0

Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy hà trung, tỉnh thanh hóa quản lý hiện nay

127 2 0
  • Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy hà trung, tỉnh thanh hóa quản lý hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN HỒNG MINH TƢỞNG CƠNG TÁC QUY HOẠCH VÀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY HÀ TRUNG,TỈNH THANH HÓA QUẢN LÝ HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC HÀ NỘI, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUN TRUYỀN HỒNG MINH TƢỞNG CƠNG TÁC QUY HOẠCH VÀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA QUẢN LÝ HIỆN NAY Ngành : Xây dựng Đảng quyền Nhà nƣớc Mã số : 60 31 02 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƢỚC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS Trƣơng Ngọc Nam HÀ NỘI, 2016 ỜI CAM ĐOAN T tr ƣợ C t ƣ t t t dƣới ƣớng dẫn khoa học củ PGS, TS Trƣơ số ệu ƣợ vă u ủ r u tr uậ vă ƣợ ịu tr ố tr tru ất t ự , Luậ vă Ngọc Nam ết uậ ọ tr ủ uậ Nếu s t ệ N n t n c u năm 2016 v Hoàng Minh Tƣởng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANCT : An ninh trị BCH : Ban chấp hành BTV : B CNCS : Chủ ĩ ộng sản CNXH : Chủ ĩ ã ội CNH : Công nghiệp hóa HĐH : Hiệ HĐND : Hộ LCCB : Luân chuyển cán MTTQ : Mặt trận Tổ quốc NTM : Nông thôn UBKT : Ủy ban kiểm tra UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ QHCB : Quy hoạch cán TTANXH : T ƣờng vụ ại hóa ồng nhân dân ĩ Trật tự an toàn xã hội MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUẢN LÝ 1.1 Một số khái niệ ản 1.2 Công tác quy hoạch luân chuyển cán thuộc diệ B Huyện ủy quản lý - qu t ƣờng vụ ểm, nguyên tắc, quy trình 22 Chƣơng 2: CƠNG TÁC QUY HOẠCH VÀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA QUẢN LÝ HIỆN NAY – THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 37 2.1 Những yếu tố ả thuộc diệ B ƣở ến công tác quy hoạch luân chuyển cán T ƣờng vụ Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hố quản lý 37 2.2 Thực trạng cơng tác quy hoạch luân chuyển cán thuộc diện Ban T ƣờng vụ Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá quản lý .46 2.3 Nguyên nhân số kinh nghiệ ƣớ ầu 70 Chƣơng : PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY HÀ TRUNG, TỈNH THANH HOÁ QUẢN LÝ THỜI GIAN TỚI 78 3.1 Dự báo nhân tố t ộ v p ƣơ quy hoạch luân chuyển cán thuộc diệ B ƣớng thực công tác t ƣờng vụ Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá quản lý 78 3.2 Một số giải pháp chủ yếu 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 TÓM TẮT LUẬN VĂN 120 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu Cơ ấu ộ tuổi cán thuộc diệ B huyện ủy Hà Trung quản lý (2014) T ƣờng vụ Biểu 2 Cơ ấu tr ộ chuyên môn nghiệp vụ cán thuộc diệ B T ƣờng vụ Huyện ủy Hà Trung quản lý (2014) 44 45 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chủ tịch Hồ C í M , ƣời sáng lập, ã nói vai trị cán - ã việ ”, “Mu ấn mạ ạo rèn luyệ Đảng ta – : “C ộ gốc công v ệc thành công hay thất bạ ều cán tốt hay xấu” [39; tr ă trị, kinh tế giới, khu vực 269, 273] Nhữ tr ầ ƣớc có nhiều biế ĩ í ổi nhanh chóng ph c tạp phẩm chất, ă hỏi, yêu cầu bả ,t í trị củ ộ ũ ũ ộ ã ò ực chuyên môn nghiệp vụ ũ ƣ ộ cấp Vă quốc lần th X củ Đảng nhấn mạ ộ ặt nhữ ệ Đại hộ ại biểu toàn : “N ệm vụ quan trọng xây dựng , trƣớc hết cán ã ạo cấp chiế ƣợ v ƣời ầu tổ ch c cấp, ngành hệ thống trị” [27; tr 293] Trong hệ thống trị t Tru tƣơ có vị trí, vai trị quan trọ huyện ủy qu ý ộ ểm, chủ trƣơ trƣơ ó tr ị ũ ã ƣơ ế sở, cán cấp ều ng Cán thuộc diệ B ộ cấp trung gian chuyển tiếp, cụ thể hóa ạo cấp trên, thự ó qu ểm, chủ ị p ƣơ , sở Họ cán ầu tàu hoạt ộng thực tiễn ị p ƣơ V ệc vận dụng cách linh hoạt, uyển chuyển sáng tạo chủ trƣơ , ƣờng lối tầ thể củ T ƣờng vụ vĩ v ều kiện cụ ị p ƣơ , sở, tạo nên chuyển biến cụ thể thực tiễn hoàn toàn tùy thuộ v Tầm quan trọng củ củ Đảng cấp phả ă ực củ ộ ộ ũ ƣợ qu gồm nhiều khâu, t tuyển chọn, nhậ ũ ộ cấp tru t ộ ò ỏi công tác cán t ƣờng xuyên Công tác cán bao ét, ộ ến quy hoạ , tạo, bồ dƣỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm thực chế ộ, í s ối với cán Các khâu công tác cán u, t thể thống nhất, có quan hệ mật thiết, chặt chẽ vớ ềv thực tốt khâu tiề ộ ,t ú ẩy lẫn sở ể thực tốt khâu khác Trong khâu công tác cán bộ, khâu có vai trị, vị trí quan u, trọ ƣợ tu ệt ố ó ẹ ất u Xuất phát t vai trị, vị trí quan trọng cơng tác cán nói chung, ă cơng tác quy hoạch luân chuyển cán nói riêng, nhữ ƣờng lố t thực hiệ ƣơ , Bộ Chính trị, B ổi mớ Bí t ƣ ó qu , ến nay, Ban Chấp hành Trung ã ó ều nghị quyết, thị, quy ịnh, ịnh, kết luận công tác quy hoạch luân chuyển cán bộ, Tru Ban Chấp ƣơ ó VIII r N ƣ ị số 03-NQ/TW, ngày 18- 6-1997, “C ến lược cán b thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại óa đất nước”; Bộ Chính trị khóa IX Nghị số 11-NQ/TW, ngày 2501-2002, “Luân c u ển cán b lãn đạo, quản lý cấp”và Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004, “Côn t c qu oạch cán b lãn đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đạ Chấp hàn Tru ƣơ óa đất nước”; Ban Đảng khóa X Kết luận số 37-KL/TW, ngày 02-02- 2009, “T ếp tục đẩy mạnh chiến lược cán b thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đạ óa đất nước”; Ban Chấp Tru ƣơ Đảng khóa XI Nghị số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012, “M t số vấn đề cấp bách xây dựn Đảng na ” Bộ Chính trị khóa XI Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05-6-2012, “T ếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển cán b lãn đạo, quản lý đến năm 2020 v n ữn năm t ếp t eo” Quán triệt , ƣớng dẫn củ Tru luân chuyển cán ã ƣợc cấp ủy, tổ ch , ƣ tích cự t ƣớ t ầu Nhữ ƣớ ă v ƣơ , t qu ạch ảng qu t ã ạo, ền nếp v ạt ƣợc số kết qu , Đảng huyệ H Tru công tác quy hoạch luân chuyển cán thuộc diệ B ủy ý ạt ƣợc thành tựu quan trọ ã tr ển khai T ƣờng vụ huyện , ảm bảo chủ ộng nguồn cán có chất ƣợ , trị tr p ng tốt yêu cầu ã ịa bàn huyện Tuy nhiên, bối cảnh nay, công tác quy hoạch luân chuyển cán thuộc diệ B tă Đ ạo thực nhiệm vụ ƣờ ữa T ƣờng vụ huyện ủy quản lý cầ p ng yêu cầu tình hình v a u cầu có tính cấp bách, v Đảng, xây dự công tác xây dự ƣợc óý ộ ĩ ũ ế ƣợc lâu dài ộ củ Đảng huyện ề tài: “Công tác quy Xuất phát t lý nêu trên, tác giả lựa chọ hoạch luân chuyển cán thuộc diện Ba hường vụ huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa qu n lý nay” ể thực luậ vă tốt nghiệp thạ sĩ X dự Đảng Chính quyề ƣớc Học viện Báo chí Tuyên truyền Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài N ữ ă ầ , ó ều chung, cơng tác quy hoạ , u ọ , t ũ u t , tổ u ể í ọ ộ ấp uv ƣớ t ộ ó ềt u sử dụ ết ƣ: * Sách tham kh o, đề tài khoa học - PGS, TS Trần Xuân Sầm (1998): X c địn cấu, tiêu chuẩn cán b lãn đạo chủ chốt hệ thống trị đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Các tác giả p tí cấu, tiêu chuẩn cán ã thực trạ sở lý luận thực tiễn việ ạo chủ chốt hệ thống trị, ồng thờ nhữ ă ạo chủ chốt hệ thống trị, ấu việc thực tiêu chuẩ ộ giải pháp lớn xây dự ị ũ ối vớ ộ ề xuất p ƣơ ộ chủ chốt t e ũ ộ lãnh ƣớng ấu tiêu chuẩ ổi tới hệ thống trị - PGS,TS Trầ Đ H (2008): Đ n qu oạch, luân chuyển cán b lãn đạo, quản lý thời kỳ cơng nghiệp hóa, đạ Chính trị quốc gia, Hà Nội Cuố s quy hoạch, luân chuyển, cán ã ã qu t vấ óa đất nước, Nxb ề , ạo, quản lý thời k cơng nghiệp hóa, 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng tỉnh Thanh Hóa, Nghị số 04-NQ/TU ngày Ban Chấp 12 t ă 2012, “Tiếp tục xây dựn đ n ũ c n b v đổi mạnh mẽ công tác cán b đ p ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến v o năm 2020” Đảng tỉnh Thanh Hóa, Báo cáo Kết thực Nghị Ban Chấp 12 t 04-NQ/TU ă 2012, “Tiếp tục xây dựn đ i n ũ c n b v đổi mạnh mẽ công tác cán b đ p ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến v o năm 2020” Tru Ban Chấp ƣơ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VIII), Nghị số 03-NQ/TW ngày 18-6-1997, “Chiến lược cán b thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đạ Tru Ban Chấp ƣơ óa đất nước” Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa X), Kết luận số 37-KL/TW ngày 02-02-2009, “Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán b thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đạ Tru Ban Chấp ƣơ óa đất nước” Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) Nghị số 12-NQ/TW, ngày 16-01-2012, “M t số vấn đề cấp bách xây dựn Đảng nay” Ban Tổ ch c Tỉnh ủy Thanh Hóa, Kế hoạch số 08-KH/BTCTU ngày 19/8/2013 “Khảo s t đ n tìn ìn kết thực Nghị 04-NQ/TU” Ban Tổ ch Tru ƣơ , Hƣớng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 “Về công tác quy hoạch cán b lãn đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại óa đất nước” Ban T ƣờng vụ Huyện ủy Hà Trung, Kế hoạch số 32-KH/HU ngày 10 t ă 2012 “Triển khai công tác xây dựng kế hoạch học tập, qn triệt Nghị số 42-NQ/TW n Chính trị (khóa IX)” 30 t n 11 năm 2004 B 107 Ban T ƣờng vụ Huyện ủy H Tru , Hƣớng dẫn số 02-HD/HU ngày 5/6/2012 “Xây dựng quy hoạch cán b lãn đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 v địn 10 B ướng nhiệm kỳ 2020-2025” T ƣờng vụ Huyện ủ H Tru (2014), Hƣớng dẫn số 07-HD/HU ngày 7/3/2014 “Rà soát bổ sung quy hoạch cán b lãn đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020”, H Tru 11 Ban T ƣờng vụ Huyện ủy Hà Trung, Kế hoạch số 62-KH/HU “Khảo s t đ n Ban chấp 12 B tìn ìn kết thực Nghị 04-NQ/TU n Đảng b tỉnh” T ƣờng vụ Huyện ủ H Tru , Đề án số 01-ĐA/HU 17/7/2013 “Điều đ ng, luân chuyển cán b lãn đạo, quản lý” 13 B T ƣờng vụ Huyện ủ H Tru , Hƣớng dẫn số 07-HD/HU ngày 07/3/2014 “Rà soát, bổ sung quy hoạch cán b lãn đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015- 2020” 14 Ban T ƣờng vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Qu t ă ịnh số 02- QĐ/TU 18 2012 “Xây dựng quy hoạch cán b lãn đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 v địn ướng nhiệm kỳ 2020- 2025” 15 Bộ Chính trị khóa IX, Nghị số 11-NQ/TW, ngày 25-01-2002, “Luân chuyển cán b lãn đạo, quản lý cấp” 16 Bộ Chính trị khóa IX, Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004, “Công tác quy hoạch cán b lãn đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đạ óa đất nước” 17 Bộ Chính trị khóa XI, Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05-6-2012, “Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển cán b lãn đạo, quản lý đến năm 2020 v n ữn năm t ếp theo” 18 Tạ Huy Cần (2013), Luậ vă t sĩ X N dự Đảng Chính quyền ƣớ , “Năn lực lãn đạo cán b thu c diện t ường vụ Huyện ủy Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang quản lý tron viện Báo chí Tuyên truyền a đoạn nay”, Học 108 19 Nguyễ Vă C (2013), Luận án tiế sĩ Cộng sản Việt N u X dự Đảng “Luân chuyển cán b diện Ban T ường vụ Tỉnh ủy quản lý tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn nay”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 20 Trần Thị K Cú (2006), “Qu tạo khâu ịnh cơng tác cán bộ”, Tạp chí Xây dựn Đảng, số 21 Đỗ M Cƣơ (2009), Quy hoạch cán b lãn đạo, quản lý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cươn lĩn xâ dựn đất nước thời kỳ qu đ lên chủ n ĩa xã i, Nxb Sự thật, Hà Nội 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn k ện Đại h đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn k ện Đại h đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn k ện H i nghị lần thứ ba Ban chấp n Trun ươn k óa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn k ện Đại h đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn k ện Đại h đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn k ện H i nghị lần thứ sáu BCHTW khố X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn k ện Đại h đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Đ ều lệ Đảng c ng sản Việt Nam (Đại h đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị số 12-NQ/TW - Nghị Hội nghị lần th Ban Chấp Tru ƣơ vấn đề cấp bách xây dựn Đảng nay” Đả ( ó XI) “M t số 109 32 Trầ Lƣu Hả (2015), “Một số vấn ề công tác quy hoạch, luân chuyển cán - thành tựu, hạn chế v p ƣơ ƣớng, giải pháp khắc phụ ”, Tạp chí C ng sản đ ện tử (ngày 15/01/2015) 33 L Qu H (2004), “Đ ú , qu ạch tốt, luân chuyể ú mụ t u”, Tạp chí Xây dựn Đảng, số 12 34 Trầ Đ H (2008), Đ n qu oạch, luân chuyển cán b lãnh đạo, quản lý thời kỳ cơng nghiệp hóa, đạ óa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Bùi Huy Khiên (chủ biên), Nguyễn Thị V Hƣơ (2013), Quản lý cơng, Nxb Chính trị Hành chính, Hà Nội 36 Bù Đ c Lạ (2002), “Về luân chuyển cán bộ”, Tạp chí Xây dựn Đảng, (10) 37 Nhị L (2004), “C u qu vấ ề cán ã ạo, quản lý sau luân chuyể ”, Tạp chí C ng sản, (21) 38 Hồ Chí Minh (1980), Vấn đề cán b , Nxb Sự thật, Hà Nội 39 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Quốc hộ ƣớc Cộng hịa xã hội chủ ĩ V ệt Nam khóa XII, Luật cán b , công chức, ban hành ngày 13/11/2008, Hà Nội 44 Trần Xuân Sầm (1998), X c địn cấu, tiêu chuẩn cán b lãn đạo chủ chốt hệ thống trị đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Lâm Quang Thao (2013), Luậ vă t sĩ K ọc trị, “Chất lượng luân chuyển cán b diện Ban t ường vụ Thành ủy Hà N i quản lý tron a đoạn nay”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 46 Nguyễn Thị Thắng (2006), Luậ văn thạ sĩ K ọc trị, “Cơng tác quy hoạch cán b lãn đạo, quản lý cấp quận, huyện thu c diện Ban T ường vụ Thành ủy Hà N i quản lý tron Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh a đoạn nay”, 110 47 Nguyễ Vă Trƣờng (2007), Luậ vă t sĩ K học trị, “Luân chuyển cán b lãn đạo, quản lý thu c diện Ban T ường vụ Thành ủy Hải Phòng quản lý tron a đoạn nay”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 48 Bù Vă T ế (2003), “N ĩ luân chuyển cán bộ”, Tạp chí Xây dựn Đảng ển học (2009), Từ đ ển Tiếng Việt, N 49 Trung tâm T 50 Viện Ngôn ngữ học (2002), Từ đ ển Tiếng Việt, N 51 Nguyễn Duy Việt (2002), “Lu ộ Đ Nẵng Đ Nẵng u ển cán việc làm mang tính chủ ”, Tạp chí Xây dựn Đảng, (7) 52 Phạm Quang Vị cấp ủy tỉ ,t (2011), “Qu hoạch cán gắn với củng cố, kiện tồn ”, Tạp chí Xây dựn Đảng, số 53 Nguyễ N ƣ Ý, N u ễ Vă K ,P Xu T (1996), Đại từ đ ển Tiếng Việt thông dụng, Nxb Giáo dục, Hà Nội 54 Nguyễ N ƣ Ý (1999), Đại từ đ ển tiếng Việt, N Văn hóa thơng tin, Hà Nội 55 Trƣơ T ị Bạch Yế (2012), “P ”, Tạp chí Xây dựn Đảng vỡ rào cản cho luân chuyển thành 111 PHỤ LỤC 112 HUYỆN ỦY HÀ TRUNG BAN TỔ CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Trun t n năm 2015 BÁO CÁO Phân tích chất lƣợng Cán nguồn quy hoạch thuộc diện Ban Thƣờng vụ Huyện ủy quản lý A Khối xã I BAN CHẤP HÀNH Tổng số Chỉ tiêu Nguồ ƣơ Nguồn ệm Tổng Tỷ lệ Nữ 261 300 561 1,7 lần 42 104 146 26,0 Dân tộc 0,5 Dƣới 30 Độ tuổi 30-45 45-50 25 103 128 22,8 107 148 255 45,5 80 38 118 21,0 Trình độ Chun mơn Trên 50 49 11 60 10,7 TC CĐ ĐH 104 95 199 35,5 25 24 49 8,7 79 78 157 28,0 Trên ĐH 1 0,4 Lý luận TC CC CN 219 130 349 62,2 13 12 25 4,5 1 0,2 II BAN THƢỜNG VỤ Chỉ tiêu Nguồ ƣơ Nguồn Tổng Tỷ lệ ệm Tổng số Nữ 63 95 158 1,8 lần 25 30 19,0 Dân tộc 0 0,0 Dƣới 30 25 25 15,8 Độ tuổi Từ 45-50 Từ 30-45 22 21 40 17 62 38 39,2 24,1 Trên 50 20 13 33 20,9 Trình độ Chun mơn Trên TC CĐ ĐH ĐH 27 13 24 52 22 79 22 46 50,0 13,9 29,1 0,0 Lý luận TC CC CN 58 74 132 83,5 5,1 1 0,6 113 III CÁN BỘ CHỦ CHỐT (NHIỆM KỲ 2015 – 2020) Độ tuổi Tổng số Nữ Dân tộc Bí t ƣ Tỷ lệ 58 2,32 6,9 P ó í t ƣ Tỷ lệ Chủ tịch HĐND Tỷ lệ Chủ tịch UBND Tỷ lệ Phó chủ tịch HĐND Tỷ lệ Phó chủ tịch UBND Tỷ lệ 71 2,84 58 2,32 68 62 2,48 78 3,12 25 35,2 8,6 13 21,0 10,3 Chỉ tiêu 0,0 Dƣới 30 1,7 Từ 30-45 17 29,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 28,2 3,4 10 16,1 10 12,8 24 33,8 16 27,6 28 41 20 32,3 33 42,3 Từ 45-50 Trên 50 24 41,4 16 27,6 Trình độ Chun mơn Lý luận Trên TC CĐ ĐH TC CC CN ĐH 26 22 54 44,8 15,5 37,9 0,0 93,1 3,4 0,0 18 25,4 25 43,1 24 35 22 35,5 26 33,3 12,6 15 25,9 12 18 10 16,1 11,5 32 45,1 24 41,4 38 56 27 43,5 42 53,8 12 16,9 15,5 6,5 11 14,1 24 33,8 25 43,1 21 31 22 35,5 23 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 84,5 54 93,1 64 94 57 91,9 67 85,9 1,4 5,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114 B Khối ngành I BAN CHẤP HÀNH Độ tuổi Chỉ tiêu Nguồ ƣơ ệm Tổng số Nữ Dân tộc Dƣới Từ 30 30-45 Trình độ Chun mơn Từ Trên 45-50 50 TC CĐ ĐH Lý luận Trên ĐH TC CC CN 68 17 24 25 15 52 12 34 19 100 31 37 53 10 74 37 Tổng 168 48 41 77 35 15 10 126 21 71 25 Tỷ lệ 1,6 lần 28,6 0,0 24,4 45,8 20,9 8,9 6,0 3,6 75,0 12,5 42,3 ## 1,2 Nguồn II BAN THƢỜNG VỤ Độ tuổi Chỉ tiêu Nguồ ƣơ ệm Tổng số Nữ Dân tộc Dƣới Từ 30 30-45 Trình độ Chun mơn Từ Trên 45-50 50 TC CĐ ĐH Lý luận Trên ĐH TC CC CN 0 2 0 2 18 0 13 8 Tổng 22 10 0 15 11 Tỷ lệ 1,8 lần 27,3 0,0 18,2 45,5 36,4 0,0 0,0 0,0 68,2 31,8 40,9 ## 0,0 Nguồn 115 III CÁN BỘ CHỦ CHỐT (NHIỆM KỲ 2015 – 2020) Độ tuổi Chỉ tiêu Bí t ƣ Tổng số Nữ Dân tộc Dƣới Từ 35 35-45 Trình độ Chun mơn Từ Trên 45-50 50 TC CĐ ĐH Lý luận Trên ĐH TC CC CN 64 16 20 27 13 49 10 27 13 2,2 lần 25,0 0,0 6,3 31,3 42,2 20,2 7,8 3,1 76,6 15,6 42,2 ## 0,0 P ó í t ƣ 63 19 26 20 11 47 28 Tỷ lệ 2,2 30,2 0,0 9,5 42,3 31,7 17,5 9,5 0,0 74,6 14,3 44,4 7,9 0,0 19 16 11 Tỷ lệ 2,4 31,6 0,0 15,8 36,8 47,4 0,0 5,3 0,0 84,2 10,5 15,8 ## 5,3 Phó ban 44 14 22 12 39 18 12 Tỷ lệ 3,7 31,8 0,0 15,9 50,0 27,3 6,8 2,3 0,0 88,6 9,1 40,9 ## 2,3 Trƣởng phòng 39 13 13 0 34 16 16 Tỷ lệ 2,8 5,1 0,0 12,8 33,3 33,3 20,5 0,0 0,0 87,2 12,8 41,0 ## 0,0 Phó phịng 46 13 26 0 39 24 Tỷ lệ 3,3 15,2 0,0 28,3 56,5 15,2 0,0 0,0 0,0 84,8 15,2 52,2 4,3 0,0 Tỷ lệ Chánh VPHU, Giám ốc TTBDCT, Trƣởng t ể 116 HUYỆN ỦY HÀ TRUNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BAN TỔ CHỨC Trun n ……t n năm 2015 BÁO CÁO Phân tích chất lƣợng Cán thuộc diện Ban Thƣờng vụ Huyện ủy quản lý năm 2014 Độ tuổi Tổng số 245 % Nam Nữ Trình độ Dƣới Từ Từ Trên Giáo dục 35 35-45 46-50 50 phổ thông Chuyên môn TH TH Thạc CS PT sỹ Lý luận trị ĐH CĐ TC CC, CN TC 33 212 24 67 91 63 245 142 15 83 57 185 13,5 86,5 9,8 27,4 37,1 25,7 100 58 6,1 33,9 23,3 75,5 117 HUYỆN ỦY HÀ TRUNG BAN TỔ CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Trun n ……t n năm 2015 BÁO CÁO Luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2010 – 2015 TT Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Huyện xuống sở Cơ sở lên Huyện Xã sang xã Huyện ủy sang quyền Chính quyền sang Huyện ủy 2 118 HUYỆN ỦY HÀ TRUNG BAN TỔ CHỨC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Trun t n năm 2015 BÁO CÁO Phân tích chất lƣợng Quy hoạch cán lãnh đạo quản lý cấp Huyện - Quy hoạch A1 năm 2012 + Ban chấp hành Tổng số Nữ Chỉ tiêu Nguồ ƣơ Nguồn ệm Tổng Tỷ lệ + Ban thƣờng vụ 22 46 68 1,58 lần Tổng số 11 13 19,1 Nữ 0 0,0 Tổng Tỷ lệ ệm 19 22 2,0 lần 4 18,2 Dƣới 35 11 16,2 Dân tộc Chỉ tiêu Nguồ ƣơ Nguồn Độ tuổi Dân tộc 0 0,0 Dƣới 35 1 4,5 Từ 3550 25 33 48,5 Trên 50 12 12 24 35,3 Độ tuổi Trên 50 Từ 35-50 11 12 54,5 40,9 Trình độ Chuyên môn Lý luận CN TC CĐ ĐH Trên TC CC ĐH 17 15 40 29 11 57 35 26 8,8 1,5 83,8 5,9 51,5 38,2 Tuổi BQ 46.2 45.7 Trình độ Chun mơn Lý luận TC CĐ ĐH Trên TC CC ĐH 0 0 18 12 0 20 15 0 90,9 9,1 27,3 68,2 CN 1 4,5 119 - Quy hoạch A2 năm 2014 + Ban Chấp hành Tổng Số Nguồn số lần nguồn Nguồn A1 sau rà Mới sốt cịn lại Nữ Dân tộc thiểu số SL % 68 1,58 37 31 18 Độ tuổi Dƣới 35 26,5 10 14,7 Trình độ LL trị Cử Trung nhân, cấp cao cấp Từ 50 đến 55 Tiến sĩ, thạc sĩ Đại học SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 34 11 55 53 Từ 35 đến dƣới 45 SL % SL % Trình độ chun mơn 50 Từ 45 đến dƣới 50 13 19,1 16,2 10,3 Cao đẳng, trung cấp 80,9 8,8 15 22,1 77,9 + Ban Thƣờng vụ Độ tuổi Nguồn Tổng số nguồn 25 Số lần 2,27 Nguồn A1 sau rà sốt cịn lại 16 Dân tộc thiểu số Nữ Mới SL % 16 Trình độ chuyên môn Dƣới 35 Từ 35 Từ 45 Từ 50 Tiến Đại Cao đến đến đến 55 sĩ, học đẳng, dƣới dƣới thạc sĩ trung 45 50 cấp SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 11 44 16 36 22 88 Trình độ LL trị Cử Trung nhân, cấp cao cấp SL % SL % 12 13 52 48 120 TÓM TẮT LUẬN VĂN Luậ vă “Cô hườ t c quy hoạch uâ chuyể c vụ huyệ ủy Hà ru u ữ vấ lý, tr T ƣờ sở ó ề uất ƣờ t t í T ƣờ T ƣờ v ữ C ƣơ qu u ể ũ ỉ ữ ếu tố ả ể tự , tế- ã ộ T ƣờ vụ Hu ệ ủ H Tru T ƣờ vụ u ệ ủ H Tru trạ qu H Tru u ệ t qu ủ H Tru công tác t tr ƣớ dự u ý, ă tí t qu ộ, ộ ộ t uộ d ệ ộ t uộ d ệ B ệ ữ qu ữ ạ u ầu ủ t u u ể ế t qu vụ Hu ệ ủ H Tru u ệ , ặ ộ ể ý Hu ệ ủ v B ũ ộ t uộ d ệ Ban tí , T ƣờ t ự vụ Hu ệ ủ guyên nhân ủ t ự trạ rút ầu tố t u ể t 2020 C uậ vă / ả ý ể tí ƣợ tr ể ệ ộ t uộ d ệ B ữ ế p tă ệ ý Trên sở p u ể ã ạt ƣợ v ƣơ ý, uậ vă p ột số C ƣơ , ặ ằ 2020 ố qu ƣở T ƣờ Hó rõ ỉr u ể ảt u ể t ộ t uộ d ệ B : ặ T ă ý, qu vụ Hu ệ ủ tí , tỉ : ý, u ý, ể t ƣờ 2p uậ vă ay” nghiên u u tr , uậ vă vụ Hu ệ ủ ộ C ƣơ ộ t uộ d ệ B u ủ vụ Hu ệ ủ u ể ế u ềt vụ Hu ệ ủ lu t u tr ể T ƣờ qu ả p p p ù ợp, ó tí ƣơ , t ết C ƣơ t uộ d ệ B ýhệ vụ Hu ệ ủ H Tru ữ ụ ụ B t ủ Hu ệ ủ H Tru Để thành , tỉ h h Hóa qu ề ý uậ v t ự t ễ ộ t uộ d ệ B thuộc d ệ Ban ộ v p ƣơ ƣớ ộ t uộ d ệ B t ƣờ ề uất ả p p ụt ể ả p p ƣớ ắ p ụ ữ ằ t ự vụ Hu ệ tă tớ v ệ p t u tồ tạ , ệ ế ã ƣợ ƣờ ữ ỉr ... ệm công cụ phục vụ cho ệm cán bộ, cán thuộc diện BTV huyện ủy quản lý, quy hoạch cán thuộc diện BTV huyện ủy quản lý, luân chuyển cán thuộc diện BTV huyện ủy quản lý, làm rõ mối quan hệ quy hoạch. .. ả thuộc diệ B ƣở ến công tác quy hoạch luân chuyển cán T ƣờng vụ Huyện ủy Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá quản lý 37 2.2 Thực trạng công tác quy hoạch luân chuyển cán thuộc diện Ban T ƣờng vụ Huyện ủy. .. quy hoạch luân chuyển cán thuộc diện BTV huyện ủy huyện Hà Trung ý tr ƣơ t ếp theo luậ vă 37 Chƣơng CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY HÀ TRUNG, TỈNH THANH
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy hà trung, tỉnh thanh hóa quản lý hiện nay , Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy hà trung, tỉnh thanh hóa quản lý hiện nay