0

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 Môn SINH HỌC

5 1 0
  • ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 Môn SINH HỌC

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:43

LTĐH 2022 ĐỀ TỔNG ÔN NGUYỄN ĐĂNG HUY KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: SINH HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) Câu Một nhân tố bên ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển động vật A Thức ăn B Hoocmôn C Ánh sáng D Nhiệt độ Câu Bộ ba sau mang tín hiệu kết thúc q trình dịch mã? A 5'UUG3’ B 5’UAG3’ C 5'AUG3' D 5’AAU3' Câu Xét quần thể sinh vật có cấu trúc di truyền 0,8 AA : 0,1 Aa : 0,1 aa Tần số alen a quần thể A 0,1 B 0,15 C 0,85 D 0,2 Câu Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể điển hình sinh vật nhân thực, sợi sợi nhiễm sắc có đường kính A 11 nm 30 nm B 30 nm 300 nm C 30 nm 11 nm D 11 nm 300 nm Câu Một loài thực vật, cho (P) dị hợp tử cặp gen nằm cặp NST thường giao phấn với nhau, thu F1 Cho biết gen liên kết hồn tồn Theo lí thuyết, F1 có tối đa loại kiểu gen? A B C D Câu Trình tự nuclêơtit đặc biệt ADN NST vị trí liên kết với thoi phân bào gọi A hai đầu mút NST B eo thứ cấp C Tâm động D Điểm khởi đầu nhân đôi Câu Đối với loài thực vật cạn, nước hấp thụ chủ yếu qua phận sau đây? A Chóp rễ B Khí khổng C Lơng hút rễ D Toàn bề mặt thể Câu Một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cơ thể tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội, giao tử lưỡng bội có khả thụ tinh bình thường Thực phép lai P: AAAA × aaaa, thu F1 Tiếp tục cho F1 giao phấn với tứ bội Aaaa, thu F2 Biết không phát sinh đột biến Theo lí thuyết, F2 có tỉ lệ kiểu hình: A 11 thân cao :1 thân thấp B thân cao :1 thân thấp C thân cao :1 thân thấp D 43 thân cao: 37 thân thấp Câu Khi nói hơ hấp thực vật, nhân tố môi trường sau không ảnh hưởng đến hô hấp? A Nhiệt độ B Nồng độ khí CO2 C Nồng độ khí Nitơ (N2) D Hàm lượng nước Câu 10 Khi nói tuần hoàn máu thú, phát biểu sau đúng? A Nhịp tim voi chậm nhịp tim chuột B Ở động vật có xương sống có loại hệ tuần hồn, hệ tuần hồn hở hệ tuần hồn kín C Thành phần máu có hồng cầu D Máu chảy động mạch giàu O2 Câu 11 Động vật sau chưa có quan tiêu hóa? A Cá chép B Gà C Trùng biến hình D Giun đất Câu 12 Mục đích chủ động gây đột biến khâu chọn giống là: A Tạo vật liệu khởi đầu nhân tạo B Tạo nguồn biến dị tổ hợp C Tìm kiểu gen mong muốn D Trực tiếp tạo giống Câu 13 Cho biết gen trội trội hoàn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau thu đời có 100% cá thể mang kiểu hình trội? A AaBb × AaBb B aaBb × Aabb C AaBb × aaBb D aaBB × AABb Câu 14 Loại đột biến sau làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào? A Đột biến số lượng nhiễm sắc thể B Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể C Đột biến gen D Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể Câu 15 Sự không phân li cặp nhiễm sắc thể số tế bào giảm phân hình thành giao tử bên bố mẹ, qua thụ tinh hình thành hợp tử mang nhiễm sắc thể A 2n; 2n +1; 2n-1 B 2n; 2n +1 C 2n; 2n+2; 2n-2 D 2n +1; 2n-1 ĐĂNG KÍ HỌC LIÊN HỆ FB: https://www.facebook.com/nguyendanghuy03/ (NGUYỄN ĐĂNG HUY) Câu 16 Phát biểu không với ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô? A Phục chế giống quý, hạ giá thành nhờ giảm mặt sản xuất B Dễ tạo nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống C Nhân nhanh với số lượng lớn giống bệnh D Duy trì tính trạng mong muốn mặt di truyền Câu 17 Biết không xảy đột biến, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, kiểu gen XaY đời phép lai chiếm tỉ lệ 25%? A a A X X × XAY B XAXA × XAY C XAXA × XaY D XaXa × XaY Câu 18 Cho đực thân đen chủng giao phối với thân xám chủng (P), thu F1 đồng loạt thân xám Ngược lại, cho đực thân xám chủng giao phối với thân đen chủng (P), thu F1 đồng loạt thân đen Phát biểu sau đúng? A Gen quy định tính trạng nằm bào quan ti thể B Gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể giới tính C Gen quy định tính trạng nằm lục lạp D Gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường Câu 19 Trong phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? I Tính thối hố mã di truyền tượng ba mang thông tin quy định cấu trúc nhiều loại aa II Tính phổ biến mã di truyền tượng loại axit amin nhiều ba khác quy định tổng hợp III Trong trình phiên mã, có mạch gen sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN IV Trong q trình dịch mã, ribơxơm trượt phân tử mARN theo chiều từ đầu 5’ đến 3’ mARN A B C D Câu 20 Một tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB/ab giảm phân bình thường, khơng có đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau khơng đúng? A Nếu có hốn vị gen sinh giao tử ab với tỉ lệ 25% B Cho dù có hốn vị hay khơng có hốn vị ln sinh giao tử AB C Nếu có trao đổi chéo B b tạo loại giao tử với tỉ lệ tùy vào tần số hoán vị gen D Nếu khơng có trao đổi chéo tạo loại giao tử Câu 21 Lấy 100g hạt nhú mầm chia thành phần Đổ nước sôi lên hai phần để giết chết hạt Tiếp theo cho phần hạt vào bình nút chặt để khoảng từ 1,5 đến Mở nút bình chứa hạt sống (bình a) nhanh chóng đưa nến cháy vào bình, nến tắt Sau đó, mở nút bình chứa hạt chết (bình b) đưa nến cháy vào bình, nến tiếp tục cháy Nhận xét sau đúng? A Bình b hạt hơ hấp cung cấp nhiệt cho nến cháy B Bình a hạt khơng xảy hơ hấp khơng tạo O2 nến tắt C Bình a hạt hơ hấp hút O2 nên nến tắt D Bình b hạt hô hấp tạo O2 nên nến cháy Câu 22 Khi nói đột biến nhiễm sắc thể, có phát biểu sau đúng? I Tất đột biến số lượng nhiễm sắc thể làm thay đổi hàm lượng ADN nhân tế bào II Tất đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể III Tất đột biến đa bội lẻ làm tăng hàm lượng ADN nhân tế bào IV Tất đột biến đa bội chẵn làm thay đổi số lượng gen có nhiễm sắc thể A B C D Câu 23 Một gen sinh vật nhân sơ dài 408 nm có số nucleotit loại A chiếm 18% tổng số nucleotit gen Theo lí thuyết, gen có số nucleotit loại X A 432 B 216 C 768 D 384 Câu 24 Xét tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBb giảm phân hình thành giao tử Biết trình giảm phân diễn bình thường Tỉ lệ loại giao tử tạo (1) 1:1 (2) 3:3:1:1 (3) 2:2:1:1 (4) 1:1:1:1 (5) 3:1 A B C D ĐĂNG KÍ HỌC LIÊN HỆ FB: https://www.facebook.com/nguyendanghuy03/ (NGUYỄN ĐĂNG HUY) Câu 25 Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac vi khuẩn E.coli, giả sử gen Z nhân đôi lần phiên mã 20 lần Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? A Gen điều hịa nhân đơi lần B Mơi trường sống khơng có lactơzơ C Gen Y phiên mã 20 lần D Gen A phiên mã 10 lần Câu 26 Ở lồi thực vật, tình trạng màu hoa cặp gen Aa, Bb, Dd phân li độc lập quy định Kiểu gen có đủ gen trội A, B, D quy định hoa tím; kiểu gen lại quy định hoa trắng Cho hoa tím lai phân tích, thu Fa Theo lí thuyết, thu tỉ lệ kiểu hình Fa là: A hoa tím: 15 hoa trắng B hoa tím :3 hoa trắng C 100% hoa trắng D hoa tím:5 hoa trắng Câu 27 Mức phản ứng kiểu gen A tương tác kiểu gen mơi trường B tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường C Có tượng kiểu hình thể thay đổi trước điều kiện mơi trường khác D tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác Câu 28 Sự liên kết không phù hợp theo nguyên tắc bổ sung cấu trúc chế di truyền cấp phân tử A Giữa hai mạch phân tử ADN, A liên kết với T, G liên kết với X B Trong q trình nhân đơi ADN A liên kết với T G liên kết với X C Trong trình dịch mã, nuclêôtit ba đối mã tARN liên kết với nuclêơtit ba mã hóa mARN A liên kết với U, G liên kết với X D Trong trình phiên mã A mạch gốc gen liên kết với T môi trường U môi trường liên kết với T mạch gốc gen G liên kết với X Câu 29 Bào quan tế bào thực vật có chứa diệp lục? A Lục lạp B Ty thể C Gơngi D Lưới nội chất Câu 30 Cho nhóm thú đây, cho biết nhóm thú thuộc nhóm có dày đơn? A Ngựa, thỏ B Trâu, bò C Dê, cừu D Thỏ, cừu Câu 31 Quá trình tiếp hợp trao đổi đoạn tương ứng cromatit không chị em cặp NST kép tương đồng xảy kì đầu giảm phân dẫn đến A đột biến đoạn B đột biến chuyển đoạn C đột biến lặp đoạn D hoán vị gen Câu 32 Quá trình trao đổi nước thực thơng qua ba q trình q trình hấp thụ nước rễ, trình vận chuyển nước q trình nước Hãy cho biết q trình nước trưởng thành thực vật có hoa cạn xảy chủ yếu phận chủ yếu? A Hệ thống lỗ khí mặt B Lớp cutin bao phủ bề mặt C Hệ thống lỗ khí mặt D lớp cutin bao phủ bề mặt Câu 33 Cho bốn nhóm động vật đây, nhóm động vật phổi có nhiều phế nang để thực A Hổ, trâu, dê, mèo B Gà, vịt, ngan, ngỗng C Rắn hổ mang, rắn lục, cá chép D Chim cánh cụt, đà điểu, chim sáo Câu 34 Cơ chế làm phát sinh đột biến số lượng NST A Sự tiếp hợp trao đổi đoạn không cân cặp NST kép tương đồng B Một đoạn NST bị đứt phân bào C Một đoạn NST bị đứt nối vào NST không tương đồng D Sự rối loạn phân li NST phân bào Câu 35 Nội dung nội dung quy luật phân li Menđen? A Trong giảm phân cặp alen phân li đồng giao tử dẫn đến giao tử mang alen giao tử mang alen B Trong giảm phân cặp alen qui định cặp tính trạng phân li độc lập với C Trong giảm phân cặp nhân tố di truyền phân li đồng giao tử dẫn đến giao tử mang nhân tố giao tử mang nhân tố ĐĂNG KÍ HỌC LIÊN HỆ FB: https://www.facebook.com/nguyendanghuy03/ (NGUYỄN ĐĂNG HUY) D Trong giảm phân cặp nhân tố di truyền qui định cặp tính trạng phân li độc lập với Câu 36 Hiện tượng gen nằm NST di truyền gọi A di truyền độc lập B di truyền theo dòng mẹ C Liên kết gen D di truyền không theo thuyết NST Câu 37 Thực vật sử dụng nguồn nitơ tồn đất? A Nitơ phân tử (N2) B Nitơ xác động vật, thực vật C NH4+, NO3- D Nitơ chuỗi polipeptit chưa phân hủy Câu 38 Ruồi giấm có NST 2n= Khi quan sát tiêu tế bào ruồi giấm nhãn dán, người ta thấy tế bào có tới 16 NST đơn Tế bào kì A đầu nguyên phân B sau nguyên phân C đầu giảm phân I D sau giảm phân I Câu 39 Lớp động vật có xương sống tim có hai ngăn? A Lớp cá B Lớp chim C Lớp bò sát D Lớp lưỡng cư Câu 40 Đặc điểm biểu tính thối hóa mã di truyền? A Một ba nucleotit mã hóa loại axit amin B Bộ mã di truyền dùng chung cho loài sinh vật C Một số ba nucleotit mã hóa loại axit amin D Mã di truyền không gối Câu 41 Quá trình phiên mã trình tổng hợp loại phân tử đây? A ARN B Protein C ADN D Tinh bột Câu 42 Trong đột biến gen đột biến điểm loại đột biến liên quan đến biến đổi cặp nucleotit? A Một số cặp nucleotit B Hai cặp nucleotit C Ba cặp nucleotit D Một cặp nucleotit Câu 43 Cơ chế làm phát sinh đột biến lặp đoạn NST A Sự tiếp hợp trao đổi đoạn không cân cặp NST kép tương đồng xảy kì đầu giảm phân B Một đoạn NST bị đứt phân bào C Một đoạn NST bị đứt nối vào NST không tương đồng D Sự rối loạn phân li NST phân bào Câu 44 Sản phẩm cuối trình đường phân vào ti thể để chuyển hóa thành axetyl - coenzimA A Axit pyruvic B Axit lactic C Axit xitric D Rượu êtylic Câu 45 Trong quang hợp ơxy sinh từ q trình đây? A Quá trình vận chuyển điện tử vong B Q trình vận chuyển điện tử khơng vịng C Quá trình tổng hợp đường chu trình Canvin D Quá trình quang phân li nước Câu 46 Quá trình phân giải đường glucôzơ tế bào mang đặc điểm trình lên men? A Quá trình phân giải khơng có tham gia ơxy phân tử có tham gia chuỗi truyền điện tử màng ti thể tế bào nhân thực B Q trình phân giải khơng có tham gia ơxy phân tử có tham gia chuỗi truyền điện tử màng sinh chất vi khuẩn C Q trình phân giải khơng có tham gia ơxy khơng có tham gia chuỗi truyền điện tử màng ti thể tế bào nhân thực D Quá trình phân giải có tham gia ơxy phân tử với vai trò chất nhận điện tử cuối chuỗi truyền điện tử màng ti thể Câu 47 Cho đặc điểm sau quang hợp thực vật: I Cường độ quang hợp cao; II Điểm bão hòa ánh sáng thấp; III Tiết kiệm nước quang hợp; IV Điểm bão hòa ánh sáng mức cao; V Điểm bù CO2 mức cao ĐĂNG KÍ HỌC LIÊN HỆ FB: https://www.facebook.com/nguyendanghuy03/ (NGUYỄN ĐĂNG HUY) Chọn nhóm đặc điểm quang hợp thực vật C4 A I, II, III B I; III; IV C I, III, V D I; IV; V Câu 48 Chọn nội dung sai đề cập đến vấn đề liên quan đến tuần hoàn máu người A Người có huyết áp cao người có huyết áp 140/90 trở lên kéo dài Người mắc bệnh kéo dài dẫn đến suy tim đột quỵ B Người béo phì có mỡ máu cao, dễ mắc bệnh tim mạch C Người vận động, sinh hoạt không điều độ, ăn mặn kéo dài có nguy mắc bệnh tim mạch D Người rèn luyện thể thao phù hợp, sinh hoạt điều có mô tim phát triển hơn, nhịp tim tăng cao huyết áp cao người rèn luyện nên đáp ứng tốt cường độ hoạt động mạnh Câu 49 Mạch máu mang đặc điểm sau gọi tĩnh mạch? A Mạch máu mang máu từ tim đến hệ quan tiêu hóa B Mạch máu mang máu từ quan tim C Mạch máu mang máu từ tim đến phổi giàu CO2 D Mạch máu mang máu từ tim đến thận Câu 50 Có nội dung đề cập đến trao đổi chéo bình thường xảy giảm phân? I Trên NST gen xa tần số trao đổi chéo lớn gen xa có nhiều vị trí xảy trao đổi chéo II Để tần số trao đổi chéo đạt 50% cần có 100% tế bào giảm phân xảy trao đổi chéo, III Tần số trao đổi chéo thường nhỏ 50% IV thể giai đoạn phát sinh giao tử, giảm phí có 25% tế bào thực giảm phần có trao đổi chéo hai alen hai locut gen tần số trao đổi chéo 12,5% A B C D ĐĂNG KÍ HỌC LIÊN HỆ FB: https://www.facebook.com/nguyendanghuy03/ (NGUYỄN ĐĂNG HUY) ... sau đây, có phát biểu đúng? I Tính thối hố mã di truyền tượng ba mang thông tin quy định cấu trúc nhiều loại aa II Tính phổ biến mã di truyền tượng loại axit amin nhiều ba khác quy định tổng... mARN A B C D Câu 20 Một tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AB/ab giảm phân bình thường, khơng có đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau khơng đúng? A Nếu có hốn vị gen sinh giao tử ab với tỉ lệ 25%... 23 Một gen sinh vật nhân sơ dài 408 nm có số nucleotit loại A chiếm 18% tổng số nucleotit gen Theo lí thuyết, gen có số nucleotit loại X A 432 B 216 C 768 D 384 Câu 24 Xét tế bào sinh tinh thể
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 Môn SINH HỌC, ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 Môn SINH HỌC