0

luyện tập viết luận điểm GIANG

25 1 0
  • luyện tập viết luận điểm GIANG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:15

KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu điều cần ý viết đoạn văn trình bày luận điểm Tiết 101 Chuẩn bị nhà Đề bài: “ Hãy viết báo tường để khuyên số bạn lớp phải học tập chăm hơn” Lập dàn luận điểm, luận dự kiến cách trình bày Tiết 101: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM I/ Xây dựng hệ thống luận điểm: Đề : “Hãy viết báo tường để khuyên số bạn lớp cần phải học tập chăm hơn” Một bạn dự định đưa vào viết luận điểm đây: a) Lớp ta có nhiều bạn học giỏi, lao động tốt, làm vui lịng thầy cơ, cha mẹ, xứng đáng gương sáng cho người noi theo b) Các thầy,cô giáo nhiều bậc phụ huynh lớp ta lo buồn c) Thế mà số bạn lớp tỏ chểnh mảng học tập d) Vậy từ lúc này, bạn chuyên cần học tập e) Các bạn chưa thấy rằng, ham chơi, khơng chịu học hành sau khó có niềm vui sống Hệ thống luận điểm có chỗ chưa xác? Nếu có, theo em, bạn cần phải điều chỉnh, xếp lại nào? a) b) c) d) e) Lớp ta có nhiều bạn học lao động tốt giỏi,lao tốt, làm vui lịng thầy cơ, cha mẹ, xứng đáng gương sáng cho người noi theo Các thầy,cô giáo nhiều bậc phụ huynh lớp ta lo buồn Thế mà số bạn lớp tỏ chểnh mảng học tập Vậy từ lúc này, bạn chuyên cần học tập Các bạn chưa thấy rằng, ham chơi, không chịu học hành sau khó có niềm vui sống  Lạc ý  Chưa logic  Chưa đầy đủ (?) Hãy bổ sung xếp lại hệ thống luận điểm cho hợp lí -Thêm luận điểm - Sắp xếp lại:(a)- (c)- (b)- (e)-(d) Có thể bổ sung, xếp lại sau: a) b) c) d) e) g) Đất nước cần người tài giỏi để đưa đất nước tiến lên “đài vinh quang”, sánh kịp với bạn bè năm châu Quanh ta có nhiều gương bạn học sinh phấn đấu học giỏi nhằm đáp ứng yêu cầu đất nước Muốn học giỏi, muốn thành tài trước hết phải học chăm Thế mà số bạn lớp ta tỏ chểnh mảng học tập làm cho thầy,cô giáo bậc cha mẹ lo buồn Các bạn chưa thấy rằng, ham vui chơi, khơng chịu học hành sau khó có niềm vui sống Vậy từ lúc này, bạn chuyên cần học tập để trở thành người có ích cho sống tìm niềm vui chân chính, lâu bền Tiết 101: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM I/ Xây dựng hệ thống luận điểm: - Chính xác - Phù hợp - Sắp xếp hợp lí II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm (?) Hãy nhắc lại yêu cầu xây dựng hệ thống luận điểm (?) Nêu bước trình bày luận điểm (1)Tuy nhiên, bạn chưa thấy rằng, ham vui chơi,không chịu học hành sau khó có niềm vui sống (2) Do đó, bạn chưa thấy rằng, ham vui chơi sau khó có niềm vui sống (3) Nhưng bạn có nên chểnh mảng học tập hay không? Xin nhớ rằng,bây ham vui chơi, khơng chịu học hành sau khó có niềm vui sống Em chọn câu để giới thiệu luận điểm (e)? Vì sao? - Chọn : câu (1) câu (3) - Câu (2) : dùng quan hệ từ không phù hợp Em điều chỉnh lại câu (2) cho phù hợp với yêu cầu giới thiệu luận điểm (e) Nhưng đáng tiếc, đáng buồn số bạn lớp ta chưa thấy rằng, ham vui chơi sau khó có niềm vui sống Hãy nghĩ thêm vài câu giới thiệu luận điểm khác Tiết 101: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM I/ Xây dựng hệ thống luận điểm: - Chính xác - Phù hợp - Sắp xếp hợp lí II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm Thể luận điểm câu chủ đề 2/ Sắp xếp luận (1) Sau này, lớn lên, bạn sống thời đại mà trình độ khoa học- kĩ thuật văn hóa- nghệ thuật ngày nâng cao (2) Trong xã hội ấy, làm việc cần phải có tri thức (3) Muốn có tri thức phải chăm học tập,ngay từ cịn ngồi ghế nhà trường (4) Do đó, người học sinh hôm ham vui chơi, không chăm học ngày mai khó làm việc có ý nghĩa, đó, khó có niềm vui sống (?) Cách xếp luận đảm bảo cho luận điểm trình bày sáng, rõ chưa? Sắp xếp luận theo trình tự (1)- (2)- (3)- (4) hợp lí (?) Có cách xếp khác khơng? Nếu có phải thêm u cầu gì? Có thể xếp theo trình tự : (2)- (3)- (1)- (4); (4) –(1)- (2)- (3); (3)-(1)-(2)-(4)…nhưng phải thay đổi cách viết câu cho phù hợp Tiết 101: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM I/ Xây dựng hệ thống luận điểm: II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm Thể luận điểm câu chủ đề 2/ Sắp xếp luận cứ: -Theo trình tự hợp lí (?) Hãy nêu cách viết - Nhiều cách đoạn văn nghị luận mà em 3/Viết đoạn: biết Sau này, lớn lên, bạn sống thời đại mà trình độ khoa học- kĩ thuật văn hóa-nghệ thuật ngày nâng cao.Trong xã hội ấy, làm việc cần phải có tri thức Muốn có tri thức phải chăm học tập,ngay từ cịn ngồi ghế nhà trường Do đó,người học sinh hơm ham vui chơi, khơng chăm học ngày mai khó làm việc có ý nghĩa, đó, khó có niềm vui sống (?) Đây đoạn văn diễn dịch hay quy nạp? Vì sao? Đoạn văn quy nạp Câu chủ đề cuối đoạn văn (?) Em biến đổi đoạn văn từ quy nạp thành diễn dịch (hoặc ngược lại) không? Bằng cách nào? -Biến đổi -Bằng cách: + Thay đổi vị trí câu chủ đề +Thêm bớt từ ngữ viết lại câu cho phù hợp Chuyển đổi đoạn văn : Muốn học giỏi, đòi hỏi người học phải chăm chỉ, tự giác Vì lượng kiến thức nhiều, không thường xuyên học làm tập không nắm lý thuyết kỹ thực hành.(… )Các bạn phải thấy việc tự giác học thú vui, cảm thấy Chuyển thành đoạn quy nạp: Hiện lượng kiến thức nhiều, không thường xuyên học làm tập không nắm lý thuyết kỹ thực hành.(…) Các bạn phải thấy việc tự giác học thú vui, cảm thấy sung sướng giải toán khó, viết văn hay lúc học có hiệu û Do đó, Tiết 101: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM I/ Xây dựng hệ thống luận điểm: - Chính xác - Phù hợp - Sắp xếp hợp lí II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm Thể luận điểm câu chủ đề 2/ Sắp xếp luận cứ: -Theo trình tự hợp lí - Nhiều cách 3/Viết đoạn: - Theo phương pháp: Quy nạp, diễn dịch… - Kết đoạn Bạn em muốn kết thúc đoạn văn câu hỏi giống câu kết đoạn văn “ Hịch tướng sĩ”: “Lúc giờ, muốn vui vẻ có khơng?” Theo em, nên viết câu kết đoạn cho phù hợp với yêu cầu bạn? • Lúc giờ,các bạn muốn vui chơi liệu có khơng? • Lúc giờ, bạn không muốn vui chơi liệu có khơng? Hãy viết số kết đoạn khác VD: - Tóm lại khơng thể khơng thừa nhận chân lí hiển nhiên học sinh ngày ham chơi… - Bởi vậy, với người học sinh hôm học chăm, tự giác không nhiệm vụ cần thiết mà niềm vui, niềm tin cho ngày mai, cho tương lai - Không chăm học tập đường vào ngõ cụt tuổi trẻ học đường … Tiết 101: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM I/ Xây dựng hệ thống luận điểm: - Chính xác - Phù hợp - Sắp xếp hợp lí II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm Thể luận điểm câu chủ đề 2/ Sắp xếp luận cứ: -Theo trình tự hợp lí - Nhiều cách 3/Viết đoạn: - Theo phương pháp: Quy nạp, diễn dịch - Kết đoạn : linh hoạt, thuyết phục THẢO LUẬN NHÓM Viết đoạn văn để trình bày luận điểm: “ Đọc sách cơng việc vơ bổ ích, giúp ta hiểu biết thêm đời sống” Nêu cách trình bày phương pháp lập luận đoạn văn vừa viết BÀI TẬP VỀ NHÀ Viết thành văn hoàn chỉnh cho đề bài: “ Hãy yêu sách, nguồn kiến thức, có kiến thức đường sống.” CỦNG CỐ Vẽ đồ tư cách xây dựng trình bày luận điểm Dặn dị Ơn tập lí thuyết văn nghị luận, luận điểm,bố cục, liên kết văn bản: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Bàn luận phép học, chuẩn bị viết số lớp ... viết câu cho phù hợp Tiết 101: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM I/ Xây dựng hệ thống luận điểm: II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm Thể luận điểm câu chủ đề 2/ Sắp xếp luận. .. VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM I/ Xây dựng hệ thống luận điểm: - Chính xác - Phù hợp - Sắp xếp hợp lí II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm Thể luận điểm câu chủ đề 2/ Sắp xếp luận (1) Sau... VÀ TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỂM I/ Xây dựng hệ thống luận điểm: - Chính xác - Phù hợp - Sắp xếp hợp lí II/ Trình bày luận điểm 1/ Giới thiệu luận điểm Thể luận điểm câu chủ đề 2/ Sắp xếp luận cứ: -Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập viết luận điểm GIANG , luyện tập viết luận điểm GIANG