0

Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin

131 7 0
  • Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 22:48

Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin   UYƫỘN@ ĚẪL OỈC Sƫ ZOẪM Aỿ UOWẨU UOÊNO ZOỚ Oộ C MLNO AOKF Cƪ A ĚởN@ HỺC Ěộ ỈN UỚU N@OLỄZ N@OLÂN CữW, UOỺC OLỄN MÕ OÈNO OỄ UOỚN@ NÉN@ NO AF CỨF TÊ MÕ NO OỄ UOỚN@ UÕN@ ULN STUO2 HÂ OẨW ĚữC MSST2 STUO2 MSST2 @TOE 60657900 N@W @W\ \ễN T Tĉ ĉN A A N NO 606573:< UoS N@W\ễN VWFN@ UYÃL Up Oồ Coí Mlno, toæn` ?, năm 9:96   UYƫỘN@ ĚẪL OỈC Sƫ ZOẪM Aỿ UOWẨU UOÊNO ZOỚ Oộ COÍ MLNO AOKF Cƪ AOÍ ĚởN@ HỺC Ěộ ỈN UỚU N@OLỄZ Coun n`êno2 Cõn` n`oỀ AỼ touật õ tõ Uân ĖỆ têl2 N@OLÂN CữW, UOỺC OLỄN MÕ NO OỄ UOỚN@ NÉN@ NO AFUÕN@ CỨF TÊULN MÕ OÈNO OỄ UOỚN@ STUO2 MSS ST2 MS STUO2 MSST2 @TOE HÂ OẨW ĚữC 6065 06577900 N@W\ễN TĉN ANO 606573:< UoS N@W\ễN VWFN@ UL Up Oồ C Mlno, tn` ?, năm 9:96   UYƫỘN@ ĚẪL OỈC Sƫ ZOẪM Aỿ UOWẨU CởN@ OKÊ _Ã OởL COỤ N@OįF UZ OCM AOKF Cƪ AOÍ ĚởN@ HỺC TLỄU NFM  ĚỜc hập - UỶ ek – OẦno OẦno pc NOLỄM Tụ Ěộ ỈN UỚU N@OLỄZ Oọ vê tân tân sln slnoo vlâ vlân2 n2 N` N`uy uyện ện T Tăn ăn Aoæn Aoænoo Hâ Oậu ĚỬc MSST MSST22 6065 606573 73:< :< MSST2 60657900  N`êno2 Cõn` Cõn` n`oỀ AỼ touật õ tõ Mã n`êno Ėêk Ėêk tẦk2 OỀ Ėêk tẦk2 OỀ ĖẦl trê Mã oỀ Ėêk tẦk2 Aoóf2 9:60 - 9:96 Hốp2 606579I Uân ĖỆ ĖỆ tê têl  N@OLÂN CữW, CữW, UOỺC OLỄN OLỄN MÕ OÈNO OỄ UOỚN@ UOỚN@ NÉN@ AÍNO AF AF CỨF TÊ MÕ NO Ô   UOỚN@ UÕN@ ULN ̣ NolỀ NolỀm m vủ ĖỆ tê têll Uèm olểu n`un hí okẦt ĖỜn` cỠf oỀ toỖn` nén` no af cửf vê oỀ toỖn` toõn` tln UoỶc olỀn mõ oèno oỀ toỖn` nén` no af cửf vê mõ no oỀ toỖn` toõn` tln Sản Sả poẬ poẬm cỠf cnỠftou ĖỆyẻttêl tê l lnoo Ėồ - n:6 quyể qumyển touyẻ t mln m Ėồ æn æn - :6 mõ ooèno èno nén` nén` ano íno af af cửf, cửf, ::66 mõ oèno oèno oỀ toỖn` toỖn` to toõn` õn` tln tln - Nõ  l ̣ eun` oƺốn` en sử en` vê toỶc oêno mõ oèno N`êy N`êy ``lf lfkk nolỀ nolỀm m vủ ĖỆ têl2 têl2 95/:9/9:96 N`êy N`êy okên okên toêno toêno nolỀ nolỀm m vủ2 vủ2 95/:?9:96 UYƫN@ IÕ         MÕN ̣ CỈN Iở OƫỒN@ EẢN   UYƫỘN@ ĚẪL OỈC Sƫ ZOẪM Aỿ UOWẨU CởN@ OKÊ _Ã OởL COỤ N@OįF UZ OCM AOKF Cƪ AOÍ ĚởN@ HỺC TLỄU NFM  ĚỜc hập - UỶ ek – OẦno OẦno poòc IỜ mõn ĚlỀn – ĚlỀn tử õ tõ ZOLẾW NOẨN _ÌU Ěộ ỈN UỚU N@OLỄZ (no cok `lản` vlân oƺốn` eạn) Oọ vê tân slno vlân2 N`uyện Tăn Aoæno MSST2606573:< OỜl Ėồn`2………… Oọ vê tân slno vlân2 Hâ Oậu ĚỬc MSST260657900 OỜl Ėồn`2………… Uân ĖỆ têl2 N@OLÂN CữW, UOỺC OLỄN MÕ NO OỄ UOỚN@ NÉN@ NO AF CỨF TÊ MÕ NO Ô   UOỚN@ UÕN@ ULN ̣  N`êno Ėêk tẦk2 tẦk2 Cõn` n`oỀ n`oỀ aỼ touật touật õ tõ Oọ vê tân @T oƺốn` en2 UoS N`uyện Vufn` Urãl Ý ALẾN NOẨN _ÌU Noận xìt vỆ tlno toẠn, tl ĖỜ hêm vlỀc cỠf slno vlân (aõn` Ėỉno mỉy) Noận xìt vỆ aẻt toỶc olỀn cỠf ĚFUN (aõn` Ėỉno mỉy) 9.6 Aẻt cầu, cỉco toỬc trèno iêy ĚFUN2 9.9 NỜl eun` Ėồ æn2   9.3 Aẻt ĖẦt Ėƺợc2 9.5 Noừn` tồn tẦl (nẻu có)2 Ěæno `læ2 UU Mủc Ėæno `læ Ělểm Ělểm ĖẦt   tỖl Ėf 3: 6: 6:  Oèno toỬc vê aẻt cầu ĚFUN  ĚFUN   Ěn` dkrmft dkrmft vƦl Ėéy Ėéy Ė oèno toỬc vê nõ    l ̣ eun`   Mủc tlâu, tlâu, nolỀm vủ, vủ, tỗn` quf qufnn cf ĖỆ têl Ėƺợc Uíno cầp tolẻt cf ĖỆ têl 6:  NỜl eun` ĚFUN  ĚFUN  7:  Aoả năn` Ửn` eủn` alẻn toỬc tkæn oọc, aokf oọc vê aỼ  touật, aokf oọc x oõ    l… ̣  Aoả năn` toỶc olỀn/pon olỀn/pon tíco tíco/tỗn` /tỗn` oợp oợp/Ėỉno /Ėỉno `lỉ 6:  Aoả năn` tolẻt aẻ coẻ tẦk mỜt oỀ toỖn`, toêno poén, 67 okẰc quy trèno Ėæp Ửn` yâu céu Ėƺf rf vƦl noừn` rên`  iuỜc toỶc tẻ  Aoả năn` cảl tlẻn vê vê poæt trlển trlển 67  Aoả năn` sử eủn` cõn` củ aỼ touật, poén mỆm couyân n`êno…  Ěæno `læ vỆ vỆ aoả năn` Ửn` Ửn` eủn` cỠf ĖĖỆỆ têl  6:  Sản poẬm củ toể toể cỠf ĚFUN  6: Uỗn` Ėlểm 6:: 5 Aẻt huận2  Ěƺợc poìp iảk vỀ  Aõn` Ėƺợc pp iảk vỀ UZ.OCM , n`êy toæn` :? năm 9:96 @lản` vlân oƺốn` en (Aý, `ol r÷ oọ tân) UYƫỘN@ ĚẪL OỈC Sƫ ZOẪM Aỿ UOWẨU CởN@ OKÊ _Ã OởL COỤ N@OįF UZ OCM AOKF Cƪ AOÍ ĚởN@ HỺC TLỄU NFM IỜ mõn ĚlỀn – ĚlỀn tử õ tõ  ĚỜc hập - UỶ ek – OẦno OẦno pc   ZOLẾW NOẨN _ÌU Ěộ ỈN UỚU N@OLỄZ (Eêno cok `lản` vlân poản ilỀn) Oọ vê tân slno vlân2 N`uyện Tăn Aoæno MSST2606573:< OỜl Ėồn`……… Oọ vê tân slno vlân2 Hâ Oé  ụ ĚỬc MSST2 60657900 OỜl Ėồn`……… Uân ĖỆ têl2 N@OLÂN CữW, UOỺC OLỄN MÕ OÈNO OỄ UOỚN@ NÉN@ NO AF CỨF TÊ MÕ NO Ô   UOỚN@ UÕN@ ULN ̣  N`êno Ėêk tẦk2 tẦk2 Cõn` n`oỀ n`oỀ aỼ touật touật õ tõ Oọ vê tân @T poản ilỀn2 UoS N`uyện Uoêno Uuyân Ý ALẾN NOẨN _ÌU Aẻt cầu, cæco toỬc trèno iêy ĚFUN2 NỜl eun` Ėồ ỉn2 (C sớ hý huận, tíno toỶc tlện vê aoả năn` Ửn` eủn` cf Ėồ æn, cỉc oƺƦn` n`olân cỬu có toể tlẻp tủc pt trlển) Aẻt ĖẦt Ėƺợc2   Noừn` tolẻu sót vê tồn tẦl cỠf ĚFUN2 Céu oịl2 Ěæno `læ2 UU Mủc Ėæno `læ  Oèno toỬc vê aẻt cầu ĚFU ĚFUN  N   Ěn` dkrmft dkrmft vƦl Ėéy Ėéy Ė oèn oènoo toỬc vê nõ    l ̣ eun`   Mủc tlâu, nolỀm nolỀm vủ, tỗn` qufn cf ĖỆ têl Uíno cầp tolẻt cf ĖỆ têl Ělểm Ělểm ĖẦt tỖl Ėf 3: 6: 6: 6: Ėƺợc    NỜl eun` ĚFUN  ĚFUN  7:  Aoả năn` Ửn` eủn` eủn` alẻn toỬc tkæn oọc, oọc, aokf oọc vê aỼ  touật, aokf oọc x õ    l… ̣  Aoả năn` toỶc olỀn/pon olỀn/pon tíco/tỗn` tíco/tỗn` oợp oợp/Ėæno /Ėæno `læ 6:  Aoả năn` tolẻt aẻ, coẻ tẦk mỜt oỀ toỖn`, toêno poén, 67 okẰc quy trèno Ėæp Ửn` yâu céu Ėƺf rf vƦl noừn` rên`  iuỜc toỶc tẻ  Aoả năn` cảl tlẻn vê poæt trlển trlển 67  Aoả năn` sử eủn` cõn` củ aỼ touật, poén mỆm couyân n`êno…  Ěæno `læ vỆ aoả năn` Ửn` Ửn` eủn` cỠf ĖỆ ĖỆ têl   Sản poẬm củ toể toể cỠf ĚFUN  Uỗn` Ėlểm 6: 6: 6:: Aẻt huận2  Ěƺợc pp iảk vỀ  Aõn` Ėƺợc pp iảk vỀ UZ.OCM , n`êy tn` :? năm 9:96 @lản` vlân poản ilỀn (Aý, `ol r÷ oọ vê tân) UYƫỘN@ ĚẪL OỈC Sƫ ZOẪM Aỿ UOWẨU UZ OCM AOKF Cƪ A ĚởN@ HỺC _ỈC NOẨN OKÊN UNO Ěộ ỈN Uân ĖỆ têl2 N@OLÂN CữW, UOỺC OLỄN MÕ OÈNO OỄ UOỚN@ NÉN@ NO AF CỨF TÊ MÕ NO Ô   UOỚN@ UÕN@ ULN ̣ Oọ vê tân slno vlân2 N`uyện Tăn Aoæno MSST2 606573:<     Hâ Oậu ĚỬc MSST2 60657900  N`êno2 Cõn` Cõn` n`oỀ aỼ aỼ touật õ tõ Sfu aol tlẻp tou vê ĖlỆu coỌno togk `óp ý cỠf @lản` vlân oƺốn` en, @lản` vlân poản ilỀn vê cæc toêno vlân trkn` OỜl Ėồn` iảk vỀ Ěồ æn tỖt n`olỀp Ėã Ėƺợc okên coỌno Ėòn` togk yâu cẠu vỆ nỜl eun` vê oèno toỬc CoỠ tíco OỜl Ėồn`2 @lản` vlân oƺốn` en2 @lản` vlân poản ilỀn2 ilỀn2 Up Oồ Coí Mlno, n`êy toæn` năm 9:96
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin, Nghiên cứu, thực hiện mô hình hệ thống nâng kính khóa cửa và mô hình hệ thống thông tin