0

Tinh gia tri cua bieu thuc tiep theo

10 1 0
  • Tinh gia tri cua bieu thuc tiep theo

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:09

là biểu thức có dấu ngoặc  Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc... Tính giá trị của biểu thức :..[r] (1)TRƯỜNG TIỂU HỌC HỨA TẠO TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC(TT) Giáo viên:Đặng Thị Lai (2) Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 Toán: KIỂM TRA BÀI CŨ Tính gía trị biểu thức : Nếu biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia = + 30 a) 64 : + 30 b) x 11 = 55nào? – 20 thì ta thực các phép tính theo thứ tự -20 = 38 = 35  Nếu biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực các phép tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau (3) Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 Toán: TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo) (30 + 5) : Muốn phép Em hãy thực nêu thứhiện tự các tính 30 tính + cần trước phép làm ? chia cho sau, ta có thể  Muốnthực trước Thựchiện hiệnphép phép chia30 5+ : 55thế trước kí tính hiệu nàorồi ? chia cho sau,thực người ta viết thêm hiệu dấu ngoặc ( ) vào sau phép cộngkísau (30 + 5) :  Biểu thức (30 + 5) : đọc là “mở ngoặc, 30 cộng 5, đóng ngoặc, chia cho 5” (30 + 5) : = 35 : = x (20 – 10) = x 10 = 30 (4) Toán: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo)  Các biểu thức (30 + 5) : ; x (20 – 10); là biểu thức có dấu ngoặc  Khi tính giá trị biểu thức có dấu ngoặc ( ) thì trước tiên ta thực các phép tính ngoặc  (30 + 5) : = 35 : = 3 x (20 – 10) = x 10 = 30 (5) Toán: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo) LUYỆN TẬP Tính giá trị biểu thức : a) 25 – (20 – 10) = 25 – 10 b) 125 + (13 + 7) = 15 80 – (30 + 25) = 80 – 55 = 25 = 125 + 20 = 145 = 416 – 14 = 402 (6) Toán: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo) LUYỆN TẬP Tính giá trị biểu thức : Tính giá trị biểu thức : a) (65 + 15) x = = 48 : (6 : 3) = = 80 x 160 48 : 24 b) (74 – 14) : = 60 : = 30 81 : (3 x 3) = 81 : = 81 :(3 x 3) = 27 x = 81 (7) Toán: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo) LUYỆN TẬP Tính giá trị biểu thức : Tính giá trị biểu thức : Có 240 sách xếp vào tủ, tủ có bốn ngăn Hỏi ngăn có bao nhiêu sách, biết ngăn có số sách ? Cách 1: Bài giải Cách 2: Bài giải Số sách xếp tủ là : Số ngăn có hai tủ là : 240 : = 120 (quyển) x = (ngăn) Số sách xếp ngăn làSố : sách xếp ngăn là 120 : = 30 (quyển) Đáp số : 30 sách 240 : = 30 (quyển) Đáp số : 30 sách (8) 10 9876543210 Ai nhanh - Ai Đúng ? Mỗi ô số ô tròn là giá trị biểu thức nào ? 130 + (14 + 36) 200 ( 55 + 35) x 180 (64 – 24) : 440 455 – ( 25 – 10) 360 (60 – 20) x (9) Toán: Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ( Tiếp theo) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ  Làm lại các bài tập: Tính giá trị biểu thức đã học  Xem trước bài: Luyện tập (10) (11)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tinh gia tri cua bieu thuc tiep theo, Tinh gia tri cua bieu thuc tiep theo