0

Phiếu chấm hồ sơ GV

2 735 2
  • Phiếu chấm hồ sơ GV

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2013, 21:10

TRƯỜNG THPT CAM LỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: NGỮ VĂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cam Lộ, ngày 05/3/2009 PHIẾU CHẤM HỒ Họ và tên giám khảo: 1. Hồ Đức Hồng Chức vụ: Tổ trưởng 2. Trần Thị Hải Yến Chức vụ: Tổ phó Kiểm tra hồ tổ: Ngữ văn. * Biểu điểm: Tối đa 100 điểm. Trong đó điểm tối đa: 1. Giáo án 50 điểm. 2. Sổ dự giờ: 10 điểm. 3. Sổ điểm cá nhân: 10 điểm. 4. Sổ báo giảng: 5 điểm. 5. Sổ kế hoạch cá nhân: 5 điểm. 6. Sổ hội họp: 5 điểm. 7. Sổ chủ nhiệm: 10 điểm. 8. Sổ tổ trưởng: 5 điểm. * Xếp loại: Tổng điểm. A: Từ 80 (đ) -> 100đ (Không chủ nhiệm và không tổ trưởng 65 ->85đ). Giáo án từ 45 điểm trở lên, soạn đủ số tiết theo phân phối chương trình. B: từ 65 (đ) -> 79 đ (Không chủ nhiệm và không tổ trưởng 50-> 64đ). Giáo án từ 40 điểm trở lên . C: Từ 50 (đ) -> 64đ (không chủ nhiệm và không tổ trưởng 35 -> 49đ). Giáo án từ 30 điểm trở lên. D: Dưới 50 điểm Hoặc giáo án dưới 30 điểm. * Giáo án: Soạn đủ số tiết theo phân phối chương trình : 25 điểm. Nếu thiếu 01 tiết trở lên 0 điểm. - Đủ các bước, đủ nội dung: 10 điểm. - Thể hiện đổi mới phương pháp: 10 điểm. - Hình thức, ngày soạn giảng: 5 điểm. - Soạn thiếu 1 tiết trở lên xếp loại yếu. Kết quả: TT Họ tên giáo viên Khối dạy CN (10đ) Tổ trưởn KẾT QUẢ Tổng Xếp G.Án (50đ) Dựgiờ (10đ) Sổ điểm (10đ) Báo giảng (5đ) Sổ hội họp (5đ) Sổ KH (5đ) 1 Hồ Đức Hồng 10,12 7 9 48 9 9 5 4 5 96 A 2 Phan Thị Thắm 11,12 46 7 9 4 4 5 75 Â 3 Trần Thị Ngọc Hà 10 47 7 9 4 4 5 76 A 4 Hoàng Bích Hậu 10,12 8 48 8 9 4 5 5 87 A 5 Nguyễn Thị Loan 10,12 8 49 7 9 4 4 5 86 A 6 Nguyễn Thị Tân 11 46 7 9 4 4 5 75 A 7 Trần Thị Hải Yến 11,12 9 48 7 9 4 4 5 86 A 8 Lê Thị Lài 10,12 8 48 8 9 4 4 5 85 A 9 Nguyễn Thanh Thuỷ 11 8 49 7 9 4 4 5 86 A * Danh sách giáo viên soạn giáo án điện tử TT HỌ VÀ TÊN SOẠN GIÁO ÁN LỚP GHI CHÚ 1 Hồ Đức Hồng Lớp 10 &12 2 Nguyễn Thị Tân Lớp 11 3 Lê Thị Lài Tất cả giáo án 4 Phan Thị Thắm Lớp 11 Hồ Đức Hồng . Trần Thị Hải Yến . ngày 05/3/2009 PHIẾU CHẤM HỒ SƠ Họ và tên giám khảo: 1. Hồ Đức Hồng Chức vụ: Tổ trưởng 2. Trần Thị Hải Yến Chức vụ: Tổ phó Kiểm tra hồ sơ tổ: Ngữ văn GIÁO ÁN LỚP GHI CHÚ 1 Hồ Đức Hồng Lớp 10 &12 2 Nguyễn Thị Tân Lớp 11 3 Lê Thị Lài Tất cả giáo án 4 Phan Thị Thắm Lớp 11 Hồ Đức Hồng .
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu chấm hồ sơ GV, Phiếu chấm hồ sơ GV, Phiếu chấm hồ sơ GV

Từ khóa liên quan