0

Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thành ngân

68 0 0
  • Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thành ngân

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:38

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN ́ ́H uê - h tê KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH NGÂN Giáo viên hướng dẫn: Tr Sinh viên thực hiện: Trần Thị Hồng Nhung ThS Trần Hồng Hiếu Lớp: K49C KH - ĐT Niên Khóa: 2015 - 2019 Huế, tháng 12 năm 2018 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Hồng Hiếu  ́ Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h tê ́H Trải qua khoảng thời gian thực tập Công ty TNHH Thành Ngân hoàn thành khóa luận “Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thành Ngân” Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trước hết xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Qúy Thầy Cô khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế hết lòng giảng dạy, trang bị kiến thức cho trình học tập trường Đặc biệt xin gửi đến Th.S Trần Hồng Hiếu, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình làm khóa luận lời cảm ơn sâu sắc Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Ngân tạo điều kiện thuận lợi để làm quen với thực tiễn nghiên cứu Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn anh chị làm việc Công ty nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho thực tập, điều tra, thu thập số liệu, tài liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài khóa luận Mặc dù có cố gắng học hỏi nghiên cứu, nhiên kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót Kính mong Quý thầy cô toàn thể bạn bè góp ý để đề tài hoàn thiện Huế, tháng 12 năm 2018 Sinh viên thực Trần Thị Hồng Nhung SVTH: Trần Thị Hồng Nhung ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Hồng Hiếu LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết ́ uê phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu ́H khoa học tê Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2018 Trần Thị Hồng Nhung Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h Sinh viên thực SVTH: Trần Thị Hồng Nhung iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Hồng Hiếu MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN iii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii ́ uê DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix ́H TÓM TẮT NGHIÊN CỨU x PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ tê Tính cấp thiết đề tài h Mục tiêu nghiên cứu in Phương pháp nghiên cứu ̣c K Phạm vi đối tượng nghiên cứu Kết cấu khóa luận ho PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH .5 ại 1.1 Cơ sở lí luận Đ 1.1.1 Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh g 1.1.1.1 Khái niệm ươ ̀n 1.1.1.2 Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.1.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh .8 Tr 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.3 Các tiêu đánh giá kết quả, hiệu sản xuất kinh doanh .11 1.1.3.1 Nhóm tiêu đánh giá kết kinh doanh 11 1.1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh .12 1.2 Cơ sở thực tiễn 16 1.2.1 Tình hình nước công ty thi công xây lắp điện .16 1.2.2 Tình hình cơng ty xây lắp điện tỉnh Thừa Thiên Huế 17 SVTH: Trần Thị Hồng Nhung iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Hồng Hiếu CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH NGÂN 18 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Thành Ngân 18 2.1.1 Q trình thình thành phát triển Cơng ty 18 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 19 2.1.2.1 Chức 19 2.1.2.2 Nhiệm vụ Công ty 19 ́ uê 2.1.3 Các hoạt động Cơng ty .19 ́H 2.1.4 Tổ chức máy quản lý Công ty 20 tê 2.1.5 Tình hình lao động Cơng ty 22 2.1.6 Tình hình máy móc thiết bị Cơng ty 24 in h 2.1.7 Tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty 26 2.2 Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 29 ̣c K 2.2.1 Tình hình thực dự án Công ty 29 2.2.2 Phân tích kết sản xuất kinh doanh Công ty 30 ho 2.2.2.1 Phân tích tình hình doanh thu 30 ại 2.2.2.2 Phân tích tình hình chi phí 31 Đ 2.2.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận Công ty 33 2.2.3 Phân tích hiệu kinh doanh Cơng ty 35 ươ ̀n g 2.2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng vốn 35 2.2.3.2 Một số tiêu phản ánh hiệu sản xuất kinh doanh khác .42 2.2.4 Hiệu sử dụng lao động Công ty .45 Tr 2.3 Thuận lợi khó khăn Cơng ty thời gian qua .47 2.3.1 Thuận lợi .47 2.3.2 Khó khăn .47 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 48 3.1 Định hướng Công ty thời gian tới .48 3.2 Giải pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 49 3.2.1 Giải pháp nâng cao doanh thu 49 SVTH: Trần Thị Hồng Nhung v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Trần Hồng Hiếu 3.2.2 Giải pháp nâng cao khả toán nhanh 50 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn 50 3.2.4 Giải pháp mở rộng thị trường hoạt động Công ty 52 3.2.5 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 53 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 Kết luận 55 Kiến nghị 56 ́ Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h tê ́H uê DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 SVTH: Trần Thị Hồng Nhung vi ... chất hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.1.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh .8 Tr 1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.3 Các tiêu đánh giá kết quả, hiệu. .. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH NGÂN 18 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Thành Ngân 18 2.1.1 Quá trình thình thành phát triển Công ty 18 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công. .. thực tập Công ty TNHH Thành Ngân hoàn thành khóa luận ? ?Đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thành Ngân? ?? Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp trước hết xin gửi lời cảm ơn chân thành đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thành ngân , Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thành ngân