0

Lý Luận vừa là Một Môn Khoa Học và Môn Nghệ Thuật

4 1,163 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2012, 22:30

Có phải lý luận học là một môn khoa học (như thiên văn học hay di truyền học), hoặc là một môn nghệ thuật thực hành (như thể dục hay nấu ăn) không? Có phải mục tiêu của nó là mô tả sự tự nhiên 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý Luận vừa là Một Môn Khoa Học và Môn Nghệ Thuật,

Hình ảnh liên quan

hình mà sự huỷ diệt có thể xảy ra nhưng nó không thể đơn giản là đặc điểm nổi  bật  để  cố  tình  lập  luận  sai  trái -  Lý Luận vừa là Một Môn Khoa Học và Môn Nghệ Thuật

hình m.

à sự huỷ diệt có thể xảy ra nhưng nó không thể đơn giản là đặc điểm nổi bật để cố tình lập luận sai trái Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan