Lý Luận vừa là Một Môn Khoa Học và Môn Nghệ Thuật

4 1.2K 1
 Lý Luận vừa là Một Môn Khoa Học và Môn Nghệ Thuật

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Có phải lý luận học là một môn khoa học (như thiên văn học hay di truyền học), hoặc là một môn nghệ thuật thực hành (như thể dục hay nấu ăn) không? Có phải mục tiêu của nó là mô tả sự tự nhiên

123doc.vn

Ngày đăng: 08/08/2012, 22:30

Hình ảnh liên quan

hình mà sự huỷ diệt có thể xảy ra nhưng nó không thể đơn giản là đặc điểm nổi  bật  để  cố  tình  lập  luận  sai  trái -  Lý Luận vừa là Một Môn Khoa Học và Môn Nghệ Thuật

hình m.

à sự huỷ diệt có thể xảy ra nhưng nó không thể đơn giản là đặc điểm nổi bật để cố tình lập luận sai trái Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan