0

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 9 Đề 1

4 1 0
  • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 9 Đề 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 15:08

Giaovienvietnam.com ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP Tuần – Đề Phần I Trắc nghiệm Câu Điền dấu X vào chỗ chấm đặt hình vẽ đúng: Hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm vẽ sau: Hình … Hình … Hình … Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S: Hình vng có cạnh 3cm vẽ sau: Hình … Hình … Hình … Câu Chọn câu trả lời : Đường cao hình tam giác ABC tương ứng với đáy BC là: a) BN b) AB c) AM d) AC Giaovienvietnam.com Câu Một hình chữ nhật có nửa chu vi 24cm, chiều dài chiều rộng 8cm Diện tích hình chữ nhật : A 192cm2 B 384cm2 C 128cm2 D 138 cm2 Phần II Trình bày chi tiết tốn Câu a) Cho hình chữ nhật ABCD (hình bên) A B Hỏi có cặp cạnh song song với nhau? Hãy nêu tên cặp cạnh song song với Nhau có hình D C b) Có cặp cạnh vng góc với ? Hãy nêu tên cặp cạnh vng góc với hình cho …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Câu Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 2cm tính diện tích hình vừa vẽ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Câu Vẽ hình vng có chu vi chu vi hình chữ nhật tính diện tích hình vng vừa vẽ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Giaovienvietnam.com Đáp án tuần – Đề Phần I Câu Hình X Câu Hình S Hình Đ Hình S Câu B Câu 4.C Phần II Câu a) Hai cặp AB DC ; BC AD b) cặp : BA BC ; CB CD ; CD AD ; DA AB Câu Diện tích hình chữ nhật là: x = 12 ( cm2 ) 6cm Đáp số : 12cm2 2cm Câu Chu vi hình chữ nhật là: (6 + ) x = 16 ( cm ) Vì chu vi hình vng hình chữ nhật nên Chu vi hình vng 16cm Cạnh hình vng là: 16 : = (cm) Diện tích hình vng : 4cm Giaovienvietnam.com x = 16 (cm2) Đáp số: 16cm2 ... Câu Một hình chữ nhật có nửa chu vi 24cm, chiều dài chiều rộng 8cm Diện tích hình chữ nhật : A 19 2 cm2 B 384cm2 C 12 8cm2 D 13 8 cm2 Phần II Trình bày chi tiết toán Câu a) Cho hình chữ nhật ABCD (hình... 6cm Đáp số : 12 cm2 2cm Câu Chu vi hình chữ nhật là: (6 + ) x = 16 ( cm ) Vì chu vi hình vng hình chữ nhật nên Chu vi hình vng 16 cm Cạnh hình vng là: 16 : = (cm) Diện tích hình vng : 4cm Giaovienvietnam.com... Đáp án tuần – Đề Phần I Câu Hình X Câu Hình S Hình Đ Hình S Câu B Câu 4. C Phần II Câu a) Hai cặp AB DC ; BC AD b) cặp : BA BC ; CB CD ; CD AD ; DA AB Câu Diện tích hình chữ nhật là: x = 12 ( cm2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 9 Đề 1, ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 4 Tuần 9 Đề 1