0

Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước và sau đổi mới

14 8 0
  • Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước và sau đổi mới

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 22:52

Tiểu luận cuối kì môn lịch sử đảng. Trước đổi mới, Việt Nam phát triển nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp. Cơ chế kinh tế này dần để lộ ra nhiều khuyết điểm đẩy nước ta vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội. Trước tình thế khó khăn này, Đổi mới tư duy kinh tế của Đảng trở thành một yêu cầu cấp thiết. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN 🙤🙤🙤🙤🙤 TIỂU LUẬN CUỐI KÌ Đề tài : Tư Đảng kinh tế thị trường trước sau đổi Môn học: Lịch sử Đảng Lớp: SS010.L22 Giảng viên: Trần Thị Châu Sinh viên thực hiện: Vũ Phú Thành MSSV: 19522247 TP.HCM, Tháng năm 2021 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trước đổi mới, Việt Nam phát triển kinh tế theo chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp Cơ chế kinh tế dần để lộ nhiều khuyết điểm đẩy nước ta vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội Trước tình khó khăn này, Đổi tư kinh tế Đảng trở thành yêu cầu cấp thiết Kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa hình thành bước sáng tạo, đột phá lý luận lớn Đảng ta Sự lựa chọn đổi bước ngoặt đường phát triển toàn dân tộc, đưa nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn Tư đổi kinh tế Đảng trải qua 30 năm hình thành phát triển khơng ngừng chứng minh vai trị quan trọng phát triển đời sống, xã hội Xây dựng chủ nghĩa xã trình lâu dài hồn tồn khơng đơn giản, thân cá nhân phải tìm hiểu thật rõ đường mà Đảng nhân dân ta lựa chọn Trước tình hình hội nhập toàn giới, việc hiểu biết tư kinh tế Đảng trước sau đổi yêu cầu cần thiết Bài tiểu luận phân tích khác tư kinh tế trước sau đổi Từ đó, khẳng định đắn Đảng đường đổi ảnh hưởng tư kinh tế thời đại Cuối để thân sinh viên củng cố kiến thức mà học Với khả thời gian có hạn nên khơng thể tránh khỏi sai sót, em mong quan tâm, giúp đỡ thông cảm cô để em hồn thiện đề tài Sinh viên thực Vũ Phú Thành Chương 1: Tư Đảng kinh tế thị trường trước đổi 1.1.Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi 1.1.1.Bối cảnh Trước đổi mới, chế quản lý kinh tế Việt Nam chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp “Chế độ bao cấp” tồn miền Bắc chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ trước năm 1975 Nhưng “thời kỳ bao cấp” dùng để sinh hoạt kinh tế nước Việt Nam từ đầu năm 1976 đến cuối năm 1986 – sau miền Nam giải phóng 1.1.2.Đặc điểm chế kế hoạch hóa tập trung Thứ nhất, Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu mệnh lệnh hành dựa hệ thống tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ xuống Nhà nước xây dựng tiêu cách chủ quan, cấp phát vốn, vật tư, phương hướng sản xuất, định giá sản phẩm, tổ chức máy, nhân sự, tiền lương, … sau giao xuống cho doanh nghiệp, hợp tác xã thực Các doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề hoàn thành tiêu đề Thứ hai, quan hành can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Những thiệt hại vật chất định quan hành gây ngân sách nhà nước phải gánh chịu Các doanh nghiệp khơng có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, không bị ràng buộc trách nhiệm kết sản xuất, kinh doanh Nhà nước coi trọng kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể, dẫn tới việc hạn chế phát triển đóng góp nhiều thành phần kinh tế khác Thứ ba, quan hệ hàng hóa - tiền tệ bị coi nhẹ, hình thức, quan hệ vật chủ yếu Giá không tuân theo quy luật cung - cầu Tiền lương quy định theo cấp bậc hành thâm niên, chia theo bình qn, không phản ánh hiệu lao động người Nhiều hàng hóa quan trọng sức lao động, phát minh sáng chế, tư liệu sản xuất quan trọng khơng coi hàng hóa mặt pháp lý Thứ tư, máy quản lý cồng kềnh, nhiều cấp trung gian vừa động, vừa sinh đội ngũ quản lý lực, phong cách cửa quyền, quan liêu lại hưởng quyền lợi cao người lao động 1.1.3.Các hình thức chủ yếu chế độ bao cấp Bao cấp qua giá, Nhà nước định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp giá trị thực chúng nhiều lần so với giá thị trường Hạch toán kinh tế hình thức, tính cạnh tranh doanh nghiệp giảm, từ dẫn tới việc sụt giảm khả sản xuất Bao cấp qua tem phiếu, Nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên theo định mức qua hình thức tem phiếu Chế độ tem phiếu với mức giá khác xa so với giá thị trường biến chế độ tiền lương thành vật Người làm nhiều hưởng chế độ người làm ít, làm giảm động lực người lao động phá vỡ nguyên tắc phân phối theo lao động Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn ngân sách, khơng có kiểm sốt quy trình sản xuất, chế tài buộc trách nhiệm vật chất đơn vị cấp phát vốn Điều vừa làm tăng gánh nặng ngân sách, vừa làm cho sử dụng vốn hiệu quả, nảy sinh chế “xin - cho” 1.1.4.Đánh giá Dưới thời bao cấp, hàng hóa phân phối chủ yếu dựa vào hệ thống tem phiếu làm cho giá trị đồng tiền Việt Nam bị giá Nếu lấy đồng lương năm 1975 làm chuẩn số tiền năm 1980 51.1% đến năm 1984 cịn 32.7% Thị trường tự bị xem bất hợp pháp nên có hàng hóa lưu thơng thị trường chợ đen giá cao Nhà nước chưa nhận thức sản xuất hàng hóa chế thị trường nên kế hoạch hóa đặc trưng quan trọng kinh tế XHCN Nhà nước muốn nhanh chóng xóa bỏ sở hữu tư nhân, kinh tế cá thể không chấp nhận nhiều thành phần kinh tế Ưu điểm chế quản lí kế hoạch hóa tập trung, đáp ứng yêu cầu thời chiến đất nước bị xâm lược, nhà nước thực bao cấp hồn tồn giúp cho người lính n tâm chiến đấu Cho phép tận dụng tối đa nguồn lực kinh tế mục tiêu chủ yếu giai đoạn điều kiện cụ thể, đặc biệt q trình cơng nghiệp hóa theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng Nhược điểm, từ nhiều phân tích nêu trên, thấy rõ ràng yếu điểm kinh tế cũ Dưới thời kì cách mạng khoa học kĩ thuật, việc nhà nước trọng phát triển công nghiệp nặng để xây dưng tảng cho kinh tế, công nghiệp nhẹ nông nghiệp không đầu tư mức nên gây lãng phí lớn nguồn lực Chế độ bao cấp làm cho cán bộ, cơng chức quan hành trở nên quan liêu, lộng hành Thủ tiêu động lực kinh tế người lao động làm kìm hãm tiến khoa học công nghệ Kết luận, tình hình kinh tế trước đổi nước ta có nhiều bất cập, làm cho đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, xã hội Việc đổi nhận thức kinh tế thị trường yêu cầu khách quan thời đại Chương 2: Đổi nhận thức kinh tế thị trường Đảng 2.1.Khủng hoảng kinh tế Nguyên nhân khách quan, xây dựng đất nước từ kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất nhỏ phổ biến, bị bao vây, cấm vận nhiều năm, nguồn viện trợ từ nước giảm mạnh; hậu nặng nề 30 năm chiến tranh chưa kịp hàn gắn chiến tranh biên giới hai đầu đất nước làm nảy sinh khó khăn Nguyên nhân chủ quan, sai lầm Đảng đánh giá tình hình, xác định mục tiêu, bước đi, sai lầm bố trí cấu kinh tế; sai lầm cải tạo xã hội chủ nghĩa, lĩnh vực phân phối, lưu thơng; trì q lâu chế tập trung, quan liêu, bao cấp; bng lỏng chun vơ sản quản lý kinh tế, quản lý xã hội đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn địch Không thể phủ nhận tổng kết 10 năm từ năm 1975 – 1986, Đảng ta nhiều thành tựu bật như: Thực thắng lợi chủ trương thống nước nhà mặt Nhà nước; đạt thành tựu quan trọng xây dựng chủ nghĩa xã hội; giành thắng lợi to lớn nghiệp bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế Tuy nhiên có sai lầm, khuyết điểm làm cho đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế-xã hội kéo dài; sản xuất tăng chậm không ổn định; kinh tế ln tình trạng thiếu hụt, khơng có tích lũy; lạm phát tăng cao kéo dài Đất nước bị bao vây, cô lập, đời sống nhân dân khó khăn, lịng tin Đảng, Nhà nước, chế độ giảm sút nghiêm trọng Trước áp lực tình khách quan, nhằm khỏi khủng hoảng KT – XH, thay đổi nhận thức, cải tiến kinh tế thị trường xu hướng tất yếu Đảng Nhà nước 2.2.Bối cảnh Tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, tháng – 1985, Hội nghị định: “Phải dứt khốt xóa bỏ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực chế độ tập trung dân chủ, hạch toán kinh tế kinh doanh xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh có hiệu quả” Trải qua nhiều kì Đại hội, Đảng ta có thay đổi lớn mặt nhận thức suy nghĩ kinh tế thị trường 2.3.Tư của Đảng kinh tế thị trường thời kì đổi 2.3.1.Tư Đảng kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến đại hội VIII Ở thời kỳ này, Đảng ta có nhận thức sâu sắc kinh tế thị trường Thứ nhất, Kinh tế thị trường riêng CNTB mà thành tựu chung nhân loại Trao đổi hàng hóa tiền đề cho đời phát triển kinh tế thị trường, thị trường giữ vai trị cơng cụ phân bổ nguồn lực kinh tế Kinh tế thị trường có lịch sử phát triển lâu đời, có mầm mống từ thời kì chiếm hữu nơ lệ, hình thành XHPK phát triển mạnh XHTB Nếu so sánh kinh tế hàng hóa kinh tế thị trường hai chất nhằm sản xuất hàng hóa để bán nhằm mục đích giá trị; trao đổi thơng qua quan hệ hàng hóa – tiền tệ; dựa sở phân công sức lao động xã hội hình thức sở hữu khác tư liệu sản xuất Nhưng kinh tế thị trường lại trình độ phát triển cao hơn, lấy khoa học cơng nghệ đại làm sở có sản xuất xã hội hóa cao Thứ hai, Kinh tế thị trường tồn khách quan thời kỳ độ lên CNXH Kinh tế thị trường coi kiểu tổ chức, phương thức vận hành kinh tế, lấy chế thị trường làm sở để phân bổ nguồn lực kinh tế điều tiết mối quan hệ người với người Kinh tế thị trường thành tựu chung nhân loại nên tồn nhiều phương thức sản xuất khác KTTT đối lập với kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp không đối lập với chế độ xã hội Xây dựng KTTT khơng có nghĩa phát triển CNTB tất nhiên XDCNXH phủ định kinh tế thị trường Đại Hội VII, tiếp tục khẳng định chủ trương xây dựng thành phần kinh tế vừa cạnh tranh, vừa hợp tác, chế vận hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa Tức chế thị trường có quản lí nhà nước, pháp luật, kế hoạch công cụ khác Cơ chế cho phép đơn vị kinh tế có quyền tự chủ tổ chức SX, Kinh doanh, Quan hệ bình đẳng, Quan hệ hợp tác cạnh tranh hợp pháp, Liên doanh tự ngun, Thị trường có vai trị trực tiếp hướng dẫn đơn vị kinh tế Đại hội VIII, tiếp tục thúc đẩy kinh tế nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lí nhà nước theo định hướng XHCN Thứ ba, tồn khách quan thời kì độ nên cần thiết sử dụng KTTT để xây dựng CNXH nước ta Khi lấy kinh tế thị trường làm sở để phân bố nguồn lực kinh tế kinh tế có đặc điểm sau: Các chủ thể kinh tế có tình độc lập, nghĩa có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh, lỗ lại tự chịu Giá quy luật cung cầu điều tiết, thị trường phát triển đồng hoàn hảo Nền kinh tế thị trường có tình mở cao vận hành theo quy luật vốn có KTTT quy luật cung cầu, giá trị, cạnh tranh, … Cuối có quản lý vĩ mô nhà nước Kết luận, CNTB không sinh kinh tế thị trường biết kế thừa khai thác hiệu lợi để phát triển Ta muốn xây dựng thành công CNXH phải biết khai thác dùng làm phương tiện để thành cơng Thành tựu, sau 10 năm đổi đất nước từ 1986 – 1996, Việt Nam khỏi tình trạng khủng hoảng nặng nề, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt, cơng xóa đói giảm nghèo đạt thành tựu to lớn Lạm phát đẩy lùi 70% (1986) xuống 12% (1995) kiểm soát chặt chẽ Tổng sản phẩm quốc nội thời kỳ 1992 – 1997 tăng bình quân 8.75% năm GDP năm 2000 gấp lần năm 1990 Xuất đạt mức tăng trưởng 20% năm 2.3.2.Tư Đảng kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến đại hội X Đại hội IX (4.2001), xác định kinh tế thị trường định hướng XHCN mơ hình kinh tế tổng quát nước ta thời kì độ lên CNXH, kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đây coi bước chuyển nhận thức quan trọng Đảng ta: từ chỗ coi KTTT công cụ, phương tiện, chế quản lý coi KTTT chỉnh thể, sở kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường định hướng XHCN kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật kinh tế thị trường vừa dựa sở chịu dẫn dắt chi phối nguyên tắc chất CNXH Trong kinh tế đó, mạnh thị trường sử dụng để phát triển lực lượng sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho CNXH Tính định hướng xã hội chủ nghĩa thể ba mặt QHSX sở hữu, tổ chức quản lý phân phối Nhằm mục đích cuối dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh, có kỉ cương, phép nước; xóa bỏ áp bất cơng tạo điều kiện cho người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc Cần phải nhận thức rõ điều nói KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa chắn khơng phải kinh tế kế hoạch hóa tập trung; kinh tế thị trường TBCN chưa hoàn toàn kinh tế thị trường XHCN (vì chưa có đầy đủ yếu tố XHCN) Tính định hướng XHCN ta làm kinh tế khác với kinh tế thị trường TBCN Tại Đại hội IX đưa tiêu chí KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa là: Về mục đích phát triển: nhằm thực dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh Giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất không ngừng nâng cao đời sống nhân dân Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, khuyến khích người vươn lên làm giàu đáng, giúp đỡ người khác thoát nghèo giả Phát triển kinh tế để nâng cao đời sống cho người, hưởng thành lợi ích từ thành phát triển Điều khác với CNTB lấy lợi nhuận mục đích lợi ích nhà tư Về phương hướng phát triển: Phát triển kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nhằm giải phóng tiềm thành phần kinh tế cá nhân vùng miền, phát huy tối đa nội lực để phát triển nhanh kinh tế Tuy cần phải xác định kinh tế nhà nước chủ đạo, công cụ chủ yếu để Nhà nước điều tiết kinh tế Về định hướng xã hội phân phối: Thực tiến công XH bước sách phát triển; Tăng cường kinh tế gắn chặt chẽ đồng với phát triển xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo; Giải tốt vấn đề xã hội mục tiêu phát triển người; Hạn chế tác động tiêu cực kinh tế thị trường Trong lĩnh vực phân phối, định hướng xã hội chủ nghĩa thể qua chế độ phân phối chủ yếu theo kết lao động, hiệu kinh tế, phúc lợi xã hội Đồng thời để huy động nguồn lực kinh tế cho phát triển thực phân phối đóng góp vốn nguồn lực khác Về quản lí: Nhà nước đảm bảo phát huy vai trị làm chủ xã hội nhân dân; đảm bảo vai trò quản lý, điều tiết kinh tế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Tiêu chí thể khác biệt kinh tế thị trường tư chủ nhĩ với kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Hạn chế mặt tiêu cực đảm bảo phát huy quyền lợi đáng người Hồn thiện nhận thức chủ trương kinh tế nhiều thành phần Đại hội X khẳng định“ Trên sở ba chế độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), hình thành nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế” Bao gồm: kinh tế nhà nước, tập thể, tư nhà nước có vốn đầu tư từ nước Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật phận hợp thành quan trọng kinh tế TT định hướng XHCN Thành tựu, Năm 2000 – 2005, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, liên tục, GDP bình quân năm đạt 7.5% Từ nước thiếu ăn, Việt Nam trở thành nước xuất gạo lớn giới, đời sống nhân dân cải thiện Hàng loạt Luật ban nhiều lĩnh vực Quan hệ ngoại giao mở rộng phát triển Kết luận, nhiều năm đổi mới, Đảng ta không ngừng cố gắng thực hoàn thành mục tiêu đề làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Đổi q trình phức tạp, có nhiều q trình, giai đoạn, hình thành nét hoàn thiện Khẳng định đắn đường lối đổi kinh tế thị trường định hướng XHCN Đảng nhân dân ta 10 2.4.Tiếp tục xây dựng, phát triển hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn 2.4.1 Thách thức Trong giai đoạn thời kỳ công nghệ 4.0 hội nhập quốc tế ngày sâu rộng kinh tế Việt Nam đứng trước thuận lợi khó khăn lớn Một số khó khăn kể đến lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp, bất cập thực tiễn sống, yêu cầu Việt Nam phải có bước vững chắc, hoàn thiện thể chế KTTT XHCN Trong đó, vai trị kiến tạo Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân trụ cột để tạo nên sức mạnh cho kinh tế quốc gia 2.4.2 Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN Một số chủ trương để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đưa Thống nhận thức: xác định rõ kinh tế nước ta vừa tuân theo quy luật KTTT vừa chịu chi phối yếu tố kinh tế CNXH Nghiên cứu, xem xét để áp dụng nhiều hơn, hiểu đầy đủ quy luật, giá trị chung thể chế kinh tế thị trường – thành tựu chung nhân loại vào kinh tế chúng ta, nhằm tạo thuận lợi phát triển kinh tế nước Hoàn thiện thể chế sở hữu thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh; KTTT định hướng XHCN dựa vào tồn khách quan nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, nhiều loại hình doanh nghiệp nên tư cách pháp lý phải định hình rõ để đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ chủ sở hữu Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng yếu tố thị trường phát triển đồng loại thị trường: hoàn thiện thể chế giá, cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh; hoàn thiện chế giám sát, điều tiết thị trường xúc tiến thương mại; đầu từ giải tranh chấp phù hợp với KTTT cam kết quốc tế; đa dạng hóa loại thị trường hàng hóa dịch vụ theo hướng đại; … Hồn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, cơng xã hội bước, sắc phát triển bảo vệ mơi trường Hồn thiện thể chế vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước tham gia tổ chức quần chúng vào trình phát triển kinh tế - xã hội 11 Chương 3: Tổng kết 3.1.Kết ý nghĩa đạt Sau 30 năm đổi mới, nước ta chuyển đổi thành công từ thể chế kinh tế kế hoạch hóa bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Đường lối đổi Đảng thể chế hóa thành pháp luật, tọa hành lang pháp lý cho kinh tế thị trường định hướng XHCN hình thành phát triển Chế độ sở hữu với nhiều hình thức cấu kinh tế hình thành đan xen hỗn hợp Trong đó, sở hữu tồn dân tư liệu chủ yếu kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Điều vừa tạo động lực điều kiện thuận lợi cho giải phóng sức sản xuất, khơi gợi tiềm nước vào kinh tế - xã hội Các loại thị trường đời bước phát triển nước giới Cơ chế thị trường có quản lý nhà nước vào sống thay cho chế kế hoạch hóa tập trung Các doanh nghiệp, doanh nhân tự chủ sản xuất kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh Quản lý nhà nước kinh tế đổi từ can thiệp trực tiếp mệnh lệnh hành vào hoạt động sản xuất, kinh doanh sang quản lý pháp luật, sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội công cụ điều tiết vĩ mô khác Việc gắn phát triển kinh tế xã hội với giải vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết tích cực Thể chế kinh tế vào sống phát huy hiệu tích cực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh bền vững, khắc phục khủng hoảng kinh tế - xã hội Tạo tiền đề để thúc đẩy q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nước ta khỏi tình trạng phát triển 3.2 Thách thức Bên cạnh thành công đạt được, Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gặp nhiều thách thức mà yêu cầu toàn dân cố gắng thực sửa đổi Một số vấn đề kể đến như: Hoàn thiện hệ thống luật pháp để ổn định kinh tế, kinh tế, xã hội; Nhà nước cần phải khắc phục, hạn chế tối đa tác động tiêu cực chế thị trường đời sống xã hội, … 3.3 Tổng kết Nền kinh tế thị trường kinh tế bao cấp có điểm giống chịu quản lý nhà nước theo định hướng, xã hội chủ nghĩa Nhà nước đóng vai trò đạo điều tiết thành phần kinh tế hoạt động sản xuất, kinh doanh 12 Mục tiêu cuối hai kinh tế mong muốn người phát triển toàn diện, tạo xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 3.3.1.Kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp Nhà nước đưa tiêu pháp lệnh, yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thành theo Đồng thời can thiệp sâu vào việc kinh doanh doanh nghiệp, lời lỗ nhà nước phải chịu Quan hệ hàng hóa – tiền tệ bị coi nhẹ, chế độ tem phiếu khác xa với giá thị trường làm ảnh hưởng tới động lực kinh tế cá nhân 3.3.2.Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nhà nước đóng vai trị điều tiết, để doanh nghiệp tự phát triển theo quy định pháp luật.Trong với đa dạng nhà cung cấp, nguồn cung cấp, tư nhân tham gia vào sản xuất thương mại, lời lỗ doanh nghiệp tự chịu; đồng thời tạo giá trị tư dân phải có nghĩa vụ hồn thành thuế cho nhà nước Tính định hướng xã hội chủ nghĩa thể chỗ chế độ cơng hữu giữ vai trị tảng kinh tế quốc dân với vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước Đồng thời, phải triển kinh tế nhiều thành phần phát triển kinh tế nhà nước đóng vai trị điều tiết Vì vậy, vị trí then chốt kinh tế hay lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế nhà nước phải củng cố phát triển mà thành phần kinh tế khác khơng có điều kiện để thực 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD&ĐT (2018), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, HN Trần Đức Hiếu, Lớp CQ55/11.04CLC Học viện Tài Chính (2021), Kinh tế thị trường đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa giai đoạn nay, Link, Truy cập ngày 30/7/2021 GS, TS Nguyễn Trọng Tuấn (2020), Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vấn đề người - tiếp cận từ mục tiêu động lực phát triển, Link, Truy cập ngày 30/7/2021 Quang Hưng (2020), Các kỳ Hội nghị Đại hội V Đảng: Xóa bỏ quan liêu bao cấp giá lương tiền – Văn kiện Đảng tồn tập, Link, Truy cập ngày 30/7/2021 Trang thơng tin điện tử Hội Đồng Lý Luận Trung Ương, Đổi tư kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Link, Truy cập ngày 30/7/2021 Wikipedia, Thời bao cấp, Link , Truy cập ngày 30/7/2021 VIETNAM123, Những đặc trưng kinh tế - xã hội thời Bao cấp Việt Nam, Link, Truy cập ngày 31/7/2021 Trương Thị Hiển, Tạp chí phát triển nhân lực, số 1(27) – 2012, Một số vấn đề đổi tư kinh tế văn kiện đại hội XI Đảng, Link, Truy cập ngày 31/7/2021 Tài liệu đại cương, Trường ĐH KHXH&NV, Lịch sử Đảng, Link, Truy cập ngày 1/8/2021 14 ... kinh doanh có hiệu quả” Trải qua nhiều kì Đại hội, Đảng ta có thay đổi lớn mặt nhận thức suy nghĩ kinh tế thị trường 2.3 .Tư của Đảng kinh tế thị trường thời kì đổi 2.3.1 .Tư Đảng kinh tế thị trường. .. viên thực Vũ Phú Thành Chương 1: Tư Đảng kinh tế thị trường trước đổi 1.1.Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi 1.1.1.Bối cảnh Trước đổi mới, chế quản lý kinh tế Việt Nam chế kế hoạch hóa tập... này, Đảng ta có nhận thức sâu sắc kinh tế thị trường Thứ nhất, Kinh tế thị trường riêng CNTB mà thành tựu chung nhân loại Trao đổi hàng hóa tiền đề cho đời phát triển kinh tế thị trường, thị trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước và sau đổi mới, Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường trước và sau đổi mới

Từ khóa liên quan