0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 17 Đề 1

4 1 0
  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 17 Đề 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:08

Giaovienvietnam.com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP Tuần 17 – Đề Phần I Trắc nghiệm Câu Chọn câu trả lời Một đất hình chữ nhật có diện tích 8625m2, chiều dài 115m Chu vi đất hình chữ nhật : A 190m B 380m C 200m D 400m Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a) b) c) d) Câu Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 4cm A B 6cm C 10cm 7cm 8cm D 7cm 2cm 20cm Trong hình chữ nhật hình vng vẽ trên, hình có diện tích lớn : A Hình A B Hình D C Hình B D Hình C Câu Đánh dấu X vào thích hợp: Câu Đúng a) Tổng 25750 19075 34725 b) Hiệu 93752 91744 2008 c) Tích 4700 1000 470000 d) Thương 50625 225 225 Sai Giaovienvietnam.com Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu Đặt tính tính : a) 47530 : 214 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… b) 89350 : 431 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… c) 72911 : 317 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Câu Một đội sản xuất Nông trường Đồng Giao nhập 576 bao ngô giống Mỗi bao có 30kg ngơ Người ta chia cho 384 gia đình để trồng ngơ vào vụ tới Hỏi gia đình nhận ki-lơ-gam ngơ giống? Bài giải ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Câu Trại chăn ni Thái Bình có tất 1925 gà vịt Trong số gà nhiều số vịt 253 Hỏi trại chăn ni có gà, vịt? Bài giải ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Câu Tìm x biết : x x 125 = 656250 : 25 ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Giaovienvietnam.com Đáp án tuần 17 – Đề Câu B Câu a) Đ b) S c) S d) Đ Câu 3.D Hình C Câu Câu Đúng a) b) c) d) Phần II 1) X X X 47530 214 0473 Sai X b) 89350 431 c) 72911 317 03150 207 0951 230 222 0450 133 0001 022 Câu Tổng số ngô giống nhập là: 30 x 576 = 17280 (kg) Số ngơ giống gia đình nhận là: 17280 : 384 = 45 (kg) Đáp số: 45 kg ngô Câu Số gà trại chăn nuôi là: (1925 + 253) = 1089 (con) Số vịt trại chăn nuôi là: 1925 – 1089 = 836 (con) Đáp số: 1089 g ; 836 vịt Câu Giaovienvietnam.com x x 125 = 656250 : 25 x x 125 = 26250 x = 26250 : 125 x = 210 ... Đáp án tuần 17 – Đề Câu B Câu a) Đ b) S c) S d) Đ Câu 3.D Hình C Câu Câu Đúng a) b) c) d) Phần II 1) X X X 47 530 2 14 047 3 Sai X b) 89350 43 1 c) 72 911 317 0 315 0 207 09 51 230 222 045 0 13 3 00 01 022... 30 x 576 = 17 2 80 (kg) Số ngơ giống gia đình nhận là: 17 2 80 : 3 84 = 45 (kg) Đáp số: 45 kg ngô Câu Số gà trại chăn nuôi là: (19 25 + 253) = 10 89 (con) Số vịt trại chăn nuôi là: 19 25 – 10 89 = 836... Trình bày chi tiết tốn Câu Đặt tính tính : a) 47 530 : 2 14 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… b) 89350 : 43 1 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… c) 72 911 : 317 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 17 Đề 1, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 17 Đề 1