0

Quản lý xã hội về an toàn vệ sinh thực phẩm ở thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk hiện nay

133 4 0
  • Quản lý xã hội về an toàn vệ sinh thực phẩm ở thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:49

BƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN LÊ QUYÊN QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ AN TỒN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở THÀNH PHỐ BN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Đắk Lắk - 2016 BƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN TRẦN LÊ QUYÊN QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý xã hội Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH TRỊ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Đăng Quế Đắk Lắk - 2016 Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày…… tháng… năm 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc sử dụng cơng bố cơng trình Các thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Trần Lê Quyên LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý xã hội, nỗ lực, cố gắng thân, nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình thầy, giáo Học viện Báo chí Tuyên truyền - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiều tập thể cá nhân Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới giúp đỡ, bảo tận tình thầy, cô giáo khoa Nhà nƣớc Pháp luật - Học viện Báo chí Tuyên truyền; đặc biệt quan tâm, dẫn tận tình thầy giáo TS Nguyễn Đăng Quế - Giám đốc Phân viện Hành khu vực Tây Nguyên ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới cá nhân tổ chức thuộc hệ thống quản lý an tồn vệ sinh thực phẩm thành phố Bn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, sở liên quan tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu thu thập tài liệu phục vụ cho luận văn Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc gia đình, bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt vợ tôi, ngƣời thay làm việc gia đình động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tác giả luận văn Trần Lê Quyên DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATTP An toàn thực phẩm ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm ATTP An tồn thực phẩm BCT Bộ cơng thƣơng BNN&PTNT Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn HĐND Hội đồng nhân dân EU Liên minh Châu Âu TW Trung ƣơng NĐTP Ngộ độc thực phẩm QĐ Quyết định QLCLNLS&TS Quản lý chất lƣợng nông lâm sản thủy sản QLNN Quản lý Nhà nƣớc QLXH Quản lý xã hội ISO Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế SYT Sở y tế SCT Sở công thƣơng SNN&PTNT Sở nông nghiệp phát triển nông thôn UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp số lƣợng cán làm công tác quản lý ATVSTP 46 Bảng 2.2: Trình độ chun mơn cán làm công tác quản lý ATVSTP 47 Bảng 2.3: Nguồn lực tài phục vụ quản lý ATVSTP 57 Bảng 2.4: Tình hình đào tạo, tập huấn kiến thức ATVSTP 58 Bảng 2.5: Tình hình tuyên truyền, phổ biến kiến thức ATVSTP 60 Bảng 2.6: Thực trạng cấp giấy chứng nhận ATVSTP 61 Bảng 2.7: Tình hình tổ chức đồn tra, kiểm tra ATVSTP 63 Bảng 2.8: Tình hình tra, kiểm tra ATVSTP 64 Bảng 2.9: Tình hình xử lý vi phạm ATVSTP 65 Bảng 2.10: Các nội dung vi phạm chủ yếu địa bàn 66 Bảng 2.11: Đánh giá hoạt động tra, kiểm tra xử lý vi phạm 67 Bảng 2.12: Tình hình điều tra xử lý NĐTP 68 Bảng 2.13: Tình hình xét nghiệm ATVSTP 69 Bảng 2.14: Đánh giá cán quản lý chế sách ATVSTP 80 Bảng 2.15: Đánh giá nguồn nhân lực quản lý ATVSTP 82 Bảng 2.16: Đánh giá cán sở vật chất, trang thiết bị phục vụ quản lý 84 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mạng lƣới quản lý ATVSTP 44 Sơ đồ 2.2: Bộ máy quản lý ATVSTP ngành Y tế Đắk Lắk 45 Sơ đồ 2.3: Bất cập tổ chức máy quản lý 74 Sơ đồ 1.1: Quản lý xã hội ATVSTP 11 Sơ đồ 1.2: Hệ thống sách pháp luật 20 Sơ đồ 1.3: Mạng lƣới ATVSTP ngành y tế 21 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở CẤP HUYỆN MỘT SỐ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số khái niệm 1.2 Lý luận quản lý xã hội an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Huyện 11 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 32 2.1 Khái quát Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 32 2.2 Thực trạng quản lý xã hội an tồn vệ sinh thực phẩm thành phố Bn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 34 2.3 Đánh giá quản lý xã hội an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vấn đề đặt 70 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ AN TỒN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở THÀNH PHỐ BN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK 88 3.1 Phƣơng hƣớng tăng cƣờng quản lý xã hội an tồn vệ sinh thực phẩm Thành phố Bn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 88 3.2 Một số giải pháp tăng cƣờng nâng cao hiệu lực quản lý xã hội an toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài An tồn vệ sinh thực phẩm vấn đề vơ quan trọng cấp thiết toàn giới nói chung Việt Nam nói riêng Bởi liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng ngƣời Ở nƣớc ta có nhiều sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, từ sở có quy mơ lớn, nhỏ đến hộ gia đình, thức ăn đƣờng phố… Chất lƣợng điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm sở nhƣ nào? có đảm bảo hay khơng? Cần có kiểm tra, giám sát quan quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ quyền lợi, nhƣ tính mạng ngƣời tiêu dùng Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thực phẩm nguyên nhân gây khoảng 50% trƣờng hợp tử vong ngƣời toàn giới Ngộ độc thực phẩm bẩn luôn vấn đề xúc Ở Việt Nam, theo tài liệu Cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế, số lƣợng vụ ngộ độc thực phẩm nhƣ số ngƣời bị nhiễm độc thực phẩm cao, đặc biệt trƣờng hợp mắc bệnh nhiễm trùng thực phẩm Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê năm 2015, địa bàn nƣớc xảy 98 vụ ngộ độc thực phẩm làm 4.600 ngƣời bị ngộ độc, 16 ngƣời tử vong Công tác quản lý ATVSTP Thành phố Bn Ma Thuột cịn nhiều tồn tại, chƣa có phân cơng, phân nhiệm rõ ràng; điều kiện sở vật chất thiếu thốn; lực cán hạn chế, hàng năm có 50% số vụ NĐTP khơng xác định rõ ngun nhân… khó khăn, vƣớng mắc cần tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Thành phố Bn Ma Thuột Do đó, đứng trƣớc xu hội nhập tồn cầu hóa, Việt Nam trở thành thành viên thức WTO (World Trade Organization) thực thỏa thuận AFTA (ASEAN Free Trade Area) nên việc sản xuất chế biến loại thực phẩm có chất lƣợng cao, đáp ứng nhu cầu ngƣời tiêu dùng, đặc biệt chất lƣợng an toàn vệ sinh thực phẩm trở nên cần thiết Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản lý xã hội an toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Bn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nay” nhằm góp phần tăng cƣờng quản lý ATVSTP giải vƣớng mắc trình triển khai Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong thời gian qua, vấn đề ATVSTP thu hút quan tâm ý chuyên gia, nhà nghiên cứu Qua q trình tìm hiểu cơng trình nghiên cứu khoa học nhƣ báo cáo em nhận thấy có số đề tài, viết điển hình có nội dung gần với đề tài khóa luận nhƣ: - GS,TS Nguyễn Đình Phan, nghiên cứu “Quản lý Nhà nước chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” đƣợc tồn quản lý chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm nhƣ: hệ thống máy quản lý Nhà nƣớc yếu, phân tán thiếu đồng Chƣa quan tâm đến việc đầu tƣ xây dựng sở giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến thực phẩm theo công tác chuyên nghiệp Các văn phục vụ cho cơng tác quản lý Nhà nƣớc cịn chậm, thiếu đồng bộ, nhiều quy định lạc hậu, đặc biệt văn kỹ thuật Bên cạnh đó, nghiên cứu tác động tích cực quản lý Nhà nƣớc nhƣ: có nhiều cố gắng việc sửa ban hành luật thủy sản, pháp lệnh chất lƣợng hàng hóa, thú y - Trong nghiên cứu về: “Kiểm sốt an tồn thực phẩm nâng cao chất lượng thực phẩm” GS Hà Dun Tƣ Tác giả phân tích kiểm sốt chất lƣợng ATVSTP bao gồm yếu tố: vật lý, hóa học vi sinh Nghiên cứu giải pháp cho kiểm soát chất lƣợng thực phẩm: đề xuất giải pháp công nghệ, phát triển phƣơng pháp thử nhanh Xây dựng quy trình kiểm sốt chất lƣợng vệ sinh an toàn thực phẩm hƣớng tới xây dựng hệ thống 111 36 Nguyễn Thị Hiền cộng (2005), Tình hình nhiễm vi khuẩn nhận thức an toàn vệ sinh thực phẩm người kinh doanh thức ăn đường phố, Kỷ yếu Hội nghị khoa học ATVSTP 37 Trƣờng Đại học Y Hà Nội (2001), Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm, Nxb Y học 38 Tuấn Dũng (2010), Đà Nẵng: Thách thức vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm Truy cập http://danangz.com/da-nang-thach-thuc-ve-van-de-vesinh-an-toan-thuc-pham.html 39 Bộ Y tế (2013), Tập hệ thống văn quy phạm pháp luật ATTP từ năm 2011-2013 Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế, Nxb Y học, Hà Nội 40 Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (2014), Quyết định số 618/QĐ-SYT việc Phân cấp quản lý Nhà nước an toàn thưc phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế địa bàn tỉnh Đắk Lắk 41 Sở Y tế Nghệ An (2014), Hội thảo giải pháp đẩy mạnh quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn Nghệ An Truy cập http://soytenghean.gov.vn/ve-sinh-an-toan-thuc-pham/1940-hi-tho-v-giiphap-y-mnh-qun-ly-cht-lng-v-sinh-an-toan-thc-phm-tren-a-ban-nghan.html 42 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2013), Quyết định số 1151/QĐ-UBND UBND tỉnh Đắk Lắk việc thực chiến lược quốc gia VSATTP giai đoạn 2011 – 2015 43 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2014), Chỉ thị số 03/CT-UBND việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm địa bàn tỉnh Đắk Lắk 44 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (2014), Quyết định số 101/QĐ-UBND 112 quy định phân công trách nhiệm quản lý VSATTP ngành y tế, công thương nông nghiệp 45 WHO, 2000 Truy cập http://www.who.int/topics/food_safety/en/ 46 Đƣờng link: http://72.14.235/search?q=cache:TsQh64FAh0MJ:en.wikipedia.org/wiki Salmonella 47 Trang web: http.www.ykhoanet.com/congtacvien/nguyyenvantuan/080413_nguyenvntu an_ ecoli.htm, E coli - vài câu hỏi thông thường 48 Trang web: http//www.laodong.com.vn/Hom/xahoi/yte/2008/4/84676 49.Đƣờng link:http://aapredbook.aappublications.org/cgi/content/full/2006/1/3/3.28 4? maxtoshow=&HITS 11/19/2004 50 Trang web: http://baobariavungtau.com.vn/48028/Index.brvt 51 Trang web: http://baobariavungtau.com.vn/vn/print/yte/48028/index.brvt 52 Trang web: http:// www Nghean dest Gov.vn/new detail.asp? Msg=2066 & id= 372 53 Trang web: http://wwwwtapchihntannuong.com.vn/?mdlname=tuthien&id=288, Thức ăn đường phố, tiện lợi nỗi lo 54 Trang web: http://www.vnmedia/new detail.asp? satid=23&newsid=125067 55 Trang web: http://vietbao.vn/xahoi/49/6-tay-nguoi-ban-thuc-an-duongphonhiem-vi-khuan/4022311 113 56 Trang web: http://vfa.gov.vn/ 57 Trang web: http://www.nifc.gov.vn 58 Trang web: http://atvstpdaklak.gov.vn 59 Trang web: http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/V%E1%BB%87_sinh_an_ to%C3%A0n_th%E1%BB%B1c_ph%E1%BA%A9m 60 Trang web: http://ttvnol.com/f_257/64731 61 http://www.lrc-tnu.edu.vn 114 PHỤ LỤC Tình hình thực mục tiêu quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm TT Mục tiêu, tiêu Mục tiêu đến 2015 Thực trạng Đạt Đạt Đạt Đạt 70% Đạt 80% Đạt 70% Đạt Mục tiêu chung Các quy hoạch tổng thể an toàn thực phẩm từ sản 1.1 xuất đến tiêu dùng đƣợc triển khai sở hệ thống quản lý đủ mạnh, có hiệu lực, có tác động rõ rệt tồn diện tới việc cải thiện tình trạng an toàn thực phẩm Về bản, việc kiểm sốt an tồn thực phẩm tồn chuỗi cung cấp thực phẩm đƣợc thiết lập phát 1.2 huy hiệu quả, chủ động việc bảo vệ sức khỏe quyền lợi nguời tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập kinh tế quốc tế đất nƣớc Mục tiêu cụ thể: Tỷ lệ có kiến thức thực hành dúng ATTP - Nguời sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm: + Ở sở thực phẩm có nguy cao: + Ở sở thực phẩm khác: - Ngƣời quản lý (bao gồm lãnh đạo Sở chuyên 2.1 ngành: Y tế, NN & PTNT, Công thƣơng; lãnh đạo Sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp; lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm) - Nguời tiêu dùng + Ở đô thị: + Ở nông thôn: 2.2 Tăng cường lực hệ thống quản lý an toàn 115 thực phẩm Hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; tham gia vào hệ thống cảnh báo nhanh an toàn thực phẩm tổ chức, thực phân tích số nguy Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt cao an toàn thực phẩm Việt Nam Chỉ tiêu phòng xét nghiệm ATTP: - Phịng kiểm nghiệm An tồn vệ sinh thục phẩm tuyến tỉnh đạt chuẩn ISO 17025 - Các phịng kiểm nghiệm tuyến huyện thục đƣợc sơ´ tiêu thực phẩm - Các trạm y tế xã thực xét nghiệm nhanh thực phẩm Kit/test nhanh Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm Áp dụng hệ thống đảm bảo chất lƣợng an toàn thực phẩm nhƣ GMP, HACCP), ISO 9001, ISO 22000 Đạt Chƣa đạt Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công 2.3 nghiệp, tập trung đƣợc cấp giấy chứng nhận đủ điều 100% Đạt kiện an toàn thực phẩm; Cơ sở sản xuất, bảo quản, so chế, chế biến TP quy mô tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lƣợng ATTP nhu GMP, HACCP), ISO9001, ISO 22000, VietGAP… Cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến nông sản quy mô nhỏ áp dụng hệ thống đảm bảo chất lƣợng 30% Khuyến khích Đạt Đang thực an toàn thực phẩm (Nguồn: Chi cục ATVSTP Đắk Lắk) 116 PHỤ LỤC Tình hình thực dự án, đề án Sở Y tế chủ trì Đơn vị phối hợp TT Nội dung Thực trạng I Các đề án, dự án chủ trì xây dựng triển khai thực Dự án “Nâng cao lực Đảm bảo Chi cục ATVSTP, UBND ATVSTP Khoa An toàn vệ sinh Chƣa thực huyện TTYT thực phẩm- Xét nghiệm huyện TTYT tuyến huyện tỉnh Đắk Lắk” Dự án “Xây dựng mơ hình điểm quản lý ATVSTP hai loại hình Sở Kế hoạch Đầu tƣ, Sở Chƣa thực tiêu dùng thực phẩm có nguy Tài chính, Sở y tế ngộ độc thực phẩm cao bếp ăn tập thể cỗ gia đình” II Tham gia đề án, dự án Trung ƣơng thực tỉnh Sở Nơng nghiệp Phát Các chƣơng trình Mục tiêu quốc gia triển nông thôn, Sở Công an toàn vệ sinh thực phẩm giai doạn thƣơng, Sở y tế, Sở Kế 2011-2015 hoạch - Đầu tƣ, Sở Tài Đang thực Dự án Đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm an tồn thực phẩm Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Công thƣơng, Sở y tế Đang thực Dự án Đẩy mạnh hoạt động truyền Sở Nông nghiệp Phát thông an tồn thực phẩm giai triển nơng thơn, Sở Cơng đoạn đến 2015 thƣơng, Sở y tế Đang thực Dự án Nâng cao lực tra chuyên ngành an tồn thực phẩm Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, Sở Công thƣơng, Sở y tế Đã hoàn thành (Nguồn: Chi cục ATVSTP Đắk Lắk) 117 PHỤ LỤC Đánh giá sách an tồn vệ sinh thực phẩm địa bàn Ký hiệu văn Tên sách Tích cực 1151/201 QĐUBND Căn vào kết thực quản lý Ban hành ATVSTP giai đoạn kế hoạch 2006 - 2010 đƣa hành động mục tiêu chung, giai đoạn mục tiêu cụ thể 2011-2015 giải pháp thực thực cho giai Chiến đoạn 2011 - 2015 lƣợc phù hợp với điều quốc gia kiện thực tế An toàn tỉnh, bƣớc thực phẩm nâng cao hiệu quản lý ATVSTP địa bàn 03/2014/ CTUBND Hỗ trợ phƣơng pháp, nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quản lý ATVSTP địa bàn Đến cấp quyền kiện tồn xong BCĐ liên ngành ATVSTP Tăng cƣờng Các biện pháp bảo đảm ATTP địa bàn Hạn chế - Một số đề án/dự án ATVSTP chậm triển khai: Xây dựng mơ hình điểm quản lý ATVSTP hai loại hình tiêu dùng thực phẩm có nguy ngộ độc thực phẩm cao bếp ăn tập thể cỗ gia đình, đến chƣa thực - Nhiều mục tiêu đƣa khó thu thập thơng tin, đánh giá VD: Tỷ lệ ngƣời quản lý làm Sở ngành liên quan ngƣời quản lý sở thực phẩm có kiến thức thực hành ATTP đạt từ 80% trở lên; 70% ngƣời tiêu dùng có kiến thức thực hành ATVSTP - Chƣa có chế khuyến khích sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thực ATVSTP - Các nội dung đƣa chung chung, chƣa rõ quan thực nội dung gì, thời gian thực - Xây dựng số nội dung chƣa phù hợp với thực tiễn: Kế hoạch tăng cƣờng đầu tƣ ngân sách, nhân lực, sở vật chất, trang thiết bị cho công tác quản lý ATVSTP Nhƣng thực tế năm biên chế giao cho quan quản lý không thay đổi, ngân sách Nhà nƣớc cấp giảm, - Vẫn cịn chống chéo sách, thực quản lý ngành với nhau: sở thực phẩm chịu quản lý ngành; VD: Công ty chuyên cung cấp xuất 118 101/2014 / QĐUBND 618/201 4/ QĐSYT Phân công trách nhiệm Quản lý ATTP địa bàn tỉnh Phân cấp quản lý ATVSTP Thuộc lĩnh vự ngành y tế - Góp phần tổ chức thực tốt chiến lƣợc, sách, quy hoạch, kế hoạch Về ATTP địa bàn tỉnh - Phân cơng rõ trách nhiệm Các ngành,từ nâng cao hiệu quản lý ATVSTP địa bàn - Phân rõ trách nhiệm cấp quản lý thuộc ngành y tế - Đƣa hƣớng dẫn cụ thể thực nhiệm vụ quản lý ATVSTP ăn công nghiệp nhƣng tự sản xuất bún sản xuất giị, chả chịu quản lý ngành: Y tế, Công thƣơng Nông nghiệp - Chƣa xây dựng quy chế phối hợp quản lý ngành với nhau, dẫn đến quản lý chồng chéo, tạo áp lực cho sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Vẫn cịn chống chéo sách, thực quản lý ngành với nhau: sở thực phẩm chịu quản lý ngành; VD: Công ty chuyên cung cấp xuất ăn công nghiệp nhƣng tự sản xuất bún sản xuất giò chả chịu quản lý ngành: Y tế, Công thƣơng Nông nghiệp - Chƣa xây dựng quy chế phối hợp quản lý ngành với nhau, dẫn đến quản lý chồng chéo, tạo áp lực cho sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm - Đã có phân cấp rõ ràng quản lý ngành y tế nhƣng thực tế quản lý chồng chéo cấp (Nguồn: Thư viện pháp luật Đắk Lắk) 119 PHỤ LỤC Đánh giá tập huấn, tuyên truyền, cấp giấy chứng nhận Cán quản lý Ngƣời sản Nhà nƣớc xuất, chế biến Chỉ tiêu SL (ngƣời) Ngƣời kinh doanh SL Ngƣời tiêu dùng Tỷ lệ SL Tỷ lệ (ngƣời Tỷ lệ SL Tỷ lệ (%) (ngƣời) (%) ) (%) (ngƣời) (%) Công tác tập huấn Thời gian lớp tập huấn phù hợp 40 93,02 32 80,00 70,00 Số lƣợng lớp/năm phù hợp 43 100,00 36 90,00 90,00 Nội dung tập huấn phù hợp 43 100,00 29 72,50 90,00 Cơng tác tun truyền Các hình thức tuyên truyền đa dạng 38 88,37 33 82,50 70,00 27 90,00 Thông tin tuyên truyền phong phú 39 90,70 37 92,50 90,00 28 93,33 Nội dung tuyên truyền phù hợp 41 95,35 30 75,00 80,00 25 83,33 Công tác tuyên truyền đạt hiệu cao 38 88,37 34 85,00 80,00 23 76,67 Công tác cấp giấy chứng nhận Thủ tục cấp giấy chứng nhận 42 97,67 35 87,50 80,00 Thời gian cấp giấy chứng nhận 43 100,00 37 92,50 10 100,00 (Nguồn: Nguồn CCATVSTP Đak Lak, Số liệu điều tra, 2015) 120 PHỤ LỤC Tổng hợp sách Quản lý ATVSTP địa bàn Số ký hiệu Ngày ban hành 1151/QĐ-UBND 28/8/2013 03/CT-UBND 18/1/2014 101/2014/QĐUBND 618/QĐ-SYT 29/3/2014 11/12/2014 Trích yếu Quyết định việc thực chiến lƣợc quốc gia ATVSTP giai đoạn 2011 – 2015 Về việc tăng cƣờng biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm Quy định phân công trách nhiệm quản lý ATVSTP Về phân cấp quản lý ATVSTP ngành y tế (Nguồn: Thư viện pháp luật Đăk Lăk) 121 PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN (Dành cho cán quản lý ATVSTP) I Thông tin chung: - Họ tên: Tuổi: - Đơn vị công tác: - Chức vụ: II Đánh giá hoạt động quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Đánh giá hệ thống chế, sách SATTP (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Chỉ tiêu đánh giá Đồng ý Khơng đồng ý Chính sách phù hợp Chính sách kịp thời Chính sách có tính ổn đinh Chính sách có hƣớng dẫn cụ thể, rõ ràng - Đánh giá nguồn nhân lực quản lý ATVSTP (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Không Chỉ tiêu đánh giá Đồng ý đồng ý Đội ngũ cán đáp ứng đƣợc u cầu cơng việc Trình độ Chun môn phù hợp với yêu cầu công việc Khả tiếp cận cơng việc nhanh chóng Mức độ hồn thành công việc tốt Đánh giá sở vật chất, trang thiết bị (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Chỉ tiêu đánh giá Đồng ý Không đồng ý 122 Cơ sở vật chất đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc Trang thiết bị đầy đủ Các thiết bị đại Các thiết bị đƣợc bổ sung thƣờng xuyên Đánh giá công tác tập huấn (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Chỉ tiêu đánh giá Đồng ý Không đồng ý Thời gian lớp tập huấn phù hợp Số lƣợng lớp/năm phù hợp Nội dung tập huấn phù hợp Đánh giá công tác tuyên truyền (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Chỉ tiêu đánh giá Các hình thức tuyên truyền đa dạng Thông tin tuyên truyền phong phú Nội dung tuyên truyền phù hợp Công tác tuyên truyền đạt hiệu cao Đồng ý Không đồng ý 123 Đánh giá vông tác cấp giấy chứng nhận (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Chỉ tiêu đánh giá Đồng ý Không đồng ý Thủ tục cấp giấy chứng nhận nhanh gọn Thời gian cấp giấy chứng nhận nhanh chóng Đánh giá nhận thức VSATTP - Kết đánh giá hiểu biết ông/ bà kiến thức ATVSTP? [ ] Hiểu biết [ ] Hiểu biết chƣa - Kết đánh giá ông/ bà thực hành ATVSTP? [ ] Thực hành [ ] Thực hành chƣa Đánh giá công tác tra, kiểm tra (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Không Chỉ tiêu đánh giá Đội ngũ cán kiểm tra có trình độ chun mơn cao Sự phối hợp đoàn liên ngành kiểm tra tốt Sự phối hợp q trình kiểm tra Cơng tác kiểm tra nhanh gọn Kết kiểm tra xác, khách quan Công tác kiểm tra rõ ràng, minh bạch Các hình thức xử lý vi phạm có hiệu Xin cảm ơn ông/bà! Đồng ý đồng ý 124 PHỤ LỤC Kinh nghiệm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm EU - An toàn vệ sinh thực phẩm vấn đề đƣợc quan tâm ngày sâu sắc phạm vi quốc gia quốc tế liên quan trực tiếp đến sức khỏe tính mạng ngƣời, trì phát triển nịi giống, nhƣ q trình phát triển hội nhập kinh tế quốc tế vụ vi phạm nghiêm trọng gần nƣớc giới hối thúc nhà hoạch định sách phải mạnh tay Kinh nghiệm Liên minh Châu Âu (EU) học có giá trị Việt Nam,[23] - Hệ thống quy định tiêu chuẩn sản phẩm EU phức tạp nghiêm ngặt đặc biệt thực phẩm nhƣ: thịt, cá, hoa Có thể nói hệ thống tiêu chuẩn quy định EU so với nhiều nƣớc giới hoàn chỉnh cả, điều thể thục tế nhu cầu ngƣời tiêu dùng EU sản phẩm an toàn cao Một số tiêu chuẩn bảo đảm ATVSTP EU bao gồm: + Hệ thống quy định HACCP (viết tắt chữ: Hazard Analysis and Critical Control Point System) nghĩa “Hệ thống phân tích mối nguy kiển sốt điểm tới hạn” hay “Hệ thống phân tích, xác định tổ chức kiểm soát mối nguy trọng yếu trình sản xuất chế biến thực phẩm Quy định đƣợc đặc biệt coi trọng nhà xuất nƣớc phát triển xuất vào thị trƣờng EU, không thực quy định HACCP xuất đƣợc hàng sang thị trƣờng Trong ngành thủy sản nhà sản xuất buộc phải tuân thủ thị 91/492/EC nghĩa họ phải thực hệ thống HACCP để đƣợc phép xuất vào EU + Hệ thống đóng gói, ghi nhãn thực phẩm: Ủy ban Châu Âu dự định sửa đổi quy định vật liệu đóng gói thực phẩm với mục đích giới thiệu vật liệu bao gói thơng minh có tính kích hoạt khả tăng thời hạn sử dụng, dễ theo dõi chất lƣợng thực 125 phẩm Vật liệu bao gói có tính kích hoạt tƣơng tác với thực phẩm để giảm lƣợng ôxy tăng hƣơng vị, nhƣ khả bảo quản Một số loại bao gói hấp thụ khí ga hay độ ẩm sinh q trình thực phẩm chín tự nhiên, làm giảm nguy thực phẩm bị nhiễm độc giữ cho hƣơng vị sản phẩm tồn lâu Các vật liệu bao gói thơng minh cịn có khả biến đổi mầu sắc giúp ngƣời tiêu dùng nhận biết đƣợc sản phẩm tƣơi hay hỏng Ngoài EU ban hành danh sách vật liệu plastic dùng làm bao bì + Quy trình thực hành canh tác nơng nghiệp GAP (viết tắt chữ Good Agricultural Practices) Đây nguyên tắc đƣợc thiết lập nhằm bảo đảm môi trƣờng sản xuất an toàn, sẽ, thực phẩm bảo đảm không chứa tác nhân gây bệnh nhƣ chất độc sinh học (vi khuẩn, nấm, virus, ký sinh trùng) hóa chất (dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại năng, hàm lƣợng Nitrat), đồng thời sản phẩm đàm bao an toàn từ đồng đến sử dụng GAP bao gồm việc sản xuất theo hƣớng lựa chọn địa điểm, sử dụng đất đai, phân bón, phịng trừ sâu bệnh hại, thu hái, đóng gói, tồn trữ, vệ sinh đồng ruộng, vận chuyển sản phẩm … nhằm phát triển nơng nghiệp bền vững với mục đích bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn cho ngƣời sản xuất, bảo vệ môi trƣờng, truy nguyên đƣợc nguồn gốc sản phẩm Trong tƣơng lai gần nhà sản xuất xuất hoa rau tƣơi muốn cung cấp cho dây truyền siêu thị Châu Âu phải chứng minh sản phẩm họ đƣợc sản xuất theo quy trình GAP nhiều quốc gia, khu vực xây dựng GAP theo chuẩn mực quốc tế sản xuất rau tƣơi Quy định truy nguyên nguồn gốc Trong năm gần đây, số dịch bệnh bắt nguồn từ gia súc gia cầm lây lan nhanh chóng quy mơ tồn cầu, nên Mỹ Châu Âu ban hành luật ATVSTP, có quy định việc doanh nghiệp cung ứng hàng vào Mỹ Châu Âu phải thực ghi vào cung cấp dự liệu cho truy nguyên đƣợc nguồn gốc sản phẩm có vấn đề ATVSTP ... ảnh hƣởng đến quản lý xã hội an toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Đánh giá thực trạng quản lý xã hội an toàn vệ sinh thực phẩm Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. .. Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 32 2.2 Thực trạng quản lý xã hội an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 34 2.3 Đánh giá quản lý xã hội an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố. .. tác quản lý an tồn vệ sinh thực phẩm Thành phố Buôn Ma Thuột 2.2 Thực trạng quản lý xã hội an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 2.2.1 Khái qt chung tình hình an tồn vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xã hội về an toàn vệ sinh thực phẩm ở thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk hiện nay , Quản lý xã hội về an toàn vệ sinh thực phẩm ở thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk hiện nay