0

Xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã của đảng bộ huyện trấn yên, tỉnh yên bái hiện nay

126 6 0
  • Xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã của đảng bộ huyện trấn yên, tỉnh yên bái hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN HUYỀN TRANG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƢ ĐẢNG ỦY Xà CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY Ngành: Xây dựng Đảng Chính quyền Nhà nước Mã số : 60310203 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS NGUYỄN VŨ TIẾN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có xuất xứ rõ ràng Những kết luận luận văn chưa công bố cơng trình Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan TÁC GIẢ LUẬN VĂN NGUYỄN HUYỀN TRANG MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Xà 11 1.1 Xã, đảng xã đội ngũ bí thư đảng ủy xã 11 1.2 Quan niệm nội dung xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã 30 Chương 2: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Xà Ở HUYỆNTRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY- THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM 36 2.1 Khái qt vị trí địa lý, vai trị, đặc điểm đảng xã đội ngũ bí thư đảng ủy xã huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 36 2.2 Thực trạng xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 47 Chương 3: MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Xà Ở HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2020 67 3.1 Quan điểm, mục tiêu, phương hướng xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã huyện Trấn Yên, Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020 67 3.2 Những giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã 74 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTĐU Bí thư đảng ủy CNCS Chủ nghĩa cộng sản CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội HĐND Hội đồng nhân dân HTCT Hệ thống trị TCCSĐ Tổ chức sở đảng UBKT Ủy ban kiểm tra UBND Ủy ban nhân dân MTTQ Mặt trận tổ quốc MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xã cấp sở hệ thống hành bốn cấp nhà nước ta Tổ chức đảng xã tổ chức sở đảng (TCCSĐ), cấp sở hệ thống tổ chức đảng TCCSĐ hạt nhân lãnh đạo tồn diện mặt cơng tác sở, có vị trí định đến việc thực thắng lợi chủ trương đường lối đảng, sách pháp luật Nhà nước địa phương Yêu cầu TCCSĐ phải nhận thức làm vai trị hạt nhân trị địa bàn Giữa hai kỳ đại hội, quan lãnh đạo TCCSĐ đảng ủy (hoặc chi ủy) Trong bí thư đảng ủy (Chi ủy) coi “linh hồn” đảng bộ, chịu trách nhiệm thành công hay hạn chế hiệu hoạt động đảng Trong cách mạng chế độ việc thành công hay thất bại khâu cán Đảng ta khẳng định: “Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng đảng” V.I Lênin nói : “Trong lịch sử chưa có giai cấp giành quyền thống trị, khơng đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiên phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào” Điều khẳng định rằng, cán rường cột đảng, nhà nước tổ chức đoàn thể nhân dân Thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh rằng: sau có đường lối đúng, cán nhân tố định thắng lợi cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cán gốc công việc; công việc thành công thất bại cán tốt hay kém” “Huấn luyện cán công việc gốc đảng”, đảng ta coi trọng vấn đề xây dựng đội ngũ cán có chất lượng, đội ngũ cán chủ chốt HTCT cấp đáp ứng yêu cầu cách mạng Công đổi đảng ta khởi xướng lãnh đạo diễn sâu sắc toàn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội nhằm thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước tiến đến mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh”, địi hỏi phải có đội ngũ cán chủ chốt hệ HTCT cấp có chất lượng tốt Trong đó, xây dựng đội ngũ cán chủ chốt hệ HTCT cấp xã vấn đề quan trọng Trong đội ngũ cán BTĐU xã có vai trị đặc biệt quan trọng, định hoạt động HTCT cấp xã lĩnh vực đời sống xã hội.Vì thế, xây dựng đội ngũ BTĐU xã có chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu công đổi năm tới vấn đề cấp thiết Trong bối cảnh quốc tế nước có thuận lợi to lớn, đồng thời có nguy thách thức đan xen Để nâng cao lãnh đạo đảng lên ngang tầm với nhiệm vụ trị, chủ động nắm thời cơ, vượt qua thách thức nguy cơ, thực thắng lợi mục tiêu chiến lược đường lối đảng đề giai đoạn nay, công tác xây dựng đảng xác định nhiệm vụ then chốt, công tác cán đảng trở thành "khâu then chốt vấn đề then chốt" Thực tế cho thấy rằng, muốn củng cố phát huy vai trò quan trọng sở, vấn đề có ý nghĩa định phải có đội ngũ cán đủ số lượng đảm bảo chất lượng, đội ngũ BTĐU xã phận có tầm quan trọng đặc biệt Trong năm qua, cấp ủy đảng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái quan tâm xây dựng đội ngũ BTĐU xã, coi công tác trọng tâm công tác cán công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ trọng yếu chương trình cơng tác cấp ủy đảng Nhờ đó, xây dựng đội ngũ BTĐU xã huyện bước đầu đáp ứng yêu cầu công đổi địa bàn xã Cụ thể là, đa số cán có lĩnh trị, vững vàng trước khó khăn thử thách mới, thích ứng với chế thị trường, nỗ lực thực nhiệm vụ giao, góp phần hồn thành nhiệm vụ trị huyện Tuy nhiên, đội ngũ hạn chế, yếu kém, nhiều cán cịn hạn chế trình độ, lực lãnh đạo, có nơi cịn có biểu đoàn kết nội bộ, cán chủ chốt xã không giữ kỷ cương, phép nước dẫn đến vi phạm pháp luật Nhìn chung, đội ngũ BTĐU xã huyện bất cập với yêu cầu công đổi mới, đẩy mạnh CNH,HĐH địa bàn huyện, nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Huyện ủy cấp ủy đảng huyện nhận thức rõ vấn đề này, từ có nghị hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương (khóa IX), đổi nâng cao chất lượng HTCT sở, xã, phường, thị trấn, cấp ủy có chủ trương, giải pháp xây dựng đội ngũ BTĐU xã Các chủ trương giải pháp đó, tổ chức thực đem lại kết bước đầu Để góp phần xây dựng đội ngũ BTĐU xã huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu mới, chọn thực đề tài luận văn thạc sĩ: “Xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã đảng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn nay” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Cán công tác cán vấn đề nhiều nhà khoa học, nhiều quan khoa học nghiên cứu, cấp ủy tổng kết Kết nghiên cứu công bố sách, báo, tạp chí báo cáo hội thảo khoa học, luận án tiến sĩ, thạc sĩ Trong số cơng trình viết liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đáng ý là: “Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã vùng nông thôn đồng sông Cửu Long nay” Luận án tiến sĩ (2000) Phạm Công Khâm, (bảo vệ Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh) Luận án làm rõ thêm sở khoa học, nét đặc thù vị trí, vai trị cấp xã, đội ngũ cán chủ chốt cấp xã nói chung, đồng sơng cơng Cửu Long thời kỳ CNH,HĐH nói riêng Luận án bước đầu phân tích thực trạng đội ngũ cán cơng tác cán bộ, rõ mục tiêu, qua điểm giải pháp khả thi để xây dựng đội ngũ cán đủ sức thực thắng lợi nghiệp CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn Đề tài khoa học xã hội cấp Nhà nước giai đoạn 2001-2005 mã số KX.03.02:” Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu trình CNH,HĐH đất nước” GS.TS Vũ Văn Hiền làm chủ nhiệm Các tác giả tập trung nghiên cứu lý luận khảo sát thực tiễn để rút học kinh nghiệm, vấn đề có tính quy luật, tổng kết khái quát thành kết luận bước đầu, đưa giải pháp đồng có tính khả thi nhằm góp phần làm sáng tỏ việc xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ “Xây dựng đội ngũ cán sở xã, thị trấn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn đáp ứng u cầu thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” (2006) Đỗ Thị Tốn Luận văn nêu lên tầm quan trọng đội ngũ cán sở cơng tác cán bộ; phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán công tác cán sở xã, thị trấn huyện Na Rì, đồng thời đưa số giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán sở xã, thị trấn huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn Đề tài: “Công tác tư tưởng vấn đề đào tạo cán làm công tác tư tưởng”, TS Trần Thị Anh Đào, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008 Cuốn sách trình bày cách hệ thống vấn đề công tác tư tưởng khái niệm tư tưởng, công tác tư tưởng, tính khoa học tính cách mạng cơng tác tư tưởng, phân tích sâu sắc nội dung phương thức hoạt động công tác tư tưởng, nêu rõ số giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu công tác tư tưởng cán Trịnh Thăng Sử: “Xây dựng phong cách người Bí thư đảng ủy xã huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay”, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, 2008 Luận văn trình bày vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng phong cách người BTĐU xã huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn nay; thực trạng, nguyên nhân kinh nghiệm xây dựng phong cách người BTĐU xã huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Mục tiêu, phương hướng giải pháp xây dựng phong cách người BTĐU xã huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn “Chuẩn hóa chủ tịch ủy ban nhân dân xã tỉnh đồng sông Hồng nay”, luận án tiến sĩ (2010) Đinh Ngọc Giang, bảo vệ học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh Luận án trình bày xã chủ tịch ủy ban xã tỉnh đồng sông Hồng, quan niệm nội dung chuẩn hóa chủ tịch ủy ban nhân dân xã tỉnh đồng sông Hồng, thực trạng chủ tịch ủy ban nhân dân xã tỉnh đồng sông Hồng, thực trạng nguyên nhân chuẩn hóa chủ tịch ủy ban nhân dân xã tỉnh đồng sông Hồng, dự báo thuận lợi, khó khăn, thách thức mục tiêu, quan điểm, giải pháp chủ yếu thực mạnh mẽ việc chuẩn hóa chủ tịch ủy ban nhân dân xã tỉnh đồng sông Hồng Đề tài:“Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành thực thi nhiệm vụ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006-2010” (2011), Nguyễn Thị Tuệ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn làm chủ đề tài Đề tài tập trung đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực trạng quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006-2010 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ cấp xã Từ đưa phương hướng, mục tiêu số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành thực thi nhiệm vụ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Kạn Đề tài: “ Chất lượng bí thư đảng ủy xã huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội nay” luận văn thạc sĩ Nguyễn Danh Phú ( 2014), bảo vệ học viện báo chí tuyên truyền Luận văn làm rõ số vấn đề lý luận, tiêu chí đánh giá chất lượng bí thư đảng ủy xã, sở làm rõ thực trạng bí thư đảng ủy xã huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội Khẳng định kết đạt được, tồn tại, hạn chế vấn đề nảy sinh trình thực Từ đó, rút số giải pháp nhằm phát huy tốt chất lượng bí thư đảng ủy xã huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội nghiệp đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước Luận văn thạc sĩ “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Cà Mau nay” (2014) Châu Nam Trung Luận văn tập trung làm rõ số vấn đề lý luận xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh, đồng thời đưa đánh giá thực trạng Từ luận văn đưa phương hướng giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Cà Mau Luận văn thạc sĩ “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Phú Thọ” (2015) Nguyễn Thị Hậu Luận văn nghiên cứu sử lý luận, thực tiễn cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Phú Thọ; phân tích thực trạng đưa tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Phú Thọ Đề tài:” Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn nay” Luận văn thạc sĩ Nông Thị Hà (2015), bảo vệ học viện báo chí tuyên truyền Luận văn làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đề xuất quan điểm, Phụ lục Tình hình phân loại Đảng xã, thị trấn địa bàn huyện Trấn Yên năm 2015 STT Xã, thị trấn Thị trấn Cổ Tổng số Số chi chi bình xét Đạt Khơng đạt vững mạnh vững mạnh Đạt KhḠKhơng Bị kỷ luật đạt 14 14 0 Phúc Báo Đáp 13 13 0 Vân Hội 11 11 0 Hịa Cng 11 11 0 Kiên Thành 12 12 6 Y Can 12 12 0 Hồng Ca 13 13 0 Tân Đồng 11 11 Minh Tiến 10 10 11 11 0 10 Việt Hồng Nguồn: Ban tổ chức huyện Trấn Yên Phòng thống kê huyện Trấn n Phụ lục Tình hình bí thư đảng ủy xã, thị trấn huyện Trấn Yên năm 2015 Trình Độ Dân Các xã, STT Nam thị trấn Nữ tộc thiểu Ghi VH số Thị trấn Trình độ lý luận Chuyên môn Cao cấp X 00 00 10/12 ĐH 00 Trung cấp TC Cổ Phúc Báo Đáp X // // 12/12 TC // TC Vân Hội X // // 12/12 CĐ // TC Hòa X // // 12/12 TC // TC X // // 10/12 TC // TC Cuông Kiên Thành Y Can X // // 12/12 TC // TC Hồng Ca X // // 12/12 ĐH // TC Tân Đồng X // // 10/12 TC // Minh X // // 12/12 ĐH // TC X // // 10/12 TC // TC TC Tiến 10 Việt Hồng Nguồn: Ban tổ chức huyện Trấn Yên Phòng thống kê huyện Trấn n Phụ lục Tình hình phân loại bí thư đảng ủy xã, thị trấn huyện Trấn Yên năm 2015 STT Xã, thị trấn Thị trấn Cổ Tổng số Đạt loại I Số dự bình xét Đạt loại II Đạt Xuất sắc 1 // X Phúc Báo Đáp 1 x // Vân Hội 1 x // Hịa Cng 1 x // Kiên Thành 1 x // Y Can 1 x // Hồng Ca 1 // X Tân Đồng 1 x Minh Tiến 1 x // 10 Việt Hồng 1 x // Nguồn: Ban tổ chức huyện Trấn Yên Phòng thống kê huyện Trấn Yên // Không Bị kỷ đạt luật Phụ lục Mẫu phiếu điều tra xã hội học Tác giả luận văn trân trọng kính đề nghị đồng chí trả lời câu hỏi nêu sau đây, mục đích việc điều tra nhằm thu thập thông tin nghiên cứu khoa học phục vụ cho đề tài:” Xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã Đảng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nay” Xin đồng chí đọc kỹ trước lựa chọn phương án trả lời Mỗi câu hỏi kèm theo phương án trả lời khác nhau, phương án phù hợp với suy nghĩ đồng chí đánh dấu ( X ) vào ô bên cạnh Câu hỏi 1: Xin vui lịng đồng chí cho biết số thông tin sau: Ngày, tháng, năm sinh Giới tính: nam nữ Trình độ học vấn a Tiểu học b THCS c THPT Chuyên môn a Trung cấp b Cao đẳng c Đại học Chính trị a Sơ cấp b Trung cấp c Cao cấp Đồng chí vào Đảng năm? a Dưới năm b Từ năm đến 10 năm c Trên 10 năm Câu hỏi 2: Đồng chí đánh phẩm chất lực đội ngũ cấp ủy đảng đồng chí? Tốt Khá Bình Chưa tốt thường Mức độ nhiệt tình, trách nhiệm cơng việc, cơng tác đảng Đạo đức lối sống Năng lực lãnh đạo chi Trình độ trị hiểu biết vấn đề xã hội Câu hỏi 3: Phẩm chất người bí thư đảng ủy xã Có lĩnh trị vững vàng Ln tin tưởng đường lối lãnh đạo Đảng Có tinh thần đồn kết, thân Có ý thức trách nhiệm cơng việc, lời nói đơi với việc làm Hài hịa mối qua hệ, ứng xử cấp trên, cấp Sống hòa nhã, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp Lắng nghe ý kiến người khác Khiêm tốn, sống có nguyên tắc Trung thực, thẳng thắn, gương mẫu Khơng Bình biểu thường Khá Rất tốt Câu hỏi 4: Đồng chí đánh xây dựng đội ngũ đảng viên đảng đồng chí? Tốt Bình thường Chưa tốt Câu hỏi5: Theo đồng chí nguyên nhân ưu điểm xây dựng đội ngũ đảng viên đảng đồng chí gì? ( chọn nhiều phương án) Sự quan tâm cấp ủy đảng Chặt chẽ công tác phát triển đảng viên Sự nỗ lực, cố gắng đảng viên Ý kiên khác ( xin ghi rõ) Câu hỏi 6: Theo đồng chí nguyên nhân hạn chế xây dựng đội ngũ đảng viên đảng đồng chí gì? ( chọn nhiều phương án) Cấp ủy chưa quan tâm đến xây dựng đội ngũ đảng viên đơn vị Do chất lượng tiêu chuẩn đảng viên chưa phù hợp Do ảnh hưởng tiêu cực kinh tế thị trường Ý kiến khác ( xin ghi rõ) Câu hỏi 7: Phẩm chất cần có người bí thư đảng ủy xã ?( chọn nhiều phương án ) Trung thành với lý tưởng Đảng Tính trung thực Tinh thần dân chủ Lòng yêu nước 5.Lòng dũng cảm Lịng nhân 7.Tính khiêm tốn Ý kiến khác ( xin ghi rõ) Rât mong nhận giúp đồng chí Xin trân trọng cảm ơn Phụ lục Tổng hợp kết trưng cầu ý kiến đảng viên hoạt động đảng xã huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái Câu 1: Thông tin chung đảng viên trưng cầu ý kiến Gioi tính Số lượng Nam 148 Nữ 52 Tổng cộng 200 Trình độ phổ thơng Số lượng Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông 200 Tổng cộng 200 Trình độ chun mơn Số lượng Chưa qua đào tạo 111 Trung cấp 65 Cao đẳng Đại học 24 Tổng cộng 200 Trình độ trị Số lượng Chưa qua đào tạo 98 Sơ cấp 12 Trung cấp 79 Cao cấp 11 Tổng cộng 200 Thời gian vào Đảng Số lượng Dưới năm 89 Từ 5- 10 năm 76 Trên 10 năm 35 Tổng cộng 200 Câu hỏi 2: Đồng chí đánh phẩm chất lực đội ngũ cấp ủy đảng đồng chí? 2.1 Về mức độ nhiệt tình cơng tác, cơng tác đảng Mức độ đánh giá Số lượng Tốt 153 Khá 33 Bình thường 14 Chưa tốt Tổng cộng 200 2.2.Về đạo đức lối sống Mức độ đánh giá Số lượng Tốt 157 Khá 31 Bình thường 12 Chưa tốt Tổng cộng 200 2.3.Về lực lãnh đạo chi Mức độ đánh giá Số lượng Tốt 131 Khá 55 Bình thường 14 Chưa tốt Tổng cộng 200 2.4 Về trình độ văn hóa, trị chuyên môn Mức độ đánh giá Số lượng Tốt 53 Khá 132 Bình thường 15 Chưa tốt Tổng cộng 200 Câu hỏi 3: : Phẩm chất người bí thư đảng ủy xã 3.1 Có lĩnh trị vững vàng Mức độ đánh giá Số lượng Không biểu Bình thường 23 Khá 79 Rất tốt 98 Tổng cộng 200 3.2 Luôn tin tưởng đường lối lãnh đạo Đảng Mức độ đánh giá Số lượng Khơng biểu Bình thường 19 Khá 75 Rất tốt 106 Tổng cộng 200 3.3 Có ý thức trách nhiệm cơng việc, lời nói đơi với việc làm Mức độ đánh giá Số lượng Không biểu Bình thường 56 Khá 77 Rất tốt 62 Tổng cộng 200 3.4 Có tinh thần đồn kết, thân Mức độ đánh giá Số lượng Không biểu Bình thường 37 Khá 69 Rất tốt 87 Tổng cộng 200 3.5 Sống hòa nhã, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp Mức độ đánh giá Số lượng Không biểu 14 Bình thường 47 Khá 95 Rất tốt 44 Tổng cộng 200 3.6 Hài hòa mối quan hệ, ứng xử cấp trên, cấp Mức độ đánh giá Số lượng Khơng biểu 14 Bình thường 43 Khá 92 Rất tốt 51 Tổng cộng 200 3.7 Lắng nghe ý kiến người khác Mức độ đánh giá Số lượng Khơng biểu 23 Bình thường 57 Khá 78 Rất tốt 42 Tổng cộng 200 3.8 Trung thực, thẳng thắn, gương mẫu Mức độ đánh giá Số lượng Không biểu 12 Bình thường 43 Khá 97 Rất tốt 48 Tổng cộng 200 3.9 Khiêm tốn, sống có nguyên tắc Mức độ đánh giá Số lượng Không biểu 23 Bình thường 56 Khá 98 Rất tốt 23 Tổng cộng 200 Câu hỏi 4: Đồng chí đánh xây dựng đội ngũ đảng viên đảng đồng chí? Mức độ đánh giá Số lượng Tốt 151 Bình thường 49 Chưa tốt Tổng cộng 200 Câu hỏi5: Theo đồng chí nguyên nhân ưu điểm xây dựng đội ngũ đảng viên đảng đồng chí gì? ( chọn nhiều phương án) Nội dung Số lượng Sự quan tâm cấp ủy Đảng 156 Chặt chẽ công tác phát triển 92 đảng viên Sự nỗ lực, cố gắng đảng viên 180 Ý kiến khác Câu hỏi 6: Theo đồng chí nguyên nhân hạn chế xây dựng đội ngũ đảng viên đảng đồng chí gì? ( chọn nhiều phương án) Nội dung Số lượng Cấp ủy chưa quan tâm đến xây 89 dựng đội ngũ đảng viên đơn vị Do chất lượng tiểu chuẩn đảng viên 114 chưa phù hợp Do ảnh hưởng tiêu cực xã hội 159 chế thị trường Ý kiến khác Câu hỏi 7: Phẩm chất cần có người bí thư đảng ủy xã ?( chọn nhiều phương án ) Nội dung Số lượng Trung thành với lý tưởng Đảng 191 Tính trung thực 151 Tinh thần dân chủ 169 Lòng yêu nước 174 Lòng dũng cảm 145 Lịng nhân 164 Tính khiêm tốn 151 Ý kiến khác Nguồn: Tác giả điều tra xã hội học TÓM TẮT LUẬN VĂN Trong phạm vi luận văn thạc sĩ khoa học trị với đề tài: “ Xây dựng đội ngũ bí thư Đảng ủy xã Đảng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nay”, tác giả trình bày đầy đủ nội dung theo mục đích nhiệm vụ nghiên cứu cuuar đề tài với trình tự loogic hợp lý Luận văn đề cập nội dung chủ yếu sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận xây dựng đội ngũ bí thư Đảng ủy xã Trong chương này, tác giả trình bày số khái niệm: vai trò xã, Đảng xã, vai trị đặc điểm đội ngũ bí thư Đảng ủy xã, xây dựng đội ngũ bí thư Đảng ủy xã, xem xét nội dung góc độ theo tư tưởng C.Mac – Ph.Ăngghen, V.I.Lênin Hồ Chí Minh Khẳng định ý nghĩa lý luận thực tiễn việc nghiên cứu Chương 2: Xây dựng đội ngũ bí thư Đảng ủy xã huyện Trấn Yên - Thực trạng nguyên nhân kinh nghiệm Trong chương này, tác giả tập trung giải nội dung sau Đánh giá tổng quan yếu tố tác động đến xây dựng bí thư Đảng ủy xã huyện Trấn Yên, thành tựu hạn chế đến xây dựng đội ngũ bí thư Đảng ủy xã, đưa kinh nghiệm để nâng cao xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã huyện Trấn Yên Chương 3: Quan điểm,mục tiêu, phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ bí thư Đảng ủy xã huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đến năm 2020 Chương này, tác giả tập trung nêu quan điểm, mục tiêu, phương hướng giải pháp để làm tốt việc nâng cao xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ... XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Xà 11 1.1 Xã, đảng xã đội ngũ bí thư đảng ủy xã 11 1.2 Quan niệm nội dung xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã 30 Chương 2: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ... cao xây dựng đội ngũ BTĐU xã đảng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn * Đối tượng nghiên cứu: Xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã, đảng huyện Trấn Yên, tỉnh. .. Yên, tỉnh Yên Bái 36 2.2 Thực trạng xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 47 Chương 3: MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƯ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã của đảng bộ huyện trấn yên, tỉnh yên bái hiện nay , Xây dựng đội ngũ bí thư đảng ủy xã của đảng bộ huyện trấn yên, tỉnh yên bái hiện nay

Từ khóa liên quan