0

Ho So GV 34

1 2 0
  • Ho So GV 34

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 01:00

Nguyễn Tuyết Nhi 1 Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ hoặc người giám hộ, đối với học sinh phổ thông ghi tên học sinh.. 2 Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn th[r] (1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc _ ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông) Kính gửi: Hiệu trưởng trường THCS Phú Hữu Họ và tên: Nguyễn Tuyết Nhi (1) Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) em: ………………………………………………(2) Hiện học lớp: 7a1 Trường: THCS Phú Hữu Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng quy định Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49): Hộ Cận Nghèo Căn vào Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2010 Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị xem xét để miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hành Phú Hữu, ngày 27 tháng 02 năm 2016 Người làm đơn (3) (Ký tên và ghi rõ họ tên) Nguyễn Tuyết Nhi (1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), học sinh phổ thông ghi tên học sinh (2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này (3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ho So GV 34, Ho So GV 34