0

Chữa lỗi quan hệ từ hoàng hà

24 1 0
  • Chữa lỗi quan hệ từ  hoàng hà

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:12

TRƯỜNG THCS XN TRÚC Giáo viên: Hồng Thị Hà KiĨm tra bµi cị * KiĨm tra bµi cị: Chỉ quan hệ từ sử dụng câu ca dao cho biết quan hệ từ biểu thị ý nghĩa gì? Quan hệ “C«ng cha nh núi Thái Sơn so sỏnh Nghĩa mẹ nh nớc nguån ch¶y ” ( Ca dao) Thiếu quan hệ từ VÝ dơ 1: => ThiÕu Thªm quan quan hệ hệ từ từ :: a.Đừng nên nhìn hình thức đánh giá kẻ m thức đánh giá kẻ a.khác Đừng nên nhìn hình để khác b với .xà b Câu Câu tục tục ngữ ngữ này chỉ xà hội hội xa, x a,còn cònngày ngàynay naythì thìkhông khôngđúng ( Cõu tc ng ny ch ỳng xã hội xưa, ngày thỡ khụng ỳng.) Bài tập sgk/tr.107 (?) Thêm quan hệ từ thích hợp (có thể thêm bớt vài từ khác) để hoàn chỉnh câu sau đây: a Nó chăm nghe kể chuyện đầu đến cuối => Nó chăm nghe kể chuyện từ đầu ®Õn cuèi b Con xin b¸o mét tin vui cha mĐ mõng 2 Dùng quan hệ từ khơng thích hợp nghĩa * VÝ dơ 2: a.Nhµ Nhµ em em ë bao em cịng a ë xa xatr trêng êngvµnh nggiê bao giê em ®Õn trêng cịng ®Õn trêng ®óng giờ => Quan hệ đối lập, tơng ph¶n 2 Dùng quan hệ từ khơng thích hợp nghĩa * VÝ dơ 2: b Chim s©u rÊt cã ích cho nông dân vỡ để diệt sâu phá hoại mùa màng => Gii thớch lý vỡ chim sâu lại có ích cho nơng dân Bµi tËp nhanh: (?) Phát lỗi sử dụng quan hệ từ câu sau => Dùng quan hệ từ không thích hợp chữa lại cho nghĩa a Mặc Vì gió dùthổi gió thổi mạnhmạnh nhngnh hàng ng hàng mớimới trồng vẫnvẫn đứng vững, không bị trồng đứng vững, không bị đổ đổ => Quan hệ tơng phản, đối lập b Nếu trời ma, đờng trơn b Gía trời ma, đờng => Quan hệ giả thiết kết trơn Ví dụ 3: a câu ca dao Công cha nh núinh Thái ua a Câu ca dao Công cha núiSơn, TháiNghĩ Sơn, Nghĩa mẹ nh n íc nguån ch¶y níc nguån ch¶y ra” cho ta thÊy c«ng lao ra” cho ta thÊy c«ng lao to lín cđa cha cđa cha mĐ víic¸i c¸i mĐ ®èi víi®èi => Thừa Thiếu quan thànhhệphần từ “qua” chủ ngữ Thừa quan hệ từ VÝ dơ 3: b thức thức có thểcó làm tăng giátăng trị nội đồngdung thời hình b Hình Về hình thể làm giádung trị nội đồngthức thờicó thểhình làm thấp nộilàm dung thứcgiácótrịthể thấp giá trị nội dung => thànhhệphần chủ ngữ => Thiếu Thừa quan từ “về” Bµi tËp SGK/tr 108 (?) Chữa lại câu văn sau cho hoàn chỉnh a Đối với thân em nhiỊu thiÕu sãt, em høa sÏ tÝch cùc sưa ch÷a Bản thân em nhiều thiếu sót, em hứa t cực sửa chữa b Với câu tục ngữ Lá lành đùm rách cho em hiểu đạo lí làm ngời phải giúp đỡ ngời khác Câu tục ngữ Lá lành đùm rách cho em hiểu đạo lí làm ngời phải giúp đỡ ngời khác c Qua thơ đà nói lên tình cảm vớinày thiếu =>Bác BàiHồ thơ đà nhi nói lên tình cảm Bác Hồ v thiếu nhi 4 Dựng quan hệ từ mà khơng có tác dụng liên kết * VÝ dơ 4: a Nam lµ mét häc sinh giỏi toàn diện diện Không Khụng nhng gii giỏi v mụn Toỏn mônm Toán, cũn gii không v mụnnhững Vn giỏi Thầyvề giáo môn khen Văn Nam Thầy giáo khen Nam => Khụng Sai quan những……khơng những……mà hệ từ cịn… những… VÝ dơ 4: ó thích tâm với mẹ, không thích với chị Sửa =>lại: Sai quan hệ từ => Nã thÝch tâm với mẹ nhng không thích tâm với chÞ Ghi nhí Trong viƯc sư dơng quan hƯ từ, cần tránh lỗi sau: - Thiếu quan hệ từ; - Dùng quan hệ từ không thích hợp nghÜa; - Thõa quan hÖ tõ; - Dïng quan hÖ từ mà tác dụng liên kết Bài tập - sgk/tr.107 Thay c¸c quan hƯ tõ dïng sai câu sau quan hệ từ thích hợp a Ngày nay, có quan niệm với cha ông ta ngày xa, lấy đạo đức, tài làm trọng => Ngày nay, có quan niệm giống (nh) cha ông ta ngày xa, lấy đạo đức, tài làm trọng b Tuy nớc sơn có đẹp đến mà chất gỗ không tốt đồ vật không bền đợc => Dù nớc sơn có đẹp đến mà chất gỗ không tốt đồ vật không bền đợc c Không nên đánh giá ngời hình thức bên mà nên đánh giá ngời hành động, cử chỉ, cách đối xử họ => Không nên đánh giá ngời (qua) hình thức bên mà nên đánh giá ngời (qua) hành động, cử chỉ, cách đối xử họ Bài tËp - sgk/tr.108 Cho biÕt c¸c quan hƯ tõ in đậm dới đợc dùng hay sai ? a Nhờ có cố gắng học tập nên đạt thành S tích cao b Tại không cẩn thận nên đà giải sai toán c Chúng ta phải sống cho để chan hoà với ngời S d Các chiến sĩ đà anh dũng chiến đấu để bảo vệ độc lập dân tộc S S e Phải luôn chống t tởng bo bo bảo vệ quyền lợi thân g Sống xà hội phong kiến đơng thời, nhân dân ta bị áp bóc lột vô tàn bạo * Cha nhng li sai tập c Chóng ta ph¶i sèng cho để chan hoà sống với ời cho chan hoà => Chúng ta phải nhng với ngời e Phải luôn chống t tởng bo bo bảo vệ quyền lợi thân m×nh => Phải ln ln chống tư tưởng bo bo bảo vệ quyền lợi thân g Sèng xà hội phong kiến đơng thời, nhân dân ta bị áp bóc lột vô tàn bạo => Sống xà hội phong kiến đơng thời, nhân dân ta bị áp bóc lột vô tàn bạo i Giỏ trời ma, đờng trơn =>Nu trời ma, đờng trơn Bài tập - sgk/tr.108 Thảo luận: Phát sửa lại lỗi sử dụng quan hệ từ đoạn văn sau: Nhúm 1: on Nhúm 2: on Phát sửa lại lỗi sử dụng quan hệ từ đoạn văn sau: Nhúm 1: (1) Đoạn trích Côn Sơn ca vẽ nên cảnh trí thiên nhiên tuyệt đẹp, nên thơ Côn Sơn thể giao hoà trọn vẹn ngời thiên nhiên (2) Điều bắt nguồn từ nhân cách cao tâm hồn thi sĩ Nguyễn TrÃi (3) Hình ảnh nhà thơ thật an nhàn mà lịch lÃm khung cảnh thiên nhiên (4) Với hình ảnh nhân vật ta cảnh tợng Côn Sơn thật nên thơ, hấp Nhúm 2: dẫn làm sao! (1) Học xong đoạn trích Côn Sơn ca cđa Ngun Tr·i, em rÊt thÝch (2) Tõ ®ã, em hiểu đợc lòng cao cả, dân, nớc ông (3) Tuy nhiên, đoạn trích này,hình ảnh Nguyễn TrÃi lên ngời hoàn toàn khác, yêu thiên nhiên, gắn bó, chan hoà thiên nhiên (4) Tất vật nh ngừng lại để Nguyễn TrÃi - thi sĩ với cảnh trí Côn Sơn tơi đẹp (5) Tâm hồn thi sĩ, ta Nguyễn TrÃi giao hoà cảnh vật Côn Sơn Đoạn văn (1) Đoạn trích Côn Sơn ca vẽ nên cảnh trí thiên nhiên tuyệt đẹp, nên thơ Côn Sơn thể giao hoà trọn vẹn ngời thiên nhiên (2) Điều bắt nguồn từ nhân cách cao tâm hồn thi sĩ Nguyễn TrÃi (3) Hình ảnh nhà thơ thật an nhàn mà lịch lÃm khung cảnh thiên nhiên (4) Với hình ảnh nhân vật taĐoạn giữatrích cảnh tCôn ợng Côn thật => (1) SơnSơn ca vẽ nênnên cảnh thơ, hấp nhiên dẫn làm sao!đẹp, nên thơ Côn trí thiên tuyệt Sơn thể giao hoà trọn vẹn ngời với thiên nhiên (2) Điều bắt nguồn từ nhân cách cao tâm hồn thi sĩ Nguyễn TrÃi (3) Hình ảnh nhà thơ thật an nhàn mà lịch lÃm khung Đoạn văn (1) Học xong đoạn trích Côn Sơn ca cđa Ngun Tr·i, em rÊt thÝch (2) Tõ ®ã, em hiểu đợc lòng cao cả, dân, nớc ông (3) Tuy nhiên, đoạn trích này,hình ảnh Nguyễn TrÃi lên ngời hoàn toàn khác, yêu thiên nhiên, gắn bó, chan hoà thiên nhiên (4) Tất vật nh ngừng lại để Nguyễn TrÃi - thi sĩ với cảnh trí Côn Sơn tơi đẹp (5) Tâm hồn thi sĩ, ta Nguyễn TrÃixong giaotrích hoà cảnh => (1) Học đoạn Cônvật SơnCôn caSơn Nguyễn TrÃi, em thích (2) Từ đó, em hiểu đợc lòng cao cả, dân, nớc ông (3) Tuy nhiên, qua đoạn trích này,hình ảnh Nguyễn TrÃi lên ngời hoàn toàn khác, yêu thiên nhiên, gắn bó, chan hoà với thiên nhiên (4) Tất vật nh ngừng lại để Nguyễn TrÃi - thi sĩ với cảnh trí Côn Sơn tơi đẹp (5) Tâm hồn thi sĩ, ta Nguyễn TrÃi ®ang giao hoµ cïng Híng dÉn vỊ nhµ: - Hoµn thành tập bổ trợ - Hoàn chỉnh tập sgk - Chuẩn bị : Từ đồng nghÜa Kính chào thầy Chúc em học giỏi ... dơng quan hệ từ, cần tránh lỗi sau: - Thiếu quan hệ từ; - Dùng quan hệ từ không thích hợp vỊ nghÜa; - Thõa quan hƯ tõ; - Dïng quan hệ từ mà tác dụng liên kết Bài tËp - sgk/tr.107 Thay c¸c quan. .. bµi cị: Chỉ quan hệ từ sử dụng câu ca dao cho biết quan hệ từ biểu thị ý nghĩa gì? Quan hệ “C«ng cha nh núi Thái Sơn so sỏnh Nghĩa mẹ nh nớc nguån ch¶y ” ( Ca dao) Thiếu quan hệ từ VÝ dơ 1: =>... dân Bµi tập nhanh: (?) Phát lỗi sử dụng quan hệ từ câu sau => Dùng quan hệ từ không thích hợp chữa lại cho nghĩa a Mặc Vì gió dùthổi gió thổi mạnhmạnh nhngnh hàng ng hàng mớimới trồng vẫnvẫn đứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chữa lỗi quan hệ từ hoàng hà , Chữa lỗi quan hệ từ hoàng hà