0

de kiem tra 15 phut giai tich chuong II

6 1 0
  • de kiem tra 15 phut giai tich chuong II

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:26

Số nghiệm của phương trình trên là: A.. Bất phương trình sau.[r] (1)Trường THPT Châu Văn Liêm Họ tên: Câu TL Lớp:  3   Câu Bất phương trình sau   x  3    5 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN - KHỐI 12 Thời gian: 15 phút Đề 10 11 12 13 14 15 2 x A x 1 có nghiệm là: B x 3 C x 1 D x 3 x x Câu Cho phương trình 25  4.5  32 0 Số nghiệm phương trình trên là: A B C D x Câu phương trình (2  5)(log x  3) 0 có nghiệm x1 ; x2 (với x1<x2) Khi đó giá trị M  x1  3x2 là: A K 32  log B K 24  log C K 32  log D K 24  log 4log Câu Cho phương tŕnh A 16t  24t  0 x  24log x  0 B 16t  24t  0 2016 log P  Câu Giá trị biểu thức A B 3.2 2018 210 2 210  Câu TÝnh: K = 20  A 215 Nếu đặt t log x ;(x>0) thì ta phương trình: C 8t  24t  0 D t  24t  0 2016 C  2019 D 20  C D 64 bằng: 2016 2 , ta đợc B 32 x x Câu Cho phương tŕnh 25  6.5  0 Nếu đặt t = 5x với t > thì ta phương trình: 2 A t  6t  0 B  5t  0 C 5t  6t  0 D 2t  6t  0 Câu Tập nghiệm phương trình : log x  log x 3 là : B S  4 A S  Câu Phương trình sau A C S  4;5 D S  3 log x  log x log x.log x có nghiệm x < x thì x -x là: 2 B C D x Câu 10 Đạo hàm cấp hai hàm số f(x)= f ( x)  x.e x 1 là : A B C 5e e e Câu 11 Bất phương trình sau  1 x  log (3x  5)  log ( x  1) A B x  x Câu 12 Nghiệm phương trình 5 là A x log B x 5 D 3e có nghiệm là: x 3 C D C x log 5 D x 2 x x Câu 13 Nghiệm phương trình - 4.3 - 45 = là A x = B x = - C x = x D x = (2) Câu 14 Phương trình log2 x2 + log 2(x + 4) = x1 ,x2 Khi đó tích nghiệm : 44 D C x  0 Câu 15 Cho phương tŕnh Nếu đặt t log x ;( x  0) thì ta phương trình: t  t  0 2 2 A t  2t  0 B 2t  2t  0 C t  3t  0 D Trường THPT Châu Văn Liêm ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN - KHỐI 12 Họ tên: Lớp: Thời gian: 15 phút Đề Câu 10 11 12 13 14 TL A 2 có hai nghiệm 4 B log x  log Câu Phương trình sau A log x  log x log x.log x có nghiệm x < x thì x -x là: 2 Câu Bất phương trình sau  1 x  A 215 Câu Cho phương tŕnh t  t  0 A 5 C D có nghiệm là: x 3 C D x  Nếu đặt t log x ;(x>0) thì ta phương trình: B t  24t  0 C 16t  24t  0 D 8t  24t  0 C 64 D 32 , ta đợc 20  B log 2 x  log Câu Giá trị biểu thức 2016 A  B 4log x  24log x  0 210 2 210  Câu TÝnh: K = 20  A B log (3x  5)  log ( x  1) x Câu Cho phương tŕnh A 16t  24t  0 15 x  0 Nếu đặt t log x ;( x  0) thì ta phương trình: B t  2t  0 P 22016log 2018 B 2 C 2t  2t  0 D t  3t  0 2019 C 2016 D 3.2 bằng: Câu Tập nghiệm phương trình : log x  log x 3 là : A S  4;5 B S  4 C S  D S  3 x x Câu Cho phương trình 25  4.5  32 0 Số nghiệm phương trình trên là: A B C D  3   Câu Bất phương trình sau   A x 3 x  3    5 2 x có nghiệm là: B x 1 C x 3 D x 1 x Câu 10 phương trình (2  5)(log x  3) 0 có nghiệm x1 ; x2 (với x1<x2) Khi đó giá trị M  x1  3x2 là: A K 32  log B K 32  log C K 24  log D K 24  log (3) Câu 11 A Phương trình log2 x2 + log 2(x + 4) = 4 2 có hai nghiệm B C x1 ,x2 4 D x Câu 12 Đạo hàm cấp hai hàm số f(x)= f ( x)  x.e x 1 là : A e B 5e C 3e x Khi đó tích nghiệm : 44 2 D e x Câu 13 Nghiệm phương trình - 4.3 - 45 = là A x = - B x = C x = D x = x x Câu 14 Cho phương tŕnh 25  6.5  0 Nếu đặt t = 5x với t > thì ta phương trình: 2 A t  6t  0 B 2t  6t  0 x Câu 15 Nghiệm phương trình 5 là A x log B x 5 Trường THPT Châu Văn Liêm Họ tên: Lớp: Câu TL C  5t  0 D 5t  6t  0 C x log D x 2 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN - KHỐI 12 Thời gian: 15 phút Đề 10 11 12 13 14 15 log (3x  5)  log ( x  1) Câu Bất phương trình sau x 3 A x Câu Cho phương tŕnh A 8t  24t  0 5 có nghiệm là:  1 x  B 4log x  24log x  0 C D x  Nếu đặt t log x ;(x>0) thì ta phương trình: 2 B 16t  24t  0 C t  24t  0 D 16t  24t  0 x Câu phương trình (2  5)(log x  3) 0 có nghiệm x1 ; x2 (với x1<x2) Khi đó giá trị M  x1  3x2 là: A K 24  log B K 32  log C K 32  log D K 24  log  3   Câu Bất phương trình sau   A x 3 x  3    5 B x 1 2 x có nghiệm là: C x 3 x Câu Đạo hàm cấp hai hàm số f(x)= f ( x ) x.e x 1 là : A e B 3e C 5e D x 1 D e Câu Tập nghiệm phương trình : log x  log x 3 là : B S  4 A S  210 2 210  Câu TÝnh: K = A 32 215 C S  3 D S  4;5 20  C D 64 , ta đợc 20  B 2 x x Câu Cho phương trình 25  4.5  32 0 Số nghiệm phương trình trên là: A B C D (4) Câu Cho phương tŕnh log 2 x  log x  0 Nếu đặt t log x ;( x  0) thì ta phương trình: A 2t  2t  0 B t  3t  0 C t  2t  0 D t2  t  0 log x  log x log x.log x có nghiệm x < x thì x -x là: 2 Câu 10 Phương trình sau A B x Câu 11 Nghiệm phương trình 5 là A x log B x 2 Câu 12 Phương trình log2 x2 + log (x + 4) = A B A 3.2 D C x log D x 5 có hai nghiệm 2 C 2016 log P  Câu 13 Giá trị biểu thức 2016 C x1 ,x2 Khi đó tích nghiệm : 44 D bằng: 2016 C  2018 B x 4 2019 D x Câu 14 Nghiệm phương trình - 4.3 - 45 = là A x = B x = C x = - D x = x x Câu 15 Cho phương tŕnh 25  6.5  0 Nếu đặt t = 5x với t > thì ta phương trình: A  5t  0 B t  6t  0 Trường THPT Châu Văn Liêm Họ tên: Lớp: Câu TL 2 C 5t  6t  0 D 2t  6t  0 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN - KHỐI 12 Thời gian: 15 phút Đề 10 11 12 13 14 x x Câu Nghiệm phương trình - 4.3 - 45 = là A x = B x = C x = - D x = Câu Tập nghiệm phương trình : log x  log x 3 là : A S  4 B S  4;5 Câu Cho phương tŕnh A t  2t  0 log 2 x  log x  0 C S  3 D S  Nếu đặt t log x ;( x  0) thì ta phương trình: t2  t  0 B t  3t  0 C x Câu Đạo hàm cấp hai hàm số f(x)= f ( x ) x.e x 1 là : A e B 5e C e Câu Phương trình 2 log2 x2 + log (x + 4) = có hai nghiệm x1 ,x2 D 2t  2t  0 D 3e Khi đó tích nghiệm : 4 44 C B D x x Câu Cho phương trình 25  4.5  32 0 Số nghiệm phương trình trên là: A B C D x x Câu Cho phương tŕnh 25  6.5  0 Nếu đặt t = 5x với t > thì phương tŕnh tương đương với A phương trình nào: A t  6t  0 B  5t  0 C 2t  6t  0 D 5t  6t  0 15 (5) 4log Câu Cho phương tŕnh A t  24t  0 x  24log x  0 Nếu đặt t log x ;(x>0) thì ta phương trình: B 8t  24t  0 P 22016log Câu Giá trị biểu thức D 16t  24t  0 2016 C 3.2 2018 D bằng: 2016 B  2019 A 2 C 16t  24t  0 log x  log x log x.log x có nghiệm x < x thì x -x là: 2 Câu 10 Phương trình sau A B x Câu 11 Nghiệm phương trình 5 là A x log B x 2  3   Câu 12 Bất phương trình sau   A x 1 Câu 13 Bất phương trình sau x A x  3    5 215 A 64 C x log D x 5 2 x có nghiệm là: D x 3 có nghiệm là: B Câu 14 TÝnh: K = D B x 1 C x 3 log (3x  5)  log ( x  1)  1 x  210 2 210  C C x  x 3 D 20  C 20  D 2 , ta đợc B 32 2 x Câu 15 phương trình (2  5)(log x  3) 0 có nghiệm x1 ; x2 (với x1<x2) Khi đó giá trị M  x1  3x2 là: A K 32  log B K 24  log C K 32  log D K 24  log Đề 1 C C D B B B A B D 10 D 11 C 12 A 13 A 14 D 15 A Đề1 Đề2 Đề3 Đề4 Đề D C A D B D B A D 10 C 11 B 12 C 13 B 14 A 15 A C D A D C C D A Đề A D D B B B A D C 10 C 11 C 12 A 13 A 14 A 15 B Đề D A A D C D A C C 10 B 11 C 12 A 13 D 14 B 15 B D A D A B B B C B D B D B D B D A B A A B A D C D D C C D C C B C B C C A C A A A B A D D A A B A A B B (6) (7)
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 15 phut giai tich chuong II, de kiem tra 15 phut giai tich chuong II