0

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và đáp án có giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp

26 15,036 121

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2014, 21:51

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và đáp án có giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính doanh nghiệp•Gv hướng dẫn: Th.s Bùi Thị Thu Loan•Danh sách nhóm: - Nguyễn Thị Xuyên – Lê Thị NgaCâu 1. Dòng tiền ròng là dòng tiền thực dành cho cổ đông – Sai Dòng tiền tự do (FCF) mới thực sự dành cho cổ đông.FCF = Dòng tiền ròng hoạt động – Tổng đầu tư vào tài sản hoạt động = Thu nhập ròng + Khấu hao –(Đầu tư ròng Tài sản hoạt động + Khấu hao) = NOPAT – Đầu tư ròng Tài sản hoạt độngsaiCâu 2. Do sự khác biệt về chế độ kế toán nên báo cáo tài chính của các công ty nước ngoài khác biệt với báo cáo tài chính Việt NamVì báo cáo tài chính của Việt Nam được ban hành dựa trên tiêu chuẩn của quốc tế. Vì vậy nó sẽ giống với báo cáo của quốc tế, chỉ khác ở hình thức, tên gọi của một số chỉ tiêu trong báo cáo Báo cáo thu nhập cty Allied (đv:trđ)BC KQKD cty TNHH An Lôc (đv:trđ)Doanh thu thuần 3.000Cp hoạt động chưa kể khấu hao 2.616,2Thu nhập trước lãi vay khấu hao 383,8Khấu hao 100Thu nhập trước thuế lãi vay 283,8Trừ lãi vay 88Thu nhập trước thuế 195,8Thuế 78,3Lãi ròng 117,5Cổ tức cho cổ phần thường 57,5Lợi nhuận giữ lại tăng thêm 60Số kiệu trên mỗi cổ phần -Giá CP thường 23- EPS 2,35- Cổ tức trên mỗi cổ phần 1,15- Giá trị số sách cổ phần 18,8- Dòng tiền trên mỗi cổ phần 4,35Doanh thu31.054,3khoản giảm doanh thu-Doanh thu thuần31.054,3GVHB27.909,3Lợi nhuận gộp3.145,0DT tài chính718.38Chi phí tài chính465,5Chi phí QLKD1.946,2Lợi nhuận thuần1.451,68Thu nhập khác32,6Chi phí khác1.430,1Lợi nhuận khác(1.397,5)LNTT54,18Chi phí thuế TNDN9,35Lợi nhuận sau thuế44,83Sai Câu 3. Thay đổi phương pháp khấu hao sẽ dẫn đến thay đổi số liệu kế toán duy nhất ở báo cáo kết quả kinh doanh. Thay đổi phương pháp khấu hao không những làm thay đổi số liệu trên báo cáo KQKD mà còn làm thay đổi số liệu trên Bảng CĐKT, bảng BCKQKD và báo cáo LCTT.VD: Sự thay đổi phương pháp khấu hao tại cty A trên Bảng CĐKT năm 2012Khấu hao theo phương pháp đường thẳng (đv: trđ)Chỉ tiêu Năm 2012Tổng TSCĐ2.005,5261. Nguyên giá2.504,92. Giá trị hao mòn lũy kế499,374Khấu hao nhanh (đv:tr)Chỉ tiêu Năm 2012Tổng TSCĐ1.954,0951. Nguyên giá2.504,92. Giá trị hao mòn lũy kế550,805 Đúng Câu 4. Trong điều kiện lạm phát doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp FIFO( Nhập trước xuất trước) sẽ lợi nhuận báo cáo cao hơn so với phương pháp LIFO( Nhập sau xuất trước).Lợi nhuận gộp(hđkd) = DT – GVHBTrong điều kiện lạm phát, giá cả hàng hóa tăng-FIFO: GVHB giảm => LNG tăng-LIFO: GVHB tăng => LNG giảmGiải- Vd: Trong tháng 2 cty A số liệu sau(đv:1.000đ)-Tồn đầu kỳ: 200sp – gía mua: 500/sp-Trong kỳ: + 3/2: nhập 300sp với giá 530/sp+ 10/2: nhập 500sp với giá 580/sp+ 20/2: xuất 800sp với giá bán 1.000/spY/c: so sánh LNG giữa 2 phương pháp FIFO LIFO?GVHB: + FIFO: 200*500+300*530+300*580 = 433.000 + LIFO: 500*580+300*530 = 449.000⇒LNG: + FIFO: 800*1.000 – 433.000 = 367.000 + LIFO: 800*1.000 – 449.000 = 351.000⇒LNG(FIFO) > LNG(LIFO)Phân tích Dự đoánĐánh giáSai Câu 5. Phân tích tài chính bao gồm 2 chức năng là chức năng đánh giá chức năng điều chỉnhA. TSNH 315.4041. Tiền tương đương tiền 9.2182. Các khoản phải thu 11.6343. Hàng tồn kho 186.6294. TSNH khác 3.323B. TSDH 392.2111.TSCĐ 392.211Nguyên giá 503.481Khấu hao (77.971)2. đầu tư tài chính dài hạn 253. TSDH khác 179TỔNG 707.615Tính thanh khoản giảm dầnCâu 6. Bảng CĐKT là báo cáo tài chính mà theo đó các khoản mục tài sản được sắp xếp theo thứ tự tính thanh khoản giảm dần - Đúng[...]... tiêu doanh thu Sai: Vì trong điều kiện không số liệu cụ thể thì ta không thể dùng phương pháp số chênh lệch Câu 16: Sưu tầm tính toán phân tích số liệu là công việc đầu tiên trong quá trình lập kế hoạch phân tích TCDN - Sai Tổ chức phân tích TCDN gồm 3 khâu Lập kế hoạch phân tích • Xác định mục tiêu • Xây dựng chương trình phân tích Tiến hành phân tích • Sưu tầm, xử lý số liệu • Tính toán các... toán các chỉ tiêu phân tích • Xác định nguyên nhân, dự đoán, tổng hợp kết quả, đưa ra nhận xét Giai đoạn kết thúc • Viết báo cáo tài chính • Hoàn chỉnh hồ sơ phân tích Câu 17: Muốn xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu lợi nhuận, nhà phân tích tài chính có thể sử dụng kết hợp phương pháp thay thế liên hoàn phương pháp số chênh lệch - Đúng Trong quá trình phân tích ta thể kết hợp... ròng gia tăng nếu lợi nhuận ròng phản ánh trên báo cáo kết quả kinh doanh lớn Sai: Vì doanh thu để tính lợi nhuận kế toán bao gồm doanh thu tiền mặt doanh thu bán chịu dẫn tới doanh nghiệp thể lợi nhuận cao nhưng không tiền mặt Làm cho dòng tiền ròng trên báo cáo LCTT thể không lớn Ví dụ: Báo cáo KQKD, CĐKT của MicroDrive Báo cáo KQKD Chỉ tiêu Doanh thu thuần Đơn vị: triệu USD Năm N... nhanh để báo cáo thuế phương pháp khấu hao đều cho mục đích báo cáo cổ đông Sai: Khi công ty thực hiện điều đó, là vi phạm nguyên tắc nhất quán trong quá trình hạch toán kế toán: “Các chính sách phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán” Câu 13: Hai công ty hoạt động tương tự nhau về sản phẩm sản xuất, quy mô vốn sẽ báo cáo thu nhập... nhuận cao hơn Đúng Mức nợ ít hơn Chi phí lãi vay ít hơn Lợi nhuận cao hơn Doanh thu thuần 3.500 Giá vốn hàng bán 2.000 Lợi nhuận gộp 1.500 Chi phí bán hàng 220 Chi phí quản lý DN 180 Doanh thu tài chính 150 Chi phí tài chính - Lãi vay 100 50 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 1.150 Thu nhập khác Doanh thu thuần 3.500 Giá vốn hàng bán 2.000 Lợi nhuận gộp 1.500 Chi phí bán hàng 220 Chi phí quản lý DN 180 Doanh thu... động của nợ vay tài sản tài chính, nhằm trừ tác động của đòn bảy tài chính NOPAT= EBIT(1-T) Câu 10 Muốn so sánh tình hình hoạt động giữa các công ty, thông thường chúng ta nên chú ý đến chỉ tiêu lợi nhuận ròng sau thuế - Sai Đánh giá hoạt động công ty cần chú ý đến các chỉ tiêu Khả năng thanh toán Hiệu quả hoạt động Khả năng sinh lời Câu 11: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chắc chắn phản ánh dòng tiền... 220 Chi phí quản lý 180 Doanh thu tài chính 60 30 Chi phí bán hàng 200 Chi phí quản lý 150 Doanh thu tài chính 100 Chi phí tài chính Chi phí tài chính 80 Lợi nhuận thuần từ HĐKD 870 Lợi nhuận thuần từ HĐKD Thu nhập khác Chi phí khác 1.110 Thu nhập khác 30 50 Chi phí khác 20 60 Lợi nhuận khác 10 Lợi nhuận khác (10) Tổng lợi nhuận trước thuế 860 Tổng lợi nhuận trước thuế 1.120 Câu 14: Thay đổi phương... kho thể cải thiện chỉ tiêu khả năng thanh toán - Đúng Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Hàng tồn kho thuộc tài sản ngắn hạn Khi lạm phát, theo phương pháp LIFO- hàng nhập trước xuất trước- hàng nhập sau sẽ nhập với giá cao – trị giá hàng tồn kho cao – làm tăng TSNH – hệ số thanh toán nợ ngắn hạn tăng theo Câu 15: Các nhà phân tích trong trường hợp không xác định được chính. .. Doanh thu Cty B (đv:trđ) tài chính 150 Chi phí tài chính - Lãi vay 200 150 Thu nhập thuần từ HĐKD 1.050 30 Thu nhập khác 30 Chi phí khác 20 Chi phí khác 20 Lợi nhuận khác 10 Lợi nhuận khác 10 Tổng LNTT 1.160 Tổng LNTT 1.060 Cty A (đv:trđ) Câu 9 Chỉ tiêu lợi nhuận ròng sau thuế (NOPAT) là chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận của công ty sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính Đúng NOPAT là lợi nhuận... đối giống nhau Sai Dù 2 công ty giống nhau về sản phẩm sản xuất, quy mô vốn, nhưng doanh thu chi phí của 2 công ty sẽ khác nhau dẫn tới báo cáo thu nhập sẽ khác nhau Công ty A Công ty B Công ty A , đơn vị : triệu đồng Công ty B đơn vị: triệu đồng Doanh thu thuần 3.000 Doanh thu thuần 3.500 Giá vốn hàng bán 1.800 Giá vốn hàng bán 2.000 Lợi nhuận gộp 1.200 Lợi nhuận gộp 1.500 Chi phí bán hàng 220
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và đáp án có giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp, Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và đáp án có giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp,

Từ khóa liên quan