0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 14 Đề 1

4 1 0
  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 14 Đề 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:08

Giaovienvietnam.com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP Tuần 14 – Đề Phần I Trắn nghiệm Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S a) (55 + 35) : = 55 : + 35 : = 11 + = 18 … c) (41 + 22) : = 41 : + 22 : = 13 + = 20 … b) (55 + 35) : = 90 : = 18… d) (41 + 22) : = 63 : = 21 … Câu Đánh dấu X vào ô thích hợp Câu a) 269517 : = 89839 b) 409638 : = 102409 ( dư ) c) 579482 : = 115896 ( dư ) d) 108349 : = 15478 ( dư ) Đúng Sai Câu Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời : Một cửa hàng có 12 cuộn dây điện, cuộn dài 150m Cửa hàng bán số dây điện Hỏi cửa hàng lại mét dây điện ? A 1250m B 1200m C 600m D 1300m Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu Tính hai cách a) (24 + 36) :4 b) (84 – 35) : Cách : a)………………… Cách : a)………………… …………………………… …………………………… Giaovienvietnam.com Cách : b)………………… Cách : b)………………… …………………………… …………………………… Câu Buổi sáng tổ bác An xếp 45 hàng lên xe ô tô, xe xếp Buổi chiều tổ bác An xếp 40 hàng lên xe xe xếp hàng Hỏi ngày tổ bác An xếp tất xe hàng ? ( Giải hai cách ) Cách ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Cách ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Câu Có tạ 70kg gạo chia vào bao Hỏi bao có kilơ-gam gạo ? …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Câu Tính giá trị biểu thức: a) 450 : ( x ) b) ( 45 x 63 ) : ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… Giaovienvietnam.com Đáp án tuần 14 – Đề Phần I a) Đ b) Đ c) S d) Đ Câu a) b) c) d) Đúng X X Sai X X 3.B Phần II Câu Cách a) ( 24 + 36 ) : b) ( 84 – 35 ) : = 60 : = 49 : = 15 =7 Cách a) ( 24 + 36 ) :4 b) ( 84 – 35 ) :7 = 24 : + 36 : = 84 : – 35 : =6+9 = 12 - = 15 =7 Câu Cách : Số xe hàng tổ bác An xếp buổi sáng : 45 : = ( xe ) Số xe hàng tổ bác An xếp buổi chiều là: Giaovienvietnam.com 40 : = ( xe ) Tổng số xe hàng tổ bác An xếp ngày là: + = 17 ( xe ) Đáp số : 17 xe hàng Cách : Tổng số hàng cần xếp : 45 + 40 = 85 ( ) Tổng số xe hàng xếp : 85 : = 17 ( xe ) Đáp số : 17 xe hàng Câu Đổi: tạ 70kg = 270kg Mỗi bao có số ki-lơ-gam gạo : 270 : = 45 ( kg ) Đáp số : 45kg gạo Câu a) 450 : ( x ) = 450 : 15 = 30 b) ( 45 x 63 ) : = 45 : x 63 = x 63 = 315 ... ( 24 + 36 ) : b) ( 84 – 35 ) : = 60 : = 49 : = 15 =7 Cách a) ( 24 + 36 ) :4 b) ( 84 – 35 ) :7 = 24 : + 36 : = 84 : – 35 : =6+9 = 12 - = 15 =7 Câu Cách : Số xe hàng tổ bác An xếp buổi sáng : 45 ... 270kg Mỗi bao có số ki-lơ-gam gạo : 270 : = 45 ( kg ) Đáp số : 45 kg gạo Câu a) 45 0 : ( x ) = 45 0 : 15 = 30 b) ( 45 x 63 ) : = 45 : x 63 = x 63 = 315 ... Giaovienvietnam.com 40 : = ( xe ) Tổng số xe hàng tổ bác An xếp ngày là: + = 17 ( xe ) Đáp số : 17 xe hàng Cách : Tổng số hàng cần xếp : 45 + 40 = 85 ( ) Tổng số xe hàng xếp : 85 : = 17 ( xe ) Đáp số : 17 xe
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 14 Đề 1, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 14 Đề 1