0

21 danh từ

23 0 0
  • 21  danh từ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:09

Ai nhanh mắt hơn? Trong vịng phút, nhóm tìm nhiều từ vật tranh nhanh chiến thắng Danh từ Bố cục I Đặc điểm danh từ II Danh từ đơn vị danh từ vật III Luyện tập I Đặc điểm danh từ Ví dụ 1: a Nam học sinh DT người DT vật b Ba sách Em tìm danh từ có câu sau cách gạch DT? DT tượng Những DT gì? c Nắng tượng tự nhiên d Truyện cổ tích truyện dân gian DT khái niệm VD2: a Ba học sinh Từ số lượng Từ Vị trí b Bình VD sau Tìm cáchoa DT có kết cho biết DT Từ Vị trí hợp với từ nào? c Năm Từ số lượng rổ rau Từ Vị trí Tìm DT xác định CN, VN câu sau? a Tuấn học sinh CN VN b Tuấn hát hay CN VN c Nam, Bắc, Hải sinh viên CN VN Ghi nhớ 1: Đặc điểm danh từ Từ số lượng + Danh từ + này, kia, đó…  Cụm danh từ 01 Danh từ 03 02 - Chức vụ điển hình từ người, vật, câu DT CN; tượng, khái - Khi làm VN, DT cần niệm… có từ đứng trước Tìm số danh từ đặt câu với danh từ đó? Ngơi làng bé nhỏ thật làng: xinh xắn con:  Mỗi mùa mưa đến nước dâng cao lại khiến làng tất bật, long lắng II Danh từ đơn vị danh từ vật &  Bài tập Nghĩa từ in đo có khác so với nghĩa danh từ sau? VD1: a Ba thỏ b Một viên phấn VD2: a Năm bao gạo b Một yến thịt *Nhận xét 1: VD1: a ba thỏ DT đơn vị b Một viên DT vật Phấn VD2: a Năm bao Gạo đơn vị DT b Một yến Thịt DT vật &  Bài tập: Thay từ “con” = “chú”, từ “viên” = “ông”, “tên” VD1:a ba thỏ ba thỏ Đơn vị tính đếm khơng thay đổi b Một viên quan Một tên quan DT đơn vị tự nhiên &  Bài tập Thay từ “thúng” = “bao ”,“long” Từ “tạ” = “tấn”, “yến” VD2: a ba thúng gạo ba bao gạo Đơn vị tính đếm thay đổi b sáu tạ thóc Sáu cân thóc DT đơn vị quy ước DANH TỪ DT đơn vị DT vật DT ĐV Tự nhiên DT đơn vị quy ước DT ĐV xác DT ĐV khơng xác III Luyện tập N1+ 3: Liệt kê loại từ N2+ 4: Liệt kê danh từ A B a b Chuyên Chuyên Chỉ đơn Chỉ đơn đứng đứng vị quy vị quy trước DT trước DT ước ước ước người: vật: xác: chừng: ơng, vị, cái, bức, mét,lít, nắm, mớ, cơ… tấm… kg… đàn… Đội tìm nhiều (tính từ bổ sung cho nhóm bạn) chiến thắng Loại từ chuyên đứng trước DT đồ vật: cái, bức, tấm, chiếc, quyển, quả,… (Chiếc bút máy em viết tốt.)… Loại từ chuyên đứng trước DT người: ông, vị, cô, viên, ngài, cu, bé,… (Năm bé An nhà lên ba tuổi.)… DT đơn vị quy ước ước chừng: nắm, mớ, đàn, vốc, nhúm, khoảnh,… (Bà trồng rau cải khoảnh vườn sau nhà.)… DT đơn vị quy ước xác: mét, lít, kg, km, yến, lạng,… (Nhà tơi cách trường km)… Tìm danh từ phân loại thành nhóm danh từ đơn vị danh từ vật đoạn văn sau: “Người ta kể lại rằng, có em bé thông minh tên Mã Lương Em thích học vẽ từ nhỏ Cha mẹ em sớm Em chặt củi, cắt cỏ, kiếm ăn qua ngày, nghèo khơng có tiền mua bút [ ] Em dốc lòng học vẽ, ngày chăm luyện tập Khi kiếm củi núi, em lấy que củi vạch xuống đất, vẽ chim bay đỉnh đầu Lúc cắt cỏ ven sông, em nhúng tay xuống nước vẽ tôm cá đá Khi nhà, em vẽ đồ đạc nhà lên tường, bốn tường dày đặc hình vẽ.” Các danh từ đơn vị: em, que, con, bức,… Các danh từ vật: Mã Lương, cha mẹ, bút, núi, củi, đất, cỏ, sơng,… Hãy tìm DT đơn vị thích hợp để kết hợp với DT vật từ khác sau - Gà - Hổ - Tượng - Sách -thợ -lính - Thẩm phán - Bàn - Lọ - sống - vui Lời giải Con Người anh Gà Hổ thợ lính Cái Pho, Quyển Bàn lọ Tượng sách Vị Ngài, ông Thẩm phán Cuộc niềm Sống vui Hãy tạo cụm từ có nghĩa từ sau giáo Một ơng Những Thỏ Quan tồ thóc Thẩm phán Tạm biệt em!!! .. .Danh từ Bố cục I Đặc điểm danh từ II Danh từ đơn vị danh từ vật III Luyện tập I Đặc điểm danh từ Ví dụ 1: a Nam học sinh DT người DT vật b Ba sách Em tìm danh từ có câu sau cách... điểm danh từ Từ số lượng + Danh từ + này, kia, đó…  Cụm danh từ 01 Danh từ 03 02 - Chức vụ điển hình từ người, vật, câu DT CN; tượng, khái - Khi làm VN, DT cần niệm… có từ đứng trước Tìm số danh. .. danh từ đặt câu với danh từ đó? Ngơi làng bé nhỏ thật làng: xinh xắn con:  Mỗi mùa mưa đến nước dâng cao lại khiến làng tất bật, long lắng II Danh từ đơn vị danh từ vật &  Bài tập Nghĩa từ in
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 danh từ , 21 danh từ