0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 3 Đề 1

3 0 0
  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 3 Đề 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:08

Giaovienvietnam.com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP Tuần – Đề Phần I Trắc nghiệm Câu Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Các chữ số thuộc lớp nghìn số 102 345 876 là: A 8; 7; B 4; 5; C 3; 4; D 1; 0; b) Các chữ số thuộc lớp triệu số 198 304 576 là: A 4; 5; B 1; 9; C 9; 8; D 1; 9; 8; Câu Nối số với cách đọc nó: A 700 600 800 Bảy trăm linh sáu triệu tám nghìn B 706 000 800 Bảy trăm triệu sáu trăm nghìn tám trăm C 600 008 000 (3) Bảy trăm linh sáu triệu khơng nghìn tám trăm (1) (2) Bảy tỉ sáu trăm triệu khơng trăm linh tám nghìn (4) Câu Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Giá trị Chữ số Chữ số Chữ số Số 806 325 479 …………… …………… …………… 125 460 789 …………… …………… …………… Câu Nối số với cách viết thành tổng số đó: a) 570 505 500000 + 7000 + 50 + (1) b) 550 705 500000 + 700 + 50 + (2) 500000 + 70000 + 500 + Giaovienvietnam.com c) d) 507 055 500 755 (3) 500000 + 50000 + 700 + (4) Phần II Trình bày chi tiết toán Câu Đọc số sau: 100 515 600; 760 800 320; 49 200 000; 500 500 050 ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Câu Nêu giá trị chữ số 3, chữ số chữ số số 95 073 200 ………………………………………………………………………… Câu Viết số biết số gồm: a) triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm đơn vị b) chục triệu, trăm nghìn, nghìn, trăm, chục đơn vị c) trăm triệu, triệu, trăm nghìn, nghìn, trăm đơn vị d) tỉ, chục triệu, trăm nghìn, trăm, chục a)…………………… b)…………………… c)…………………… d)…………………… Câu Viết số sau thành tổng (theo mẫu): 954 ; 7683; 52 476 ; 106 205 Mẫu: 567 = 500 + 60 + ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Đáp án tuần – Đề Giaovienvietnam.com Phần I Câu a) C b) B Câu ( A ; ) (B ; ) (C;4) Câu Giá trị Chữ số Chữ số Chữ số Số 806 325 479 20 000 000 000 800 000 000 125 460 789 20 000 000 60 000 80 Câu (a ; 3) (b ; 4) (c ; 1) (d ; 2) Phần II Câu – 100 515 600 đọc trăm triệu năm trăm mười lăm nghìn sáu trăm - 760 800 320 đọc bảy trăm sáu mươi triệu tám trăm nghìn ba trăm hai mươi - 492 000 000 đọc bốn mươi chín triệu hai trăm nghìn - 500 500 050 đọc năm tỉ năm trăm triệu năm trăm nghìn khơng trăm năm mươi Câu 3000; 70 000; 90 000 000 Câu a) Số viết là: 545 702 b) Số viết là: 80 504 572 c) Số viết là: 805 405 702 d) Số viết là: 050 400 720 Câu 954 = 900 + 50 + ; 7683 = 7000 + 600 + 80 + 52476 = 50000 + 2000 + 400 + 70 + 106205 = 100000 + 6000 + 200 + ... 806 32 5 47 9 20 000 000 000 800 000 000 12 5 46 0 789 20 000 000 60 000 80 Câu (a ; 3) (b ; 4) (c ; 1) (d ; 2) Phần II Câu – 10 0 515 600 đọc trăm triệu năm trăm mười lăm nghìn sáu trăm - 760 800 32 0... b) Số viết là: 80 5 04 572 c) Số viết là: 805 40 5 702 d) Số viết là: 050 40 0 720 Câu 9 54 = 900 + 50 + ; 76 83 = 7000 + 600 + 80 + 5 247 6 = 50000 + 2000 + 40 0 + 70 + 10 6205 = 10 0000 + 6000 + 200...Giaovienvietnam.com c) d) 507 055 500 755 (3) 500000 + 50000 + 700 + (4) Phần II Trình bày chi tiết toán Câu Đọc số sau: 10 0 515 600; 760 800 32 0; 49 200 000; 500 500 050 …………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 3 Đề 1, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 3 Đề 1