0

tổng kết phần tiếng việt

13 4 0
  • tổng kết phần tiếng việt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:26

Tổng kết phần I) Cáctiếng từ loạiViệt đà học: Tiết 135: Em hÃy kể từ Từ tên loại loại ®· häc? Danh tõ ®éng tõ TÝnh tõ Sè tõ Lợng từ Nêu khái niệm loại? Cho ví dụ? ChØ tõ Phã tõ Tõ lo¹i VÝ dơ Danh tõ: Là từ ngời vật, vật, tợng, khái niệm -Ngời, sinh viên, bàn, văn học, hoà bình động từ: Là từ hành động, trạng thái vật -Đi, viết, chạy, nhảy, yêu , ghét , nhớ, học Tính từ: Là từ đặc điểm, -Tốt, xấu, nhỏ, bé, xanh, đỏ, tính chất vật, hành động, trạng to, bé thái Số từ: Là từ số lợng thứ tự -Chỉ số lợng: Ba bàn Năm qun trun - ChØ thø tù: TÇng hai, xÕp thø nhát Lợng từ: Là từ lợng nhiều hay vật -Tất cả, mỗi, Chỉ từ: Là từ dùng để trỏ vào -Này, kia, nọ, vật nhằm xác định vị trí vật không gian thời gian Phó từ: Là tù chuyên kèm với động từ, tÝnh tõ ®Ĩ bỉ sung ý nghÜa cho ®éng tõ, tính từ -ĐÃ, , sẽ, vẫn, I) Các từ loại đà học: II) Các phép tu từ: Kể tên phép tutừtừ Các phép tu từ đà học? Phép so sánh Phép nhân hoá Nêu khái niệm phép tu từ? Mỗi loại cho vÝ dơ? PhÐp PhÐp ho¸n dơ Èn dơ So s¸nh Nhân hoá ẩn dụ Hoán dụ - Đối chiếu vËt, sù viƯc nµy víi sù vËt , sù viƯc khác có nét tơng đồng để làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho diễn đạt - Ví dụ: Trẻ em nh búp cành Biết ăn ngủ, biết học hành ngoan - Gọi tên tả vật, côí, đồ vật từ ngữ vốn dùng để gọi tả ngời; làm cho giới đồ vật, loài vật, cối trở nên gần gũi với ngời, biểu đợc suy nghĩ, tình cảm ngời - Ví dụ: Núi cao chi núi Núi che mặt trời chẳng thấy ngời thơng - Gọi tên vật, tợng tên vật, tợng khác có nét tơng đồng với nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt - Ví dụ: Thuyền có nhớ bến Bến khăng khăng đợi thuyền - Gọi tên vật, tợng, khái niệm tên vật, tợng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt - Ví dụ: áo nâu liền với áo xanh, I) Các từ loại đà học: II) Các phép tu từ: Các kiểu cấu tạo câu III) Các kiểu cấu tạo câu: lớp em đà đợc học kiểu câu nào? Cõu trn thut n cú t l Câu đơn Câu Nêu cấu tạo ghép kiểu câu? Cho vÝ dơ? Câu trần thuật đơn khơng có từ l Câu trần thuật đơn - Câu cụm C - V tạo thành, dùng để giới thiệu, tả kể vật,sự việc hay nêu ý kiÕn - VÝ dơ: Hoa/ në - T«i/ vỊ kh«ng chút bận tâm Câu trần thuật đơn Cótừ Là Câu trần thuật đơn từ -Là loại câu có cấu tạo: - CN VN ( + cụm danh từ) ( Là + cụm động từ) ( Lµ + cơm tÝnh tõ) - VÝ dơ: Bµ đỡ Trần /là ngời huyện Đông Triều -Là câu có cấu tạo: CN VN ( động từ, cụm động tõ) (tÝnh tõ, cơm tÝnh tõ) -VÝ dơ: - Chóng /tụ hội góc sân I) Các từ loại ®· häc: II) C¸c phÐp tu tõ: III) C¸c kiĨu cấu tạo Dấu câu: câu tiếng Việt IV) Các dấu câu đà học: Dấu phân cách DấuEm kếthÃy thúc câu lại nhắc Emcác hÃybộ nêu phận câu tên loại dấu công dụng câu đà học? loại dÊu DÊu chÊm DÊu chÊm hái DÊuc©u? cho vÝ dơ? chấm than Dấu phẩy 1.Em đánh giá việc đặt dấu phẩy truớc từ câu dới đây? Trên mái truờng, chim bồ câu gật gù khe khẽ, vừa nghe vừa tự nhủ: Liệu nguời ta có bắt chúng phải hót tiếng Đức không nhỉ? (Buổi học cuối cùng, A Đô- đê) A Sai, từ đà thay cho dấu phẩy; B B Đúng, để nguời đọc không hiểu sai là: mái truờng 2 Hóy đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp đoạn văn sau: Sa Pa năm có bốn lần chuyển mùa,bốn lần thiên nhiên thay sắc áo Mùa đơng,có năm tuyết phủ trắng núi đồi Mùa xuân ấm hơn.Tuy đỉnh núi chìm mây đặc hoa xuân phơi sắc triền núi vườn nhà Đoạn văn sau có câu trần thuật đơn? “ Ngày mai, đất nước này, sắt, thép nhiều tre, nứa Nhưng, đường trường ta dấn bước, tre xanh bóng mát Tre mang khúc nhạc tâm tình Tre tươi cổng chào thắng lợi Những đu tre dướn lên bay bổng Tiếng sáo diều tre cao vút mãi.” (Thép Mới Cây tre Việt Nam) A A câu B câu C.7 câu D câu HÃy cho biết cách đặt dấu câu ngoặc đơn câu văn sau biểu thị thái độ gì? Họ 80 nguời sức lực tốt nhng gầy (! ?) A Khẳng định C B Phản đối C Nghi ngờ D Châm biếm Phát sửa lỗi câu sau? a cú Vì quang cảnh ngày giảng nhộn -> Nu QHT Vỡ thỡ cõu thiu cụmkhai C-V, thêm cụmthËt C-V vào Hay bỏ nhÞp, vui tư¬i QHT “Vì” ->Thiếu CN.Thêm “Bạn Lan vào trước VN.“Trong mt ngy, Lan Trong mộtAnh ngày, thuộc đợc 10 từ tiÕng Anh thuộcb 10 từ tiếng ->Thiếu VN.Thêm “rất đẹp” Cuốn sách Nam mua đẹp c Cuốn sách Nam mua ... loại đà học: II) Các phép tu từ: III) Các kiểu cấu tạo Dấu câu: câu tiếng Việt IV) Các dấu câu đà học: Dấu phân cách DấuEm kếthÃy thúc câu lại nhắc Emcác hÃybộ nêu phận câu tên loại dấu công... nhạc tâm tình Tre tươi cổng chào thắng lợi Những đu tre dướn lên bay bổng Tiếng sáo diều tre cao vút mãi.” (Thép Mới Cây tre Việt Nam) A A câu B câu C.7 câu D câu H·y cho biÕt c¸ch đặt dấu câu ngoặc... ->Thiu CN.Thêm “Bạn Lan vào trước VN.“Trong ngày, Lan Trong mộtAnh ngày, thuộc đợc 10 từ tiếng Anh thucb c 10 từ tiếng ->Thiếu VN.Thêm “rất đẹp” Cuốn sách Nam mua đẹp c Cn s¸ch Nam míi mua nµy
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng kết phần tiếng việt , tổng kết phần tiếng việt