0

Ma trận đề +4đề kiểm tra KHTN 6 kỳ i kềm đáp án

14 15 0
  • Ma trận đề +4đề kiểm tra KHTN 6 kỳ i kềm đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:47

MA TRẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I MƠN KHTN NĂM HỌC: 2021- 2022 Mức độ kiến thức Nội dung kiến thức Nhận biết TNKQ TL Thông hiểu TNKQ TL Chủ đề 2: Các phép đo kỹ thí nghiệm Hiểu đơn vị đo đ dài, thể tích, khối lượng Số câu: Số điểm: Tỷ lệ phầm trăm: Chủ đề 3:Trạng thái vật chất 0.25đ 2.5% – Phân biệt trạng thái tồn chất cụ thể 2đ 20% Cách phát tán quả, hạt đặc điểm thích nghi chúng Phân biệt dạng sinh sản sinh dưỡng thực vật Số câu: Số điểm: Tỷ lệ phầm trăm: Chủ đề 6: Cây xanh Số câu: Số điểm: Tỷ lệ phầm trăm: Tổng số câu: Tổng số điểm: Tỷ lệ phầm trăm: Biết vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, chất tinh khiết, đơn chất 1đ 10% Quang hợp gì? Nêu vai trò quang hợp xanh sinh vật khác 2đ 20% câu điểm 30 % 0.75đ 7.5% câu điểm 30 % Vận dụng TNKQ TL Vận dụng cao TNKQ Tổng TL Vận dụng cách đo độ dài, thể tích, khối lượng vào thực tế 0.5đ 5% câu 0.75 điểm 7.5 % Đọc viết công thức phân tử chất vận dụng thấy rõ chất q trình hơ hấp thực vật ý nghĩa đời sống chúng Vận dụng giải thích nguyên nhân đa dạng Đề phương phá thích hợp để chăm sóc trồng thơng qua giải thích tượng thực tế 1đ 1.5đ 10% 15% câu điểm 30 % 0.5đ 5% Yếu tố tác động ảnh hưởng đến q trình hơ hấp từ có biện pháp thíc hợp chăm sóc trồng bảo quản sản phẩm trồng cách hợp lý 0.5đ 5% câu điểm 10 % câu 3.5 điểm 35 % 11 câu 5.75 điểm 57.5 % 20 câu 10 điểm 100 % PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHA TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG MƯƠN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 – 20 MÔN:KHTN Mã 001 Họ tên:………………………… Lớp…… Điểm Thời gian:90phút Giáo viên coi kiểm tra Giáo viên chấm kiểm tra (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) 1…………………………… 1…………………………… 2…………………………… 2…………………………… Đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vào đầu chữ câu trả lời Câu 1: Quả dừa phát tán nhờ yếu tố nào? A Tự phát tán B Nhờ gió C Nhờ động vật D Nhờ nước Câu 2: Q trình hơ hấp phận gặp phải nhiều cản trở nhất? A Hoa B Rễ C Thân D Lá Câu Sản phẩm q trình hơ hấp bao gồm : A khí cacbơnic, nước lượng C khí ôxi, nước lượng B khí cacbônic, tinh bột lượng D khí ơxi, tinh bột nước Câu 4: Chất tinh khiết chất A khơng lẫn tạp chất B có lẫn thêm vài chất khác C có tính chất khơng đổi D gồm phân tử đồng dạng Câu 5: Phân tử ozon gồm ba nguyên tử oxi Công thức ozon A 3O2 B 3O C O3 C 3O3 Câu 6: Để hai phân tử oxi ta viết: A 4O2 B 2O C 2O2 C 2O3 Câu 7: Trong chất sau chất đơn chất? A Khí cacbonic (CO2) B Muối ăn (NaCl) C Nước (H2O) D Thủy ngân (Hg) Câu 8: Vật thể nhân tạo A trâu B sông C xe đạp D người Câu 9: Sản phẩm q trình hơ hấp thực vật ngun liệu q trình A sinh sản B cảm ứng C thoát nước D quang hợp Câu 10: Cây thuốc bỏng có khả sinh sản sinh dưỡng bằng: A Lá B Rễ C Thân D Hạt Câu 11: Cây xanh hô hấp vào thời gian ngày? A Chỉ hô hấp vào ban đêm B Chỉ hô hấp vào ban ngày C Chỉ hô hấp vào buổi sáng D Hô hấp suốt ngày đêm Câu 12: Ở đối tượng đây, hoạt động hô hấp diễn mạnh mẽ nhất? A Hoa nở B Quả chín C Củ bị thối rữa D Rễ bị ngập nước Câu 13: Vật thể tự nhiên A hôm B nồi cơm điện C hộp bút D máy điện thoại Câu 14: Trong đơn vị sau, đơn vị dùng để đo khối lượng? A l B m C kg D độ Câu 15: Quả hạt phát tán nhờ gió có đặc điểm : A Có vỏ cứng bao bọc B Quả thơm ngon C Có màu sắc sặc sỡ D Có cánh nhúm bơng Câu 16: Việc làm giúp cho q trình hơ hấp rễ diễn thuận lợi hơn? A Tưới nước B Phủ rơm rạ C Vun xới đất D Bón phân II PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 17: Đề xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Câu 18: Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ “Một đất nỏ giỏ phân” Câu 19: Quang hợp gì? Nêu vai trị quang hợp xanh sinh vật khác Câu 20: Em giống khác của: nước, nước, nước đá Nước tồn trạng thái (thể) nào? Bài làm PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHA TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG MƯƠN Điểm ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 – 20 MÔN:KHTN Mã 002 Họ tên:………………………… Lớp…… Thời gian:90phút Giáo viên coi kiểm tra Giáo viên chấm kiểm tra (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) 1…………………………… 1…………………………… 2…………………………… 2…………………………… Đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vào đầu chữ câu trả lời Câu 1: Chất tinh khiết chất A khơng lẫn tạp chất B có tính chất khơng đổi C có lẫn thêm vài chất khác D gồm phân tử đồng dạng Câu 2: Quả hạt phát tán nhờ gió có đặc điểm : A Quả thơm ngon B Có cánh nhúm bơng C Có vỏ cứng bao bọc D Có màu sắc sặc sỡ Câu 3: Quả dừa phát tán nhờ yếu tố nào? A Nhờ nước B Nhở động vật C Nhờ gió D Tự phát tán Câu 4: Phân tử ozon gồm ba nguyên tử oxi Công thức ozon A 3O B 3O2 C O3 D 3O3 Câu 5: Trong đơn vị sau, đơn vị dùng để đo khối lượng? A độ B kg C m D l Câu 6: Việc làm giúp cho q trình hơ hấp rễ diễn thuận lợi hơn? A Tưới nước B Vun xới đất C Phủ rơm rạ D Bón phân Câu 7: Sản phẩm q trình hơ hấp thực vật ngun liệu q trình A sinh sản B cảm ứng C quang hợp D thoát nước Câu 8: Vật thể nhân tạo A xe đạp B người C trâu D sông Câu 9: Ở đối tượng đây, hoạt động hô hấp diễn mạnh mẽ nhất? A Quả chín B Củ bị thối rữa C Hoa nở D Rễ bị ngập nước Câu 10: Q trình hơ hấp phận gặp phải nhiều cản trở nhất? A Hoa B Lá C Thân D Rễ Câu 11: Cây thuốc bỏng có khả sinh sản sinh dưỡng bằng: A Thân B Rễ C Hạt D Lá Câu 12: Cây xanh hô hấp vào thời gian ngày? A Hô hấp suốt ngày đêm B Chỉ hô hấp vào buổi sáng C Chỉ hô hấp vào ban ngày D Chỉ hô hấp vào ban đêm Câu 13: Để hai phân tử oxi ta viết: A 2O2 B 4O2 C 2O D 2O3 Câu 14: Sản phẩm q trình hơ hấp bao gồm : A khí cacbơnic, nước lượng C khí ơxi, nước lượng B khí cacbơnic, tinh bột lượng D khí ơxi, tinh bột nước Câu 15: Vật thể tự nhiên A hộp bút B máy điện thoại C nồi cơm điện D hôm Câu 16: Trong chất sau chất đơn chất? A Muối ăn (NaCl) B Nước (H2O) C Thủy ngân (Hg) D Khí cacbonic (CO2) II PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 17: Quang hợp gì? Nêu vai trò quang hợp xanh sinh vật khác Câu 18: Em giống khác của: nước, nước, nước đá Nước tồn trạng thái (thể) nào? Câu 19: Đề xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Câu 20: Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ “Một đất nỏ giỏ phân” Bài làm PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHA TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG MƯƠN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 – 20 MƠN:KHTN Mã 003 Họ tên:………………………… Lớp…… Điểm Giáo viên coi kiểm tra (ký ghi rõ họ tên) 1…………………………… Thời gian:90phút Giáo viên chấm kiểm tra (ký ghi rõ họ tên) 1…………………………… 2…………………………… 2…………………………… Đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vào đầu chữ câu trả lời Câu 1: Để hai phân tử oxi ta viết: A 2O B 4O2 C 2O2 D 2O3 Câu 2: Quả dừa phát tán nhờ yếu tố nào? A Nhở động vật B Nhờ gió C Tự phát tán D Nhờ nước Câu 3: Ở đối tượng đây, hoạt động hô hấp diễn mạnh mẽ nhất? A Quả chín B Rễ bị ngập nước C Hoa nở D Củ bị thối rữa Câu 4: Trong chất sau chất đơn chất? A Nước (H2O) B Thủy ngân (Hg) C Muối ăn (NaCl) D Khí cacbonic (CO2) Câu 5: Vật thể tự nhiên A hôm B hộp bút C máy điện thoại D nồi cơm điện Câu 6: Quá trình hơ hấp phận gặp phải nhiều cản trở nhất? A Thân B Lá C Rễ D Hoa Câu 7: Việc làm giúp cho q trình hơ hấp rễ diễn thuận lợi hơn? A Vun xới đất B Tưới nước C Bón phân D Phủ rơm rạ Câu 8: Cây thuốc bỏng có khả sinh sản sinh dưỡng bằng: A Lá B Thân C Rễ D Hạt Câu 9: Cây xanh hô hấp vào thời gian ngày? A Chỉ hô hấp vào buổi sáng B Chỉ hô hấp vào ban đêm C Chỉ hô hấp vào ban ngày D Hô hấp suốt ngày đêm Câu 10: Vật thể nhân tạo A sông B trâu C xe đạp D người Câu 11: Sản phẩm q trình hơ hấp bao gồm : A khí cacbơnic, nước lượng C khí ơxi, nước lượng B khí cacbơnic, tinh bột lượng D khí ơxi, tinh bột nước Câu 12: Phân tử ozon gồm ba nguyên tử oxi Công thức ozon A 3O2 B 3O C O3 D 3O3 Câu 13: Trong đơn vị sau, đơn vị dùng để đo khối lượng? A l B kg C m D độ Câu 14: Quả hạt phát tán nhờ gió có đặc điểm : A Có màu sắc sặc sỡ B Có vỏ cứng bao bọc C Có cánh nhúm bơng D Quả thơm ngon Câu 15: Sản phẩm q trình hơ hấp thực vật ngun liệu q trình A sinh sản B thoát nước C quang hợp D cảm ứng Câu 16: Chất tinh khiết chất A gồm phân tử đồng dạng B có lẫn thêm vài chất khác C khơng lẫn tạp chất D có tính chất khơng đổi II PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 17: Đề xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Câu 18: Em giống khác của: nước, nước, nước đá Nước tồn trạng thái (thể) nào? Câu 19: Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ “Một đất nỏ giỏ phân” Câu 20: Quang hợp gì? Nêu vai trị quang hợp xanh sinh vật khác Bài làm PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHA TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG MƯƠN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 – 20 MÔN:KHTN Mã 004 Họ tên:………………………… Lớp…… Điểm Thời gian:90phút Giáo viên coi kiểm tra Giáo viên chấm kiểm tra (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) 1…………………………… 1…………………………… 2…………………………… 2…………………………… Đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vào đầu chữ câu trả lời Câu 1: Chất tinh khiết chất A có tính chất khơng đổi B gồm phân tử đồng dạng C có lẫn thêm vài chất khác D không lẫn tạp chất Câu 2: Cây xanh hô hấp vào thời gian ngày? A Hô hấp suốt ngày đêm B Chỉ hô hấp vào ban đêm C Chỉ hô hấp vào ban ngày D Chỉ hô hấp vào buổi sáng Câu 3: Q trình hơ hấp phận gặp phải nhiều cản trở nhất? A Rễ B Lá C Hoa D Thân Câu 4: Ở đối tượng đây, hoạt động hô hấp diễn mạnh mẽ nhất? A Hoa nở B Quả chín C Rễ bị ngập nước D Củ bị thối rữa Câu 5: Vật thể tự nhiên A hôm B hộp bút C nồi cơm điện D máy điện thoại Câu 6: Cây thuốc bỏng có khả sinh sản sinh dưỡng bằng: A Hạt B Rễ C Thân D Lá Câu 7: Việc làm giúp cho trình hơ hấp rễ diễn thuận lợi hơn? A Phủ rơm rạ B Vun xới đất C Tưới nước D Bón phân Câu 8: Sản phẩm q trình hơ hấp bao gồm : A khí cacbơnic, nước lượng C khí ơxi, nước lượng B khí cacbơnic, tinh bột lượng D khí ơxi, tinh bột nước Câu 9: Trong chất sau chất đơn chất? A Nước (H2O) B Khí cacbonic (CO2) C Thủy ngân (Hg) D Muối ăn (NaCl) Câu 10: Quả dừa phát tán nhờ yếu tố nào? A Nhở động vật B Nhờ nước C Nhờ gió D Tự phát tán Câu 11: Sản phẩm q trình hơ hấp thực vật ngun liệu q trình A quang hợp B thoát nước C sinh sản D cảm ứng Câu 12: Phân tử ozon gồm ba nguyên tử oxi Công thức ozon A 3O B 3O2 C O3 D O3 Câu 13: Để hai phân tử oxi ta viết: A 2O B 2O2 C 4O2 C 2O3 Câu 14: Vật thể nhân tạo A sông B xe đạp C người D trâu Câu 15: Trong đơn vị sau, đơn vị dùng để đo khối lượng? A l B m C độ D kg Câu 16: Quả hạt phát tán nhờ gió có đặc điểm : A Có cánh nhúm bơng B Quả thơm ngon C Có màu sắc sặc sỡ D Có vỏ cứng bao bọc II PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Câu 17: Em giống khác của: nước, nước, nước đá Nước tồn trạng thái (thể) nào? Câu 18: Đề xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Câu 19: Quang hợp gì? Nêu vai trị quang hợp xanh sinh vật khác Câu 20: Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ “Một hịn đất nỏ giỏ phân” Bài làm PHÒNG GD&ĐT MƯỜNG CHA TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG MƯƠN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 20 – 20 MÔN: KHTN I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi câu trả lời 0,25 điểm 001 002 003 D B C B B D A A A C C B C B A C B C D C A C A A D A D 10 A D C 11 D D A 12 B A C 13 A A B 14 C A C 15 D D C 16 C C D II PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) Mã đề 001: Câu 17 (0,5 điểm): Đề xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Đáp án Học sinh chọn cách, 0,5 điểm C1: Hai bạn đứng cạnh mặt phẳng thăng bằng, lấy thước thẳng dóng vng góc từ đỉnh đầu bạn sang bên bạn Nếu thước vượt qua bạn bạn cao hơn, khơng qua thấp Cách 2: Dùng thước chia độ có GHĐ ĐCNN thích hợp đo chiều cao bạn so sánh kết với 004 A A A B A D B A C B A C B B D A Biểu điểm 0,5 Câu 18 (1,5 điểm): Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ “Một đất nỏ giỏ phân” Đáp án Nếu đất phơi khô (“đất nỏ”) thống khí, tạo điều kiện cho rễ hơ hấp tốt, hút nhiều nước muối khoáng cung cấp cho cây, ví bón thêm phân Biểu điểm 1,5 Câu 19 (2 điểm): Quang hợp gì? Nêu vai trò quang hợp xanh sinh vật khác Đáp án Quang hợp q trình mà xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic lượng ánh sáng mặt trời để tạo chất hữu (đường, tinh bột ), đồng thời nhả khí oxi Quang hợp cung cấp thức ăn cho xanh sinh vật khác Ngồi ra, quang hợp cịn cung cấp khí oxi cần cho sống sinh vật Biểu điểm 1 Câu 20 (2 điểm): Em giống khác của: nước, nước, nước đá Nước tồn trạng thái (thể) nào?xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Đáp án Biểu điểm Giống nhau: chất Khác nhau: chúng trạng thái khác Nước tồn trạng thái: rắn, lỏng, Mã đề 002: Câu 17 (2 điểm): Quang hợp gì? Nêu vai trị quang hợp xanh sinh vật khác Đáp án Quang hợp trình mà xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic lượng ánh sáng mặt trời để tạo chất hữu (đường, tinh bột ), đồng thời nhả khí oxi Quang hợp cung cấp thức ăn cho xanh sinh vật khác Ngoài ra, quang hợp cịn cung cấp khí oxi cần cho sống sinh vật Biểu điểm 1 Câu 18 (2 điểm): Em giống khác của: nước, nước, nước đá Nước tồn trạng thái (thể) nào?xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Đáp án Giống nhau: chất Khác nhau: chúng trạng thái khác Nước tồn trạng thái: rắn, lỏng, Biểu điểm 1 Câu 19 (0,5 điểm): Đề xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Đáp án Học sinh chọn cách, 0,5 điểm C1: Hai bạn đứng cạnh mặt phẳng thăng bằng, lấy thước thẳng dóng vng góc từ đỉnh đầu bạn sang bên bạn Nếu thước vượt qua bạn bạn cao hơn, khơng qua thấp Cách 2: Dùng thước chia độ có GHĐ ĐCNN thích hợp đo chiều cao bạn so sánh kết với Biểu điểm 0,5 Câu 20 (1,5 điểm): Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ “Một đất nỏ giỏ phân” Đáp án Nếu đất phơi khơ (“đất nỏ”) thống khí, tạo điều kiện cho rễ hơ hấp tốt, hút nhiều nước muối khoáng cung cấp cho cây, ví bón thêm phân Biểu điểm 1,5 Mã đề 003: Câu 17 (0,5 điểm): Đề xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Đáp án Học sinh chọn cách, 0,5 điểm C1: Hai bạn đứng cạnh mặt phẳng thăng bằng, lấy thước thẳng dóng vng góc từ đỉnh đầu bạn sang bên bạn Nếu thước vượt qua bạn bạn cao hơn, khơng qua thấp Cách 2: Dùng thước chia độ có GHĐ ĐCNN thích hợp đo chiều cao bạn so sánh kết với Biểu điểm 0,5 Câu 18 (2 điểm): Em giống khác của: nước, nước, nước đá Nước tồn trạng thái (thể) nào?xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Đáp án Giống nhau: chất Khác nhau: chúng trạng thái khác Nước tồn trạng thái: rắn, lỏng, Biểu điểm 1 Câu 19 (1,5 điểm): Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ “Một đất nỏ giỏ phân” Đáp án Nếu đất phơi khô (“đất nỏ”) thống khí, tạo điều kiện cho rễ hơ hấp tốt, hút nhiều nước muối khống cung cấp cho cây, ví bón thêm phân Biểu điểm 1,5 Câu 20 (2 điểm): Quang hợp gì? Nêu vai trị quang hợp xanh sinh vật khác Đáp án Quang hợp q trình mà xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic lượng ánh sáng mặt trời để tạo chất hữu (đường, tinh bột ), đồng thời nhả khí oxi Quang hợp cung cấp thức ăn cho xanh sinh vật khác Ngồi ra, quang hợp cịn cung cấp khí oxi cần cho sống sinh vật Biểu điểm 1 Mã đề 004: Câu 17 (2 điểm): Em giống khác của: nước, nước, nước đá Nước tồn trạng thái (thể) nào?xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Đáp án Biểu điểm Giống nhau: chất Khác nhau: chúng trạng thái khác Nước tồn trạng thái: rắn, lỏng, Câu 18 (0,5 điểm): Đề xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Đáp án Học sinh chọn cách, 0,5 điểm C1: Hai bạn đứng cạnh mặt phẳng thăng bằng, lấy thước thẳng dóng vng góc từ đỉnh đầu bạn sang bên bạn Nếu thước vượt qua bạn bạn cao hơn, khơng qua thấp Cách 2: Dùng thước chia độ có GHĐ ĐCNN thích hợp đo chiều cao bạn so sánh kết với Biểu điểm 0,5 Câu 19 (2 điểm): Quang hợp gì? Nêu vai trị quang hợp xanh sinh vật khác Đáp án Quang hợp trình mà xanh nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic lượng ánh sáng mặt trời để tạo chất hữu (đường, tinh bột ), đồng thời nhả khí oxi Quang hợp cung cấp thức ăn cho xanh sinh vật khác Ngồi ra, quang hợp cịn cung cấp khí oxi cần cho sống sinh vật Biểu điểm 1 Câu 20 (1,5 điểm): Giải thích ý nghĩa câu tục ngữ “Một đất nỏ giỏ phân” Đáp án Nếu đất phơi khô (“đất nỏ”) thống khí, tạo điều kiện cho rễ hơ hấp tốt, hút nhiều nước muối khoáng cung cấp cho cây, ví bón thêm phân Biểu điểm 1,5 Phần trắc nghiệm khách quan: 01 05 09 13 02 06 10 14 03 07 11 15 04 08 12 16 Phần tự luận Bài làm: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ... MƯƠN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 – 20 MÔN :KHTN Mã 001 Họ tên:………………………… Lớp…… ? ?i? ??m Th? ?i gian:90phút Giáo viên coi kiểm tra Giáo viên chấm kiểm tra (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ... Lớp…… ? ?i? ??m Th? ?i gian:90phút Giáo viên coi kiểm tra Giáo viên chấm kiểm tra (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) 1…………………………… 1…………………………… 2…………………………… 2…………………………… Đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 ? ?i? ??m)... C A C 15 D D C 16 C C D II PHẦN TỰ LUẬN: (6 ? ?i? ??m) Mã đề 001: Câu 17 (0,5 ? ?i? ??m): Đề xuất phương án để so sánh chiều cao hai học sinh? Đáp án Học sinh chọn cách, 0,5 ? ?i? ??m C1: Hai bạn đứng cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề +4đề kiểm tra KHTN 6 kỳ i kềm đáp án, Ma trận đề +4đề kiểm tra KHTN 6 kỳ i kềm đáp án

Mục lục

Xem thêm