0

SÁCH BÀI GIẢNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TẬP 1

481 4,429 11

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2014, 12:11

SÁCH BÀI GIẢNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TẬP 1 . x0 y0 w0 h0" alt=""
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁCH BÀI GIẢNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TẬP 1, SÁCH BÀI GIẢNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TẬP 1, , Chương 1: SƠ LỰƠC LỊCH SỬ NỀN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ CHỦ TRƯƠNG KẾT HỢP CHẶT CHẼ Y HỌC HIỆN ĐẠI VỚI Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA DÂN TỘC, XÂY DỰNG NỀN Y HỌC VN CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ, I. Sơ lược lịch sử học cổ truyền, III. Những biện pháp để thực hiện việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền của dân tộc xây dựng nền y học VN, Chương II: TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC, I. Học thuyết âm dương, II.Học thuyết ngũ hành, III. Học thuyết thiên nhân hợp nhất, HỌC THUYẾT TẠNG PHỦ, SƠ LƯỢC VỀ HỌC THUYẾT KINH LẠC, Chương IV: NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH, I.Nguyên nhân bên ngoài (Lục dâm, lục tà), I. Bốn phương pháp khám bệnh, II. Tâm cương lĩnh để chẩn đoán, III. Các hội chứng bệnh, Chương VI: NHỮNG NGUYÊN TẮC CHỮA BỆNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH BẰNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN, II.Tám phương pháp dùng thuốc uống trong (Bát pháp), III. Các phương pháp dùng thuốc bên ngoài, Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUỐC, Chương IV: THUỐC LỢI THUỶ THẨM THẤP, Chương VII: THUỐC BÌNH CAN TỨC PHONG, Chương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC BÀI THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN, Chương II: CÁC BÀI THUỐC GIẢI BIỂU, Chương III: CÁC BÀI THUỐC THANH NHIỆT, Chương IV: CÁC BÀI THUỐC HOÀ GIẢI, Chương V: CÁC BÀI THUỐC TRỪ HÀN, Chương VI: CÁC BÀI THUỐC TRỪ PHONG, Chương VII: CÁC BÀI THUỐC HOÀ THẤP LỢI TIỂU, Chương VIII: CÁC BÀI THUỐC TRỪ ĐẦM, Chương IX: CÁC BÀI THUỐC TIÊU ĐẠO, Chương X: CÁC BÀI THUỐC AN THẦN, Chương XI: CÁC BÀI THUỐC KHAI KHIẾU, Chương XII: CÁC BÀI THUỐC CỔ SÁP, Chương XIII: CÁC BÀI THUỐC TẢ HẠ, Chương XIV: CÁC BÀI THUỐC HÀNH KHÍ VÀ GIẢNG KHÍ, Chương XV: CÁC BÀI THUỐC LÝ HUYẾT, Chương XVI: CÁC BÀI THUỐC BỔ, Chương XVIII: CÁC BÀI THUỐC CHỮA MỤN NHỌT, VIÊM TẤY, Chương XIX: CÁCH KÊ ĐƠN THUỐC, THUỐC NAM CHÂM CỨU PHỤC VỤ Y TẾ CỘNG ĐỒNG, MỘT SỐ VỊ THUỐC THEO CÔNG DỤNG DÂN GIAN, BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỨC ĂN UỐNG NÊN DÙNG HAY NÊN KIÊNG ĐỐI VỚI MỖI BỆNH NHÂN

Mục lục

Xem thêm