0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 18 Đề 1

4 1 0
  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 18 Đề 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:08

Giaovienvietnam.com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP Tuần 18 – Đề Phần I Trắc nghiệm Câu Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời a) Trong số 7835; 4256; 3973; 81289, số chia hết cho là: A 7835 B 4256 C 3973 D 81289 b) Trong số 7965; 2537; 10346; 9852 số chia hết cho là: A 7965 B 2537 C 10346 D 9852 Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Các số có chữ số tận chia hết cho … b) Các số có chữ số tận 3; 6; chia hết cho … c) Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho … d) Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho … Câu Chọn câu trả lời a) Cho số 75*89 Chữ số điền dấu * để số có chữ số chia hết cho là: A B C D b) Cho số 320*5 Chữ số điền vào dấu * để số có chữ số chia hết cho là: A 1; 4; B 2; 5; C 0; 3; D 1; 3; Câu Nối dòng cột bên trái với dòng cột bên phải để khẳng định đúng: A Số 7385 Chia hết cho (1) B Số 32756 Chia hết cho (2) C Số 31593 Cho cho dư (3) D Số 23479 Chia hết cho (4) Giaovienvietnam.com Phần II Trình bày chi tiết tốn sau: Câu Cho số: 3578; 4290; 10235; 729180; 54279; 6549 a) Tìm số chia hết cho b) Tìm số chia hết cho c) Tìm số chia hết cho d) Tìm số chia hết cho 2; …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Câu Lan có số kẹo 40 nhiều 20 Nếu Lan chia cho bạn chia cho bạn vừa hết Hỏi Lan có kẹo ? …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Câu Cho chữ số: 9; 0; 5; a) Viết tất chữ số có chữ số mà chữ số xuất lần số b) Trong số vừa viết số chia hết cho 2; số chia hết cho 5; số chia hết cho ? …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Giaovienvietnam.com …………………………………………………………………… Đáp án tuần 18 – ĐỀ A Phần I a) B a) Đ b) A b) S a) C ( A; ) c) S d) Đ b) B (B; ) ( C; ) ( D; ) Phần II Câu a) Các số chia hết cho là: 3578; 4290; 729180 b) Các số chia hết cho là: 4290; 729180; 54279; 6549 c) Các số chia hết cho là: 4290; 729180 d) Các số chia hết cho 2; là: 729180 Câu Số kẹo Lan chia cho bạn chia cho bạn vừa hết nên số kẹo Lan chia hết cho Do số kẹo Lan số tròn chục Số tròn chục nhỏ 40 lớn 20 30 Vậy Lan có 30 kẹo Câu a) Các số viết là: 9052; 9025; 9502; 9520; 9205; 9250; 5092; 5029; 5209; 5290; 5920; 5902; 2059; 2095; 2905; 2950; 2509; 2590 b) Số chia hết cho là: 9052; 9502; 9520; 9250; 5092; 5290; 5920; 5902; 2950; 2590 Số chia hết cho là: 9025; 9520; 9205; 9250; 5290; 5920; 2095; 2905; 2950; 2590 Giaovienvietnam.com Số chia hết cho là: 9520; 9250; 5290; 5920; 2950; 2590 ... án tuần 18 – ĐỀ A Phần I a) B a) Đ b) A b) S a) C ( A; ) c) S d) Đ b) B (B; ) ( C; ) ( D; ) Phần II Câu a) Các số chia hết cho là: 3578; 42 90; 72 918 0 b) Các số chia hết cho là: 42 90; 72 918 0 ; 542 79;...Giaovienvietnam.com Phần II Trình bày chi tiết tốn sau: Câu Cho số: 3578; 42 90; 10 235; 72 918 0 ; 542 79; 6 549 a) Tìm số chia hết cho b) Tìm số chia hết cho c) Tìm số chia hết cho d) Tìm số... 72 918 0 b) Các số chia hết cho là: 42 90; 72 918 0 ; 542 79; 6 549 c) Các số chia hết cho là: 42 90; 72 918 0 d) Các số chia hết cho 2; là: 72 918 0 Câu Số kẹo Lan chia cho bạn chia cho bạn vừa hết nên số
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 18 Đề 1, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 18 Đề 1