0

Quản lý xã hội đối với công tác giáo dục đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh đắk nông hiện nay

109 6 0
  • Quản lý xã hội đối với công tác giáo dục đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh đắk nông hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:43

O V OT O Ọ V N N TRỊ QU MN HỌC VI N BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN T QU C BỪNG QUẢN LÝ XÃ H I O T O NGHỀ Ở TỈN I VỚI CÔNG TÁC OL O NG NÔNG THÔN ẮK NÔNG HI N NAY LUẬN VĂN T SĨ N ẮK LẮK - 2016 TRỊ HỌC O V OT O Ọ V N N TRỊ QU MN HỌC VI N BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN T QU C BỪNG QUẢN LÝ XÃ H O T O NGHỀ Ở TỈN I VỚI CÔNG TÁC OL O NG NÔNG THÔN ẮK NÔNG HI N NAY Chuyên ngành: Quản lý xã hội Mã số: 60 31 02 01 LUẬN VĂN T SĨ N TRỊ HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Vũ Thị Kim Hoa ẮK LẮK - 2016 Luận văn sửa chữa theo khuyến nghị Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Hà Nội, ngày…… tháng… năm 2016 CHỦ TỊCH H (Ký, ghi rõ họ tên) NG LỜ M O N Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi dƣới hƣớng dẫn TS Vũ Thị Kim Hoa, số liệu, kết nghiên cứu đƣợc trình bày luận văn rõ ràng, trung thực chƣa đƣợc cơng bố luận văn khác./ Đắk Lắk, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Tạ Quốc Bừng LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu Học viện Báo chí Tuyên truyền, thân đƣợc thầy cô giáo giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết Trƣớc hết, tơi xin đƣợc gửi lời cám ơn chân thành tới toàn thể lãnh đạo - cán - giáo viên giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh hội tri thức Đặc biệt, TS Vũ Thị Kim Hoa - ngƣời hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi tận tình nghiên cứu chuẩn bị luận văn Nhờ có giúp đỡ Cô, từ lý luận đƣợc áp dụng vào thực tiễn hiệu Đặc biệt, trình chuẩn bị nghiên cứu luận văn, em tiếp thu thêm nhiều tri thức Xin chân thành cám ơn đồng chí cán - giáo viên - học viên sở dạy nghề địa bàn tỉnh Đắk Nông tạo điều kiện thuận lợi cho thực nghiên cứu, khảo sát chuẩn bị luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Lao động Thƣơng binh Xã hội tỉnh Đắk Nơng, đơn vị có liên quan cung cấp số liệu góp ý xây dựng biện pháp khắc phục tồn đơn vị Cảm ơn gia đình, bạn bè tập thể lớp cao học Quản lý xã hội K20 Tây Nguyên, động viên, chia sẻ giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn mong nhận đƣợc đóng góp, phê bình Thầy Cơ, nhà khoa học, độc giả bạn đồng nghiệp Đắk Lắk, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Tạ Quốc Bừng DANH M C CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thực trạng phát triển dân số tỉnh Đắk Nông 31 Bảng 2.2 Kết đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm gần tỉnh Đắk Nông 35 Bảng 2.3 Cơ cấu ngành kinh tế năm gần tỉnh Đắk Nơng 37 Bảng 2.4 Tình hình lao động tỉnh Đắk Nông năm gần 37 Bảng 2.5 Mức độ cần thiết đào tạo nghề cho lao động nông thôn 38 Bảng 2.6 Mức độ phù hợp ngành nghề đào tạo .39 Bảng 2.7 Những yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng đào tạo nghề tỉnh Đắk Nông 40 Bảng 2.8 Thực trạng tầm quan trọng mức độ thực quản lý nội dung chƣơng trình đào tạo nghề tỉnh Đắk Nông 46 Bảng 2.9 Số lƣợng Cán quản lý, giáo viên theo trình độ sở dạy nghề 47 Bảng 2.10 Thực trạng tầm quan trọng mức độ thực quản lý đội ngũ cán quản lý, giáo viên sở dạy nghề tỉnh Đắk Nông .49 Bảng 2.11 Thực trạng tầm quan trọng mức độ thực quản lý sở vật chất, trang thiết bị đào tạo sở dạy nghề tỉnh Đắk Nông 51 Bảng 2.12 Thực trạng tầm quan trọng mức độ thực quản lý cơng tác kiểm tra, đánh giá q trình đào tạo sở dạy nghề tỉnh Đắk Nông 53 Bảng 2.13 Thực trạng tầm quan trọng mức độ thực quản lý việc xây dựng mối quan hệ sở dạy nghề với sở sản xuất Đắk Nông 55 M CL C MỞ ẦU hƣơng 1: QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN - MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm vai trò quản lý xã hội công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 1.2 Nội dung, nguyên tắc, phƣơng pháp quản quản lý xã hội công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn 15 hƣơng 2: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH ĐẮK NÔNG HIỆN NAY 28 2.1 Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý xã hội công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông 28 2.2 Thực trạng quản lý xã hội công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông 42 2.3 Những ƣu điểm, hạn chế vấn đề đặt quản lý xã hội công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông 57 hƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH ĐẮK NÔNG HIỆN NAY 63 3.1 Phƣơng hƣớng tăng cƣờng quản lý xã hội công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông 63 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý xã hội công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông 65 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 81 TÀI LI U THAM KHẢO 84 PH L C MỞ ẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu cơng nghiệp hóa - đại hóa nay, nguồn lực ngƣời có ý nghĩa quan trọng định thành công cho chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Việt Nam - quốc gia có xuất phát điểm nƣớc nông nghiệp, tỷ lệ lao động nông thôn chiếm phần lớn cấu lao động nƣớc Nguồn lực dồi số lƣợng nhƣng lại có hạn chế chất lƣợng Việc nâng cao lực cho lao động nông thôn yêu cầu cấp thiết nay, tạo tảng cho trình xây dựng phát triển mặt khu vực nơng thơn, góp phần chuyển đổi cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho ngƣời dân Trong năm gần đây, đào tạo nghề sách chủ chốt, đƣợc nhà nƣớc ta đặc biệt trọng quan tâm sâu sát, nội dung quan trọng chiến lƣợc, quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia, địi hỏi phải có tham gia Chính phủ, Bộ, ngành, địa phƣơng, sở dạy nghề, sở sử dụng lao động ngƣời lao động để thực đào tạo nghề theo nhu cầu thị trƣờng lao động ể từ triển khai thực Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (gọi tắt đề án 1956), địa phƣơng nƣớc lần lƣợt thành lập ban đạo cấp sở liên tục có đợt đánh giá thực trạng, hiệu triển khai, học kinh nghiệm đƣợc rút cho giai đoạn Đắk Nông nằm vị trí cửa ngõ phía tây nam Tây Nguyên Tổng diện tích tự nhiên 651.534 ha, dân số 565.53 ngƣời, gồm 40 dân tộc chung sống (chủ yếu ngƣời Kinh, tiếp đến ngƣời M’nông, ngƣời Nùng, ngƣời Mơng… ), ngƣời dân tộc chiếm 30% tổng dân số tồn tỉnh Thu nhập bình quân theo đầu ngƣời thấp so với tỉnh thành nƣớc, nguyên nhân trình độ dân trí cịn thấp, học nghề chƣa đƣợc ngƣời dân quan tâm dẫn đến việc áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất tăng thu nhập bị hạn chế Nhận thức đƣợc tầm quan trọng hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng, năm qua, công tác đào tạo nghề đƣợc cấp quyền Đắk Nơng trọng, bƣớc đáp ứng với xu chung nƣớc Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đƣợc triển khai đạt đƣợc thành tựu đáng kể nhƣ tăng số ngƣời học nghề sở dạy nghề địa bàn tỉnh, phối hợp trƣờng dạy nghề với doanh nghiệp tƣ nhân tổ chức lớp dạy nghề th điểm sở địa phƣơng, ngƣời học nghề sau vận dụng đƣợc kiến thức kỹ học vào sản xuất, tăng suất lao động, đời sống ngƣời lao động nông thôn đƣợc nâng cao Tuy nhiên, theo đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề giai đoạn 2006 - 2010 dự báo nhu cầu học nghề lao động nông thôn đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020”, công tác quản lý đào tạo nghề tỉnh nhiều hạn, bất cập thực sách khuyến kh ch, thu hút lĩnh vực này; công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thực ngƣời dân học nghề chƣa sâu rộng, ngƣời dân chƣa biết nhiều thông tin chế độ ch nh sách học nghề việc tuyển sinh học viên sở dạy nghề gặp nhiều khó khăn; hình thức đào tạo nghề chủ yếu đào tạo lao động trình độ sơ cấp nghề xã, phƣờng, thị trấn, bn, bon cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy nghề chƣa đƣợc thƣờng xuyên nên chất lƣợng dạy nghề chƣa cao … Xuất phát từ lý trên, trình học tập khóa học Thạc sỹ Quản lý xã hội Học viện Báo chí Tuyên truyền, tác giả mạnh chọn đề tài “Quản lý xã hội công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông nay” làm luận văn Thạc sỹ Trong q trình học tập, nghiên cứu, kính mong nhận đƣợc quan tâm, đóng góp ý kiến thầy giáo ngồi nhà trƣờng chuyên gia lĩnh vực dạy nghề để luận văn hồn thiện có t nh ứng dụng thực tế cao Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Liên quan đến hoạt động đào tạo nghề cho lao động nơng thơn, có nhiều cơng trình nghiên cứu đƣợc triển khai, cơng trình có mặt mạnh, hạn chế riêng, điểm qua số cơng trình cụ thể nhƣ: Nguyễn Xn Vinh (2010), Luận án Tiến sỹ, Luận khoa học chiến lược phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn cơng nghiệp hóa - đại hóa, Trƣờng Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội [48]: Tác giả nghiên cứu sở lý luận quản lý chiến lƣợc, sở lý luận, quy trình xây dựng chiến lƣợc giáo dục nói chung đào tạo nghề nói riêng cho cấp tỉnh/thành phố; nêu kinh nghiệm quốc tế xây dựng chiến lƣợc giáo dục, chiến lƣợc phát triển giáo dục kỹ thuật - nghề nghiệp; tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nhu cầu phát triển đào tạo nghề, giải việc làm tỉnh Nghệ An thời kỳ công nghiệp hóa - đại hóa Từ đƣa giải pháp khả thi chiến lƣợc phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An bối cảnh công nghiệp hóa - đại hóa Nguyễn Ngọc Hiếu (2010), Biện pháp quản lý đào tạo nghề Truờng trung cấp xây dựng ng Bí, Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ hoa học giáo dục, Trƣờng Đạ học Thái Nguyên [25] Luận văn nêu đƣợc khái niệm quản lý đào tào nghề, thực trạng công tác quản lý hoạt động đào tạo nghề Trƣờng Trung cấp xây dựng ng Bí, Quảng Ninh, luận văn đề xuất số giải pháp mang t nh định hƣớng, nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý hoạt động trƣờng để nâng cao hiệu công tác giảng dạy Nguyễn Văn Thuynh (2012), Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thơn huyện Kim Bảng - Hà Nam, Khóa luận tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội [41] Đào tạo nghề cho ngƣời lao động nông thôn 88 37 PGS.TS Nguyễn Vũ Tiến (2010), Lý thuyết chung quản lý xã hội, Nxb Giáo dục, Hà Nội 38 PGS TS Nguyễn Vũ Tiến; TS Trần Quang Hiển (2007), Giáo trình nội bộ, Quản lý số lĩnh vực xã hội, Hà Nội 39 PGS.TS Nguyễn Vũ Tiến; TS Vũ Thị Thu Quyên (2009), Giáo trình nội bộ, Quản lý xã hội nguồn nhân lực, Hà Nội 40 Tỉnh ủy Đắk Nông (2012), Chỉ thị số 10 CT/TƢ ngày 07/03/2012 Tỉnh ủy việc tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông 41 Nguyễn Văn Thuynh, Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Kim Bảng - Hà Nam, Đại học Nông nghiệp Hà Nội 42 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2011), Quyết định số 04/2011/QĐUBND ngày 10/01/2011 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông việc phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020” 43 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2013), Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 Uỷ ban nhân dân tỉnh việc ban hành Chương trình hành động thực Chiến lược phát triển dạy nghề địa bàn tỉnh Đăk Nông thời kỳ 2011-2020; 44 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2011), Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 Uỷ ban nhân dân tỉnh việc quy định mức chi phí đào tạo nghề cho dạy nghề lao động nông thôn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011- 2013 45 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2014), Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 08/4/2014 Uỷ ban nhân dân tỉnh việc quy định mức chi phí đào tạo nghề cho dạy nghề lao động nông thôn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2014-2016; 89 46 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2012), Quyết định 168/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nơng việc sách hỗ trợ kinh phí cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông từ năm 2011-2012 đến năm học 2015-2016 47 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (2011), Quyết định 593/QĐ-UBND ngày 05/5/2011 Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông việc giao nhiệm vụ dạy nghề cho Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện 48 Nguyễn Xuân Vinh (2010), Luận khoa học chiến lược phát triển đào tạo nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn cơng nghiệp hóa - đại hóa, luận án Tiến sỹ PH L C PH L C PHIẾU TRƢN ẦU Ý KIẾN (Dành cho học viên học nghề) Để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo nghề sở dạy nghề, đề nghị Ơng (Bà) vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau: (Đánh dấu X vào phù hợp) Ơng (Bà) cho biết ý kiến cần thiết đào tạo nghề cho lao động nông thôn nay: A Rất cần thiết B Cần thiết C Chƣa cần thiết Đề nghị Ông (Bà) cho biết ý kiến tầm quan trọng nội dung công tác quản lý đào tạo nghề sở dạy nghề: Mức độ quan trọng TT Nội dung quản lý Quản lý mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo Xây dựng đội ngũ CBQL GV Hình thức tổ chức đào tạo Quản lý hoạt động giảng dạy GV hoạt động học HV Quản lý sở vật chất, trang thiết bị Về máy tổ chức quản lý nhà trƣờng Quản lý công tác kiểm tra đánh giá q trình đào tạo Quản lý cơng tác tuyển sinh Tăng cƣờng mối quan hệ nhà trƣờng nơi sử dụng lao động Các nội dung quản lý khác - …………………………………………… - …………………………………………… Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Đề nghị Ông (Bà) cho ý kiến đánh giá mức độ thực nội dung quản lý công tác đào tạo nghề sở dạy nghề tỉnh Đắk Nông Kết đạt đƣợc TT Nội dung quản lý Tốt Chất lƣợng máy tổ chức quản lý nhà trƣờng Công tác kiểm tra đánh giá q trình đào tạo Quản lý cơng tác tuyển sinh Tăng cƣờng mối quan hệ nhà trƣờng nơi sử dụng lao động Yếu Chất lƣợng mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo Chất lƣợng, số lƣợng đội ngũ CBQL GV Chất lƣợng phƣơng pháp đào tạo Chất lƣợng hoạt động giảng dạy GV hoạt động học HV Chất lƣợng sở vật chất, trang thiết bị Trung bình Các nội dung khác ………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Đề nghị Ông (Bà) cho ý kiến đánh giá chung hiệu công tác quản lý đào tạo sở dạy nghề Mức độ hiệu quả: o Tốt ………………… o há ………………… o Trung bình ………… o Yếu ……………… Đề nghị Ông (Bà) cho ý kiến đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến công tác quản lý đào tạo nghề sở dạy nghề Mức độ ảnh hƣởng TT (tỷ lệ %) Các nguyên nhân Lớn Các nguyên nhân chủ quan phía sở dạy nghề 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Trình độ lực quản lý Khả chuyên môn lực thực hành GV chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo Cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, vật tƣ cịn hạn chế Trình độ học vấn HS vào trƣờng Nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp đào tạo nhiều hạn chế Quan hệ sở đào tạo sở sử dụng lao động sau đào tạo nghề Các nguyên nhân khách quan 2.1 2.2 2.3 2.4 Sự quan tâm đạo, tạo điều kiện cấp lãnh đạo chƣa sát Ảnh hƣởng chế thị trƣờng tƣợng tiêu cực xã hội Đặc điểm nghề chọn nghề học viên HV trƣờng khó tìm việc làm theo nghề đào tạo TB Nhỏ Đề nghị Ông (Bà) cho biết mức độ nhu cầu cần học tiếp nghề liệt kê nghề (nếu có) Nhu cầu học nghề TT Nội dung quản lý Rất cần thiết Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy vi tính Tin học Điện công nghiệp, dân dụng May công nghiệp Dệt thổ cẩm Sửa chữa máy móc nơng nghiệp Trồng chăm sóc cơng nhiệp Chăn nuôi, Thú y Sửa chữa ô tô 10 Kỹ thuật trồng rau, hoa Cần thiết Không cần thiết Xin Ơng (Bà) vui lịng cho biết thân: Tuổi:…………………… Nam Nữ Học sinh lớp …………… Nghề ………………………… Trình độ văn hóa ………………………………………… Nhiệm vụ lớp: Lớp trƣởng Lớp phó Tổ trƣởng Tổ phó Học viên Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cộng tác Ông (Bà)! PH L C PHIẾU TRƢN ẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý, giáo viên) Để thực có hiệu công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao chất lƣợng công tác quản lý đào tạo sở dạy nghề, đề nghị Thầy (Cô) vui lịng cho biết ý kiến vấn đề sau: (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Xin Thầy (Cơ) cho biết ý kiến cần thiết đào tạo nghề cho lao động nông thôn nay: A Rất cần thiết B Cần thiết C Chƣa cần thiết Đề nghị Thầy (Cơ) cho biết ý kiến mức độ thực nội dung quản lý sở dạy nghề: Mức độ quan trọng TT 1.1 1.2 Nội dung quản lý Về mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo Quản lý việc xác định nhu cầu đào tạo: khảo sát nhu cầu sử dụng thị trƣờng LĐ lĩnh vực nghề đào tạo Quản lý việc phát triển chƣơng trình đào tạo từ giai đoạn nghiên cứu Mức độ thực Rất Không Quan Trung Chƣa quan quan Tốt trọng bình tốt trọng trọng Mức độ quan trọng TT Nội dung quản lý đến giai đoạn triển khai chƣơng trình đào tạo 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 Quản lý việc thực mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo trình đào tạo trung tâm Quản lý việc rà soát, bổ sung, chỉnh sửa nội dung chƣơng trình đào tạo định kỳ thƣờng xuyên Quản lý hoạt động giảng dạy GV hoạt động học HV Quản lý hoạt động dạy Phân giao nhiệm vụ rõ ràng Dùng biện pháp tổ chức - hành ch nh để quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực Chỉ đạo quản lý việc lập hồ sơ chuyên môn Kiểm tra giáo án, giảng GV Tổ chức dự Đánh giá rút kinh nghiệm sau tiết dự Mức độ thực Rất Không Quan Trung Chƣa quan quan Tốt trọng bình tốt trọng trọng Mức độ quan trọng TT 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Nội dung quản lý Theo dõi đạo thực đánh giá kết thực nhiệm vụ học tập, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chun mơn sƣ phạm toàn thể đội ngũ GV GV Quản lý hoạt động học Quản lý việc học tập lớp, xƣởng thực hành HV Chỉ đạo GV tổ chức kiểm tra, thi nghiêm túc, đánh giá chất lƣợng, công Đánh giá, phân t ch kết học tập HV theo đợt học Động viên, khen thƣởng kịp thời HV đạt đƣợc thành tích tốt học tập Hƣớng dẫn tổ chức HV tự học, tự thực hành theo cá nhân theo nhóm Mức độ thực Rất Khơng Quan Trung Chƣa quan quan Tốt trọng bình tốt trọng trọng Mức độ quan trọng TT Nội dung quản lý Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc tự học 2.9 HV Tổ chức buổi học trao đổi, phổ biến kinh nghiệm tự học Xây dựng chế độ thông tin hai chiều 2.10 sở dạy nghề gia đình HV Quản lý sở vật chất, trang thiết bị Sử dụng hợp lý, có hiệu tài liệu giáo trình, sở vật chất, máy móc 3.1 trang thiết bị, vật tƣ Kinh phí có sở dạy nghề phục vụ tốt cho đào tạo Tăng cƣờng việc đầu tƣ sở vật chất, máy móc trang thiết bị theo hƣớng 3.2 CNH-HĐH ph hợp với phát triển sản xuất địa phƣơng nƣớc 3.3 Kết hợp công tác thực tập tay nghề, thực tập Mức độ thực Rất Không Quan Trung Chƣa quan quan Tốt trọng bình tốt trọng trọng Mức độ quan trọng TT 3.4 3.5 4.1 Nội dung quản lý sản xuất HV với sở sản xuất địa phƣơng Bồi dƣỡng GV nâng cao kỹ thực hành sử dụng máy móc, trang thiết bị tiên tiến, đại, phục vụ cho việc nâng cao chất lƣợng đào tạo Huy động nguồn kinh ph đầu tƣ cấp quyền, doanh nghiệp hỗ trợ khác Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá trình đào tạo Cụ thể hóa văn pháp quy nhà nƣớc, xây dựng quy định riêng nhà trƣờng công tác kiểm tra, đánh giá trình đào tạo; phổ biến, hƣớng dẫn cho cán GV HV quán triệt văn bản, quy định Mức độ thực Rất Khơng Quan Trung Chƣa quan quan Tốt trọng bình tốt trọng trọng Mức độ quan trọng TT 4.2 4.3 4.4 5.1 Nội dung quản lý Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng cho đội ngũ GV phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá mới, có hiệu Kiểm tra, đơn đốc việc thực cơng tác kiểm tra, đánh giá q trình đào tạo cách chặt chẽ, xây dựng thành nề nếp ổn định, thƣờng xuyên Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, đánh giá trình đào tạo Thu thập thơng tinh phản hồi từ ngƣời tốt nghiệp nơi sử dụng ngƣời tốt nghiệp cách đình kỳ, thƣờng xuyên Tăng cường mối quan hệ sở dạy nghề nơi sử dụng lao động Có kế hoạch tổ chức xây dựng, trì mối quan hệ chặt chẽ sở dạy nghề sở sản xuất Tuyên Mức độ thực Rất Không Quan Trung Chƣa quan quan Tốt trọng bình tốt trọng trọng Mức độ quan trọng TT Nội dung quản lý Rất Không Quan Trung Chƣa quan quan Tốt trọng bình tốt trọng trọng truyền khả đào tạo sở dạy nghề 5.2 5.3 5.4 Mức độ thực Huy động đƣợc tham gia đóng góp ý kiến nơi sử dụng lao động trình xây dựng mục tiêu, chƣơng trình đào tạo Tranh thủ giúp đỡ doanh nghiệp sở vật chất, trang thiết bị, vật tƣ … tham gia vào khâu thực tập học viên Thu hút tham gia doanh nghiệp, nơi sử dụng lao động vào trình tổ chức đào tạo tiếp nhận ngƣời tốt nghiệp sau đào tạo Các nội dung quản lý khác - …………………………………………… - …………………………………………… - …………………………………………… - …………………………………………… Đề nghị Thầy (Cô) cho ý kiến đánh giá chung hiệu công tác quản lý đào tạo sở dạy nghề Mức độ hiệu quả: o Tốt ………………… o há ………………… o Trung bình ………… o Yếu ……………… Đề nghị Ông (Bà) cho ý kiến đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến công tác quản lý đào tạo nghề sở dạy nghề Mức độ ảnh hƣởng Số (tỷ lệ %) Các nguyên nhân TT Lớn Các nguyên nhân chủ quan phía sở dạy nghề 1.1 Trình độ lực quản lý Khả chuyên môn lực thực 1.2 hành GV chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo 1.3 1.4 1.5 1.6 Cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, vật tƣ cịn hạn chế Trình độ học vấn HS vào trƣờng Nội dung chƣơng trình, phƣơng pháp đào tạo cịn nhiều hạn chế Quan hệ sở đào tạo sở sử dụng lao động sau đào tạo nghề Các nguyên nhân khách quan 2.1 Sự quan tâm đạo, tạo điều kiện TB Nhỏ Mức độ ảnh hƣởng Số (tỷ lệ %) Các nguyên nhân TT Lớn TB Nhỏ cấp lãnh đạo chƣa sát 2.2 2.3 2.4 Ảnh hƣởng chế thị trƣờng tƣợng tiêu cực xã hội Đặc điểm nghề chọn nghề học viên HV trƣờng khó tìm việc làm theo nghề đào tạo Các nội dung quản lý khác - …………………………………………… - …………………………………………… Xin Thầy (Cơ) vui lịng cho biết thân: Tuổi:…………………… Nam Nữ Trình độ chun mơn đƣợc đào tạo cao nhất: Đại học Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Năm bắt đầu tham gia đào tạo ……… Chức vụ công tác: Giám đốc Trƣởng phận Phó Giám đốc Phó trƣởng phận Giáo viên Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ cộng tác Thầy (Cô)! ... TRONG QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH ĐẮK NÔNG HIỆN NAY 28 2.1 Những yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý xã hội công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. .. tăng cƣờng quản lý xã hội công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông 63 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản lý xã hội công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông ... trị hoạt động theo nguyên tắc lãnh đạo quản lý Đảng ta Đối với hoạt động quản lý công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Đắk Nông, chủ thể quản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý xã hội đối với công tác giáo dục đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh đắk nông hiện nay , Quản lý xã hội đối với công tác giáo dục đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh đắk nông hiện nay

Từ khóa liên quan