0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI GIỮA KÌ MÔN HÓA LỚP 10

5 9 0
  • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI GIỮA KÌ  MÔN HÓA LỚP 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:34

TRƯỜNG THPT … Nhóm Hóa – Tổ Hóa – Sinh – CN ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI GIỮA KÌ LỚP 10 ( Năm học 2021-2022) I/ Kiến thức cần nắm vững: Thành phần nguyên tử Hạt nhân nguyên tử- Nguyên tố hóa học- Đồng vị Cấu tạo vỏ nguyên tử: Lớp electron, phân lớp electron, số electron tối đa lớp electron phân lớp electron Cấu hình electron nguyên tử Đặc điểm electron lớp ngồi Bài tốn hạt, tốn đồng vị, tốn tìm kim loại, giải theo PTHH, viết PTHH xảy Bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hóa học: ngun tố, chu kì, nhóm II/ Một số câu hỏi tập bản: 35 23 40 Cl Na Ar 17 11 18 Bài Cho kí hiệu nguyên tử nguyên tố sau: Xác định số proton, electron, nơtron, số khối, điện tích hạt nhân nguyên tố Bài Hãy viết cấu hình electron đầy đủ thu gọn nguyên tử trường hợp sau: a A có tổng số electron phân lớp p b B có tổng số electron phân lớp s c C nguyên tố p, có lớp electron, electron lớp d D nguyên tố d, có lớp electron, electron lớp ngồi f E có số electron lớp M electron g F có lớp electron, lớp thứ có electron h G có lớp electron, phân lớp ngồi lớp thứ có electron Nguyên tố kim loại, phi kim, khí Tại sao? Hãy xác định vị trí A, B, C, D, E, F, G bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hóa học Bài a- Viết cấu hình nguyên tử Cl (Z =17), Al (Z = 13), Fe (Z=26), K (Z = 19), P (Z=15) cho biết nguyên tố thuộc loại nguyên tố s, p, d hay f, sao? b- Viết cấu hình ion Cl-, Fe2+, K+, Fe3+ , P3- c - Xác định vị trí nguyên tố bảng hệ thống tuần hồn ngun tố hóa học Bài Trong tự nhiên oxi tồn đồng vị bền : ; ; hiđro có hai đồng vị bền : , Hỏi có phân tử nước tạo thành Bài Nguyên tử nguyên tố R cấu tạo 36 hạt (p, n, e) số hạt mang điện tích nhiều gấp đơi số hạt khơng mang điện tích a- Xác định số khối, số hiệu nguyên tử b- Viết cấu hình electron R, cho biết R kim loại, phi kim hay khí xác định vị trí R bảng hệ thống tuần hồn c- Hồn thành sơ đồ biến hóa sau: R  RO  RCl2  R(OH)2  RSO4  BaSO4 Bài Tổng số hạt nguyên tử nguyên tố R 40 Số khối R < 28 a- Tìm số proton, điện tích hạt nhân, viết cấu hình electron xác định vị trí R bảng hệ thống tuần hồn b- R tạo ion nào? Viết cấu hình electron ion c- Cho m gam kim loại R tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch H 2SO4 loãng 1M vừa đủ thu 4,48 lít khí H2 (đktc) Tính m V Bài Hịa tan hồn tồn 5,7 gam hỗn hợp kim loại nhóm IIA nằm chu kì bảng tuần hồn V lít dung dịch H2SO4 1M (vừa đủ) thu 6,72 lít khí H2 (đktc) dung dịch X a- Xác định kim loại tính % khối lượng kim loại hỗn hợp b- Tính V Bài Cho nguyên tố X Y chu kì, tổng số khối chúng 51, số nơtron Y lớn X 2, số electron X số nơtron a) Xác định nguyên tố X, Y viết cấu hình electron chúng b) So sánh tính chất (tính kim loại, phi kim) nguyên tố X Y Bài Một hợp chất ion cấu tạo từ M+ X2- Trong phân tử M2X có tổng số hạt proton, nơtron, electron 140 hạt Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 44 hạt Số khối ion M+ lớn số khối ion X2- 23 Tổng số hạt proton, nơtron, electron ion M + nhiều ion X2- 31 Viết cấu hình electron M X Bài 10 Nguyên tử nguyên tố X có electron cuối phân lớp 4p x nguyên tử nguyên tố Y có electron cuối phân lớp 4sy Biết x + y = nguyên tố X khí Xác định tên nguyên tố X Y II/ Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Các hạt cấu tạo nên hầu hết nguyên tử A Nơtron proton B Electron, nơtron proton C Electron proton D Electron nơtron Câu 2: Trong nguyên tử, hạt mang điện A electron B electron nơtron C proton nơtron D proton electron Câu 3: Phát biểu chuyển động electron nguyên tử A electron chuyển động nhanh xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình trịn B electron chuyển động nhanh xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo hình bầu dục C electron chuyển động nhanh xung quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác định D Các electron chuyển động nhanh bên hạt nhân nguyên tử Câu 4: Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng khơng đáng kể so với hạt cịn lại A proton B nơtron C electron D nơtron electron Câu 5: Nguyên tố hóa học tập hợp ngun tử có A số khối B điện tích hạt nhân C số electron D tổng số proton nơtron Câu 6: Chọn định nghĩa đồng vị A Đồng vị nguyên tố có số khối B Đồng vị nguyên tố có điện tích hạt nhân C Đồng vị nguyên tử có điện tích hạt nhân số khối D Đồng vị nguyên tử có số proton, khác số nơtron Câu 7: Số electron tối đa chứa phân lớp s, p, d, f A 2, 6, 8, 18 B 2, 8, 18, 32 C 2, 4, 6, D 2, 6, 10, 14 Câu 8: Nguyên tử M có cấu hình electron lớp ngồi 3s 3p Nguyên tử M A 11Na B 18Ar C 17Cl D 19K Câu 9: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử 14 Nguyên tố X thuộc nhóm A IA B VIA C IB D VIA Câu 10: Nguyên tố Y có số hiệu nguyên tử 24, A thuộc nhóm A IA B VIA C IB Câu 11: Cấu hình electron nguyên tử Fe A [Ar]3d64s2 B [Ar]4s23d6 C [Ar]3d8 D VIB D [Ar]3d74s1 32 Câu 12: Một đồng vị nguyên tử photpho 15 P Nguyên tử có số electron A 32 B 17 C 15 D 47 Câu 13: Số khối nguyên tử tổng A số p n B số p e C số n, e p D số điện tích hạt nhân Câu 14: Phân lớp 4f có số electron tối đa A B 18 C 10 D 14 Câu 15: Các nguyên tử thuộc nguyên tố hóa học A ; B ; C ; D ; 63 65 Câu 16: Nhận định không hai nguyên tử 29 Cu 29 Cu A đồng vị B có số electron C có số nơtron D có số hiệu nguyên tử Câu 17: Nguyên tử nguyên tố X, Y, Z có cấu hình electron X : 1s22s22p63s23p4 Y : 1s22s22p63s23p6 Z : 1s22s22p63s23p64s2 Trong nguyên tố X, Y, Z; nguyên tố kim loại A X B Z C Y D X Y Câu 18: Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: a) 1s22s1 b) 1s22s22p63s23p1 c) 1s22s22p5 d) 1s22s22p63s23p4 e) 1s22s22p63s2 Cấu hình nguyên tố phi kim A a, b B b, c C c, d D b, e Câu 19: Cấu hình electron viết khơng A 1s22s22p63s23p64s23d6 B 1s2 2s22p5 C 1s2 2s22p63s1 D 1s22s22p63s23p5 Câu 20: Nguyên tố Cu có Z = 29, cấu hình electron ion Culà A [Ar] 3d B [Ar] 3d C [Ar] 3d4s D [Ar] 3d4s Câu 21: Anion Y2- có cấu hình e phân lớp ngồi 2p6 Số hiệu nguyên tử Y A 18 B C 10 D Câu 22: Nguyên tố có Z = 27 thuộc loại nguyên tố A s B p C d D f Câu 23: Số nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp electron lớp 4s A B C D Câu 24: Ở trạng thái bản, nguyên tử nguyên tố X có electron lớp L (lớp thứ hai) Số proton có nguyên tử X A B C D Câu 25: Hãy cho biết lớp N chứa tối đa số electron A B C 18 D 32 Câu 26: Phát biểu A Trong tất nguyên tử, số proton số nơtron B Những nguyên tử có số khối thuộc nguyên tố hóa học C Hạt nhân tất nguyên tử có proton nơtron D Nguyên tố M có Z = 11 thuộc chu kì nhóm IA Câu 27: Ngun tử nguyên tố X có electron mức lượng cao 3p Nguyên tử nguyên tố Y có electron mức lượng 3p có electron lớp ngồi Ngun tử X Y có số electron Nguyên tố X, Y A khí kim loại B phi kim kim loại C kim loại khí D kim loại kim loại 2 Câu 28: Ion X2+ có cấu hình electron trạng thái 1s 2s 2p Nguyên tố X A Ne (Z = 10) B Mg (Z = 12) C Na (Z = 11) D O (Z = 8) 24 25 26 35 37 Câu 29: Mg có đồng vị Mg, Mg Mg Clo có đồng vị Cl Cl Số phân tử MgCl2 khác tạo nên từ đồng vị nguyên tố A B C 12 D 10 x y Câu 30: Nguyên tử X Y có cấu hình electron ngồi 3s 3p Biết phân lớp 3s hai nguyên tử electron Hợp chất X Y có dạng X2Y Cấu hình electron lớp ngồi X Y A 3s1 3s23p2 B 3s2 3s23p1 C 3s2 3s23p2 D 3s1 3s23p4 16 17 18 12 13 Câu 31: Oxi có đồng vị O, O, O Cacbon có hai đồng vị là: C, C Số công thức phân tử khí cacbonic tạo thành từ đồng vị cacbon oxi A 11 B 12 C 13 D 14 Toán số hạt cấu tạo nguyên tử Câu 32: Hai nguyên tố X, Y đứng chu kì bảng tuần hồn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân 25 Số hiệu nguyên tử X, Y A 12 13 B 11 14 C 10 15 D 14 11 Câu 33: Một nguyên tử R có tổng số hạt p, n, e 115 Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 25 hạt Tên nguyên tố R A clo (A=35,5) B brom (A=80) C photpho (A=31) D lưu huỳnh (A=32) Tốn vị trí nguyên tố BTH Câu 34: Cho hai nguyên tố X Y (M X < MY) thuộc nhóm A liên tiếp chu kì bảng tuần hồn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân 39 Vị trí Y bảng tuần hồn A chu kì 4, nhóm IA B chu kì 4, nhóm IIA C chu kì 3, nhóm IIA D chu kì 3, nhóm IA Câu 35: X Y hai nguyên tố nhóm thuộc hai chu kì nhỏ liên tiếp Tổng số proton hai hạt nhân nguyên tử A, B 32 Cấu hình electron X Y A 1s22s22p63s23p64s2 1s22s22p63s23p64s1 B 1s22s22p5 1s22s22p63s23p63d54s1 C 1s22s22p6 1s22s22p63s23p63d24s2 D 1s22s22p63s2và 1s22s22p63s23p64s2 Câu 36: Cho nguyên tố X Y nằm nhóm A hai chu kì nhỏ liên tiếp (Z X < ZY) Tổng số đơn vị điện tích hạt nhân X Y 24 Phát biểu X Y A X Y nguyên tố kim loại B X có electron hóa trị Y thuộc chu kì bảng tuần hoàn C X nguyên tố p hạt nhân Y có điện tích 16+ D X ngun tố phi kim Y thuộc nhóm IVA bảng tuần hồn Tốn đồng vị Câu 37: Trong tự nhiên nguyên tố brom có đồng vị 7935Br 8135Br Biết đồng vị 7935Br chiếm 54,5% số nguyên tử Nguyên tử khối trung bình brom A 79,19 B 79,00 C 79,91 D 80,00 Câu 38: Biết nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36; 38 A Phần trăm đồng vị tương ứng : 0,34% ; 0,06% 99,6% Số khối A đồng vị thứ nguyên tố agon (biết nguyên tử khối trung bình agon 39,98) A 40 B 39 C 37 D 35 Tốn tính chất nguyên tố nhóm IA, IIA Câu 39: Khi cho 10 gam kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với nước tạo 0,25 mol khí hiđro Kim loại R A Mg B Ca C Sr D Be Câu 40: X, Y kim loại nằm chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA Cho 12 gam hỗn hợp gồm X Y tác dụng với dung dịch HCl 2M (dư) thu 8,96 lít khí (đktc) Hai kim loại X Y A Mg Ca B Be Ca C Ca Sr D Be Mg Câu 41: Cho 14 gam hai kim loại thuộc hai chu kì nhóm IA vào cốc chứa 36,4 gam H2O thu dung dịch X khí Y Để trung hịa dung dịch X cần 400 ml dung dịch HCl 1M Hai kim loại A Li K B Li Na C Na Rb D Na K Câu 42: Cho 3,2 gam hỗn hợp gồm kim loại R thuộc nhóm IIA oxit RO, có số mol nhau, tác dụng hết với H2SO4 loãng Thể tích khí H2 (đktc) thu 1,12 lít Tên kim loại R A Mg B Ca C Sr D Be -HẾT - ... nhóm A liên tiếp chu kì bảng tuần hồn có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân 39 Vị trí Y bảng tuần hồn A chu kì 4, nhóm IA B chu kì 4, nhóm IIA C chu kì 3, nhóm IIA D chu kì 3, nhóm IA Câu 35:... hình e phân lớp ngồi 2p6 Số hiệu nguyên tử Y A 18 B C 10 D Câu 22: Nguyên tố có Z = 27 thuộc loại nguyên tố A s B p C d D f Câu 23: Số nguyên tố mà nguyên tử có phân lớp electron lớp 4s A B C... điện tích hạt nhân Câu 14: Phân lớp 4f có số electron tối đa A B 18 C 10 D 14 Câu 15: Các nguyên tử thuộc nguyên tố hóa học A ; B ; C ; D ; 63 65 Câu 16: Nhận định không hai nguyên tử 29 Cu 29 Cu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI GIỮA KÌ MÔN HÓA LỚP 10, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI GIỮA KÌ MÔN HÓA LỚP 10

Từ khóa liên quan