóa để hấp dẫn người đọc - Đối với sở làm giáo dục: phải có phận truyền thông chuyên cung cấp làm việc với báo chí, để tạo thơng tin hai chiều: đưa tin trường có kiện xử lý kịp thời thông tin tiêu cực 130 Phụ lục BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU GIẢNG VIÊN Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Nguyễn Thu Tuấn Nghề nghiệp: Giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI Anh/chị đánh giá việc báo chí đăng tải thơng tin Giáo dục ĐH nay? Có điểm tích cực tiêu cực gì? a/ Về ưu điểm: - Thông tin GD ĐH báo chí đăng tải cập nhật - Trước kia, báo mạng chưa có, tơi thấy có tác giả Kim Dung Kim Thoa (chắc phóng viên chuyên viết mảng GD nói chung GD ĐH nói riêng) tác giả viết sắc nét, có sắc riêng, viết thường phân tích vấn đề sâu, có luận cứ, luận chứng rõ ràng Tóm lại đọc đó, độc giả thấy có sức thuyết phục - Những năm gần đây, báo mạng (đặc biệt Tuổi trẻ Online) có viết tốt GD ĐH tác giả Vĩnh Hà Ngọc Hà b/ Về nhược điểm: Theo quan điểm cá nhân tôi, hỏi “có tiêu cực việc báo chí thơng tin GD ĐH” e nặng nề quá, chụp mũ cho báo chí đăng tải lĩnh vực Bởi lẽ, lĩnh vực GD ĐH, nhà báo khó bóp méo thật cách trắng trợn, xuyên tạc cách thô thiển vài lĩnh vực khác xã hội Vì tơi dùng từ “NHƯỢC ĐIỂM” mà thơi Nhược điểm đó, theo đánh giá chủ quan cá nhân tơi việc đăng tải thơng tin lĩnh vực GD ĐH báo chí cịn chung chung, chưa cụ thể, chưa có nhiều viết phân tích cách sâu sắc, “sắc nét” (thường nói dựa, nói theo kiểu “ăn theo” thơng báo, chủ trương, sách Bộ GD-ĐT) Ngồi ra, tơi muốn nhấn mạnh nhược điểm mang tính kỹ thuật nhà báo hành nghề, ngơn từ hành văn: - Ai biết vai trị báo chí chuẩn hóa giữ gìn sáng tiếng Việt có ý nghĩa quan trọng Thực trạng sử dụng tiếng Việt có nhiều 131 sai sót, tùy tiện lĩnh vực truyền thơng giới người viết báo thực đáng lo ngại Khơng thể chấp nhận tình trạng nhà báo viết sai ngữ pháp, sai tả, sử dụng dấu chấm, dấu phẩy cách tùy tiện, không ngữ pháp, dùng từ khơng chuẩn, đơi lúc giật “tít” có tính câu khách; số từ ngữ đường phố, chợ búa có khuynh hướng bị khơng báo, đài (đặc biệt báo mạng) dùng ngơn ngữ Mặc dù văn phong báo chi khác với văn phong tiểu thuyết, khơng có nghĩa chấp nhận sai ngữ pháp cách tùy tiện Phong cách văn phạm thơi Văn phong báo chí khơng có nghĩa phép sai ngữ pháp - Báo chí truyền hình phương tiện truyền thơng có sức mạnh quảng bá lớn, phải đầu chuẩn mực cách viết Vậy mà có nhiều viết cẩu thả, tùy tiện diễn đạt, thiếu tinh thần trách nhiệm người cầm bút Vẫn biết rằng, ngôn ngữ phát triển theo thời đại, độc giả khó chấp nhận nhiều nhà báo sử dụng đến mức lạm dụng văn nói đưa vào văn viết cách tùm lum, vô tư, thiếu chọn lọc, thiếu suy nghĩ Trộm nghĩ, phải thời nhà báo trẻ không cần để tâm đến học nhà trường báo chí dạy họ? Hay trình độ họ kém?) - Từ Hán Việt loại từ đặc biệt vốn từ vựng tiếng Việt, phận quan trọng kho từ vựng tiếng Việt Hiện tượng lạm dụng dùng sai từ Hán Việt phổ biến Nhiều trường hợp nhà báo sử dụng từ Hán Việt chưa nắm nghĩa từ Hán Việt khiến từ trở nên vô nghĩa dẫn đến sai trầm trọng Vì vậy, thiết nghĩ nhà báo cần hiểu dùng ngữ nghĩa từ Hán Việt góp phần giữ gìn sáng tiếng Việt, bổ sung, làm giàu thêm vốn từ vựng phong phú, nối dài nét đẹp văn hóa chữ viết người Việt Theo Anh/Chị, thơng tin đăng tải báo chí có giúp ích cho lựa chọn trƣờng, ngành, nghề HS THPT khơng? Việc báo chí thơng tin phương tiện truyền thông lựa chọn trường, ngành, nghề HS THPT nhìn chung nhiều có tác dụng Tuy nhiên, có giúp ích nhiều hay không lại chuyện khác, lẽ: - Về khách quan: Năm Bộ GD-ĐT có đưa số thay đổi công tác tuyển sinh vào ĐH làm cho phụ huynh HS nhà 132 GD có nhìn nhận, đánh giá chưa đồng thuận chủ trương Bộ GD-ĐT - Về chủ quan phía báo chí: Có thể số nhà báo chưa sâu tìm hiểu, nghiên cứu kỹ, sâu, chắn nội dung thay đổi nên đưa tin chung chung, đại khái, chí cịn sai lệch “nói dựa”, “ăn theo, nói leo”, xào xáo từ tin báo, đài khác Việc làm vơ tình góp phần tạo hoang mang cho phụ huynh HS lựa chọn trường, ngành, nghề Đó chưa nói đến việc “tung hỏa mù” PR trường ĐH (kể trường tốp tốp dưới) tình cảnh thí sinh lựa chọn vào số trường ĐH để thi đầu vào, trường nhằm mục đích thu hút thật đơng thí sinh vào trường Thậm chí, tệ có số trường ĐH thuê, đặt hàng nhà báo thổi phồng, ca ngợi hết lời trường ĐH nhằm đánh lừa phụ huynh, HS Và đau lòng hơn, nhiều HS vào trường (trở thành sinh viên) thời gian sau phải bỏ học chất lượng đào tạo tồi, tiền học khoản thu tiền học cao, SV phụ huynh khơng chịu Thực trạng có lẽ lỗi hệ thống không riêng chế thị trường Anh/Chị mong muốn báo chí đăng tải thơng tin GD ĐH nhƣ (nội dung, thể loại)? Báo chí có đáp ứng đƣợc đầy đủ thơng tin mà anh/chị mong muốn khơng? Có thể khẳng định báo chí chưa đáp ứng đầy đủ thơng tin GD ĐH - đặc biệt vấn đề tuyển sinh ĐH người mong muốn (nhất phụ huynh thân em HS THPT)  Lý do: Theo suy nghĩ chủ quan tơi, lý thiếu đội ngũ làm báo chuyên nghiệp mảng GD ĐH Sự thiếu nhà báo yếu chất lượng báo lĩnh vực nhiều nguyên nhân: phần tay nghề trải nghiệm thực tế nhà báo non yếu; phần nhà báo chưa thật tâm huyết với nghề, làm việc cách hời hợt cho qua chuyện, cho xong sản phẩm bị giao, bị khoán viết mà khơng tâm đắc với nó; phần (có lẽ quan trọng) thù lao viết tòa soạn trả khơng xứng với cơng sức, trí lực thời gian mà nhà báo bỏ Đó chưa nói tới trả công, cảm ơn viết Bộ chủ quan Bộ GD-ĐT khơng có (và có tiền 1-2 bát phở) Tất lý làm cho báo chí khơng “mặn mà” với 133 ngành GD nói chung với GD ĐH nói riêng Đó chưa nói tới bảo thủ, trì trệ cách cực đoan cố hữu ngành GD: họ coi việc đăng tải thông tin GD đương nhiên cánh báo chí, họ  Mong muốn tơi là: - Về nội dung: Báo chí cần đăng tải nội dung GD ĐH, tuyển sinh ĐH… thật cụ thể nữa, chi tiết phân tích thật chuẩn thơng tư, thơng báo, cơng văn, định… Bộ GD-ĐT để đối tượng quan tâm nắm rõ - Về thể loại: Các thông tin cần đăng tải tất kênh, thể loại (như: báo viết, báo nói, báo hình, báo mạng…) Tuy nhiên, cần phải có kiểm sốt chặt chẽ, sát phải chịu hồn tồn trách nhiệm nội dung thông tin đăng tải người Tổng biên tập Theo anh/chị, thông tin GD ĐH có tác động, ảnh hƣởng tới độc giả ngƣời làm ngành GD, phụ huynh, HS, SV? Theo tôi, thông tin GD ĐH có tác động ảnh hưởng không nhỏ tới độc giả, lẽ mảng GD mảng y tế luôn tồn thể xã hội quan tâm (thậm chí soi mói) xem Bộ hoạt động nào, đem lại lợi ích cho người dân Một báo hay, hấp dẫn nội dung có tính thời cách viết sắc sảo nhà báo Tuy vậy, khơng nhà báo thích dùng tính từ mạnh khơng đúng, chí sai lệch với nội dung viết để làm tên/tựa đề báo nhằm hút độc giả; nhiều nhà báo thích sính dùng từ nước ngồi cho oai, tưởng giỏi giang, có lĩnh thời đại (Ví dụ: từ như: game show, hot line, hot boy, hot girl, shownbiz, tuổi teen, scandal hoàn toàn dùng tiếng Việt được, đâu có phải lạc hậu mà phải thay tiếng nước ngồi) Theo tơi, quan thơng tin, báo chí làm gương việc sử dụng tiếng Việt, không nên lạm dụng ngoại ngữ cách thái Anh chị mong muốn báo chí có cải cách cải cách nhƣ việc thơng tin GD ĐH báo mạng thời gian tới? 134 - Theo tơi, tịa soạn (hoặc quan báo chí) cần phân cơng nhà báo đảm nhận nghiên cứu chuyên sâu mảng lĩnh vực (ví dụ: kinh tế, văn hóa, thể thao, giáo dục phổ thông, giáo dục đại học…) để họ phải thường xuyên quan tâm, “ăn, ở” với để cập nhật thơng tin lĩnh vực phụ trách, để họ phải thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn lĩnh vực cách sâu, Có viết nhà báo hay, có chiều sâu, thuyết phục độc giả Cụ thể, lĩnh vực GD ĐH, ngồi Vụ Thơng tin tun truyền Bộ GD-ĐT có số cán (chứ chưa thực nhà báo) thường đưa tin vấn đề (chứ họ chưa đóng vai trị người phân tích, định hướng chủ trương, sách Bộ GD-ĐT) Vì vậy, theo tơi, cần thiết phải có đội ngũ nhà áo chuyên nghiệp chuyên viết vấn đề GD ĐH - Theo suy nghĩ cá nhân (không biết hay sai): Không phải 100% thông tin báo mạng chuẩn, xác Tơi khơng cho nội dung báo mạng coi kênh thông tin thống Nhà nước, người đọc cần phải tự lọc đúng/sai cho  Tơi mong muốn báo mạng phải có tổng biên tập (như báo viết) để phải chịu trách nhiệm việc nhà báo đăng tải thơng tin tới người đọc - Nên chăng, chương trình đào tạo ngành báo chí, cần có mơn học Tiếng Việt/Ngữ pháp tiếng Việt với số tiết phải nhiều để sinh viên báo chí - nhà báo tương lai nắm ngữ pháp cách dùng câu từ cho chuẩn viết - Hiện có lớp dạy ngữ nghĩa từ Hán Việt, Hán Nôm không? Từ trước tới nay, đa số người sử dụng từ theo hình thức bắt chước (Tức thấy có người sử dụng, cảm thấy hay dùng theo mà khơng biết có hay không)  Theo tôi, tại, cần thiết phải đưa việc dạy kiểm tra việc sử dụng Tiếng Việt giới phóng viên giáo viên trước Thực tế có nhiều báo mắc lỗi sử dụng tiếng Việt mà khơng có hình thức kiểm tra, kỷ luật nào, dẫn tới người bắt chước sử dụng theo, khó mà làm sáng Tiếng Việt - Trải qua trình lâu dài, dễ dãi, thiếu kiến thức, thiếu trình độ nhiều người (trong có nhà báo), văn viết văn nói có vấn 135 đề, cần phải chấn chỉnh Khơng để ngôn từ bị biến dạng, biến tướng Đặc biệt, với từ tiếng Việt để ngun tiếng nước ngồi, phiên âm có gạch nối Theo tơi, để cải thiện chuyện này, tòa báo nên chủ động thực khâu “đào tạo lại”, tức mời vị thầy giỏi chữ dạy cho nhà báo Hoặc năm, đơn vị truyền thơng (báo, đài, tạp chí…) phối hợp với sở đào tạo báo chí (Khoa, Trường, Học viện…) để gửi phóng viên đơn vị tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên nghiệp vụ làm báo dạy lại tiếng Việt cho khơng nhà báo - Ngơn ngữ dùng truyền thơng cần có quy chuẩn Truyền thơng quốc gia nơi phát ngơn thức đất nước, nên ngôn ngữ sử dụng tùy tiện  Muốn chuẩn hóa ngơn ngữ truyền thơng, cần phải có ộ cơng cụ hỗ trợ Theo tơi biết: Hiện có từ điển tiếng Việt Viện Ngôn ngữ học quy định chuẩn từ ngữ, tả Cịn cơng cụ khác chưa có Vậy người làm truyền thơng biết dựa vào đâu để tham khảo nhà quản lý biết dựa vào đâu phán sai? Hiện thấy việc sử dụng từ ngữ, phiên âm (nhân danh, địa danh nước), thuật ngữ khoa học, cách viết hoa… phương tiện thơng tin đại chúng (báo viết, báo nói) tùy tiện, hỗn loạn, chưa có quy chuẩn nào, chưa có cá nhân hay tổ chức phải chịu trách nhiệm vấn đề  Theo tơi, có lẽ HỘI NGƠN NGỮ nên đơn vị đứng để xây dựng LUẬT NGÔN NGỮ chuẩn - Đối với nhà báo: Phải thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện nghề nghiệp để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ báo chí cho thân Thường xun cập nhật thơng tin nhất, có lĩnh phân loại thơng tin theo hướng tích cực Theo tơi, với từ ngữ mà khơng hiểu rõ nhà báo khơng nên dùng, đặc biệt viết cho nhiều người đọc báo chí việc sử dụng từ ngữ lại nên cẩn trọng Nếu khơng, người viết bị đánh giá trình độ kém, thiếu nghiêm túc Ngôn từ dùng viết hay nói với cơng chúng phải hồn tồn khác với lời nói đùa với đám bạn thân 136 Phụ lục BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU HỌC SINH Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Nguyễn Hoàng Duy Nghề nghiệp: Học sinh trường THPT Hanoi-Amsterdam NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI Em có thƣờng xun đọc BMĐT khơng? Thỉnh thoảng em đọc báo mạng Thường em lên mạng để tìm kiếm thơng tin phục vụ nội dung học, lên facebook, nghe nhạc, xem phim E thường đọc báo mạng mà người share facebook em quan tâm, chủ động tìm kiếm thông tin báo mạng cần Em hay tìm hiểu thơng tin BMĐT? Vì cịn năm thi ĐH nên em có tìm hiểu thơng tin liên quan đến thi ĐH xem có thay đổi khơng Ngồi em tìm hiểu thêm số ngành, trường học mà quan tâm Do có ý định du học nên em hay tìm hiểu thông tin du học báo mạng VN nước ngồi Thơng tin BMĐT VN đáp ứng đƣợc nhu cầu thông tin em chƣa? Thơng tin tuyển sinh, quy chế thi em thấy nhiều phong phú Nhưng thông tin tư vấn chọn trường, chọn ngành em thấy chưa nhiều Tư vấn chọn trường thường mức chọn dựa vào điểm chuẩn, khơng có nhiều thơng tin chất lượng đào tạo hay nội dung giảng dạy, so sánh trường để biết mà chọn Trong đó, tìm thơng tin chọn trường, chọn ngành website nước ngồi để du học báo VN lẫn báo nước đăng tải nhiều Theo em, BMĐT cần phải làm để thay đổi nội dung đáp ứng đƣợc nhu cầu độc giả? Nếu suy từ nhu cầu em bạn HS cuối cấp em, em nghĩ báo mạng nên có nhiều tư vấn chọn ngành, chọn trường Không phải giới thiệu ngành nghề mới, điểm chuẩn tiêu tuyển sinh trường mà cần có thêm nội dung tư vấn ngành nghề phù hợp với tính cách nào, chất lượng giảng dạy trường chuyên ngành khác giống để tiện cho phụ huynh HS chọn lựa 137 Phụ lục BIÊN BẢN PHỎNG VẤN SÂU GIẢNG VIÊN Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Hoàng Tuấn Sơn Nghề nghiệp: Giảng viên trường ĐH FPT NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI Anh/chị đánh giá việc áo chí đăng tải thơng tin Giáo dục ĐH nay? Có điểm tích cực tiêu cực gì? Tích cực: - Cung cấp thông tin rộng rãi tới người đọc, đặc biệt học sinh phụ huynh - Cập nhật kịp thời quy chế thi Bộ phương án tuyển sinh trường - Báo chí cầu nối Bộ GD ngườiđọc, tạo tương tác song phương: đưa thông tin Bộ tới ngườiđọc nhận phản hồi người đọc - Người đọc dễ dàng, nhanh chóng tìm thơng tin cần thiết GD ĐH - Người đọc đối chiếu, kiểm tra thông tin GD ĐH từ nguồn Tiêu cực: - Thơng tin đăng tải tràn lan: từ báo thống đến báo điện tử, báo khơng thống trang tin Thơng tin khơng kiểm duyệt, khơng có tính đảm bảo nội dung xác (các báo đơn vị tuyển sinh trả tiền để đưa thơng tin phân tích, PR, quảng cáo…) - Nhiều luồng thơng tin trái chiều, thơng tin khơng có tính xác thực, chí sai lệch gây hoang mang cho người đọc, ảnh hưởng tới trình nộp hồ sơ, chọn nguyện vọng thí sinh 138 Theo anh chị, thơng tin đăng tải báo chí có giúp ích cho lựa chọn trường, ngành, nghề SV ko? Thông tin đăng tải báo chí có tương đối lớn ảnh hưởng tới lựa chọn trường, ngành nghề SV Đây kênh tham khảo thông tin hầu hết phụ huynh, người có tác động lớn việc định hướng chọn ngành, chọn trường em Các thơng tin nhạy cảm với phụ huynh đón đọc nhiều thường tin dạng ngành học hot, ngành thiếu nhân lực tương lai, phân tích nhu cầu nhân lực, tiêu trường đại học, thay đổi quy chế tuyển sinh… Với phổ biến, tiện dụng trang báo mạng (có thể truy cập từ đâu, kỳ thời điểm với smart phone), chia sẻ nhanh chóng mạng xã hội thơng tin có khả gây ảnh hưởng lớn Anh/Chị mong muốn áo chí đăng tải thơng tin GD ĐH (nội dung, thể loại)? Báo chí có đáp ứng đầy đủ thơng tin mà anh/chị mong muốn khơng? - Báo chí cần đăng tải Văn thức quy chế tuyển sinh, thông tin tuyển sinh Không nên cập nhật liên tục điểm dự thảo, thông tin chưa kiểm chứng, chưa chắn, dễ khiến người đọc hiểu nhầm, tâm lý hoang mang - Bài viết phân tích, cung cấp thơng tin chun sâu GD ĐH: học ngành làm nghề gì, ưu điểm – nhược điểm ngành nghề nhiều người quan tâm - Các phương pháp đánh giá mức độ phù hợp chọn ngành, nghề 139 - Video clip trực quan Theo anh/chị, thông tin GD ĐH có tác động, ảnh hưởng tới độc giả người làm ngành giáo dục, phụ huynh, HS, SV? Thông tin GD ĐH chiếm vai trị quan trọng việc cung cấp thơng tin, củng cố niềm tin góp phần thúc đẩy lựa chọn cho người làm ngành giáo dục, phụ huynh, HS, SV Báo chí kênh thông tin người đọc tiếp cận chủ yếu (sau truyền hình), thơng tin ngành nghề, trường, tiêu, điểm sàn, quy chế… có ảnh hưởng định tới định sinh viên Đồng thời, chọn lựa ngành nghề, trường lớp, tham khảo ý kiến người thân, bạn bè, sinh viên thường tham khảo thông tin từ báo chí Với mức độ phủ dày đặc thơng tin nay, phụ huynh/học sinh có xu hướng follow kênh thông tin cập nhật, sử dụng cơng cụ tìm kiếm cho nhu cầu thơng tin tìm đọc thơng tin lựa chọn ngẫu nhiên (xuất theo thuật tốn tìm kiếm trang tìm kiếm, khơng kiểm chứng) Các kênh sẽlà nguồn tham khảo có tác động lớn Anh chị mong muốn báo chí có cải cách cải cách việc thông tin GD ĐH áo mạng thời gian tới? - Kiểm duyệt thông tin chặt chẽ, xác, tránh gây nhầm lẫn, nhũng nhiễu thơng tin GD ĐH - Cập nhật thơng tin nhanh, xác, kịp thời tới cácđối tượng cần thiết - Ngoài chuyện mục giáo dục/họcđường báo, nên lập trang chuyên GD ĐH (ngoài website Bộ GD) TĨM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: “Thơng tin giáo dục Đại học Việt Nam Báo mạng điện tử (Khảo sát áo mạng Dân trí, Tuổi trẻ Online, Giáo dục Việt Nam, Hoa Học Trò Online từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2014)” Ngành: Báo chí học Mã số: 60 32 01 01 Người thực hiện: Nguyễn Phương Anh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng Trên sở nhận thức rõ vai trị tầm quan trọng việc thơng tin giáo dục Đại học Việt Nam báo mạng điện tử nay, luận văn vào tìm hiểu thông tin đăng tải số báo mạng truyền tải công chúng tiếp nhận Từ rút ưu điểm hạn chế việc thông tin đề tài giáo dục đại học, thúc đẩy phát triển giáo dục đại học nước nhà Đề tài nghiên cứu với mục đích đưa giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường hiệu thông tin giáo dục đại học Việt Nam báo mạng điện tử Các kết đạt cụ thể sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận thông tin giáo dục đại học Việt Nam báo mạng điện tử Cụ thể: khái niệm liên quan, vấn đề vai trò, thách thức báo mạng điện tử, phương thức thông tin, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin giáo dục đại học Việt Nam báo mạng điện tử Phân tích thực trạng thơng tin giáo dục đại học Việt Nam bốn báo mạng điện tử khảo sát, từ ưu điểm, hạn chế, vấn đề tồn việc thông tin giáo dục đại học Việt Nam báo mạng điện tử Đưa giải pháp kiến nghị tới nhóm, phận liên quan nhằm tăng cường chất lượng hiệu thông tin giáo dục đại học Việt Nam báo mạng điện tử ... lƣợng tin giáo dục Đại học báo Tuổi trẻ, Giáo dục Việt Nam, Dân trí Hoa Học Trò Online từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2014 Giáo Tháng/ Dân Tuổi dục Năm trí trẻ Việt Nam Hoa Học Trò Giáo Tháng/ Dân Tuổi. .. cứu: Thông tin giáo dục đại học Việt Nam báo mạng điện tử Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát báo mạng Dân trí, Tuổi trẻ Online, Giáo dục Việt Nam, Hoa Học Trò Online từ tháng 6/2015 đến tháng. .. đề thông tin giáo dục Tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài ? ?Thông tin giáo dục Đại học Việt Nam Báo mạng điện tử (Khảo sát báo mạng Dân trí, Tuổi trẻ Online, Giáo dục Việt Nam, Hoa Học Trò Online
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tin về giáo dục đại học việt nam trên báo mạng điện tử ở việt nam hiện nay (khảo sát các báo mạng dân trí, tuổi trẻ online, giáo dục việt nam, hoa học trò online từ tháng 62012 đến tháng 52014) , Thông tin về giáo dục đại học việt nam trên báo mạng điện tử ở việt nam hiện nay (khảo sát các báo mạng dân trí, tuổi trẻ online, giáo dục việt nam, hoa học trò online từ tháng 62012 đến tháng 52014)