0

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HOÁ

12 0 0
  • BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HOÁ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:09

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HỐ GVHD: Võ Nguyễn Lam Uyên Lớp: L25 – Nhóm: 11 Nguyễn Ngọc Thoại Phạm Đặng Duy Thanh Hà Duyên Thắng 2012124 2012028 1915221 BÁO CÁO THÍ NGHIỆM BÀI 2: NHIỆT PHẢN ỨNG Ngày TN: 28/3/2021 I MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM Trong thí nghiệm này, đo hiệu ứng nhiệt phản ứng khác kiểm tra lại định luật Hess II TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Thí nghiệm 1: Xác định nhiệt dung nhiệt lượng kế Cơng thức tính nhiệt lượng Q=(m0 c 0+ mc)∆ (*) Cách xác định m c 0: ( mc+ m0 c ) ( t 2−t )=mc ( t 3−t ) m0 c 0=mc ( t −t ) −( t 2−t3 ) ( t2 −t3 ) Ta có: m=50( g); c=1( cal/g độ) → m c=50 ¿ Nhiệt độ (oC) Lần Lần t1 32 32 t2 68 68 t3 50,5 50,5 moco (cal/độ) 2,86 2,86 Do kết lần đo giống nên: m0 c 0=mc ¿ 50 × ( t −t ) −( t 2−t3 ) ( t2 −t3 ) ( 50,5−32 )− ( 68−50,5 ) cal =2,86( ) độ ( 68−50,5 ) Xác định hiệu ứng nhiệt phản ứng trung hoà HCl NaOH HCl + NaOH → NaCl + H2O Xác định Q phản ứng theo cơng thức (*) , từ xác định ∆H Cho nhiệt dung riêng dung dịch muối 0,5M cal/độ, khối lượng riêng 1,02 g/ml Ta có: c NaCl0,5 M =1 ¿; ρ NaCl0,5 M =1,02 ¿; n NaCl =0,05.0,5=0,025(mol); V NaOH =25( mol); V HCl=25 (ml); m=1,02 ( V NaOH +V HCl ) =1,02 (25+ 25 )=51(g) Lần Lần t1 (oC) 32 32 t2 (oC) 31,5 31,5 t3 (oC) 37,5 37,5 Q (cal) 309,70 309,70 Qtb (cal) 309,70 ∆Htb (cal/mol) -12388 Do kết lần đo giống nên: ( Q1=Q2=Qtb =( m0 c0 +mc ) t 3− ( ¿ ( 2,86+51 ) 37,5− ∆ H =∆ H tb = t +t ) 31,5+ 32 =309,70( cal) ) −Q tb −309,70 = =−12388 (cal/mol)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HOÁ , BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HOÁ