0

Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm

45 4 0
  • Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 22:47

Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm 1     LBAE CØOF OFBệ BĨE BỊC WỴ XBỾ C ^BẢI XMỀT JTẪO CTỞM LỰ  XỘOF UTEO WỎ CÅC CØOF OFBệ RỪ   JÙ Oơớ C XPAOF XBỾ C ^BẢI IÃ IØO BỊC; ^WG@800>4>Q>3C ^WG@800>4>Q>3CJC JC    Xbỵc bmỆo >-55   ; Obói 5, Xbử 0, Xmằt 5>-55 FWBH Huof   ; Xb.S ĞẶof XbỌ Ofỉc Huof   Xbỵob pbổ XbỦ Ğửc, ofỵy 35 tbåof oăi 0>05      HEOB SÅCB OBÓI XBEI FME  WMếX XMỀT JTẪO BỊC L Ự MM OĀI BỊC 0>0> - 0>05  Obói sổ 5 (JỜ  p tbử  0  0 tmằ t 5>-55)  tỵm; XỔof queo vễ cåc cøof ofbỆ xứ  jù oƾỜ c hýof traof tbỵ c pbậi  Xëo ĕễ  tỵm Heob sồcb tbợob vmởo SXX BWẻ XậO I S XJ% SMOB WMËO SMOB WMËO BO XBỴOB >5 ^bðof Ofỉc Huof 5=557>6> 5>>% >0 OfuyỄo XbỌ Jy Oe 5=557>57 5>>% >3 Ofø Xbeob Xbûy 5=557535 5>>% >8 Bồ Ofỉc Imob Xbƾ  5=557>>2 5>>% Fbm cbû; -   Obói trƾố of; of; Ofø Xbeob Xbûy SĞX; >=767==467   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ  QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Obẩo xít cỦe Fmåa vmëo;  Ofỵy.…. tbåof oăi 0>05 Fmåa vmëo cbẤi ĕmểi   Lế BAẮCB ^BÀO CØOF OBMệI WỨ WMếX XMỀT JTẪO ĞỎ XỴM IØO COSR Oơớ C FMẠM LBÅX WỴ PET UTẠ  BỊC LỰ MM OĀI BỊC 0>0>-0>05 5.  Iã jỜ p iøo bỉc; ^WG@800>4>Q>3CJC  0.  Fmảof vmëo bƾỜ of of hẬo; Xb.S ĞẶof XbỌ Ofỉc Huof  3.  Xëo ĕễ tỵm; XỔof queo vễ cåc cøof ofbỆ xứ jù oƾỜ c hýof traof tbỵc pbậi  8.  @ảof pbào cøof obmỆi vỤ; Oờm huof bo tbỵob 5.  FmỜ m tbmỆu vễ cåc cøof ofbỆ xứ jù oƾỜ c traof tbỵc pbậi 0.  ^bƾƥof pbåp vẩt jù 3.  ^bƾƥof pbåp bóe b8.ỉc   ^bƾƥof pbåp  xứ  jù cbuyëo sàu oăof jƾợ ooff 4.  ^bƾƥof pbåp bóe jù 7.  Lbứ iým oƾỜ c iờt jẦo oỡe 6.  Ù ofbĭe lmểi ĕỌob oƾỜ c 2.  Xmëu cbuậo oƾỜ c uổof Smob vmëo bo tbỵob Iửc ĕờ bo tbỵob Smob vmëo lù tëo  Ofø Xbeob Xbûy Xổt ^bðof Ofỉc Huof Xổt  OfuyỄo XbỌ Jy Oe Xổt Bồ Ofỉc Imob Xbƾ  Xổt Bồ Ofỉc Imob Xbƾ  Xổt  Ofỉc Huof, Jy Oe, Imob Xbƾ  Xổt  Ofø Xbeob Xbûy Xổt  Ofø Xbeob Xbûy Xổt   IỨC JỨC JỚ M FMớ M XBMệT 3  5.  FmỜ m tbmỆu vễ cåc cøof ofbỆ xứ  jù oƾỜ c traof tbỵ c pbậi   OỒM HTOF HTOF 4  0.  ^BơƮOF ^BÅ^ WẪX JÙ 4  0.5.  ^bƾƥof pbåp cƥ bỉc 4  0.5.5.   ^bƾƥof pbåp jạ of of 4  0.5.0.   ^bƾƥof pbåp jỉc `ẵ of of iỵof Idi`reod 6   0.0.  ^bƾƥof pbåp lbứ trýof 0>  0.0.5.   ^bƾƥof pbåp lbứ  trýof  trýof `ẵ of of obmỆt 0>  0.0.0.  Lbứ  trýof  trýof `ẵ of of tme cỵ c téi TW 0>   0.0.3.   ^bƾƥof pbåp sóof smëu ài 05  3.  ^BơƮOF ^BÅ^ BÓE BỊC 05  3.5.  Xruof bðe - odutrejmzetmao 05  3.0.  Xrea ĕỔm mao –   mao mao dxcbeofd 00  3.3.  Axy bóe lbứ - Axmhetmao eoh Pdhuctmao 03  8.  ^BơƮOF ^BÅ^ RỪ   JÙ CBT]ËO SÀT WỎ  OĀOF JơỠ OF OF (DODPF] MOXDOSMWD XPDEXIDOX XDCBOAJAFMDS) 08  8.5.  Lbé quyểo (Azaod) 08  8.0.  Xme cỵc téi (TW Jmfbt) 04  4.  ^BơƮOF ^BÅ^ BÓE JÙ  07  4.5.  Uuå trêob lda tỤ tấa `øof 07  4.0.  ^bƾƥof pbåp trécb jy  06  4.3.  ^bƾƥof pbåp tuyểo oỔm 06  4.8.  ^bƾƥof pbåp bẤ p pbỤ  0=  7.  LBỪ  IÝM Oơớ C IỒX JầO Oữ E (VEXDP HMSMOGDCXMAO HMSMOGDCXMA O AOD IAPD XMID) 3>  6.  Ù OFBĢE LMỀI ĞịOB Oơớ C 33  2.  XMËT CBTẢO Oơớ C TỞOF BMệO OE] 37  LếX JTẪO 85  XỴM JMệT XBEI LBẠA 80    JỚ M FMớ M XBMệT  OƾỜc ĕóof vem trð vø cýof queo trỉ of traof cuờc s ổof c Ủe cbûof te, oƾỜ c tbei fme vỵa cåc  pbảo ửof bóe smob traof cƥ tbể, jỵ huof iøm bðe teo cåc cbẤt, oó có vem trð vẩo cbuyểo cåc cbẤt vỵ jỵ iøm trƾộ of of cba vm smob vẩt pbåt trmểo… ĞẶc `m Ệt ĕổm v Ờ m ofỵob Cøof ofbỆ  Xbỵc pb ậi tbê oƾỜ c j ấm of obẤt ĕỌob traof bẦu bằt t Ất c ả  cỵof ĕóof iờt vem trð vø cýof tbm ằt tb ỵc, oƾỜ c juøo cbmằi s ổ  jƾợ of tbỵc pbậi, tỬ tbỵc pbậi hấof lbø ĕằo tbỵc pbậi hấof jềof Xbøof que vmỆc lmểi sẩt baất ĕờ oƾỜ c cba pbíp sảo pbậi ĕó ĕƾợ c `ảa quảo traof `ea jàu WỜm ĕễ tỵm ‚XỔof queo vễ cåc cøof ofbỆ xứ  jù oƾỜ c hýof traof tbỵ c pbậi’ obói cbûof di r Ất vmob hỵ lbm ĕƾợc ĕóo obẩo ĕễ tỵm y. Obói ĕã cổ  fạof têi bmểu tỬ cåc ofuồo tbøof tmo trëo såcb lbae bỉc, bƾỜ of of hẬo cỦe fmåa vmëo, `åa cbé, i ấof xã bờm, såcb tbƾ vmỆo vỵ tỔof bợ  p, jỵe cbỉo cåm a pbý bợ  p, tbẩt sỵ ĕûof ĕể jỵi o `ỵm tmểu juẩo y   5.  FmỜ m tbmỆu vễ cåc cøof ofbỆ xứ  jù  jù oƾỜ c traof tbỵ c pbậi Cả `ổo obói cøof ofbỆ y có tbể ĕƾợ c l ằt bợ  p traof xứ jù oƾỜ c, c, baẶc cbûof có tbể ĕƾợ c sứ  hỤof traof iờt sổ tỔ bợ  p j ỵe cb ỉo týy tbuờc vỵa iỤc tmëu xứ jù oƾỜ c c Xraof sổ i Ỗm jỜ  p cøof ofbỆ  cbuof, có iờt jaất cåc cøof ofbỆ pbẦo cửof vỵ rmëof jẼ iỵ ofƾộ m te có tbể jỵe cbỉo WmỆc jỵe cbỉo lbøof cbọ quy trêob ĕƥo vỌ vỵ pbẦo cửof tbécb bợ  p tỬ `ëo traof iỖm obói cøof ofbỆ, iỵ sỵ l ằt bợ  p tổm ƾu fmỡe pbẦo cửof vỵ quy trêob ĕƥo vỌ tỬ `ổo obói pbỤ tbuờc vỵa cåc yằu tổ obƾ;  e OƾỜ c tbảm cuổm cýof re lbềm obỵ iåy cỦe cbûof te pbảm sấcb ĕằo iửc a  ` Sổ jƾợ of of vỵ téob cbẤt cỦe oƾỜc ĕẦu vỵa iỵ cbûof te cẦo xứ jù c Cåc téob cbẤt vẩt jù vỵ bóe bỉc cỦe cåc cbẤt ø obmỄi iỵ cbûof te cẦo jaấm `ề baẶc jỵi cba truof téob traof oƾỜ c tbảm ĕẦu re h Xéob cbẤt vẩt jù, bóe bỉc vỵ obmỆt ĕờof bỉc cỦe cbẤt tbảm r ạo smob re tỬ quå trêob xứ jù oƾỜ cc d Cbm pbé xứ jù oƾỜ c, c, `ea fồi cả cbm pbé xứ jù, xứ jù vỵ têi obỵ tẩ p l ằt cbẤt tbảm r ạo Ğể bmểu rơ bƥo ĕmễu y, cbûof te bãy jým jấm vỵ `ạt ĕẦu tỬ i ờt queo ĕmểi r Ất Ất cƥ `ảo XẤt cả  cåc quy trêob ĕễu `ea fồi iờt sổ quy trêob ĕƥo vỌ, cåc quy trêob y jẦo jƾợt ĕƾợ c tấa tbỵob tỬ cåc baất ĕờof ĕƥo vỌ Cåc quy trêob ĕƥo vỌ  jỵ cåc fmem ĕaấo rmëof `mỆt c Ủe i ờt ba ất ĕờof s ảo xu Ất I Ỗm ofƾộm ĕễu t ẩ p truof vỵa iờt cøof ĕaấo traof iờt jaất cåc cøof ĕaấo, ĕƾe sảo pb ậi ĕằo h ấof cuổm of cỦe oƾỜ c cuổm cýof cýof tbỵob cøof.  Wỵ cåc tmëu cbé tẩ p truof vỵa cbẤt jƾợ of   OỒM HTOF 0.  ^BơƮOF ^BÅ^ WẪX JÙ 0.5.  ^bƾƥof pbåp cƥ bỉc 0.5.5.  ^bƾƥof pbåp jạof @ể j ạof có obmỆi v Ụ jỵi sấcb sƥ `ờ  trƾỜc lbm ĕƾe oƾỜ c vỵa `ể j ỉc ĕể bo tbỵob q trêob cvỵ Xbda u hðof `ể jƥ jạof c pbào`ểtbỵob; `ể  jạofhðof ofeof, `cể tb jạof `ể  ảy,c Ặo ĕƾợ Xraof ĕửảof, jjỵi ạof traof j Ờ  p ioƾỜ  ềofc `ể j ạcbm of ễtraof cócb jỜ  p jứof  j ạof ofeof, oƾỜ  ảm cb y tbda  pbƾƥof ofeof que `ể vỜ m vẩo tổc lbøof jỜo bƥo 57,3 ii/s Cåc `ể jạof ofeof tbƾộof ĕƾợ c sứ hỤof lbm jƾu jƾợof oƾỜ c j Ờo bƥo 3.>>> i3/ofỵy Ğổm v Ờ m ` ể j ạof ĕửof, oƾỜ c cbuyểo ĕờof tbda pbƾƥof tbẳof ĕửof tỬ  hƾỜm jëo ĕằo våcb trỵo vỜ m vẩo tổc >,3->,4 ii/s BmỆu suẤt jạof cỦe `ể  jạof ĕửof of tbẤp bƥo `ể jạof ofeof tỬ 5> ĕằo 0>% tbƾộ of  @ể jạof ĕửof •  Ofuyëo jù jù baất ĕờof Xraof `ể jạof ĕửof oƾỜ c cbuyểo ĕờof tbda pbƾƥof tbẳof ĕửof tỬ hƾỜ m jëo trëo, cðo cåc bất rƥm ofƾợ c cbmễu vỜ m cbmễu cbuyểo ĕờof cỦe hðof oƾỜ c tỬ trëo xuổof Lbm xứ jù oƾỜ c lbøof hýof cbẤt lda tỤ, cåc bất cẶo có tổc ĕờ rƥm jỜo bƥo tổc ĕờ hàof cỦe hðof oƾỜ c sẼ jạof xuổof ĕƾợ c c Cðo cåc bất có t ổc ĕờ  rƥm obề  bƥo baẶc ` ẵof t ổc ĕờ hàof cỦe hðof oƾỜ c s ẹ cb ọ  jƥ jứof baẶc ` Ọ cu ổo tbda hðof oƾỜ c jddoo pbée trëo `ể Lbm sứ hỤof oƾỜ c có cbẤt lda tỤ, tửc jỵ traof oƾỜ c cbửe cåc bất l ằt héob, tbê ofm cåc bất cẶo có tổc ĕờ rƥm `eo ĕẦu jỜo bƥo tổc ĕờ rƥm cỦe hðof oƾỜ c jạof xuổof ĕƾợ c, c, cðo cåc bất cẶo lbåc cŭof jạof xuổof ĕƾợ c c Xuy obmëo bmỆu quả traof jạof ĕửof lbøof cbọ pbỤ tbuờc vỵa cbẤt lda tỤ, iỵ cðo  pbỤ tbuờc vỵa sỵ pbào `ổ ĕễu cỦe hðof oƾỜc ĕm jëo vỵ cbmễu cea výof jạof pbảm ĕỦ jỜ o tbm cåc bất cẶo iỜ m l ằt héob vỜm obeu ĕƾƥc.   Bêob 5; @ể   jjạof ĕử of of @ể jạof jỜ  p iềof có cẤu tấa fmổof obƾ `ể jạof ofeof tbøof tbƾộof, obƾof lbåc vỜ m `ể jạof ofeof jỵ traof výof jạof cỦe `ể jạof jỜ  p iềof ĕƾợc ĕẶt tbëi cåc `ảo våcb ofăo `ẵof tbíp lbøof fọ  ba e Cåc `ảo våcb ofăo y ofbmëof iờt fóc 84> 7>> sa vỜ m iẶt pbẳof oẵi ofeof vỵ Ặc `saof ẵof vobỜ mỵobeu saof   Ha có cẤu tấa tbëi cåc `ảo våcb ofăo ofbmëof, oëo `ể jạof jỜ  p iềof có bmỆu suẤt cea bƥo sa vỜ m `ể jạof ofeof HmỆo técb `ể jạof jỜ  p iềof fmải 4,07 jẦo sa vỜ m `ể jạof ofeof tbuẦo tûy @ể jạof traof có jỜ  p cẶo jƥ jứof có ƾu ĕmểi jỵ lbøof cẦo xày hỵof `ể pbảo ửof, `ố m vê q trêob pbảo ửof vỵ tấa `øof l ằt tỦe xảy re traof ĕmễu lmỆo lda tỤ tmằ p xûc, ofey traof j Ờ  p cẶo jƥ jứof cỦe `ể jạof BmỆu quả xứ jù cea bƥo cåc `ể jạof lbåc vỵ tổo ét hmỆo técb xày hỵof bƥo Xuy obmëo, `ể jạof traof có cẤu t ấa pb ửc t ấ p, l ỽ tbu ẩt v ẩo bỵob cea Wẩo t ổc oƾỜc ĕm tỬ  hƾỜ m jëo ố  výof   výof jạof obề  bƥo baẶc `ẵof >,24 ii/s vỵ tbộm fmeo jƾu oƾỜ c lbaảof 5,4 –  0  0 fmộ   @ể jạof ofeof •  Ofuyëo jù jù baất ĕờof  OƾỜ c vỵa bỆ tbøof pbào pbổm cåc bất c Ặo jỜ o j ạof xuổof, oƾỜ c s Ẽ  ĕm que våcb  bƾỜ of of hðof ofăo cbuyểo ĕờof r ổm cỦe oƾỜ c vỵa výof jạof ĕày cåc bất cẶo obề sẼ jạof xuổof tỬ tỬ OƾỜ c trëo  `ễ iẶt jỵ oƾỜ c sấcb sẼ ĕƾợ c tbu jấm que ổof tbu oƾỜ c `ễ iẶt  Bêob 0; @ể  j  jạ of of ofeof  @ể jạof jy tài •  Ofuyëo jù jù baất ĕờof  OƾỜ c cẦo xứ jù tbda ổof truof tài vỵa fm ứe ofăo pbào pbổm, r ồm ồm ĕƾợ c pbào pbổm vỵa výof jạof Xraof výof jạof oƾỜ c cbuyểo ĕờof cbẩi h Ầo t Ử tài `ể re ofm ở ĕày cẶo ĕƾợ c j ạof xuổof ĕåy oƾỜc traof tbê ĕƾợc tbu vỵa iåof vðof vỵ tbda ĕƾộ ooff ổof seof `ể jỉc Ğể tbu `ýo có tbm ằt `Ọ fất fồi hẦi cbuyểo ĕờof tbda rey vðof trðo h Ầi rda fmỵo cỵa `ẵof tbíp có cåc `ỵo f ất ố  pbée  pbée hƾỜ m.m obố   obỡof `ỵo fất y, cẶo jạof ố  ĕåy ĕƾợ c hậo vỵa pbểu vỵ xã re ofm tbda ổof cẶo  Bêob 3; @ể  j  jạ of of jy tài   0.5.0.  ^bƾƥof pbåp jỉc `ẵof iỵof Idi`reod 0.5.0.5.  ^bƾƥof pbåp vm jỉc (IG) ❗  ĞỌob ofbĭe  Wm jỉc jỵ iờt jaấm q trêob jỉc vẩt jù traof ĕó cbẤt jềof `Ọ ø obmỄi ĕƾợc ĕm que iờt iỵof có lécb tbƾỜ c jỖ ĕẶc `mỆt ĕể tåcb cåc vm smob v ẩt vỵ cåc bất jƥ jứof lbềm cbẤt jềof cỦe quå trêob Xbƾộ ooff ĕƾợ c sứ hỤof l ằt bợ  p vỜ m obmễu quy trêob pbào tåcb lbåc obeu obƾ smëu jỉc vỵ tbậi tbẤu ofƾợc ĕể ĕể  cuof cẤ p hðof sảo pbậi lbøof có cåc cbẤt fày ø obmỄi lbøof iaof iuổo ❗  CẤu tấa Wẩt jmỆu iỵof; Cåc vẩt jmỆu tấa tbỵob iỵof ĕƾợ c sứ hỤof traof bỆ tbổof vm jỉc có tbể jỵ bỡu cƥ baẶc vø cƥ týy tbuờc vỵa cåc cbẤt fày ø obmỄi iuổo ĕƾợ c jaấm `ề baẶc jaấm ửof hỤof Iỵof bỡu cƥ ĕƾợc tấa re `ẵof cåcb sứ hỤof obmễu jaấm pajyid lbåc obeu `ea fồi  cdjjujasd ecdtetd (CE), (CE), pajysujgaod,  pajysujgaod,   pajyvmoyjmhdod gjuarmhd, gjuarmhd, pajydtbdrsujgaod  pajydtbdrsujgaod vỵ vỵ pajyeimhd  pajyeimhd.  Cbûof ĕƾợc sứ hỤof pbỔ `mằo obẤt ha téob jmob baất vỵ téob cbẤt bóe bỉc cỦe cbûof   Iỵof vø cƥ tbƾộof ĕƾợc cẤu tấa tỬ  lmi jaấm tbmëu lằt baẶc obøi xổp. Cbûof có tbể ĕƾợc tbmằt lằ vỜm obmễu bêob hấof lbåc obeu, vỜm iờt jaất cåc lécb tbƾỜc jỖ vỵ ĕờ tbẤi truof `êob   Xbmằt `Ọ iỵof @ờ jỉc iỵo bêob (Cåc bất vỵ vẩt cbẤt có cýof lécb tbƾỜc baẶc jỜo bƥo cåc lbd bố cỦe iỵo bêob ĕƾợc q trêob y fmỡ jấm vỵ ĕƾợc tbu tbẩp trëo `ễ iẶt iỵo bêob)   @ờ jỉc ĕờ sàu (Wẩt cbẤt vỵ cåc bất ĕƾợc obûof traof cåc bẵof sổ `ëo traof pbƾƥof tmỆo jỉc,    `ễ iẶt `ờ jỉc cbửe cåc bất jỜo bƥo, cåc bất obề bƥo ĕƾợc tbu fmỡ traof pbẦo bẽp bƥo vỵ sàu bƥo cỦe cỦ e  pbƾƥof tmỆo jỉc.)  Iø-ĕuo iỵof vm jỉc; XẤi vỵ lbuof (XẤi pbẳof) Iø-ĕuo iỵof cba vm jỉc hðof cbằt cbỦ yằu jỵ cẤu bêob tẤi vỵ lbuof Cbûof số   bbỡu iờt tẤi caipasmtd pbẳof vỵ iỵof iềof, oƥm tẤi lbøof ĕổm xửof He cbỉo jỉc iềof ĕƾợc ồof ĕụ  trëo  trëo iờt jỜp hỵy bƥo có jỖ cbào jøof jỜo bƥo. Cåc bỆ tbổof y obề fỉo vỵ có tbmằt l ằ cbạc cbạo, Sa vỜ m jỉc hðof cbỆảcyscbía, u bêob tẤi tẤi tuyẤt obmëo cbmửof pbéhvỤẩof o bỵob sẹ cea vỵ lbuof có cbm tƾ obm fmảễi< bƥo. Wm ứ hỤofcẤcåc iø-ĕuo vỵ lbuof ĕƾợ pbé c åpĕẦu hỤof u ob cba cåc quy iø obề  bƥo vỵ ĕƥo fmảo bƥo (pbðof tbé ofbmỆi) ĕể jỉc cåc huof hỌcb jẫof Raạo ổc  Xbmằt lằ ĕẶc `mỆt y ĕƾợc sứ hỤof ĕể jỉc hðof cbảy cbía WmỆc tbmằt lằ jmëo queo ĕằo iờt pjdetdh iỵof ĕƾợc fẤp xuof queob iờt ĕỤc jơm tbẤi obẩp, fmổof obƾ iờt vðof xẩy, iỵ tbƾộof ĕƾợc ĕẶt traof oồm åp suẤt  Xbmằt lằ ĕẶc `mỆt y ĕƾợc ƾu tmëo lbm cåc huof hỌcb ĕƾợc xứ jù có oồof ĕờ ĕẩi ĕẶc vỵ traof ĕmễu lmỆo obmỆt ĕờ cea vỵ  ĕờ pB lbạc ofbmỆt. CẤu bêob cỤ tbể y tbƾộof ĕƾợc sứ hỤof traof cåc ửof hỤof cøof ofbmỆp quy iø jỜo bƥo cỦe vm jỉc ❗  Ofuo tạc Wm j tbƾộof ĕóof vem trð jỵ q trêob xứ jù trƾỜ c cba cåc quå trêob pbào tåcb lbåc obƾ smëu jỉc vỵ xứ jùỉcseu cba q trêob jỉc pbƾƥof tmỆo hấof bất Lécb tbƾỜ c bất ĕmểo bêob ĕƾợ c sứ hỤof cba cba q ỉof jƾợ of of pbào tứ  fẦo ĕûof, cåc iỵof y có tbể  vm jỉc o ẵi traof lbaảof tỬ  >,5 ĕằo 5> 5>  κi.  Wễ tr ỉof 10   of pbào tứ tbƾộ of of obề bƥo 5>>.>>> f / iaj Cåc `ờ jỉc ĕƾợ c sứ hỤof tåcb cåc ĕấm pbào tứ có tr ỉof ỉof jƾợ of traof quå trêob vm jỉc ĕƾợ c tbmằt l ằ  ĕẶc `mỆt ĕể  ofăo cbẶo cåc bất obƾ cẶo , tảa , ĕờof vẩt ofuyëo smob baẶc vm lbuậo jỜoĕm que iờt `ờ jỉc ĕƾợ c tbmằt l ằ ĕẶc `mỆt Cåc vẩt jmỆu smëu obề, ofuyëo tứ baẶc mao bƥo obƾ oƾỜ c (B0A), cåc hấof of  ĕƥo bóe trỌ obƾ mao Oetrm (Oe+) baẶc Cjarue (Cj-), ), cb  cbẤt bỡu cƥ  bðe teo baẶc tỵ obmëo , vỵ cåc cb cåc  cbẤt lda obề vỵ  vỵ vm  vm rût vẬo có tbể ĕm que que `ờ jỉc CbẤt j ềof jƥ jứof ĕƾợc ĕm que vỜ m v ẩo t ổc tƾƥof ĕổm cea lbaảof 5-3 i / s vỵ ố  åp  åp suẤt tbẤ p o truof of 5>>-8>> l^e 5>>-8>> saoftbm baằẶtc`tmỌ ằ p o v  Ờ  m iỵof tẤi`ờba ĕằ ố   hhĕmấofque bêob Iờt (lba  tbƾộof l^e jạ p vỵa xứtuy   jùằĕể cba pbíp`åo cbẤtbt Ấji   jỉẶcc ổof `êob iåyả`ƥi ĕƾợ )csaof ềof iỵof Ofm re cðo có bem cẤu bêob `ƥi, ĕƾợc ĕmễu lbmểo `ẵof åp suẤt baẶc cbào lbøof Iờt ĕồof bồ ĕa åp suẤt cbëob jỆcb baẶc åp suẤt tbøof tbƾộof tbƾộ ooff ĕƾợ c fạo ĕể ĕa ĕờ fmải åp suẤt fmỡe hðof ĕẦu re vỵ hðof vỵa  Bêob 8; Xbm Xbmằ t jẩ p t Ổ  Ổ of of tbể  cba  cba iờt bỆ tbổ of of vm jỉc Iỵof vm jỉc ĕƾợ c sứ  hỤof obmễu obẤt jỵ traof cåc ofỵob cøof ofbm Ệ p  p cb  cbằ  `mằo oƾỜ c , oƾỜ c fmảm lbåt vỵ cb vỵ cbằ `mằo smob bỉc c. Hðof  Hðof quy trêob tbaåt re seu lbm x ứ jù `ẵof `ờ jỉc vm iø có tỶ jỆ pbỤc bồm tbƾộof hea ĕờof traof lbaảof =>-=2% ❗  Ợ of of hỤof Có jẹ cøof hỤof oỔm `ẩt obẤt cỦe iỵof vm jỉc jmëo queo ĕằo vmỆc xứ jù cåc ofuồo cuof cẤp oƾỜc sấcb. Iỵof jỉc jỵ iờt `ƾỜc queo trỉof traof vmỆc lbứ trýof cbéob cỦe hðof oƾỜc bẤp tbỤ  Iờt vỵ Fmerhme  Fmerhme hðof cbảy obƾ vẩy có tbể cbửe cåc  iẦi `Ệob obƾ ĕờof vẩt ofuyëo smob Cryptasparmhmui vỵ jei`jme jỵ ofuo obào fày re obmễu ĕợt `ýof pbåt hỌcb `Ệob. Cả bem jm ĕễu cba tbẤy lbả oăof lbåof hẦo hẦo vỜm cåc cbẤt lbứ trýof truyễo tbổof (tửc jỵ cja) WmỆc sứ hỤof iỵof IG tbể bmỆo iờt pbƾƥof tmỆo pbào tåcb vẩt jù (iờt rỵa cảo) tbey vê iờt pbƾƥof pbåp tbey tbằ bóe bỉc  Xbda ofbĭe ĕó, quå trêob jỉc vỵ lbứ trýof ĕễu hmỄo re traof iờt `ƾỜc huy obẤt, jaấm `ề cbm pbé `Ổ suof cỦe jmễu jƾợof bóe cbẤt vỵ tbmằt `Ọ tƾƥof ửof ửo f (cẦo tbmằt ĕể xứ jù vvỵỵ jƾu trỡ).  Xƾƥof tỵ, iỵof IG ĕƾợc sứ hỤof traof oƾỜc tbảm tbử cẤp ĕể jaấm `ề  ĕờ  ĕỤc obƾof cŭof ĕể xứ jù lbứ trýof. ở fmem ĕaấo y, cbẤt ĕøof tỤ (sạt baẶc obøi ) có tbể ĕƾợc tbëi vỵa cåc cbẤt lằt tỦe obƾ pbổt pba vỵ esdo vỵ esdo iỵ oằu lbøof tbê có tbể bðe teo ĕƾợc   Iờt ửof hỤof queo trỉof lbåc cỦe iỵof IG oẵi traof vmỆc lbứ trýof jấob  ĕồ uổof vỵ vỵ  hƾợ c  pbậi i. Xraof  Xraof jỌcb sứ, obmỆt ĕƾợc sứ hỤof ĕể lbứ trýof ĕồ uổof fmảm lbåt obƾ oƾỜc tråm cày, rƾợu v ỵ  `me m rmëof, obmëo, sỵ iẤt iåt bƾƥof vỌ hỄ tbẤy rơ rỵof lbm ĕuo of  Xƾƥof tỵ, hƾợc pbậi ĕã ĕƾợc cbửof imob jỵ iẤt tåc hỤof lbm `Ổ suof obmỆt  Iỵof IG ĕƾợc sứ hỤof traof cåc ofỵob cøof 02 31    Ofm re oằu traof oƾỜ c tbảm cbửe cåc cbẤt `ậo lbåc jỵ cåc cbẤt ĕmỆo pbào tbê lbm hðof ĕmỆo ĕm que sẹ jỵi tbey ĕỔm tbỵob pbẦo bẩ bỉc vỵ téob cbẤt cỦe oƾỜ c, c, tr ấof tbåm cåc cbẤt lbøof teo có cåc quå trêob ĕmỆo jy, pbào cỵc, ĕmỆo cbuyểo vỵ axy bẩ lb ứ xãy re Xuyểo oỔm smob bỉc vỵ bẩ bỉc Hýof ĕể cø ĕẶc tỬ `ể jạof ĕợ t > CẶofỵy o tỬ `ể jạof ĕợt ĕƾợ c tẩ p truof vỵa iờt `ể ĕẶc `mỆt ĕƾợc ĕuo of tỜ m obmỆt ĕờ 34 –  44  44 C traof vỵm Ha smob vẩt pbåt trmểo jỵi jëo ido cbẤt `ậo t ấa `ỉt lbé oỔm jëo, lía tbda cẶo cýof oỔm jëo `ễ  iẶt, seu ĕó fất vỜ t jỜ  p `ỉt L ằt quả cẶo fmải ĕƾợc ĕờ ậi tỜ m 2> % 4.8.  ^bƾƥof pbåp bẤp pbỤ  ❗  ĞỌob ofbĭe  BẤ p pbỤ cbẤt `ậo b teo jỵ l ằt quả cỦe sỵ hm cbuyểo pbào tứ cỦe obỡof cbẤt ĕó tỬ oƾỜ c vỵa  `ễ iẶt cbẤt bẤ p pbỤ hƾỜ m tåc hỤof cỦe trƾộ of of jỵc `ễ iẶt Xrƾộ of of jỵc `ễ iẶt fồi có bem hấof; Byĕret bẩ cåc pbào tứ cbẤt te, tửc jỵ tåc hỤof tƾƥof bỖ fmỡe cåc pbào tứ cbẤt r ạo b teo vỜ m obỡof pbào tứ oƾỜ cc Xåc hỤof tƾƥof bỖ fmỡe cåc pbào tứ cbẤt `ậo `Ọ bẤ p pbỤ vỜ m cåc pbào tứ trëo `ễ iẶt cbẤt r ạo Lbm xứ jù oƾỜ c tbảm `ẵof pbƾƥof pbåp bẤ p pb Ụ tbê ĕẦu tmëo sẹ jaấm ĕƾợ c cåc pbào tứ cỦe cåc cbẤt lbøof pbào jy tbỵob mao r ồm ồm seu ĕó iỜ m jaấm ĕƾợ c cåc cbẤt pbào jy Lbả  oăof bẤ p pb Ụ cb Ất ` ậo traof oƾỜ c tb ảm pb Ụ tbu ờc vỵa ĕmễu lm Ệo obmỆt ĕờ ObmỆt ĕờ tb Ấ p quå trêob bẤ p pbỤ xãy re iấob obƾof oằu quå cea tbê có tb ể hmỄo re quå trêob lb ử bẤ p pbỤ Cbéob vê vẩy ofƾộ m te hýof obmỆt ĕờ ĕể pbỤc bồm lbả oăof bẤ p pbỤ cỦe cåc bất r ạo lbm cẦo tbmằt Cåc cbẤt bẤ p tbỤ tbƾỜ of of hýof jỵ; tbeo baất téob, ĕẤt sít baẶc smjmcefdj, lda obøi, iờt sổ cbẤt tỔof b ợ  p baẶc cb Ất tbảm traof sảo xu Ất obƾ xọ i ấ s ạt… Xraof sổ y, tbeo baất téob ĕƾợ c hýof pbỔ   `mằo obẤt ❗  IỤc ĕécb;  ^bƾƥof pbåp y ĕƾợc hýof ĕể  jaấm `ề bằt cåc cbẤt `ậo b teo vỵa oƾỜc iỵ pbƾƥof pbåp xứ  jù smob bỉc vỵ cåc pbƾƥof pbåp lbåc lbøof jaấ m `ề ĕƾợ c vỜm bỵi jƾợ of of r Ất obề Xbøof tbƾộof ĕày jỵ cåc bợ  p cbẤt b teo có ĕờc téob cea baẶc cåc cbẤt có iým vỌ vỵ iỵu lbó cbỌu Sứ hỤof pbƾƥof pbåp bẤ p tbỤ có tbể bẤ p tbỤ ĕằo 42 –  =4%  =4% cåc cbẤt bỡu cƥ vỵ iỵu.  ❗  ^bào jaấm; BẤ p pbỤ traof ĕmễu lmỆo tĭob; Jỵ lbøof cba sỵ cbuyểo hỌcb tƾƥof ĕổm cỦe pbào tứ  oƾỜ c sa vỜ m pbào tứ  cbẤt bẤ p pbỤ  iỵ cbûof cýof cbuyểo ĕờof vỜ m obeu BẤ p pbỤ traof ĕmễu lmỆo ĕờof 0= 32   Jỵ s ỵ cbuyểo ĕờof tƾƥof ĕổm c Ủe pbào tứ  oƾỜ c sa vỜ m pbào tứ cb Ất b Ấ p pb Ụ B Ấ p pb Ụ traof ĕmễu lmỆo ĕờof jỵ iờt q trêob hmỄo re lbm cba oƾỜ c tbảm jỉc que jỜ  p vẩt jmỆu jỉc bẤ p pbỤ Xbmằt `Ọ ĕể tbỵc bmỆo q trêob ĕó fỉm jỵ tbýof jỉc bẤ p pbỤ bey cðo fỉm jỵ tbåp bẤ p pbỤ ❗  Ợ of of hỤof Xåcb cåc cbẤt bỡu cƥ obƾ pbdoaj, ejlyj`dozdo-sujpbaomc ecmh, tbuổc obuời, cåc bợ  p cbẤt tbƥi tỬ oƾỜ c tbảm `ẵof tbeo baất téob Có tbể hýof tbeo baất téob lbứ tbuỶ ofào Có tbể hýof ĕể tåcb cåc cbẤt obuời lbó pbào buỶ ❗  Obƾợc ĕmểi; of hỤof cðo bấo cbằ ha cbm pbé cea Ợ of 7.  LBỪ  IÝM Oơớ C IỒX JầO Oữ E (VEXDP HMSMOGDCXMAO AOD IAPD XMID) Rứ jù ofuồo cẤp oƾỜ c jỵ iờt yằu tổ eo to, lbøof pbảm jỵ iờt `mỆo pbåp lbạc pbỤc Lbm ĕåob fmå cåc pbƾƥof pbåp xứ jù bmỆo có, cẦo xdi xít cåc ĕmểi seu vễ cbẤt lbứ trýof oƾỜ cc;; e CbẤt lbứ trýof pbảm có lbả oăof tmëu hmỆt tẤt cả cåc jaấm iẦi `Ệob vỵ `Ất l ỳ sổ jƾợ of of a có traof oƾỜ cc  ` CbẤt lbứ trýof pbảm tmëu hmỆt iẦi `Ệob traof tbộ m fmeo có tbể ĕể lbứ trýof c CbẤt lb ứ trýof pbảm ba ất ĕờof `êob tbƾộ of of ` Ất l ể `m ằo ĕờof a vễ tbỵob pbẦo ba Ặc têob tr ấof cỦe oƾỜ cc h CbẤt lbứ trýof lbøof ĕƾợc jỵi cba oƾỜ c tr ốố  oëo ĕờc bấm baẶc lbøof ofao d CbẤt lbứ trýof pbảm baất ĕờof traof pbấi vm obmỆt ĕờ cỦe oƾỜ cc g CbẤt lbứ trýof pbảm eo to vỵ hỄ xứ jù f CbẤt lbứ trýof pbảm sea cba có tbể hỄ hỵof xåc ĕỌob ĕƾợ c oồof ĕờ cỦe oó traof oƾỜ cc b CbẤt lbứ trýof pbảm cuof cẤ p lbả oăof `ảa vỆ cðo jấm cbổof jấm sỵ tåm obmỄi `ậo Cåc l ỽ tbuẩt obƾ jỉc có tbể jaấm `ề cåc smob vẩt jày obmỄi lbềm oƾỜ c c Xuy obmëo, cbûof lbøof tbể tbey tbằ cba vmỆc lbứ trýof Seu ĕày jỵ cåc pbƾƥof pbåp cbuof ĕƾợ c sứ hỤof ĕể lbứ iým oƾỜ cc;; ❗  Ğuo søm Ğmễu y jmëo queo ĕằo vmỆc ĕƾe oƾỜc ĕằo obmỆt ĕờ søm cỦe oó traof vẩt cbửe hƾỜ m tåc obào fme obmỆt OƾỜ c pbảm ĕƾợ c huy trê ố  obm  obmỆt ĕờ y tỬ 54 ĕằo 0> pbût WmỆc y sẹ fmûp lbứ trýof oƾỜ cc Ğuo søm oƾỜ c jỵ iờt pbƾƥof pbåp ĕmễu tr Ọ b  bmmỆu quả vê lbøof có `Ệob queo tr ỉof a traof oƾỜ c cåc smob vẩt cbỌu obmỆt fày re ❗  Xme cỵ c téi Cba oƾỜ c tm ằ p xûc vỜ m tme cỵc téi ĕể tmëu hmỆt i Ầi ` Ệob vỵ ĕể ĕải ` ảa x ứ jù trmỆt ĕể, o ƾỜ c  pbảm lbøof `Ọ ĕỤc vỵ lbøof có iỵu 3> 33   Wê åob såof tme cỵc téi lbøof tbëi fê vỵa oƾỜ c, c, oëo có r Ất ét lbả  oăof oó tấa re cåc vẤo ĕễ  vễ iým baẶc vỌ IẶt lbåc, xứ jù `ẵof tme cỵc téi lbøof có tåc hỤof hƾ Bƥo oỡe, oó pbảm ĕƾợ c lmểi tre cbẶt cbẹ ĕể ĕải `ảa r ẵof of tme cỵc téi juøo ĕất ĕằo ĕmểi ửof hỤof ẵof ĕỦ oăof jƾợ of ❗  Sứ  h  hỤof bóe cbẤt lbứ  trýof  trýof ^bƾƥof pbåp pbỔ `m ằo ob Ất ĕể x ứ jù oƾỜ c obmỄi ` ậo jỵ sứ hỤof i ờt traof cåc tåc obào bóe bỉc lbåc obeu có s Ẵo Xraof sổ y có cja, `rai, mat, lejm pdieofeoet, cåc mao ĕồof vỵ `ấc, lmễi, exmt vỵ azao @rai jỵ i ờt cbẤt axy bóe ĕã ĕƾợ c s ứ hỤof lbå tbỵob cøof traof vm Ệc lb ứ trýof oƾỜ c  `ể  `ƥm `ƥm Oó ĕƾợc ĕåob ĕ åob fmå jỵ iờ t cbẤt hmỆt lbuậo tổt @rai hỄ teo vỵa oƾỜ c vỵ lbøof ofuy bmểi lbm  `ảa quảo hƾộof obƾ lbøof fày lécb ửof iạt cba obỡof ofƾộm `ƥm jờm vỵ iým cỦe lbøof fày lbó cbỌu Iờt traof obỡof cbẤt lbứ trýof ĕƾợ c sứ hỤof r ờof rãm obẤt ĕể ĕải `ảa oƾỜ c uổof eo to jỵ cja Ğể s ứ hỤof traof fme ĕêob, cja có sẴo hƾỜ m h ấof oetrm bypacjarmt (tbuổc t ậy fme hỤof) có tbể  ĕƾợ c sứ hỤof cba cả iỤc ĕécb fmẶt tậy baẶc lbứ trýof Sảo pbậi y cbửe huof hỌcb oetrm bypacjarmt 4,04% tƾƥof ĕƾƥof vỜ m 4% cja có sẴo Cja cŭof có sẴo hƾỜ m hấof ceoxm bypacjarmt ĕƾợ c `åo ố   hhấof bất lbø ở hấof y, tbƾộ ooff jỵ 6>% sẴo.huof Lbm shỌứcb  h Ụtraof of ceoxm bypacjarmt, cẦo tr ờo ờo ĕễu vøm ĕã lbứ  trýof `ẵof cja y vỵ ĕể  jạof cẶo,cjacbcó ọ `ƥi  `ƥi Wê obmễu jù cja ố   hh ấof j ềof (oetrm bypacjarmt) ĕƾợ c s ứ h Ụof pbỔ `m ằo bƥo traof fme ĕêob Cja tbƾộof ĕƾợc tbëi vỵa oƾỜ c vỜ m sỵ bỖ tr ợ  ợ  ccỦe iåy `ƥi oấ p bóe cbẤt Cja ĕẦu tmëo ĕƾợ c cẤ p vỵa oƾỜ c có tbể ĕƾợ c tmëu tbỤ traof quå trêob axy bóe `Ất l ỳ pbào tứ sạt, ieofeo baẶc byhra suogue a có iẶt Iờt sổ cja cŭof ĕƾợ c truof bðe `ố m cåc cbẤt bỡu cƥ Lbm "obu cẦu vễ cja" obỡof vẩt jmỆu y ĕƾợc ĕåp ửof, obỡof fê cðo jấm jỵ jƾợof cja cbƾe ĕƾợ c tmëu tbỤ b ằt - vẬo jỵ "cja cðo hƾ" XỶ  jỆ  cỦe ofuồo cẤ p hỡ jmỆu tbƾộof ĕƾợc ĕmễu cbọob `ẵof iåy `ƥi oấ p bóe cbẤt ĕể cuof cẤp jƾợof cja hƾ >,4 - 5,> ppi seu 0> pbût tmằp xûc Ğmễu y jỵ ĕỦ ĕể tmëu hmỆt vm lbuậo cajmgari obƾof có tbể baẶc lbøof tbể tmëu hmỆt `Ất l ỳ vm rût baẶc u oeof a có tb ể có iẶt Jƾợof cja hƾ obƾ vẩy lbøof cbọ pbỤc vỤ cba vmỆc lb ạc pbỤc s ỵ ø obmỄi fmåo ĕaấo vm lbuậo cajmgari iỵ cðo cuof cẤ p ob ỡof `mằo ĕỔm vỜ m obu c jù Cåc fày `Ệob obƾ ề traof ĕổỄm hỵof Ầi `Cåc Ệob ĕờ tbƾƥof hobỌcb tả vỵ pbào `Ệob tlmứằ cja t jỴ h tmëucẦhmuỆctỦe lbmoƾỜ  xức `ẵoficja ofrevẩcåc t ofuo smobsổt hấof oeofbỵo, fày  `Ệob lmằt jỴ có lbả oăof lbåof cja cea obẤt Xuy obmëo, vẬo cðo r Ất ét tbøof tmo v ễ vm rût, obƾof iờt sổ obỵ cbửc tråcb cba r ẵof cbûof lbøof ố   i iửc cỵc ĕaeo vễ lbả oăof lbåof cja.  Có `e tbuẩt ofỡ cƥ `ảo ĕƾợ c sứ hỤof traof quå trêob cja bóe; obu c Ầu cja, jmễu jƾợ of of cja vỵ of cja hƾ jƾợ of    Obu c Ầu cja jỵ jƾợ of of cja sẹ ` Ọ lb ứ ba Ặc tmëu bea traof quå trêob axy bóe cåc tấ p cb Ất traof • oƾỜ cc   Jmễu jƾợof cja jỵ jƾợ of of cja cẤp vỵa oƾỜ cc   Cja hƾ jỵ jƾợ of of cja cðo jấm traof oƾỜ c seu lbm xảy re quå trêob axm bóe Wé hỤ, oằu iờt oƾỜ c có obu cẦu cja jỵ 0,> ppi vỵ ĕƾợ c cẤp vỵa oƾỜ c vỜ m jmễu jƾợof cja jỵ 4,> ppi, tbê jƾợof cja hƾ • • sẹ jỵ 3,> ppi 35 34   Ğổm vỜ m cåc iỤc ĕécb lbậo cẤ p, mổt có tbể ĕƾợ c sứ hỤof ĕể xứ jù oƾỜ c uổof BmỆo oey, obmễu cøof tåc ĕeof ĕƾợ c tbỵc bmỆo ĕể lmểi tre tåc hỤof cỦe mổt traof vmỆc tmëu hmỆt vm rût iỵ vổo ĕƾợ c cam jỵ iờt traof obỡof iẦi `Ệob lbåof tbuổc obẤt   Cåc tbứ ofbmỆi cba tbẤy r ẵof 0> pbût tmằ p xûc v Ờ m 2,> ppi mt jợ ta re it jam oc ã uof ĕƾợ cc    Obƾ tbƾộ of of j Ệ, jƾợof hƾ cẦo tbmằt tbey ĕỔm ofbỌcb v Ờ m tb ộ m fmeo tmằ p xûc ^bẦo hƾ tbẤp bƥo • yëu cẦu tbộ m fmeo tmằp xûc jàu bƥo traof lbm pbẦo hƾ cea bƥo yëu cẦu tbộ m fmeo tmằ p xûc ofạo bƥo   IẶc hý l ằt quả  tbứ ofbmỆi obƾ vẩy r Ất Ất ĕåof lbécb jỆ, obƾof vẬo cbƾe ĕỦ  tbøof tmo vễ tåc ĕờof smob jù cỦe oƾỜc ĕƾợ c xứ  jù `ẵof m-ổt ĕổm v Ờ m bỆ  tbổof cao ofƾộ m.m Wê jù y, vmỆc sứ  hỤof pbảm ĕƾợ c xdi xít cbọ traof trƾộ of of bợ  p lbậo cẤ p • @ấc hƾỜ m obmễu bêob tbửc lbåc obeu ĕã ĕƾợ c sứ hỤof ĕể tmëu hmỆt iẦi `Ệob    Oó có tbể ĕƾợc tbëi vỵa oƾỜc hƾỜ m hấof cbẤt jềof baẶc tbøof que sỵ pbào bỦy ĕmỆo pbào cỦe • lmi jaấm `ấc     cŭof ĕã ĕƾợc ĕƾe vỵa oƾỜ c tbøof que iờt quå trêob b Ấ p tbỤ tỬ cåc `ờ jỉc tråof `ấc Xuy obmëo, sỵ hea ĕờof cỦe tổc ĕờ hðof cbảy tbƾộ of of hẬo ĕằo sỵ tbey ĕỔm jỜ o vễ jƾợ of of `ấc traof oƾỜ cc ở oồof ĕờ obề, `ấc có tbể có téob bỦy hmỆt cea traof vmỆc jỵi sấcb vm lbuậo ieof `Ệob   Ef lbøof tấa re iým vỌ lbó cbỌu lbm sứ hỤof traof xứ jù oƾỜc Bƥo oỡe, cåc cbẤt bỡu cƥ lbåc lbøof cảo tr ố  lbả oăof tmëu hmỆt vm lbuậo cỦe Ef obƾ traof trƾộ of of bợ  p vỜ m cja tỵ ha ố  lb   Cbm pbé cea vỵ obu cẦu tmằ p xûc traof tbộm fmeo hỵm ĕã cảo tr ố ố   ssỵ cbẤ p obẩo r ờof rãm cỦe pbƾƥof  pbåp y • • • Cåc mao ĕồof ĕƾợ c s ứ h Ụof lbå tbƾộof xuyëo ĕể tmëu hmỆt t ảa có iẶt traof oƾỜc obƾof cåc mao y tƾƥof ĕổm líi bmỆu quả traof vmỆc tmëu hmỆt vm lbuậo Cåc smob vẩt ieof `Ệob `Ọ ảob bƾố of of i ấob `ốm ĕờ pB c Ủe oƾỜ c c Cbûof sẹ lbøof tồo lbm oƾỜ c có téob exmt cea baẶc có téob lmễi cea Ha ĕó, vmỆc xứ jù jỵi fmải baẶc tăof iấob ĕờ pB sa vỜ m  pbấi vm `êob tbƾộ of of tỬ 7,4 ĕằo 6,4 có tbể jỵ iờt pbƾƥof tmỆo bmỆu quả ĕể tmëu hmỆt cåc smob vẩt Có r Ất obmễu tåc obào lbåc ĕã ĕƾợ c cbửof imob tbỵob cøof traof vmỆc tmëu hmỆt i Ầi ` Ệob  Obmễu tåc obào traof sổ y vẬo pb ảm tr ảm que q trêob tbứ ofbmỆi lía hỵm vễ tåc hỤof smob jù cỦe cbûof ĕổm vỜm cao ofƾộ m.m Xraof sổ y có iờt sổ cbẤt baất ĕờof `ễ iẶt Có iờt sổ jaấm cbẤt baất ĕờof `ễ iẶt fmûp tmëu hmỆt iẦi `Ệob CbẤt tậy r ứe cetmao hỄ hỵof tmëu hmỆt iẦi `Ệob CbẤt tậy r ứe eomao cbọ có bmỆu quả yằu traof vmỆc tmëu hmỆt iẦi `Ệob Cåc cbẤt baất ĕờof `ễ iẶt cbƾe ĕƾợ c xdi xít iờt cåcb ofbmëi tûc ĕể xứ jù oƾỜ c uổof vê có iým vỌ lbó cbỌu vỵ có tbể có cåc tåc hỤof ĕờc bấm Cbjarmod hmaxmhd có lbả  oăof tmëu hmỆt vm trýof tổt i ờt cåcb `Ất tbƾộ of of jỵ iờt cbẤt axy bóe iấob BmỆo oey, lbứ trýof `ẵof cja ố   hh ấof y bey hấof lbåc ĕƾợ c cam jỵ cbẤt lb ứ trýof bmỆu quả obẤt cba tẤt cả cåc iỤc ĕécb cbuof Cbjarmod hmaxmhd có ĕẦy ĕỦ sỵ cbẤ p obẩo cỦe cåc cƥ queo y tằ WẬo có iờt sổ yằu tổ ảob bƾốof ĕằo lbả oăof lbứ trýof oƾỜ c cỦe oó;   Jƾợof hƾ cja "tỵ ha" có bmỆu quả bƥo jƾợof hƾ cja "lằt bợ  p" baẶc "cjareimo" Cbjareimod jợ ã bp cbt c bờob tbợob `of cồcb cba cả cja vỵ eiaomec vỵa oƾỜc ^bƾƥof pbåp xứ jù y ĕã 30 35   ĕƾợ c sứ hỤof ĕể lmểi saåt sỵ pbåt trmểo cỦe vm lbuậo traof cåc ĕƾộ ooff ổof hỵm vỵ traof cåc tbmằt  `Ọ lbåc, oƥm baất ĕờof axy bóe cbẩi bƥo cỦe oó ieof jấm jợm écb ĕẶc `mỆt of bmỆu quả bƥo obmễu cba cja jỵi cbẤt   Ğờ pB tỬ 7,> ĕằo 6,> jỵi cba oƾỜ c tr ố  ố tbỵob iøm trƾộ of lbứ trýof sa vỜ m cåc fmå tr Ọ pB  pB cea bƥo lbaảof =,> ĕằ o 5>,>   BmỆu qu q uả  cỦe jƾợof hƾ cja tăof jëo lbm obmỆt ĕờ   cea bƥo traof pbấi vm obmỆt ĕờ  oƾỜ c `êob tbƾộ of of • •    cỦe vvmẩỆt clbøof lbứ trýof fmeoobeu tmằ p traof xûc cåc ĕmễu lmỆo lbåc obeu ĕổm vỜ m Ệujaqu   Bm Cåc ấmảsmob pbảotăof ửof jëo tbdatbda cåcbtbộ  fmmổof • • quå trêob lbứ trýof `ẵof cja    Obu cẦu cja cỦe oƾỜc tăof jëo jỵi tăof jƾợ of of cja cẦo tbmằt ĕể tấa re jƾợof cja hƾ ĕất yëu cẦu • Ğể ĕải `ảa tmëu hmỆt iẦi `Ệob, quå trêob lbứ trýof `ẵof cja pbảm ĕất ĕƾợ c sỵ lmểi saåt obẤt ĕỌob cỦe ét obẤt iờt yằu tổ vỵ t ổt obẤt jỵ bem yằu tổ ĕể  `ý `ý ĕạ p cba obỡof `mằo ĕờof x ảy re Wê jù y, iờt sổ cƥ queo có tbậi quyễo vễ cbỦ ĕễ y obẤo iấob r ẵof jaấm vỵ oồof ĕờ cja hƾ pbảm ĕƾợ c lmểi sẩt ĕể  ĕải `ảa lbứ  trýof ĕẦy ĕỦ Bỉ tuyëo `ổ  r ẵof cbọ  `ẵof cåcb y, q trêob lb ứ trýof  `ẵof cja iỜ m có tbể  téob ĕằo cåc `mằo ĕỔm v ễ obm Ệt ĕờ, ĕờ pB, obu cẦu cja vỵ cåc jaấm smob vẩt traof c Obmễu cbuyëo fme cba r ẵof cbọ  rmëof jƾợof cja hƾ ĕất yëu cẦu cŭof có tbể  lmểi saåt ĕẦy ĕỦ  oƾỜ c vmỆc lbứ trýof Xbda ù lm ằo cỦe bỉ, quå trêob lbứ cja-lbứ cja baất ĕờof tổt obẤt 6.  Ù OFBĢE LMỀI ĞịOB Oơớ C ❗  Cåc lmi jaấm oẶof - ĕấm hm Ệo cba cåc vẤo ĕễ ø obmỄi oƾỜ c of Ầi Cåcb tổt ob Ất ĕể xåc ĕỌob sỵ bm Ệo hm Ệo c Ủe cbûof jỵ lm ểi tre oƾỜ c traof pbðof tbé ofbmỆi ba Ặc jmëo bỆ v Ờ m cåc số   yy tằ c Ủe quẩo Có obỡof ja ofấm v ễ vm Ệc tm ằ p xûc ião téob vỜm bỵi jƾợ of of lmi jaấm o Ặof tbẤp traof oƾỜ c uổof ❗  Ğờ  ĕỤc - jỵ cbẤt r ạo ạo jƥ jứof, tửc jỵ oƾỜ c `ýo, r Ất Ất ĕỤc Ğờ ĕỤc jỵ lbøof iaof iuổo vê `e jù ha; CbẤt r ạo có tbể cb ửe lmi jaấm o Ặof, iẦi `Ệob baẶc cåc cbẤt fày ø obmỄi lbåc, ĕờ ĕỤc jỵi fmải bmỆu quả cỦe l ỽ tbuẩt xứ jù oƾỜ c `ẵof cåcb cbd cbạo iẦi `Ệob lbềm tåc bấm cỦe bóe cbẤt baẶc obmỆt, baẶc traof trƾộ of of bợ  p xứ jù `ẵof tme cỵc téi, tỵ bẤ p tbỤ åob såof tme cỵc téi ❗  Bợ p cbẤt bỡu cƥ   -  OƾỜ c có tbể  `Ọ ø obmỄi `ố m iờt sổ  bợ   p cbẤt bỡu cƥ, cbẳof bấo obƾ cjaragari, xăof, tbuổc tr Ử sàu vỵ tbuổc hmỆt cề  tỬ  obmễu baất ĕờof baẶc ửof hỤof cøof ofbmỆ p vỵ òof ofbmỆ p Cåc cbẤt fày ø obmỄi y pbảm ĕƾợc xåc ĕỌob traof iờt tbứ ofbmỆi traof pbðof tbé ofbmỆi Lbøof có lbả oăof oƾỜ c of Ầi ĕờt ofờt `Ọ ø obmỄi, tr Ử lbm iờt jƾợ of of bóe cbẤt ĕƾợ c pbíp c Iờt ofaấm jỆ jỵ lbm tẦof cbửe oƾỜ c oẵi traof ĕå vøm.  ĕm vỵa fmằof baẶc tbẤi vỵa tẦof cbửe oƾỜ c  OƾỜ c lbøof cbọ cbảy obeob bƥo que ĕå vøm, iỵ ĕå cðo hỄ  tấa tbỵob cåc lëob tbẳof ĕửof baẶc cåc bổ sỤt sẹ obeob cbóof cba pbíp ø obmỄi tỬ oƾỜ c `ễ iẶt OƾỜ c iẶt có tbể cba tbẤy sỵ lbåc `mỆt jỜ o vễ iửc ĕờ ø obmỄi bóe cbẤt sỵ lbåc `mỆt vễ jƾợof iƾe, ceob tåc tbda iýe vỵ iửc oƾỜ c tbảm cøof ofbmỆ p Ofm Ofa ỵm rre, e, iờt s ổ  byhracec`ao (ĕẶc `mỆt jỵ byhracec`ao cja) bêob tbỵob iờt ja ấm ccbbẤt fày ø obmỄi ĕẶc `mỆt r ạc r ổm ổm Ğày jỵ iờt obói bóe cbẤt ĕƾợ c fỉm jỵ HOE^J Cbûof `ea fồi cåc bóe cbẤt ĕƾợ c sứ h Ụof traof fmẶt b Ấ p, `ảa qu q uảo f Ỗ, v ẩo bỵob obỵe ĕƾộ of, of, fme cøof vỵ sảo xuẤt vỵ sứe cbỡe øxutø, o vỵcba tbmằstỵ` cỌ ổĕmỆ o Ob c vỵcåc cbûof ằt `obeob Ọ  bỵofcbóof lbøof,Ğmễ `ai, ĕấjỵi ỡof cblbó Ất y cbêi ổoftbmĕẤt u y  trỵo HOE^J xứ ojùẶof bƥobƥo sỵ coƾỜ  ổ trỵo sảo  pbậi h Ầu i ề Ğổm v Ờ m cåc sảo pb ậi h Ầu i ề, cåc vẤo ĕễ  jỵ oƾỜ c of Ầi bðe teo iờt s ổ b ợ  p cb Ất 33 36   traof cåc cbẤt hỄ `ey  `ey bƥm y Cåc bợ  p cbẤt y seu ĕó có tbể  hm cbuyểo tbda hðof oƾỜ c ofẦi Ofaấm tr Ử  ố  cåc   cåc tbỵob pbổ j Ờo, oƾỜ c u ổof bmằi lbm ĕƾợ c lm ểi tre cåc cbẤt fày ø obmỄi y WmỆc tbảm ` ề  cåc bóe cbẤt có lbả oăof bðe teo traof oƾỜ c tb Ấ p vỵ tỶ tr ỉof j Ờo bƥo oƾỜ c h Ậo ĕằo bêob tbỵob cåc výof ø obmỄi ofuyëo cbẤt lbåc `mỆt traof ĕẤt vỵ oƾỜ c ofẦi Obỡof bóe cbẤt y tbƾộ of of jỵ huof iøm vỵ ĕƾợ c fỉm cbuof jỵ CbẤt jềof pbe ĕẶc lbøof cbửe oƾỜ c (HOE^J) Ha iẩt ĕờ tƾƥof ĕổm cea, cbûof of hm cbuyểo xu ổof hƾỜm ĕẤt vỵ oƾỜ c of Ầi, ĕể j ấm i ờt jƾợ of of obề h ỉc tbda cao ĕƾộ of of hm có xu bƾỜ of cƾ, cba ĕằo lbm cbûof ĕất ĕằ o i ờt j Ờ  p lbøof tb Ấi oƾỜc, oƥm cbûof tỤ j ấm traof cåc vŭof oƾỜ c r ộộ m  r ấc Cbûof có xu bƾỜ of of hm cbuyểo tbda cbmễu ofeof hƾỜm tåc ĕờof cỦe tr ỉof jỵc vỵ bðe teo tỬ tỬ vỵa oƾỜ c of Ầi, cuof cẤ p ofu ồo jàu hỵm cba oƾỜ c of Ầi ` Ọ ø obmỄi ố   i i ửc ĕờ tb Ấ p Ha iø bêob cbuyểo ĕờof cỦe cbûof oëo r Ất lbó pbåt bmỆo, xåc ĕỌob ĕẶc ĕmểi vỵ xứ jù ofey sỵ obmỄi HOE^J ❗  Xåc obào fày `Ệob - Cbûof `ea f ồi ĕờof vẩt ofuyëo smob, vm lbu ậo vỵ vmrus T oeof ĕờ of vẩt ofuo smob jỵ tåc obào fày `Ệob jỜ o obẤt traof oƾỜ c uổof vỵ jỵ ofuo obào fày re obm ễu trƾộ ooff bợ  p `Ệob que ĕƾộof oƾỜc T oeof ĕờ of vẩt ofuyëo smob có lécb tbƾỜ c tỬ 0 ĕằo 54 i (iờt imcrøidt  `ẵof i ờt pbẦo trmỆu iít), obƾof có tbể cbum que obề bƥo sƥ bố Ğể ĕải `ảa j ỉc oeof, oëo sứ hỤof cåc `ờ j ỉc có lécb tbƾỜ c jỖ tuy Ệt ĕổm t Ử   i tr ố  ố  xu xu ổof Bem iẦi ` Ệob ĕờof vẩt ofuyëo smob pbỔ   `mằo ob Ất jỵ Fmerhme jei`jme (Fmerhme) vỵ Cryptasparmhmui (Crypta) Cả bem smob vẩt ĕã fày re obmễ u ce t ứ vaof traof obỡof oăi fẦo ĕày ố  Bae   Bae L ỳ vỵ Ceoehe, obỡof ce tứ vaof xảy re ố   ofƾộ m tr Ẽ vỵ ofƾộ m fmỵ, vỵ obỡof ofƾộ m `Ọ `Ệob vỵ bỆ imỄo hỌcb `Ọ suy fmải Obmễu trƾộ of of bợ  p tứ vaof jỵ l ằt quả  cỦe bƥo iờt traof obỡof têob tr ấof y Cả bem `Ệob ĕễu lbøof có lbả  oăof fày tứ vaof cba iờt ofƾộ m j Ờ o lb ềd i ấob, ofey cả  lbm lbøof ĕƾợc ĕmễu tr Ọ Wé hỤ  ố   Imjweuldd vỵa tbåof oăi 5==3, traof sổ 8>>.>>> ofƾộm ĕƾợ c cbậo ĕẩo iạc `Ệob Crypta, cbọ có 48 trƾộ of of bợ  p tứ vaof có jmëo queo ĕằo sỵ `ýof pbåt, 28% traof s ổ  ĕó jỵ `Ệob obào EMHS @ëo ofm Bae L ỳ  vỵ cåc oƾỜ c pbåt trmểo lbåc, ĕờof vẩt ofuo smob jỵ ofuo obào fày re obm ob mễu trƾộ of of bợ  p `Ệob jỴ eimp, obƾof cba ĕằo oey ĕmễu y lbøof cðo jỵ v Ấo ĕễ ố  Bae  Bae L ỳ, vmỆc åp hỤof cåc cøof ofbỆ xứ jù oƾỜ c tbảm tmëo tmằo bƥo Ğmễu y có tbể tbey ĕỔm traof iờt têob buổof smob tồo Cåc tbứ ofbmỆi ĕã têi tbẤy Fmerhme vỵ / baẶc Crypta traof 4% fmằof ĕửof vỵ 07% suổm ố  Bae  Bae L ỳ Wm lbuậo obề bƥo ĕờof vẩt ofuo smob vỵ jỵ ofuo obào fày re obmễu `Ệob obƾ sổt tbƾƥof bỵo, tả, tmëu cbảy vỵ lmằt jỴ Wm lbuậo fày `Ệob có lécb tbƾỜ c tỬ >,0 ĕằo >,7 ~ i, vỵ cẦo có `ờ jỉc >,0 ~ i ĕể ofăo ofỬe sỵ jày truyễo WmỆc ø obmỄi ofuồo cuof cẤp oƾỜ c ` ố m vm lbuậo ĕƾợ c cba jỵ ofuo obào h Ậo ĕằo h Ọcb t ả, tbọob tbaảof tỵo pbå cåc oƾỜ c líi pbåt trmểo Ofey cả traof td Bae L ỳ, ỳ, D cajm tbƾộof ĕƾợ c têi tbẤy traof cåc ofuồo cuof cẤp oƾỜ c `Ọ ø obmỄi Iey iạo tbey, vm lbuậo D cajm tƾƥof ĕổm vø bấm lbm iẦi  `Ệob `mằo iẤt vỵ vẤo ĕễ lbøof quå obmễu vỜ m vm lbuậo D cajm ĕƾợ c têi tbẤy, obƾof oỖm sợ   r  r ẵof cåc vm lbuậo lbåc cŭof có tbể ĕã jỵi ø obmỄi oƾỜc Cbƾe `ea fmộ , têob tr ấof i Ất oƾỜ c tmëu cbảy D cajm fày re ĕã hẬo ĕằo tứ vaof Iờt traof bỵof trăi cbỦ of vm lbuậo Dscbdrmcbme cajm, D cajm A546; B6 jỵ iờt ofuo obào iỜ m oỔm fày `Ệob tỬ tbỵc pbậi vỵ ĕƾộof oƾỜ c c IẶc hý bẦu bằt cåc cbỦof D cajm vø b ấm vỵ sổof traof ruờt cỦe ofƾộm vỵ ĕờof vẩt lbềd iấob, obƾof cbỦof y tấa re iờt ĕờc tổ iấob vỵ có tbể fày `Ệob oẶof D cajm >546; B6 j Ầo ĕẦu tmëo ĕƾợ c cøof obẩo jỵ ofuo obào fày ` Ệob traof iờt ĕợ t `ýof pbåt vỵa oăi 5=20 ĕƾợ c `ạt ofuồo tỬ  obỡof cbmằc `åob bei`urfdr `Ọ ø obmỄi L ể  tỬ  ĕó, bẦu bằt cåc of bợ  p obmỄi trýof ĕƾợ c cba jỵ ĕã ĕằo ăo tbỌt `ð xey cbƾe oẤu cbéo Xuy obmëo, iờt sổ ĕã `Ọ  trƾộ of 38 37   ofẤi oƾỜ c c Sỵ bm Ệo hm Ệo cỦe D cajm traof oƾỜ c jỵ iờt hẤu bm Ệu rơ rỵof cba tbẤy fẦo ĕày oƾỜ c tbảm baẶc cbẤt tbảm cbăo ouøm `Ọ ø obmỄi OƾỜ c tbảm có tbể cbửe obmễu jaấm smob vẩt fày `Ệob Wê D cajm smob re t Ử cbẤt tbảm cỦe cao ofƾộm vỵ ĕờof vẩt, o vm lbuậo y tbƾộ of of xài obẩ p vỵa ofuồo oƾỜ c uổof que iƾe, tuyằt teo baẶc cåc hấof l ằt tỦe lbåc, D cajm có tbể `Ọ trøm vỵa cåc cao jấcb, søof, suổm, b ồ b  baaẶc oƾỜ c of Ầi Lbm obỡof oƾỜc y ĕƾợ c s ứ  hỤof jỵi ofuồo oƾỜ c u ổof vỵ oƾỜc lbøof ĕƾợ c xứ jù baẶc xứ jù lbøof ĕẦy ĕỦ, D cajm có tbể l ằt ằt tbûc traof oƾỜ c uổof D cajm >546; B6 iờt traof e of cåcvcbt Ủlb D cajm Iof hý bt Ầau re t cåc cbc Ủof u vø trăivỵcỦĕờ sổofjỵtraof ruờt cbỵof vỵ bcóấmtbvỵể  Ủe ofƾộm ẩ ofềdvmilbu ấob,ậoobƾof cbỦ Ặcy ấ b ằi ờt ĕờ tổ iĕễ ấob fày `Ệob oẶof ObmỄi trýof tbƾộ of of fày tmëu cbảy re iåu ofbmëi tr ỉof ỉof vỵ ĕeu quẶo `Ụof< ĕøm lbm obmỄi trýof fày tmëu cbảy lbøof re iåu Xbƾộ of of xuyëo lbøof `Ọ  sổt CẦo jƾu ù rẵof obỡof trmỆu cbửof y tbƾộ of of f Ặ p h Ậo ĕằo obmễu ja ấm ` Ệob, vỵ có tbể ha cåc ofuồo lbåc ofm oƾỜ c u ổof ` Ọ ø obmỄi ở i ờt s ổ ofƾộm, ĕẶc `m Ệt jỵ tr Ẽ  di hƾỜ m tuỔm vỵ ofƾộ m fmỵ, obmỄi trýof cŭof có tbể fày re iờt `mằo cbửof, ĕƾợ c fỉm jỵ bờm cbửof urë buyằt tåo buyằt, traof ĕó cåc tằ `ỵa bồof cẦu `Ọ pbå bỦy vỵ tbẩo `Ọ suy Lbaảof 0% -6% trƾộ of of bợ  p obmỄi trýof hẬo ĕằo `mằo cbửof y ở Bae L ỳ, urë buyằt tåo buyằt bờm cbửof y jỵ ofuo obào cbéob c Ủe suy tbẩo cẤ p ố  tr   tr Ẽ di, vỵ bẦu bằt cåc trƾộ of of b ợ  p bờm cbửof urë buyằt tåo buyằt jỵ D cajm A546; B6 Bờm cbửof urë buyằt tåo buyằt jỵ iờt têob tr ấof ĕd hỉe téob iấof tbƾộof ĕƾợc ĕmễu tr Ọ t ấm pbðof cbăi sóc ĕẶc `mỆt Xbƾộ of of pbảm truyễo iåu vỵ jỉc iåu tbẩo Lbm ĕƾợc cbăi sóc técb cỵc, t Ỷ j Ệ t ứ  vaof ĕổm vỜ m b ờm cb ửof urë buyằt tåo buyằt jỵ 3% 4% Cåc trmỆu cb ửof tbƾộ of of xuẤt bm Ệo traof vðof ĕằo ofỵy, obƾof có tbể  i Ất ĕằo ofỵy B Ầu bằt iỉm ofƾộ m pbỤc bồm iỵ lbøof cẦo hýof lbåof smob baẶc ĕmễu tr Ọ  cỤ  tbể lbåc traof 4-5> ofỵy Lbøof có `ẵof cbửof cba tbẤy tbuổc lbåof smob cảm tbmỆo tm ằo trêob cỦe `Ệob, vỵ ofƾộ m te cba r ẵof ĕmễu tr Ọ `ẵof iờt sổ jaấm tbuổc lbåof smob có tbể hẬo ĕằo cåc `mằo cbửof tbẩo Xbuổc cbổof tmëu cbảy, cbẳof bấo obƾ japdreimhd (Miahmui), cŭof oëo tråob Cåc pbƾƥof pbåp pb åp pbỔ `mằo obẤt ĕể xứ jù oƾỜ c  `Ọ obmỄi D cajm jỵ s ứ hỤof cja, tme cỵc téi baẶc azaod, tẤt cả ĕễu có tåc hỤof tmëu hmỆt baẶc `Ất baất D cajm Cåc bỆ tbổof, sứ hỤof ofuồo oƾỜ c iẶt, ĕƾợ c yëu cẦu lbứ trýof ĕể ĕải `ảa r ẵof tẤt cả cåc ø obmỄi vm lbuậo ĕễu `Ọ lbứ baất téob, cbẳof bấo obƾ D cajj Cåc bỆ tbổof sứ hỤof ofuồo oƾỜ c ofẦi lbøof `ạt `uờc pbảm lbứ trýof, iẶc hý obmễu bỆ tbổof traof sổ ĕó có Xbda quy ĕỌob cỦe D^E, iờt bỆ tbổof baất ĕờof ét obẤt 7> ofỵy iỖm oăi vỵ pbỤc vỤ 04 ofƾộ m tr ốố  jëo  jëo baẶc có 54 baẶc obmễu l ằt oổm hỌcb vỤ bƥo, ĕƾợc quy ĕỌob obƾ iờt bỆ tbổof oƾỜ c cøof cờof tbda Ğấa juẩt OƾỜ c uổof Eo to (SHVE) Oằu iĕƾợc pbSHVE, cøof c Ủe D^E, tbêĕỌbeỆ  ờt b Ệ tb ảm jỵ bỆ tb ờof tbda tb iổof oóc có tbể cĕƾợc quyễo ổof ĕó lbøof ĕmễổuofcblbøof ọob tbda Ặc hýoƾỜ  quy quy ĕỌobĕỌ`ob ố m cbéob  pbƾƥof baẶc tmểu `eof Xbda SHVE, D^E yëu cẦu cåc bỆ  tbổof oƾỜ c cøof cờof pbảm fmåi såt vm lbuậo cajmgari Cåc bỆ tbổof pbào técb trƾỜc tmëo ĕể têi tỔof sổ cajmgari, vê xít ofbmỆi y obeob bƥo cba lằt @Ất l ỳ jûc a iẬu ĕó jỵ hƾƥof téob vỜ m cajmgari tỔof sổ, cýof iờt iẬu pbảm ĕƾợ c  pbào técb ĕể têi cajmgari traof pbào baẶc D cajm Cả bem ĕễu jỵ cbọ sổ ø obmỄi cbẤt tbảm ĕờof vẩt baẶc m) pbảm j Ấy ét oƾỜ c tb ảm c Ủe cao ofƾộ m.m B Ệ tb ổof oƾỜ c cøof cờof j Ờ o obẤt (pbỤc v Ụ bỵof trmỆu ofƾộ m) obẤt 82> iẬu iỖm tbåof Cåc bỆ tbổof obề bƥo pbảm jẤy ét obẤt oăi iẬu iỖm tbåof, tr Ử lbm obỵ oƾỜ c ĕã tmằo bỵob iờt cuờc lbảa såt vỆ smob - iờt cuờc lbảa såt traof ĕó tbeob tre obỵ oƾỜ c lmểi tre cåc tbỵob pbẦo cỦe b Ệ tb ổof vỵ ĕải ` ảa r ẵof cbûof sẹ ` ảa v Ệ s ửc lb ềd c ờof ĕồof - b Ệ tb ổof traof vðof oăi oăi que.  ofjày tbửtruy  0, seu vẩt ofuyëo vẩmt ĕờofĕƾộof smob Cŭof obƾ ĕổ ofuoWmrus smob, bjỵẦutåcbằobào t cåc fày `Ệob`Ệob vmĕửrût ễo que oƾỜ c lbøof fày ofuy bmểmivỜm cbĕờ ằt of ofƾộ  cba iờt ofƾộm trƾố of of tbỵob lbềd iấob Cåc vmrus fày `Ệob traof oƾỜ c có lécb tbƾỜ c tỬ >,>0>->,>3> 34 38   / ~ i vỵ quå obề ĕể ĕƾợ c jỉc re `ẵof `ờ jỉc cƥ bỉc XẤt cả cåc vmrus ĕƾộ of of ruờt traof oƾỜ c ảob bƾố ooff ĕằo cao ofƾộ m cbọ xảy re ố  ofƾộm, ĕó cbẤt tbảm ĕờof vẩt lbøof có obmễu cỦe iờt iổm ĕd hỉe vmrus BmỆo vmrus lbøof fày ofuy bmểi jỜo ĕổm vỜ m obỡof ofƾộ m uổof oƾỜ c `ễ iẶt ố  Bae  Bae L ỳ obƾof ĕmễu y có tbể tbey ĕỔm traof têob buổof tồo lbm iửc ĕờ vỆ smob cỦe cao ofƾộ m fmải xuổof vmrus có xu bƾỜ of of xuẤt bm Ệo ofey cả ố  ob  ob ỡof výof xe xøm bẼa jåob, vê v ẩy có tbể  ĕƾe re trƾộ of of b ợ  p ja ấm ` ề  cbûof ofey `ày fmộ  2.  XMËT CBTẢO Oơớ C TỞOF BMệO OE] Lbm iỤc tmëu cỦe x ứ  jù oƾỜ c jỵ cuof cẤp oƾỜ c u ổof, tbê cbûof te cẦo j ỵe cb ỉo ob ỡof cøof ofbỆ lbøof cbọ t ổt ob Ất bm Ệo có iỵ cðo pbảm ĕåp ửof cåc tmëu cbu ậo cb Ất jƾợ of of c Ủe ĕỌe pbƾƥof vỵ quổc fme Cåc iỤc tmëu cbéob cỦe obỵ iåy xứ  jù oƾỜc traof bƥo iờt tb ằ l Ỷ que tbỵc t ằ v Ậo lbøof ĕỔm; cỤ tbể jỵ s ảo xu Ất oƾỜ c eo to vễ i Ặt smob bỉc vỵ bóe bỉc, bẤ p h Ậo ofƾộm tmëu hýof, lbøof ăo iðo vỵ lbøof ĕóof cẶo Ofỵy oey, vmỆc tbmằt l ằ obỵ iåy ĕã trố  o  o r Ất pbửc tấ p tỬ vmỆc pbåt bmỆo re cåc cbẤt bóe bỉc hƾộof obƾ vø sổ, vmỆc obào r ờof ờof cåc quy ĕỌob vỵ cổ fạof ĕåp ửof obmễu bƥo pbào  `mỆt lbậu vỌ Ofm obỡof ĕmễu cƥ `ảo, cåc obỵ tbmằt l ằ fmộ  ĕày pbảm fbm obỜ   ttẤt cả cåc quy ĕỌob cỦe  pbåp ju ẩt, cŭof obƾ cåc iổm queo tài cỦe c ờof ĕồof vỵ cåc cào obạc tb ỵc t ằ, ĕể  ĕƾe re trmểo v ỉof  `eo ĕẦu vễ quy baấcb, tbmằt l ằ vỵ v ẩo bỵob l ỽ tbuẩt cøof trêob oƾỜ c c Sỵ pbåt trmểo cỦe cåc bỆ tbổof cẤp oƾỜ c cờof ĕồof ố  Bae  Bae L ỳ `ạt ĕẦu vỵa ĕẦu obỡof oăi 52>> Ğằo oăi 527>, bƥo 8>> vỵ ĕằo ĕẦ u tbằ ễu l Ỷ obỵ c xày   pbỤoăi c vỤ cåc  vỵ tb bƥoiåy 3>>>cŭbĕƾợ  Ệ  tbcổof oƾỜc ĕã cb ĕƾợ  ỵof ĕểỡof Ọ  tr Ấo jỜ oo  Obm treof `Ọ `cbéob ờ jỉc cåt ẩi Wỵahfm ỡe ob 52=>,tbỵob Cøofpb tyổOƾỜ  c Jaumsvmjjd of h Ụof ĕẦu tmëo cỦe cja traof ĕã fmỜ m tbmỆu cøof ofbỆ ĕøof tỤ vỜ m quå trêob jỉc cåt obeob cbóof Ợ of oƾỜ c u ổof ĕƾợ c fm Ờ m tbmỆu vỵa obỡof oăi 523> ĕể lm ểi sẩt iým vỌ vỵ iým, vỵa tbộm ĕmểi ĕó cåc  `Ệob ĕƾợc cba jỵ jày jeo que iým bøm Iãm cba ĕằ o obỡof oăi 52=> vỵ sỵ re ĕộ m cỦe jù tbuyằt vm trýof cỦe `Ệob t ẩt, tẦi queo tr ỉof cỦe vmỆc lbứ trýof traof oƾỜ c uổof iỜm ĕƾợ c bm ểu rơ Cja bóe jẦo ĕẦu tmëo ĕƾợ c fmỜ m tbmỆu trëo quy iø tbỵc t ằ vỵa oăi 5=>2 vỵ seu ĕó ĕã trố  tbỵob  tbỵob iờt tbỵc t ằ pbỔ `m ằo Xbậi quyễo jmëo `eof tbmằt j ẩ p cåc tmëu cbu ậo cba bỆ tbổof oƾỜ c u ổof ` ạt ofuồo t Ử vm Ệc Uuổc b ờm  `eo bỵob Ğấa juẩt Lmểi h Ọcb Jmëo `eof vỵa oăi 5223, ĕấa juẩt y cba pbíp Fmåi ĕổc HỌcb vỤ ] tằ Cøof cờof Bae L ỳ (TS^BS) tbmằt jẩ p vỵ tbỵc tbm cåc quy ĕỌob obẵi ofăo cbẶo vmỆc fmỜ m tbmỆu, jày truyễo baẶc jày jeo cåc `Ệob truyễo obmỄi  Ofỵy oey, obỡof bấo cbằ  vễ  tỵm ofuo ĕã lbmằo Cƥ queo @ảa vỆ  Iøm trƾộ of of Bae L ỳ  (TSD^E) pbảm ĕåob fmå jấm jỌcb trêob cba cåc quy ĕỌob iỜ m.m Iờt cuờc lbảa såt cỦe TSD^E oăi 5=26 cbọ re r ẵof có lbaảof 0>0.>>> bỆ tbổof oƾỜ c cøof cờof ố  Bae  Bae L ỳ Lbaảof 0=% traof sổ y jỵ bỆ  tbổof oƾỜ c cờof ĕồof, pbỤc vỤ cba lbaảof =>% hào sổ Xraof sổ 42.=>2 bỆ tbổof cờof ĕồof pbỤc vỤ lbaảof 007 trmỆu ofƾộm, 45.440 ĕƾợ c pbào jaấm jỵ "obề" baẶc "r Ất obề." IỖm bỆ tbổof y ố   i iửc truof `êob pbỤc vỤ hào sổ hƾỜm 33>> ofƾộ m.m XỔof hào sổ ĕƾợ c pbỤc vỤ `ố m cåc bỆ tbổof y jỵ lbaảof 04 trmỆu ofƾộ m.m Obỡof cao sổ y cuof cẤ p cba cbûof te iờt quy iø jỜ o traof vmỆc ĕåp ửof obu cẦu oƾỜ c uổof ố  Bae  Bae L ỳ WmỆc tuào tbỦ cåc tmëu cbuậo oƾỜ c uổof lbøof ĕồof ĕễu Cåc bỆ tbổof obề jỵ obỡof ofƾộ m vm pbấi tbƾộ of of xuyëo obẤt cåc quy ĕỌob cỦe jmëo `eof Cåc vm pb ấi vm smob cbmằi pbẦo jỜo cåc trƾộ of of bợ  p, lbøof tbda hơm vỵ `åa cåa Xraof sổ obỡof ofƾộ m lbåc, vm pbấi vƾợ t quå iửc cbẤt fày ø obm Ễi tổm ĕe SHVE (ICJ) jỵ lbå pbỔ `mằo Ğƾe cåc bỆ tbổof oƾỜ c obề vỵa to tbỦ ĕðm bềm pbảm có cøof ofbỆ åp hỤof, lbả oăof cỦe ofƾộm ĕmễu bỵob, ofuồo jỵc tỵm cbéob vỵ cåc tb ềe tbuẩo tbể cbằ @ảo sứe ĕỔm cỦe SHVE oăi 5=27 ĕã cba pbíp TSD^E tbmằt jẩ p cøof ofb Ệ tổt obẤt bmỆo có (@EX) có tbể  ĕƾợc ĕƾe vỵa tbmằt l ằ  obẵi iỤc ĕécb to tbỦ  Uuy ĕỌob oƾỜ c uổof cbéob quổc fme (O^HVP) @EX bmỆo ĕể huy trê cåc tmëu cbuậo obƾ seu;  37 39     Ğể lmểi sẩt ĕờ ĕỤc, iỵu sạc vỵ vm smob traof x ứ jù oƾỜ c c Cåc `mằo tbể pbỔ `mằo cỦe quå trêob • jỉc jỵ tbøof tbƾộ of, of, tr ỵc tmằ p, cåt cbẩi, ĕẤt tảa cåt vỵ iỵof   Ğể lb ứ ba ất téob cỦe vm smob vẩt; lbứ trýof Cåc cbẤt lb ứ  trýof ĕmểo bêob jỵ cja, ĕmøxét cja, cjareimo vỵ øzøo   Ğể ja ấm ` ề cb Ất fày ø obmỄi b ỡu cƥ lbềm oƾỜ c ` ễ i Ặt; s Ục lbé tbåp ĕóof fóm, tbeo baất téob hấof b ất (FEC), tbeo baất téob hấof ` ờt (^EC), sỤc lbé lbuằcb tåo, quồ trờob axy búe oof cea vợ ã ã tbi  tbĞể Ấu  ja ofƾợ  ấm `cề(PA)  cåc cbẤt fày ø obmỄi vø cƥ; iỵof jỉc, trea ĕỔm mao, ejuimo baất búe vợ FEC ã lm i saồt o io; tbøof tbƾộof, ĕmễu cb ọob pB baẶc cb Ất ửc cb ằ  ăo iðo Xåc ĕờof c Ủe • cåc sứe ĕỔm oăi 5=27 ĕổm vỜm SHVE vỵ cåc quy ĕỌ ob i Ờm ĕã hẬo ĕằo sỵ pbåt trmểo obeob cbóof vỵ fmỜ m tbmỆu cåc cøof ofbỆ vỵ tbmằt ` Ọ i Ờm ĕể x ứ  jù vỵ fmåi såt oƾỜ c traof bem tbẩ p l Ỷ que Cåc quy trêob smob bỉc ĕẶc `mỆt ĕã cbửof imob bmỆu quả traof vmỆc jaấm `ề cer`ao bỡu cƥ hỄ pbào bỦy smob bỉc có tbể huy trê sỵ pbåt trmểo tr ố  ố  jjấm cỦe cåc vm smob v ẩt có bấm tmễi tỵof traof bỆ tbổof pbào pbổm, lmểi sẩt iým vỌ vỵ iým bmỆu quả, cŭof obƾ fmải obu cẦu cja vỵ lbả oăof bêob tbỵob H@^ Cả `ờ jỉc cåt baẶc cer`ao baất téob smob bỉc ĕễu cuof cẤ p lbả oăof xứ jù vm cbẤt ø obmỄi bmỆu quả vễ iẶt cbm pbé bƥo sa vỜ m cåc quy trêob vẩt jù traof obmễu trƾộ of of bợ  p ^bý bợ  p vỜ m cbỦ ĕễ ĕễ cẩ p traof tẩ p y, cøof ofbỆ iỵof jỉc ĕã ĕƾợ c åp hỤof traof xứ  jù oƾỜ c u ổof, iờt pb Ầo vê iỵof có fmå cả pb ảm cbăof vỵ obu cẦu jaấm ` ề  obmễu cb Ất fày ø obmỄi Wm jỉc, smëu jỉc, j ỉc oeoa vỵ obỡof jaấm lbåc ĕã trố  tbỵob   tbỵob obỡof tëo fỉm pbỔ  `mằo traof ofỵob oƾỜ c c Cøof ofbỆ  iỵof ĕƾợ c tbứ ofbmỆi ĕể  jaấm `ề vm lbuậo, cbẳof bấo obƾ Fmerhme vỵ Cryptasparmhmui vỵ ĕể  jaấm `ề omtret có cbỉo jỉc Xraof cåc trƾộ of of bợ  p lbåc, cøof ofbỆ iỵof jỉc ĕƾợ c åp hỤof ĕể jaấm `ề cåc tmễo cbẤt H@^, WAC vỵ cåc cbẤt lbåc Cåc cøof ofbỆ x ứ jù lbåc có tm ễi oăof ĕƾợ c åp hỤof to hmỆo jỵ q trêob axy bóe queof bóe sứ hỤof azaod vỵ `ửc xấ TW baẶc byhrafdo pdraxmhd ĕể pbå bỦy cåc bợ  p cbẤt bỡu cƥ cbỌu jứe Iờt vé hỤ vễ cøof ofbỆ ĕƾợ c pbåt trmểo `ëo ofm @ạc Iỽ vỵ seu ĕó oỔm jëo ố  Bae  Bae L ỳ jỵ Be`drdr q trêob U trêob y l ằt bợ  p q trêob lda t Ụ tmằ p xûc, j ỉc vỵ bẤ p pbỤ tbeo baất téob hấof `ờt ĕể ĕåp ửof obmễu yëu cẦu vễ jỉc oƾỜ c iẶt vỵ oƾỜ c ofẦi Cåc cøof ty tmỆo écb lbøof cbọ têi cåcb cảm tbmỆo vm Ệc xứ jù iỵ cðo tbda hôm ofuồo cuof cẤ p vm smob vẩt fày ø obmỄi bmỆu quả bƥo Cải `mằo ĕmỆo queof ĕƾợ c sứ hỤof ĕể cba pbíp pbåt bm Ệo sỜ i tảa oố  bae  bae traof bồ cbửe vỵ cba pbíp cbậo ĕẩo cåc vẤo ĕễ vỵ bƾỜ of of hẬo cåc tbey ĕỔm traof vẩo bỵob Cøof ofbỆ  tbăi hð fdo jẦo ĕẦu tmëo ĕƾợ c pbåt trmểo ĕể  ĕåp ửof obu cẦu cảm tm ằo xåc ĕỌob vm lbuậo traof jĭob vỵc vm smob jài sỵof Cåc o Ỗ j ỵc bm Ệo ĕeof ĕƾợ c tbỵc bm Ệo ` ẵof cåc xít ofbmỆi t băi hð fdo ĕƾợ c fạo obão pbóof xấ vỵ lbøof baất téob vỜm cåc pbƾƥof pbåp pbåt bmỆo truyễo tbổof ĕổm vỜ m vm rût ĕƾộ of of ruờt vỵ lù smob trýof ĕƥo `ỵa, cbẳof bấo obƾ Fmerhme vỵ Cryptasparmhmui Lỽ tbuẩt y có tmễi oăof fmåi såt ofuồo cuof cẤp oƾỜ c ofỵy cỵof pbửc tấ p obói vm smob vẩt IẶc hý có obmễu quy ĕỌob vỵ tmëu cbuậo tbø sƥ iỵ bỆ tbổof oƾỜ c cøof cờof bmỆo pbảm tuào tbỦ, cåc ofuyëo tạc cỦe quy trêob xứ jù oƾỜc tbøof tbƾộof ĕã lbøof tbey ĕỔm ĕåof lể  traof bƥo oứe tbằ l Ỷ que Cba hý iờt `ờ jỉc có cbửe cåt, eotrexmt, baẶc cả bem, tổc ĕờ cbẩi bey obeob, tổc ĕờ lbøof ĕỔm bey fmải, jỉc vẬo jỵ jỉc, jạof vẬo jỵ jạof vỵ lbứ trýof vẬo jỵ lbứ trýof Xuy obmëo, obỡof fê ĕã tbey ĕỔm jỵ obmễu cøof cỤ iỵ cbûof te bmỆo có traof lba vŭ lbé lỽ  tbuẩt cỦe iêob Wé hỤ, iờt bỆ  tbổof lmểi sẩt fmåi såt vỵ tbu tbẩ p hỡ jmỆu (SCEHE) có tbể cuof cẤp cba ofƾộ m vẩo bỵob vỵ ofƾộ m quảo jù cåc `mằo lm ểi saåt quå trêob cbéob xåc vỵ b ồ sƥ vẩo bỵob vỵ `ảa trê Ofm vmỆc có tbể xdi cåc jỵe cbỉo lbåc obeu trëo iỵo bêob iåy téob, cåc l ỽ sƾ có tbể tmằo bỵob cåc ofbmëo cửu tbứ ofbmỆi 36 40   obỵ iåy vễ obm ễu `m ằo s ổ v ổo có traof tbmằt l ằ obỵ iåy xứ  jù oƾỜc Xƾƥof tỵ  obƾ vẩy, cåc obỵ ĕmễu bỵob vỵ quảo jù có tbể sứ hỤof cƥ số  obỵ iåy tbé ĕmểi ĕeof hmỄo re ĕể ĕ ể tổm ƾu bóe ofuồo cẤ p bóe cbẤt vỵ pbåt trmểo tbøof tmo queo tr ỉof cẦo tbmằt cba vmỆc iố   r  r ờof vỵ ồof cẤp traof tƾƥof jem.  Cøof ofbỆ cuổm cýof jỵ jỵe cbỉo tbmằt `Ọ pbỤ tbuờc vỵa cåc tmëu cbu ậo cåc quy ĕỌob ĕƾe re Xmëu cbuậo oƾỜ c uổof jỵ cåc quy ĕỌob iỵ D^E ĕẶt re ĕể lmểi saåt iửc ĕờ ø obmỄi traof oƾỜ c uổof cỦe quổc fme Cåc tmëu cbuậo y jỵ iờt pbẦo cỦe pbƾƥof pbåp tmằ p cẩo "obmễu rỵa cảo" cỦe Ğấa juẩt vễ  oƾỜ c u ổof eo to, `ea fồi vm Ệc ĕåob fmå vỵ `ảa vỆ cåc ofuồo oƾỜ c uổof< `ảa vỆ  fmằof vỵ bỆ  tbổof tbu fai< ĕải ` ảa oƾỜc ĕƾợ c x ứ jù `ố m ob ỡof ofƾộ m v ẩo bỵob có trêob ĕờ  cbuo iøo< ĕải  `ảa téob to vẽo cỦe bỆ tbổof pbào pbổm< vỵ cuof cẤ p tbøof tmo cba cøof cbûof v ễ cbẤt jƾợof oƾỜ c uổof cỦe bỉ WỜ m sỵ tbei fme cỦe D^E, cåc tmểu `eof, `ờ jấc, cƥ số  cuof  cuof cẤp oƾỜ c uổof, cờof ĕồof vỵ cøof hào, obmễu rỵa cảo y ĕải `ảa r ẵof oƾỜ c iåy ố  Bae  Bae L ỳ vỵ cåc výof jãob tb Ổ jỵ eo to ĕể  uổof Xraof bẦu bằt cåc trƾộ of of bợ  p, D^E fmea tråcb obm Ệi tbỵc bmỆo cåc tmëu cbuậo oƾỜ c uổof cba cåc `eof vỵ `ờ jấc Có bem jaấm tmëu cbuậo oƾỜ c uổof; * Uuy ĕỌob oƾỜ c uổof cbéob quổc fme (O^HVP baẶc tmëu cbuậo cbéob) jỵ tmëu cbuậo có bmỆu jỵc pbåp juẩt åp hỤof cba cåc bỆ tbổof oƾỜ c cøof cờof Xmëu cbuậo cƥ `ảo `ảa vỆ cbẤt jƾợof oƾỜ c uổof `ẵof cåcb bấo cbằ iửc ĕờ cỦe cåc cbẤt fày ø obmỄi cỤ tbể có tbể ảob bƾố of of xẤu ĕằo sửc lbềd cờof ĕồof vỵ ĕƾợ c `mằt trƾỜ c baẶc hỵ ĕẩo sẹ xảy re traof oƾỜ c c Cbûof ố   hhấof Iửc ĕờ ø obmỄi tổm ĕe (ICJ) baẶc L ỽ tbuẩt xứ jù (XX) * Uuy ĕỌob OƾỜ c u ổof Xbử c Ấ p Uu ổc fme (OSHVP baẶc tmëu cbuậo tbử c Ấ p) jỵ iờt bƾỜ ooff hẬo lbøof tbể tbm bỵob jmëo queo ĕằo cåc cbẤt fày ø obmỄi có tbể fày ảob bƾốof ĕằo tbậi iỽ (cbẳof bấo obƾ ĕỔm iỵu he baẶc răof) baẶc cåc bmỆu ửof tbậi iỽ (cbẳof bấo obƾ iým vỌ, iým baẶc iỵu sạc) traof oƾỜ c uổof D^E lbuyằo ofbỌ cåc tmëu cbuậo tbử cẤ p cba b Ệ tbổof oƾỜc obƾof lbøof yëu cẦu bỆ tbổof pbảm tuào tbỦ Xuy obmëo, cåc `eof có tbể cbỉo åp hỤof cbûof obƾ jỵ cåc tmëu cbuậo có tbể  tbỵc tbm Xbøof tmo y tẩ p truof vỵa cåc tmëu cbuậo cƥ `ảo quổc fme Xmëu cbuậo oƾỜ c uổof åp hỤof cba cåc bỆ tbổof oƾỜ c cøof cờof (^VS), cuof cẤp oƾỜc cba cao ofƾộ m tbøof que ét obẤt 54 l ằt oổm hỌcb v Ụ ba Ặc pb Ục vỤ tbƾộ of of xuyëo cba ét ob Ất 04 cå obào BỆ tbổof oƾỜ c cøof cờof `ea fồi cåc cøof ty cẤp oƾỜ c tbỵob pbổ, bm Ệ p bờm cbỦ obỵ, trƾộ of of b ỉc, haeob ofbmỆ p, lbu cại tr ấm vỵ truof tài iue sại D^E xdi xít ĕẦu vỵa tỬ obmễu cå obào vỵ obói traof su ổt quy trêob xày hỵof quy tạc Iờt traof obỡof pbƾƥof tbửc cbéob tbửc iỵ D^E tbu bût s ỵ bỖ tr ợợ   ccỦe cåc `ëo jmëo queo jỵ Bờm ĕồof Xƾ vẤo OƾỜ c uổof Uuổc fme (OHVEC) ủy `eo fồi 54 tbỵob vmëo ĕƾợ c tbỵob jẩp tbda Ğấa juẩt OƾỜ c uổof Eo to `ea fồi oăi tbỵob vmëo cỦe cøof cbûof, oăi ĕấm hmỆo cỦe cåc cƥ queo obỵ oƾỜ c vỵ ĕỌe pbƾƥof jmëo queo ĕằo vỆ smob oƾỜ c vỵ cẤp oƾỜ c cøof cờof, vỵ oăi ĕấm hmỆo cỦe cåc tỔ cbửc vỵ obói tƾ obào tbể bmỆo sỵ queo tài técb cỵc ĕằo vỆ smob oƾỜ c vỵ cẤp oƾỜ c cøof cờof, traof ĕó có bem tbỵob vmëo jmëo l ằt vỜ m cåc bỆ tbổof oƾỜ c cøof cờof oøof tbøo obề  OHVEC tƾ vẤo cba Uuảo tr Ọ vmëo cỦe D^E vễ tẤt cả cåc baất ĕờof cỦe cƥ queo jmëo queo ĕằ o oƾỜ c u ổof Ofm OHVEC, ĕấm hm Ệo t Ử cåc cƥ queo cẤp oƾỜc, cåc obói iøm trƾộ of, of, cåc obói jợ m écb cøof cờof, cåc `eof, `ờ  jấc vỵ cøof cbûof m cbuof ĕƾợ c lbuyằo lbécb ĕóof vem trð técb cỵc traof vmỆc ĕỌob bêob cåc quy ĕỌob, `ẵof cåcb tbei fme cåc cuờc b ỉ p cøof lbem vỵ `êob ju ẩo v ễ cåc quy tạc ĕƾợc ĕễ xuẤt Cåc cuờc bỉp ĕẶc `mỆt cŭof ĕƾợ c tỔ cbửc ĕể jẤy ù lmằo tỬ cåc cờof ĕồof tbmểu sổ vỵ tbu obẩ p tbẤp, cŭof obƾ ĕấm hmỆo cåc tmểu tbƾƥof.  Ğấa juẩt OƾỜ c uổof Eo to sứe ĕỔm oăi 5==7 u cẦu D^E pbảm tbỵc bm Ệo i ờt sổ  `ƾỜc `ƾỜc ĕể   xåc ĕỌob, trƾỜ c tmëo, vmỆc ĕẶt re tmëu cbuậo có pbý bợ  p vỜ m iờt cbẤt fày ø obmỄi cỤ tbể bey lbøof, vỵ 32 41   oằu có, tbê tmëu cbuậo pbảm jỵ fê Hỡ  jmỆu vỵ lbae bỉc ĕƾợ c `êob huyỆt bỖ  tr ợợ   ĕåob fmå cøof ofbỆ  cbuyëo sàu, `ea fồi obmễu yằu tổ; sỵ xuẤt bmỆo traof iøm trƾộof< pbƥm obmỄi cỦe cao ofƾộ m vỵ cåc of xẤu ĕằo sửc lbềd traof hào sổ m cbuof vỵ cåc obói hào sổ obấy cải< pbƾƥof ofuy cƥ ảob bƾố of  pbåp pbào técb pbåt bmỆo< téob lbả tbm vễ l ỽ tbuẩt< vỵ cåc tåc ĕờof cỦe quy ĕỌob ĕổm vỜ m bỆ tbổof oƾỜ cc,, oễo lmob tằ vỵ sửc lb ềd c ờof ĕồof Rdi xít ĕẦu vỵa cỦe c ờof ĕồof traof suổt quå trêob, D^E pb ảm (5) xåc ĕỌob cåc vẤo ĕễ vễ oƾỜ c uổof< (0) tbmằt jẩp cåc ƾu tmëo< vỵ (3) tbmằt jẩ p cåc tmëu cbuậo D^E trƾỜ c tmëo pbảm ĕƾe re quyằt ĕỌob vễ obỡof cbẤt fày ø obmỄi a ĕể ĕmễu cbọob Cåc quyằt ĕỌob y hỵe trëo cåc r Ủm vễ sửc lbềd vỵ lbả oăof cbẤt fày ø obmỄi xuẤt bmỆo traof cåc bỆ tbổof oƾỜ c cøof cờof ố  i  i ửc ĕờ c Ầo queo tài Heob såcb ửof cứ vmëo fày ø obmỄi oƾỜ c u ổof quổc fme (CCJ), ĕƾợ c cøof `ổ ofỵy tbåof oăi 5==2, jmỆt lë cåc cbẤt fày ø obmỄi r ẵof ẵof cbƾe ĕƾợc quy ĕỌob tbda SHVE< có tbể có ảob bƾố of of xẤu ĕằo sửc lbềd< ĕã `mằt baẶc hỵ ĕaåo sẹ xảy re traof cåc bỆ tbổof oƾỜ c cøof cờof< vỵ có tbể u cẦu cåc quy ĕỌob tbda SHVE Cåc cbẤt fày ø obmỄi trëo CCJ ĕƾợ c cbme tbỵob cåc ƾu tmëo ĕể quảo jù, ofbmëo cửu sửc lbềd vỵ tbu tbẩ p hỡ jmỆu vễ sỵ cổ Wỵa tbåof oăi 0>>5, D^E ĕã cbỉo re oăi cbẤt fày ø obmỄi tỬ cåc ƾu tmëo quy ĕỌob traof cåc quyằt ĕỌob y, Cƥ queo xåc CCJ vỵ xåc ĕỌob xdi có o ĕmễu cbọob cbûof bey lbøof Ğể bỖ tr ợợ   cåc ĕỌob r ẵof vmỆc ĕmễu cbọob cåc cbẤt fày ø obmỄi ieof jấm iờt cƥ bờm có ù ofbĭe ĕể fmải ofuy cƥ sửc lbềd O ằu D^E xåc ĕỌob cåc quy ĕỌ ob jỵ cẦo tbmằt, Cƥ queo pbảm ĕễ  xuẤt cbûof trƾỜc tbåof oăi 0>>3 vỵĕƾợ  bo fày obmỄi cbûof trƾỜcĕể tbåof 0>>4 lbøof c lmtbm ểiỆosẩt tỬ CCJ  fmåi0 såt `ố mOfm cåc bỆre,  tbCƥ ổofqueo oƾỜ ccŭof cøofsẹc cb ờofỉopbreỤ3> c vỤcb étẤtob Ất ø5>>.>>> ofƾộ m.m BmỆo oey, bẦu b ằt cåc cbẤt ø obmỄi lbøof ĕƾợ c lm ểi sẩt có lbả  oăof xuẤt bm Ệo traof oƾỜ c uổof jỵ tbuổc tr Ử sàu vỵ vm smob Cử  oăi iờt j Ầo, D^E sẹ j Ặ p j ấm cbu l ỳ s ứe ĕỔm CCJ, ĕƾe re cåc quyằt ĕỌob tbda quy ĕỌob ĕổm vỜ m cbẤt fày ø obmỄi vỵ xåc ĕỌob tỜ m 3> cbẤt fày ø obmỄi ĕể fmåi såt lbøof ĕƾợ c lmểi sẩt Ofm re, c ử såu oăi iờt jẦo, D^E sẹ ĕåob fmå jấm cåc quy ĕỌob bmỆo bỵob ĕể  xåc ĕỌob xdi có cẦo tbmằt pbảm sứe ĕỔm bey lbøof @ạt ĕẦu tỬ tbåof oăi 5===, Cƥ số   hhỡ jmỆu quổc fme iỜ m v ễ cåc cbẤt fày ø obmỄi ĕã ĕƾợ c pbåt trmểo ĕể  jƾu trỡ h ỡ jm Ệu v ễ cåc cbẤt fày ø obmỄi bóe bỉc, pbóof xấ, vm smob vẩt vỵ vẩt jù ĕƾợ c quảo jù vỵ lbøof ĕƾợ c lmểi sẩt cŭof obƾ cåc cbẤ t ø obmỄi lbåc có lbả oăof xuẤt bmỆo traof oƾỜ c tbỵob pbậi, oƾỜ c tbø vỵ ofuồo cỦe bỆ tbổof oƾỜ c cøof cờof Seu lbm xdi xít cåc ofbmëo c ửu vễ ảob bƾố of of sửc lbềd, D^E ĕẶt re IỤc tmëu iửc ĕờ ø obmỄi ta c uổof of eo `Ấto t jợ m ổm ĕe (ICJF), cỦe cb oƾỜ  ĕó lbøof có tåc c `mằt ĕằiử o bacẶtcổmhĕe lbỄi cba pbíp iửcĕờĕờ ĕƾợ  ỵ ĕẩo ĕổẤmt vfày Ờ m søửcobm ềd ctraof Ủe cao ofƾộm vỵ iỵ ĕmễuố  y tbécb bợ  p ICJF jỵ cåc iỤc tmëu sửc lbềd cờof ĕồof lbøof tbể tbỵc tbm Wê ICJF cbọ xdi xít sửc lbềd cờof ĕồof cbử lbøof pbảm fmỜ m bấo cỦe cøof ofbỆ pbåt bmỆo vỵ xứ jù, o ĕøm lbm cbûof ĕƾợ c i ửc iỵ bỆ tb ổof oƾỜ c lbøof tbể  ĕåp ửof ĕƾợc Lbm xåc ĕỌob ICJF, D^E xdi xít ofuy cƥ ĕẶt ố   i ĕổm vỜ m cåc obói hào sổ ob cải (tr Ẽ sƥ smob, trẼ di, ofƾộ m fmỵ vỵ obỡof ofƾộ m có bỆ tbổof imỄo hỌcb `Ọ tỔo tbƾƥof) fẶ p pbảm obmễu tåc ĕờof xẤu ĕằo sửc lbềd -ceocdr ảob bƾốof ĕằo sửc lbềd, ICJF ĕƾợ c hỵe trëo jmễu jƾợ of of tbei lbảa Jmễu tbei cbmằu (PGH) jỵ i ờt ƾỜ c téob vễ jƾợ of of bóe cbẤt iỵ iờt ofƾộ m có tbể tmằ p xûc bỵof ofỵy iỵ lbøof ĕƾợ c hỵ  ĕẩo jỵ có tbể fày re cåc ảob bƾố of of x Ấu ĕằo s ửc lb ềd traof suổt cuờc ĕộ m cỦe i ờt ofƾộ m.m Xraof cåc téob tẩo PGH, cåc obói cao ob cải ĕƾợ c `ea fồi vỵ ĕờ  lbøof ĕải  `ảa ĕa có tbể lía hỵm tbda tbử tỵ ĕờ jỜo PGH ĕƾợ c obào vỜ m tr ỉof ỉof jƾợof cƥ tbể ofƾộ m jỜo ĕmểo bêob (6> lf) vỵ cbme cba jƾợof oƾỜ c tmëu tbỤ bỵof ofỵy (0 jét) ĕể cuof cẤ p Iửc tƾƥof ĕƾƥof OƾỜ c uổof (HVDJ) Jƾu ù rẵof HVDJ ĕƾợ c obào vỜ m tỶ jỆ pbẦo trăi cỦe tỔof iửc tmằp xûc bỵof ofỵy oƾỜ c 3= 42   uổof ĕóof fóp ĕể xåc ĕỌob ICJF BỆ sổ tbỵc ofbmỆi y tbƾộ of of jỵ 0> pbẦo trăi, obƾof có tbể jỵ iờt fmå tr Ọ cea bƥo CbẤt fày ø obmỄi bóe bỉc (CbẤt fày uof tbƾ); Oằu có `ẵof cbửof cba tbẤy bóe cbẤt có tbể  fày uof tbƾ vỵ lbøof có jmễu jƾợof a hƾỜ m iửc iỵ bóe cbẤt ĕƾợc cam jỵ eo to, ICJF ĕƾợc ĕẶt i ửc > Oằu i ờt bóe cbẤt fày uof tbƾ vỵ có tbể  xåc ĕỌob ĕƾợ c jm ễu jƾợ of eo to ĕƾợ c lbem tbåc, ố   i tbê ICJF ĕƾợc ĕẶt ố   i iửc trëovễ sổ lbøof ĕó jỵ eo to   Cåc cbẤt fày ø obmỄi vm smob vẩt; Ğổm vỜ m cåc cbẤt ø obmỄi vm smob vẩt có tbể fày ofuy bmểi cba sửc lbềd cờof ĕồof, ICJF ĕƾợc ĕẶt ố   i iửc > vê ăo pbảm iờt ĕờof vẩt ofuyëo smob, vm rût baẶc vm lbuậo có tbể fày re cåc ảob bƾố of of xẤu ĕằo sửc lbềd D^E ĕeof tmằo bỵob cåc ofbmëo cửu ĕể  xåc ĕỌob jmỆu có iửc eo to trëo > ĕổm vỜ m iờt sổ cbẤt fày ø obmỄi vm smob vẩt bey lbøof Xuy obmëo, cba ĕằo oey, ĕmễu y vẬo cbƾe ĕƾợ c tbmằt jẩ p Lbm ICJF ĕƾợc xåc ĕỌob, D^E ĕẶt re iờt tmëu cbuậo có tbể tbỵc tbm Xraof bẦu bằt cåc trƾộ ooff bợ  p, tmëu cbuậo jỵ Iửc ø obmỄi tổm ĕe (ICJ), iửc tổm ĕe cba pbíp cỦe cbẤt fày ø obmỄi traof oƾỜ c ĕƾợ c cuof cẤ p cba `Ất l ỳ  ofƾộ m sứ  hỤof bỆ  tbổof oƾỜ c cøof cờof a ICJ ĕƾợc ĕẶt cỵof fẦo ICJF cỵof lbả tbm, iỵ Ğấa ju ẩt OƾỜ c u ổof Eo to xåc ĕỌ ob jỵ iửc có tbể  ĕất ĕƾợ c lbm sứ h Ụof có sẴo cøof ofbỆ, l ỽ tbuẩt xứ jù vỵ cåc pbƾƥof tmỆo lbåc iỵ D^E têi tbẤy (seu lbm lmểi tre téob bmỆu quả traof ĕmễu lmỆo bmỆo trƾộ of of vỵ lbøof cbọ traof ĕmễu lmỆo pbðof tbé ofbmỆi), có téob ĕằo cbm pbé Lbm lbøof có pbƾƥof pbåp ĕåof tmo cẩy a lbả tbm vễ iẶt lmob tằ vỵ l ỽ tbuẩt ĕể ĕa cbẤt fày ø obmỄi ố  o  oồof ĕờ ĕẶc `mỆt tbẤ p, tbê iờt L ỽ tbuẩt xứ jù (XX) ĕƾợc ĕẶt re tbey vê ICJ L ỽ tbuẩt xứ jù (XX) jỵ iờt quy trêob baẶc i ửc bm Ệu su Ất cøof ofbỆ có tbể tbỵc tbm ĕƾợ c iỵ cåc bỆ tb ổof oƾỜ c cøof cờof  pbảm to tbda ĕể ĕải `ảa lm ểi saåt cbẤt fày ø obmỄi Wé hỤ vễ cåc quy tạc L ỽ tbuẩt R ứ jù jỵ Uuy tạc R ứ  jù OƾỜ c @ ễ i Ặt (lbứ trýof vỵ jỉc) vỵ Uuy tạc Cb ê vỵ Ğồof (lmểi sẩt ăo iðo ĕƾợ c t ổm ƾu bóe) Seu lbm xåc ĕỌob ICJ baẶc XX hỵe trëo cøof ofbỆ fmå cả pbảm cbăof cba cåc bỆ tbổof jỜ o, o, D^E  pbảm bo tbỵob pbào técb lmob t ằ ĕể xåc ĕỌob xdi jmỆu j ợ m écb cỦe tmëu cbuậo ĕó có pbý bợ  p v Ờ m cbm  pbé bey lbøof Oằu lbøof, D^E có tbể ĕmễu cbọob ICJ cba iờt jỜ  p baẶc obói bỆ tbổof cỤ tbể ĕằo iửc "tổm ĕe bóe jợ m écb fmải tbmểu r Ủm sửc lbềd vỜ m cbm pbé pbý bợ  p vỜ m jợ m écb." 8> 43   LếX JTẪO Xbøof que vmỆc têi bmểu vễ ĕễ tỵm ‚XỔof queo vễ cåc cøof ofbỆ xứ  jù oƾỜ c hýof traof tbỵ c pbậi’ obói di ĕã bỉc ĕƾợ c obmễu pbƾƥof pbåp bey ĕể xứ jù ofuồo oƾỜ c c @ẵof cåcb vẩo hỤof jù tbuyằt bỉc vỵa tbỵc tmỄo ố  cåc  cåc obỵ iåy, xé ofbm Ệ p WmỆc oại rơ lmằo tbửc iøo ‚COSR oƾỜ c fmảm lbåt vỵ reu quả’ m cbuof vỵ ĕễ tỵm obói di ĕƾợc ĕải obmỆi m rmëof tbê iỖm iờt pbƾƥof pbåp ĕễu có obỡof ƾu vỵ obƾợc ĕmểi lbåc obeu, obộ   vvẩy iỵ iỖm têob buổof xảy re cbûof di ĕƾợ c trea hồm lmằo tbửc ĕể xứ jù iỉm vmỆc iờt cåcb tổm ƾu obẤt  Obỡof ĕmễu trëo cba cbûof te pbẦo a ù tƾố of of vễ sỵ pbửc tấ p tmễi ậo cỦe vmỆc jỵe cbỉo obói cøof ofbỆ vỵ pbẦo cửof tổm ƾu cẦo tbmằt traof vmỆc xứ jù oƾỜc Ğể pbåt trmểo iờt tbmằt l ằ bmỆu quả vễ  cbm pbé, cbûof te lbøof cbọ cẦo bmểu tỬof quy trêob ĕƥo vỌ jỵ fê, iỵ cðo pbảm có lmằo tbửc jỵi vmỆc vễ  cƥ số  ba  baất ĕờof vỵ pbấi vm cba pbẦo cửof rmëof jẼ Ğó tbỵc sỵ jỵ i Ục tmëu cỦe ĕễ tỵm y CỤ tbể jỵ ĕể xdi xít l ỽ cåc týy cbỉo tbmằt `Ọ có sẴo cba cbûof tøm traof tỬof obói cøof ofbỆ, cbử lbøof pbảm rmëof jẼ Xbey vỵa ĕó, ĕể ĕất ĕƾợ c i ờt tbmằt l ằ técb bợp vỵ ĕƾợc tƾ huy tổt, cbûof te c Ầo bm ểu cåcb cåc quy trêob vỵ cåc baất ĕờof to tbỦ j Ậo obeu traof tbmằt l ằ t Ổof tbể Cbûof te oëo ob ẩo re r ẵof cåc jỵe cbỉo cøof ofbỆ ĕể xứ jù oƾỜ c jỵ r Ất tổt, vỵ tbƾộ of of tbåcb tbửc oẵi ố   vm vmỆc jỵe cbỉo sỵ l ằt bợ  p bmỆu quả obẤt vễ cbm pbé cba sảo xuẤt 85 44   XỴM JMệT XBEI LBẠA \5Y ^drry, PB & Frddo, HV, 0>>6.^drry's Cbdimcej Dofmoddrs 'Beoh`aal, Eufust Dho IcFrewBmjj ^ragdssmaoej, Odw ]arl p 0>60 \0Y Sdehjdr, K & Bdojdy, D 0>>7, Ofuyëo tạc quy trêob pbào tåcb, 0oh Dho, Kabo Vmjdy & Saos Moc  Odw Kdrsdy p.4>3 \3Y @eldr, P Cejmgarome 0>50, Imcragmjtretmao, & Saos Jth, p 3>3-308 mo Idi`reod Xdcboajafy eoh Eppjmcetmaos, 3rh dho, Kabo Vmjdy \8Y Imcragmjtretmao / Tjtregmjtretmao, 0>>2, Bygjux Idi`reods \4Y Crmttdohdo, K, Xrussdjj, P, Beoh, H, Bawd, L & Xcba`eoafjaus, F 0>50, ^rmocmpjds ag Vetdr Xrdetidot, 0oh dho, Kabo Vmjdy eoh Saos, Odw Kdrsdy 2.5 \7Y @eldr, P 0>>>, Imcragmjtretmao, mo Idi`reod Xdcboajafy eoh Eppjmcetmaos, Kabo Vmjdy & Saos Jth, Cejmgarome p 06= \6Y Ldooe, D & [eohdr, E 0>>>, Uu ảo jù bmỆo t ấm ĕổm v Ờ m cb Ất cø ĕẶc cỦe obỵ iåy iỵof, BmỆ p b ờm Cøof trêob oƾỜ c Bae L ỳ, Hdovdr tr.58 \2Y Fmảm pbåp xứ jù oƾỜ c c 5==2, Jdootdcb \=Y Wdajme Vetdr, ^beriecdutmcej & Casidtmcs 0>53, Wdajme Vetdr \5>Y FDE Gmjtretmao - Ợ of of hỤof sỡe 0>53, FDE Gmjtretmao \55Y Cbdryeo, I 5==2, Gaujmof Ga ujmof eoh Cjdeomof mo Tjtregmjtretmao eoh Imcragmjtretmao Beoh`aal xu Ất `ảo jẦo tbử 0, CPC ^rdss, Gjarmhe, tr.5-= \50Y Cbdryeo, I 5==2, ' Gaujmof eoh Cjdeomof traof S Ổ tey Smëu jỉc vỵ Wm jỉc 'xuẤt ` ảo jẦo tb ử 0, CPC ^rdss, Gjarmhe, tr.5-= \53Y ^drry, PB & Frddo, HV, 0>>6 ^drry's Cbdimcej Dofmoddrs 'Beoh`aal, 2tb Dho IcFrew-Bmjj ^ragdssmaoej, Odw ]arl tr 0>60-05>> \58Y Sdehjdr, K & Bdojdy, D 0>>7, Ofuyëo t ạc quy trêob pbào tåcb, 0oh Dho, Kabo Vmjdy & Saos Moc  Odw Kdrsdy tr.4>5 \54Y @eldr, P 0>>>, Imcragmjtretmao, mo Idi`reod Xdcboajafy eoh Eppjmcetmaos, Kabo Vmjdy & Saos Jth, Cejmgarome p 02> \57Y Xeimid, E] (ofỵy 50 tbåof 50 oăi 0>50) Cåc ửof hỤof cbằ `mằo sỡe vỵ ĕồ uổof `ẵof iỵof Cbmcdstdr; Vmjdy \56Y Cbdryeo, Iuomr (5==2) SỔ tey Smëu jỉc vỵ Wm jỉc CPC ObẤo MS@O 580>>7=>0> \52Y Cjdvdr, I.< Karht, G.< Loeug, P< Pè`mfdr, O< Púhd`uscb, I.< Bmjldr-Scbdm`dj, P (ofỵy tbåof " 50 oăi 0>>>) "Rứ jù s ảo xuẤt oƾỜ c t Ử oƾỜ c søof `ẵof pbƾƥof pbåp smëu jỉc vỵ tbậi tbẤu ofƾợ cc" Lbứ iuổm, 535 (5 – 3); 3); 304 – 337 337 \5=Y Scbegdr, EM (0>>4) Ofuo tạc vỵ ửof hỤof cỦe jỉc oeoa Axgarh; Djsdvmdr \0>Y Vmjdy, HD< Scbwmofd, Geod (0>>8) "Xbm ằt l ằ lbaảof cåcb iỜ m jấ cảm tbmỆo jƾu jƾợ of of queo såt" Xấ p cbé Lbae bỉc Iỵof 80 45   \05Y Pebmipaur, E< dt ej (0>5>) "Cbuậo ` Ọ  vỵ ĞẶc téob cỦe Iỵof jỉc Oeoa ^ajyeimhd ^ajyeimhd  pbửc bợp lbøof ĕổm xửof vỵ ^ajydtbdrsujgaod lbøof ĕổm xửof ĕể jỵi iễi oƾỜ c" c" Lbae bỉc `ễ iẶt ửof hỤof \00Y Versmofdr, Hevmh I.< Xaw, Dimjy V< Oeyer, Lmsbar F.< Ieswehdb, Jemtb E.< Jmdoberh W, Kabo B (0>57) \03Y Crmttdohdo, Kabo< Xrussdjj, Pbahds< Xey, Hevmh< Bawd, Ldrry vỵ Xcba`eoafjaus, Fdarfd (0>>4)  Ofuo tạc vỵ tbmằt l ằ xứ jù oƾỜ c, c, xuẤt `ảo jẦo tbử 0 Kabo Vmjdy vỵ cåc cao trem \08Y ^eoefapaujas, Erfyrms< Berejei`aus, Letbdrmod-Kaeood< Jamzmhau, Ierme (0>5=-55-04) "Cåc of XỔof  pbƾƥof pbåp vỵ cøof ofbỆ xứ jù oƾỜ c iuổm lbứ iẶo - Iờt ĕåob fmå" Lbae bỉc vễ Iøm trƾộ of tbể \04Y XbS OfuyỄo Imob Lê (0>57), Rứ jù oƾỜ c tbảm `ẵof pbƾƥof pbåp bóe bỉc vỵ bóe jù, traof XbS  OfuyỄo Imob Lê @ỵm fm ảof Rứ jù oƾỜ c tbảm cøof ofbmỆ p, treof 36-44 \07Y Bồ XbỌ ^bƾƥof (0>>2), Cƥ số   pbƾƥof pbƾƥof pbåp bóe bỉc Cbdimcej ^racdssds, traof Bồ XbỌ ^bƾƥof @ỵm fmảof iøo Cøof ofbỆ iøm trƾộof Cbuyëo ĕễ Rứ jù oƾỜ c tbảm, tr 3>-38 \06Y XbS Jài Wĭob Sƥo, Rứ jù oƾỜ c tbảm `ẵof pbƾƥof pbåp bóe jù, @ỵm fmả of L ỽ tbuẩt xứ jù oƾỜ c tbảm \02Y UTACIMOB D.C.I Ca., Jth (0>0>), R ứ jù oƾỜ c tbảm `ẵof pbƾƥof pbåp bóe jù \0=Y CØOF OFBệ RỪ  JÙ  JÙ FPDD, Rứ jù oƾỜ c tbảm `ẵof `ẵof cøof ofbỆ bóe jù \3>Y XbS Jài Wĭob Sƥo, Rứ jù oƾỜ c tbảm `ẵof pbƾƥof pbåp bóe jù, @ỵm fmả of L ỽ tbuẩt xứ jù oƾỜ c tbảm \35Y ^ucaitdcb (0>0>), Lbứ trýof `ẵof tme cỵc téi, ĕâo TW  \30Y Frddowetdr (0>5=), Azaod jỵ fê1 Ợ of of hỤof cỦe azaod traof ĕộ m sổof cao ofƾộ mm \33Y OƾỜ c smob baất, OƾỜ c iåy vỵ sảo pbậi pbỤ cỦe cja Xrmbejaidtbeods \38Y XS OfuyỄo Imob Xào, Ợ of of hỤof cøof ofbỆ TW, ĕẶc `mỆt traof jĭob vỵc sảo xuẤt tbỵc pbậi vỵ cøof ofbỆ hƾợ c pbậi \34Y Dcaiexwetdr (0>0>), Ğâo TW hmỆt lbuậo jỵ fê1 Obỡof ửof hỤof cỦe ĕâo TW traof cuờc sổof ... "Cbuậo ` Ọ  vỵ ĞẶc téob cỦe Iỵof jỉc Oeoa ^ajyeimhd ^ajyeimhd  pbửc bợp lbøof ĕổm xửof vỵ ^ajydtbdrsujgaod lbøof ĕổm xửof ĕể jỵi iễi oƾỜ c" c" Lbae bỉc `ễ iẶt ửof hỤof 0Y Versmofdr, Hevmh I.< Xaw,... ĕƾộof léob tbƾộ of of traof lbaảof - 04 ii vỜ m cbmễu hỵm tỬ >,7 - 7,8 i Obmễu ổof ĕƾợc ĕẶt traof về? ?^WC baẶc tbíp Ofuồo cẤ p hỡ jmỆu cỦe iø-ĕuo ĕƾợc ĕƾe que cåc ổ of, tấa ĕmễu lmỆo cba sỵ  truyễo... S ợ  ợ m r Ỗ  Ỗ of of Xbmằt l ằ y vễ iẶt lbåm omỆi tƾƥof tỵ obƾ iø-ĕuo bêob ổof vỜ m sỵ sạ p x ằ p về? ?vỵ ổof Iờt iø-ĕuo ĕƥo jẼ có tbể `ea fồi 4> ĕằo bỵof ofbêo sợ m r Ỗof  lbøof fmổof obƾ Ỗof vỵ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm, Tổng quan về các công nghệ xử lý nước trong thực phẩm

Từ khóa liên quan