0

DE KT HINH HOC 10C1PHAN LOAI TOT

1 3 0
  • DE KT HINH HOC 10C1PHAN LOAI TOT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 03:59

Câu 2: Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB và M là điểm bất kì, đẳng thức nào sau đây đúng?.. Số các vectơ khác 0 có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tam giác bằng: A.[r] (1)SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG PT DTNT SƠN ĐỘNG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÌNH HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút; (6 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 123 I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)    Câu 1: Cho hình vuông ABCD cạnh Độ dài vectơ v  AB  AD bằng: A D C B 2 Câu 2: Gọi I là trung điểm đoạn thẳng AB và M là điểm bất kì, đẳng thức nào sau đây đúng?       A MA  MB  MI B MA  MB  MI C MA  MB  D MA  MB  2MI            Câu 3: Cho A  2; 1 , B  1;3 , C  m  1; n  2 Nếu AB  AC  thì ta có hệ thức: A 2m  n   B 3m  3n      Câu 4: Tọa độ vectơ a  2i  j là: A (2; -3) C 2m  2n   D 2m  n   B (3; 2) C (-2; 3) D (2; 3)  Câu 5: Cho tam giác ABC Số các vectơ khác có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh tam giác bằng: A B C     Câu 6: Cho a   x  y; x  y  và b  16;1 Nếu a  b thì: A x  3; y  4 B x  3; y  C x  3; y  D D x  4; y  II TỰ LUẬN (7,0 điểm)   Câu Cho hai vectơ u  (3; 4), v  (2;5)    a) Tìm tọa độ vectơ a  2u  3v ;    b) Phân tích vectơ b  (5;1) theo hai vectơ u , v Câu Cho tam giác ABC, biết A(3;6), B(9; 10), C (5;4) a) Tìm tọa độ trung điểm I AB và trọng tâm G tam giác ABC;    b) Tìm tọa độ đỉnh M thoả mãn MA  2MC  Câu Cho tứ giác ABCD Các điểm M, N thuộc các cạnh AD, BC cho    2016 DC  2017 AB MA NB 2016   Chứng minh MN  4033 MD NC 2017 - HẾT Trang 1/1 - Mã đề thi 123 (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT HINH HOC 10C1PHAN LOAI TOT, DE KT HINH HOC 10C1PHAN LOAI TOT