0

skkn ve cong tac pho cap

16 0 0
  • skkn ve cong tac pho cap

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 11:10

Ngoµi ra chóng t«i cßn thêng xuyªn kÕt hîp chÆt chÏ víi ban §¹i diện Cha mẹ học sinh để vận động các em tới trờng, đồng thời giáo dục đạo đức học sinh.Huy động toàn dân làm công tác phổ [r] (1)I-Đặt vấn đề: Tên đề tài:"Một số biện pháp đạo làm tốt công tác phổ cËp gi¸o dôc THCS " Lí chọn đề tài: Phæ cËp gi¸o dôc TiÓu häc vµ THCS lµ nhiÖm vô quan träng chiÕn lîc gi¸o dục nhằm "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài " đáp ứng cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Phổ cập giáo dục THCS phản ánh toàn diện quan t©m ®Çu t cho gi¸o dôc cña §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, cña nhµ trêng vµ nh©n d©n, lµ kÕt qu¶ cña phong trµo thi ®ua d¹y tèt - häc tèt cña thÇy vµ trß Chóng ta bớc vào giai đoạn hội nhập mà đỉnh cao là việc nớc ta chính thức gia nhập WTO, vấn đề nâng cao mặt dân trí nhằm tạo nguồn nhân lực chất lợng cao đợc đặt lên hµng ®Çu V× vËy viÖc thùc hiÖn phæ cËp gi¸o dôc bËc THCS tiÕn tíi phæ cËp Trung häc cã ý nghÜa chiÕn lîc v« cïng quan träng N¨m häc 2010-2011 thµnh phè Hµ néi tæng kÕt 10 năm phổ cập giáo dục THCS Thời gian thực phổ cập giáo dục THCS đã lâu song không khỏi còn bỡ ngỡ, khó khăn các đồng chí cán quản lí, các nhân viên chuyên trách phổ cập Làm nào để công tác phổ cập giáo dục đạt kết cao nhất, đó lµ tr¨n trë mµ mçi c¸n bé qu¶n lÝ, mçi c¸n bé chuyªn tr¸ch phæ cËp ®ang t×m biÖn ph¸p để giải Chính vì tôi chọn đề tài :"Một số biện pháp đạo làm tốt c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc THCS" Phạm vi thực đề tài: Năm học: 2006-2007, 2007 –2008, 2008 – 2009, 2009 -2010, 2010-2011, 2011 - 2012 ,2012-2013 II -QU¸ TR×NH THùC HIÖN §Ò TµI 1-C¬ së lý luËn: Môc tiªu phæ cËp gi¸o dôc THCS giai ®o¹n 2001-2011 ghi nghÞ quyÕt sè 41/2000/NQ-QH10 ngµy 19/2/2000 cña Quèc héi kho¸ 10:§¶m b¶o cho hÇu hÕt ,thiếu niên sau tốt nghiệp tiểu học tiếp tục học tập để đạt trình độ THCS trớc 18 tuổi đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí,đào tạo nhân lực,bồi dỡng nhân tài phục vụ cho nghiệp công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đất nớc 2-C¬ së thùc tÕ : ViÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc THCS cßn gÆp sè khã kh¨n: Nhiều học sinh phải phụ giúp gia đình,.có em còn là trụ cột gia đình, không có điều kiÖn ®i häc Mét sè häc sinh lêi häc,mÊt gèc,dÉn tíi sî häc ,ch¸n häc vµ bá häc (2) Học sinh yếu kém nhiều,.một số phụ huynh cha quan tâm đúng mức việc học tập, rèn luyện đạo đức em mình Cơ sở vật chất đôi cha đáp ứng đợc yêu cầu Lực lợng tham gia công tác phổ cập giáo dục còn bị động, không có ngời chuyên tr¸ch phæ cËp Khi điều tra thực tế hộ gia đình có nhiều yếu tố khách quan dẫn đến điều tra thiếu chÝnh x¸c Số liệu tổng hợp sau điều tra đôi không khớp các bảng thống kê tổng hợp * Số liệu điều tra trớc thực đề tài: KÕt qu¶ phæ cËp THCS trêng THCS Ph¬ng trung n¨m häc 2006-2007: BiÖn ph¸p thùc hiÖn 3.1.Biện pháp 1: Công tác đạo Thành lập ban đạo công tác phổ cập THCS xã Phơng Trung BGH chọn lọc các đ/c GV có lực, nhiệt tình, am hiểu tình hình địa phơng vµo ban phæ cËp trêng, chän ®/c th ký phæ cËp nhiÖt t×nh, cã hiÓu biÕt vÒ vi tÝnh,vÒ c«ng t¸c phæ cËp Tæ chøc tËp huÊn vµ híng dÉn c¸c ®/c lµm c«ng t¸c phæ cËp c¸ch thøc ®iÒu tra, cËp nhËt sæ vµ tæng hîp kÕt qu¶ phæ cËp Huy động toàn dân làm công tác phổ cập giáo dục,xác định rõ trách nhiệm ngành, công tác vận động phổ cập giáo dục đảm bảo học sinh đúng độ tuổi đến trờng, h¹n chÕ häc sinh bá häc gi÷a chõng Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ,đảng viên và quần chóng nh©n d©n vÒ quyÒn lîi ,nghÜa vô häc tËp 3.2-Biện pháp 2: Chỉ đạo nâng cao tỷ lệ huy động, tỷ lệ hiệu Để đạt phổ cập giáo dục THCS phải trải qua vô vàn khó khăn, tốn kém công sức,tiền bạc và tâm huyết.So với việc đợc công nhận phổ cập giáo dục THCS,việc trì ổn định, nâng cao chất lợng công tác phổ cập giáo dục còn khó khăn nhiều, nó đòi hỏi kiên trì cố gắng cách đồng tất hoạt động 3.2.1 C«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc : (3) - Việc hoàn thành tiêu phổ cập giáo dục THCS đòi hỏi phải có vào tất c¶ c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ víi nhµ trêng, sù hëng øng, ñng hé tÝch cùc cña nh©n d©n §Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh, ng¨n ngõa c¸c tÖ n¹n x· héi th©m nhập học đờng, chấn chỉnh kịp thời các biểu không tốt học sinh, động viên giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vơn lên học tốt, nhà trờng kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể địa phơng, kết hợp với hội khuyến học xã, hội cha mẹ học sinh Nhà trờng phối hợp với Hội chữ thập đỏ,hội khuyến học xã, huyện hỗ trợ kinh phí cho học sinh nghèo, tạo điều kiện cho các em đợc đến trờng , có điều kiện học tốt Mỗi dịp tết Nguyên đán nhà trờng cùng hội Cha mẹ học sinh có quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để động viên các em Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013,nhà trờng tặng 38 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để động viên giúp đỡ các em Năm học 2009-2010 huyện đoàn trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vơn lên học tốt, năm học 2010-2011 hội khuyến học Thành phố tặng quà cho em Lê Bảo Hu©n- Må c«i c¶ cha vµ mÑ, n¨m häc 2011-2012 Héi Phô n÷ HuyÖn tÆng quµ cho häc sinh nghÌo vît khã Ngoµi chóng t«i cßn thêng xuyªn kÕt hîp chÆt chÏ víi ban §¹i diện Cha mẹ học sinh để vận động các em tới trờng, đồng thời giáo dục đạo đức học sinh.Huy động toàn dân làm công tác phổ cập giáo dục, 3.2.2 Nâng cao tỷ lệ huy động, tỷ lệ hiệu : Thùc tÕ cña phæ cËp gi¸o dôc THCS lµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc,duy tr× sÜ sè, tr¸nh tình trạng học sinh bỏ học chừng, nâng cao tỷ lệ huy động, tỷ lệ hiệu nhà trờng, động viên khuyến khích tạo điều kiện cho học sinh khuyết tật nhẹ đợc hoà nhập,đợc đến trờng nh bao bạn bè khác + Nâng cao tỷ lệ huy động Để nâng cao tỉ lệ huy động các đồng chí giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên môn quan tâm tới học sinh,động viên giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn để các em đợc đến trờng Giáo viên nắm chuyên cần học sinh,kịp thời có biện pháp vận động học sinh bỏ học đến trờng.Giáo viên thơng yêu học sinh, quan tâm tới học sinh nh em m×nh, häc sinh thÊy trêng häc nh ng«i nhµ thø hai, thÇy c« nh mÑ hiÒn.Thêng xuyªn quan tâm tới giáo dục đạo đức học sinh KÕt hîp chÆt chÏ víi Héi cha mÑ häc sinh,héi phô nữ xã vận động học sinh đến trờng + N©ng cao tû lÖ hiÖu qu¶ Để nâng cao tỷ lệ hiệu quả,ngay đầu năm học nhà trờng đã rà soát học sinh yếu kém, chọn các thầy cô giáo có lực, nhiệt tình bồi dỡng học sinh yếu kém để nâng cao trình độ cho các em Nhà trờng tổ chức họp cha mẹ học sinh có học lực yếu kém bàn biện (4) ph¸p gi¸o dôc vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em häc tËp Gi¸o viªn chñ nhiÖm xÕp chç ngåi hîp lý, thuận tiện cho học sinh yếu kém để giáo viên môn có điều kiện kiểm tra ,giúp đỡ c¸c em Båi dìng ph¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc, ph¸t huy néi lùc cña HS qu¸ tr×nh häc tập cách tăng cờng các hình thức học tập, phơng pháp thảo luận nhóm, nêu vấn đề hệ thống câu hỏi linh hoạt, phù hợp các đối tợng nhằm phát huy khả em Cần kịp thời động viên các em ít phát biểu để các em chịu khó tìm tòi phát huy cái mới, Tæ chøc qu¶n lÝ tèt c¸c giê häc tËp chÝnh khãa, kÕt hîp ngo¹i khãa, tù chän vµ c¸c hình thức dạy học khác Nhà trờng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài lên lớp đa dạng: chào cờ, ngoài việc tổng kết các hoạt động tuần trớc, phổ biến công việc tuần cần có thời gian định để các em ôn bài hát cũ, học bài hát mới, giải đáp số câu hỏi kiến thức số môn học đố vui (5) Giê sinh ho¹t líp, c¸c buæi sinh ho¹t tËp thÓ víi c¸c néi dung phong phó ph¸t huy khả năng, sở trờng học sinh Tăng cờng tổ chức các hoạt động ngoài lên lớp hoạt động ngoại khoá theo nội dung của phong trào "Xây dựng trờng học thân thiện ,học sinh tích cực".nhằm đảm bảo tính linh hoạt hình thức dạy học,rèn kĩ sống ,và kĩ hoạt động xã hội cho học sinh Học sinh thấy "Vui mà học, học mà vui" thu hút các em tíi trêng (6) (7) (8) Tổ chức cho học sinh giỏi, tiên tiến xuất sắc đợc tham quan các di tích lịch sử,danh lam thắng cảnh để giáo dục tình yêu quê hơng đất nớc,giáo dục ý thức học tập, rèn luyện đạo đức (9) Nhà trờng xây dựng th viện chuẩn với sách báo đầy đủ, phong phú, huy động các em học sinh em góp truyện sách giáo khoa, sách nâng cao đã học cho học sinh nghèo mợn để tạo điều kiện cho các em đợc học, hạn chế tình trạng bỏ học vì hoµn c¶nh khã kh¨n Rèn cho các em thói quen khao khát tìm tòi kiến thức, trên sở đó phát huy lực tự học Nhà trờng tạo điều kiện cho học sinh đợc đến th viện học tập nh mợn sách báo: làm thẻ miễn phí cho học sinh toàn trờng, th viện mở cửa vào các học sinh không học trên lớp, cho học sinh mợn sách nâng cao, sách tham khảo nhà để học sinh ôn tập BGH,TPT Đội, Đội Sao đỏ kiểm tra thờng xuyên, đột xuất việc học tập học sinh chuyên cần bài Tổ chức đánh giá việc học tập sinh hoạt học sinh trờng, nhà.Thi đua đánh giá các em học sinh lớp, các lớp trờng, hàng tuần, hàng tháng, đợt thi đua, thởng phạt nghiêm minh nhằm động viên khuyến khích học sinh Lao động s phạm nhiệt tình, nghiêm túc, có kỉ cơng, nề nếp, có phơng pháp BGH, các đồng chí GV tác động lớn học sinh (Ra vào lớp đúng giờ, bài soạn chu đáo, giảng dạy nhiệt tình, có kiến thức, có phơng pháp, phong cách mẫu mực ) đã giáo dục đợc học sinh ý thức chấp hành nội quy nhà trờng (10) Xây dựng phong cách nhà giáo mẫu mực: Từ lời nói đến việc làm Không có tình trạng: Trên lớp có trò mà không có thầy học sinh nghỉ học vì "Thầy cô nghỉ đột xuÊt" ThÇy c« thùc sù lµ tÊm g¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo Tăng cờng đạo đổi phơng pháp dạy học thông qua công tác bồi dỡng và dự giê th¨m líp cña gi¸o viªn, tæ chøc rót kinh nghiÖm gi¶ng d¹y ë c¸c tæ chuyªn m«n, héi th¶o cÊp trêng, cÊp huyÖn Ban giám hiệu cùng các tổ trởng tổ chuyên môn tổ chức các chuyên đề Đổi phơng pháp dạy học, đổi phơng pháp kiểm tra đánh giá học sinh, và thực các chuyên đề có hiệu nhằm thu hút, tạo hứng thú học tập cho học sinh §Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin d¹y häc KhuyÕn khÝch gi¸o viªn soạn giáo án trên máy vi tính Các giáo án điện tử đợc xây dựng theo hớng có tham gia cña tæ chuyªn m«n, cña nhµ trêng Bµi gi¶ng cña gi¸o viªn thiÕt kÕ khoa häc, s¾p xÕp hîp lí hoạt động giáo viên và hệ sinh Hệ thống câu hỏi hợp lí, tập trung vào trọng tâm, bồi dỡng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, học sinh thấy t¸c dông cña viÖc n¾m v÷ng kiÕn thøc cµng ham häc h¬n 3.2.3 X©y dùng c¬ së vËt chÊt §îc sù quan t©m cña UBND huyÖn, phßng gi¸o dôc, UBND x·, trêng THCS Ph¬ng Trung đã xây dựng đợc các phòng học kiên cố, mua sắm đủ bàn ghế, bảng chống loá, đủ ánh sáng cho học sinh, có sân thể dục, mua sắm đủ dụng cụ TDTT, xây nhà tập đa n¨ng gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc vµ gióp c¸c em thªm yªu trêng líp §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn vµ häc sinh cËp nhËt th«ng tin, nhµ trêng nèi m¹ng Internet máy phòng th viện để giáo viên và học sinh truy cập các thông tin có ích gióp cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp Nhµ trêng cïng Héi cha mÑ häc sinh tæ chøc l¸t s©n trêng, trång c©y xanh lÊy bãng m¸t cho häc sinh Ngoµi nhµ trêng cßn tæ chøc cho äc sinh c¸c líp trång hoa tríc cöa lớp mình tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp 3.3 BiÖn ph¸p 3: Hoµn thiÖn hå s¬ sæ s¸ch §Ó lµm tèt c«ng t¸c phæ cËp mét c«ng viÖc kh«ng thÓ thiÕu lµ hÖ thèng c¸c lo¹i hå s¬, sæ s¸ch Ban phæ cËp ph¶i hiÓu tr×nh tù c¸c bíc cña viÖc hoµn thiÖn hå s¬ phæ cËp, hÖ thống đợc các loại sổ sách, cách thực các loại sổ sách đó cách khoa học Đây là việc quan trọng việc đạo giáo viên chuyên trách phổ cập vì dựa vào hệ thống hồ sơ sổ sách này có đầy đủ các số liệu sở cho việc xây dựng kế hoạch hµng n¨m vµ tõng giai ®o¹n C¸c sæ s¸ch gåm: - Sæ ®¨ng bé (11) - Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến - Danh s¸ch häc sinh c¸c khèi líp hµng n¨m - Sæ phæ cËp: + Danh s¸ch häc sinh tõ 11 tuæi -> 18 tuæi ngoµi nhµ trêng + Danh s¸ch häc sinh tõ 15 -> 18 tuæi tèt nghiÖp THCS + Danh s¸ch häc sinh häc ngoµi nhµ trêng + Danh s¸ch häc sinh khuyÕt tËt, chÕt - B¶ng ghi tªn, ghi ®iÓm - C¸c biÓu mÉu thèng kª: 1a, 2a, 3a Hµng n¨m theo tõng thêi ®iÓm, gi¸o viªn chuyªn tr¸ch ph¶i cËp nhËt vµ thèng kª sè liệu trên hồ sơ, sổ sách Việc cập nhật tơng đối dễ dàng nhng không hệ thống, hình dung đợc cập nhật hồ sơ nào trớc, hồ sơ nào sau thì thời gian và thống kê không chính xác để việc cập nhật hồ sơ, sổ sách thuận lợi nên áp dụng quy trình sau: * Cập nhật phiếu điều tra trình độ văn hoá: Phải ghi chép, cập nhật cẩn thận, hàng năm bắt buộc phải điều tra, bổ sung, đảm bảo không bỏ sót hộ nào thành viên nào Muốn phải kết hợp với trởng thôn, giáo viên trên địa bàn dân c -> thay đổi chỗ ở, trình độ văn hoá các thành viên gia đình, ghi chép phiếu phải tỉ mỉ, cẩn thận và phải đối chiếu với danh sách lớp (dựa vào giấy khai sinh), điều tra vào lớp Khi tuyển sinh vào lớp nhà trờng gặp mặt cha mẹ học sinh em nên dễ dàng trao đổi để nắm bắt thông tin Học sinh nộp hồ sơ gồm có: Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh chính để đối khớp, bớc đầu thiết lập đợc hồ sơ phổ cập gia đình có em học lớp trêng mét c¸ch chÝnh x¸c Sau n¨m nhµ trêng cã hå s¬ tuyÓn sinh phôc vô cho ®iÒu tra sè liÖu c«ng t¸c phæ cËp tÊt c¶ häc sinh cña trêng mét c¸ch chÝnh x¸c Ghi sổ phổ cập: Sổ phổ cập dùng để ghi theo dõi các điều tra 11 -> 18 tuổi hàng n¨m nªn ghi tõ phiÕu ®iÒu tra sæ cËp cÇn thùc hiÖn chÝnh x¸c, tr¸nh thiÕu hoÆc d số phổ cập Sau độ tuổi cần để lại trang để thể điều chỉnh bổ sung hàng năm cần thiết Chú ý ghi đầy đủ các cột mục sổ phổ cập là cột số phiếu ®iÒu tra sæ phæ cËp, tríc lËp c¸c biÓu mÊu nªn tæng hîp theo tõng trang hoÆc tõng th«n -> Tæng hîp chung -> tr¸nh nhÇm lÉn Tæng hîp c¸c biÓu mÉu thèng kª: Sau cËp nhËt, hoµn chØnh sè phæ cËp, giai đoạn tổng hợp các số liệu, lên các biểu mẫu thống kê đòi hỏi cẩn thận, chính xác, khoa häc v× c¸c biÓu mÉu thèng kª cã sù liÖn quan chÆt chÏ víi nªn viÖc thèng kª ph¶i theo trình tự định Để việc thống kê các biểu mẫu khớp với thì việc đầu tiªn ph¶i thèng kª, c¸c mÉu 2, dùa vµo mÉu Khi tæng hîp c¸c biÓu mÉu cÇn chó ý: Tổng số độ tuổi = Số phải phổ cập + Khuyết tật + Chuyển + Chết (12) Tæng sè ph¶i phæ cËp = Tæng sè tèt nghiÖp TH + bá TH + ®ang häc TH Tæng sè TNTH = §ang häc THCS (trêng nhµ + kh¸c) + bá häc THCS + TNTHCS (trêng nhµ + trêng kh¸c) Tỷ lệ huy động = Tổng số học sinh vào lớp 6: Tổng số HS TNTH Tû lÖ hiÖu qu¶ = Tæng sè häc sinh TNTHCS (15->18 tuæi): Tæng sè ph¶i phæ cËp Sau tæng hîp xong mÉu cÇn céng hµng däc, hµng ngang theo c«ng thøc xem cã chÝnh x¸c kh«ng Sau hoàn thành các mẫu, kiểm tra đối khớp các mẫu, sổ phổ cập, phiếu ®iÒu tra mét lÇn n÷a cho chÝnh x¸c Khi ghi sổ đăng bộ, ngời ghi sổ phải đảm bảo chính xác, phải đẹp, không đợc tù söa ch÷a Danh s¸ch häc sinh vµo sæ theo tõng n¨m häc, b¾t ®Çu tõ mét trang míi, xÕp theo vần a, b, c đánh số thứ tự từ 01 đến hết Ngời ghi sổ cần ghi đúng theo giấy khai sinh chính, cần chú ý chỗ và thay đổi địa thời gian theo học trờng LËp c¸c b¸o c¸o, ph¬ng híng c«ng t¸c cña n¨m: néi dung b¸o c¸o cÇn thÓ hiÖn râ kết đạt đợc và các mặt còn hạn chế (theo mẫu Phòng giáo dục) đề đợc phơng híng, kÕ ho¹ch cô thÓ 3.4 Kết thực hiện: Sau thực đề tài, chất lợng giáo dục nâng lên rõ rệt, số lợng học sinh bỏ học giảm, tỷ lệ hiệu tăng Hai năm liền trờng đợc công nhận xuất s¾c cÊp huyÖn vÒ c«ng t¸c phæ cËp gi¸o dôc THCS KÕt qu¶ phæ cËp gi¸o dôc THCS n¨m häc 2011 - 2012 nh sau: (13) III Bµi häc kinh nghiÖm vµ khuyÕn nghÞ Bµi häc kinh nghiÖm: §Ó lµm tèt c«ng t¸c phæ cËp THCS mçi trêng cÇn ph¶i : Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân dân, các ban ngµnh, ®oµn thÓ vµ cha mÑ häc sinh hiÓu râ lîi Ých cña gi¸o dôc, ý nghÜa t¸c dông to lín công tác phổ cập giáo dục, phải thật quan tâm đến học tập, giáo dục em X©y dùng mèi quan hÖ ThÇy -Trß,Trß-Trß ph¶i thËt sù th©n ¸i,tin tëng lÉn nhau.Các tập thể lớp phải thật đoàn kết,thống nhất,đúng vai trò là môi trờng giáo dục lành mạnh,giúp học sinh học tốt để hoàn thiện nhân cách,phát huy khả mình Phải tập trung đạo tốt để nâng cao chất lợng dạy và học đồng thời tổ chức các hoạt động tập thể để thu hút học sinh đến trờng, đảm bảo tỷ lệ lên lớp cao §Þa ph¬ng vµ trêng häc ph¶i t¨ng cêng chó ý ch¨m lo x©y dùng c¬ së vËt chÊt trêng, líp, phßng häc, bµn ghÕ, c¸c phßng lµm viÖc, c¸c c«ng tr×nh gi¸o dôc cña nhµ trêng và cảnh quan môi trờng phải đủ điều kiện để giảng dạy, giáo dục học sinh đạt kết tốt làm tiền đề cho công tác phổ cập Phải có phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trờng và các đoàn thể.Ban giám hiệu thực quan tâm tới công tác phổ cập,có các biện pháp đạo phù hợp,đồng chí c¸n bé chuyªn tr¸ch phæ cËp nhiÖt t×nh cã n¨ng lùc,hiÓu biÕt vÒ c«ng t¸c phè cËp vµ vi (14) tÝnh KiÕn nghÞ Cơ sở vật chất đợc UBND Huyện, xã xây dựng cho 26 phòng học kiên cố song cha có phòng chức năng, phòng hiệu bộ,phòng y tế,sân chơi cha đảm bảo mong các cấp tạo điều kiện giúp đỡ xây dựng các phòng để công tác phổ cập đạt kết tốt Xác nhận thủ trởng đơn Thanh Oai, ngµy 17 th¸ng n¨m 2013 vÞ T«i xin cam ®oan ®©y lµ SKKN cña m×nh viÕt, kh«ng chÐp néi dung cña ngêi kh¸c Ph¹m ThÞ Kim Hoa ý kiến đánh giá hội đồng khoa học sở Chủ tịch hội đồng ( Ký tên, đóng dấu) (15) (16) (17)
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn ve cong tac pho cap, skkn ve cong tac pho cap