0

Tài liệu Bài tập vật lý lớp 11 pptx

4 3,164 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2013, 13:15

  httphttp I. VI ́ DU ̣                Ba ̀ i 1     !  "# $ %   !"#  "# $&    ' % ()*+*  '(!#,+        - !&    $ .$/ 0 1 0  - 12& %  2.31   % +  /   0  -  0   %    4 12& % 5      12& % 6 3 .7  )   - "8 0  - $( 3 13 23 F F F 0= + = ur ur ur r 13 23 1 2 13 23 Cïng gi¸ C AB F c©n b»ng víi F Ng­îc chiÒu C n»m ngoµi AB vµ gÇn phÝa A v× q ;q tr¸i dÊu §é lín F F − ⇒ ∈   ⇔ − ⇒   − =  ur ur 1 3 2 3 1 2 2 2 q q q q CA 8cm q CA 1 k k . L¹i cã: CB - CA = AB = 8cm CA CB CB q 2 CB 16cm =  ⇒ = ⇒ = = ⇒  =  31   % +  /   0   -  %    2.8 0  $( 1 21 31 F F F 0= + = ur ur ur r 21 31 21 1 2 21 31 1 3 3 31 21 31 21 F c©n b»ng víi F Cïng gi¸ q ;q tr¸i dÊu F AB Ng­îc chiÒu F AB F AC q q 0 q 0 F F §é lín F F −    ⇒ ↑↑   ⇔ − ⇒ ↑↓ ⇒ ↑↑ ⇒ < ⇒ <   ↑↓     − =  ur ur ur uuur ur uuur ur uuur ur ur 2 1 3 1 2 8 3 2 3 2 2 2 q q q q AC k k q q q 8.10 C AC AB AB − ⇒ = ⇒ = ⇒ = − " 13 23 13 23 21 31 32 12 2 21 31 F F 0 V× F F F F 0 F F 0 §iÖn tÝch q còng CB F F 0  + =  ⇒ + + + = ⇒ + = ⇒  + =   ur ur r ur ur ur ur r ur ur r ur ur r              !          " Ba ̀ i 28     !"9  " $ %   !"#  "# $&    ' % (    !#)*+*   .: 0 &       -   1.  1  .+  /  2 0  - 12& %  2.7      )  .1  .+  /   0  -  0       12& %  . -  0  4  % 1  .+  /  ;   %  0 $( % 2 % .*+2 %  .<    12& %  % 12& %  0    % 2 % *+2 %  3 . - &    ,,& % ; 4 '(.  '* 0 ',!= 2 2 1 q a x ( ) x 1,6cm x q − = ⇒ = 31    % +  /   0  -  %  %    2.  8 0     $(   %    $(  >      -  ?     %     +   /   2 8 3 2 2 x q q 0,32.10 C a − = =  Ba ̀ i 3@  2 0  0 +     % )*+*  .&  -     +   !  ! - !!A  "B $ 0  0 &          1.    )  2 0       12& % C 3 "7   % *  $( 0  -  13 23 03 3 03 F F F F F 0+ + = + = ur ur ur ur ur r Biên soD<EF8GHHIJ @);K@:@ILM8+ NO@B9 #9  Page ' ( $ ' $ (  - 23 F ur     - 13 F ur 3 F ur httphttp "P/ 2 13 23 2 q F F k a = = % ( ) 0 13 23 F ;F 60= ur ur 2 0 3 13 13 2 q F 2F cos30 F 3 3k a = = = "@) Q - ;/ % ;/ % 1 $. 03 3 F F ur ur & % )1 $ "@;/; . 4 + 1 ' % (P1 ) 1R 0 '($ "P % 03 3 F F ur ur 03 F ur ;/ % R. % ; S "8+ / 2 0 7 03 3 0 2 2 q q q 3 F F k k q q 3,46.10 C a 3 2 3 a 3 2 = = = ữ #$ $% & ' $% ( ) *$ Ba i 4,+ % 12 * T!9 L12+ % ) % 1. % 1& )& & 0 & 0 ; L 0 1 % 0 ! !L)2& % / 1 0 5 6 % 0 1 0 % 1>12& % . 0 1 % & % )) 0 % 1$ % % 0 1) 0 1 % % l! B.@ LC 3 "8*12& % 0 F P T 0+ + = ur ur ur r 5U6 "@) 0 % F ur % ; % 1 "8 1 $"+ 0 ; ;/ ; 4 @);/ % / % . 0 ; ;/ ; 4 & ) % . 0 % ; % );/ % / ;/ ; 4 0 0 ;/ 1 $"+,+ 1 . % ; "P % % 1 % % % . % 1 % ++ ; 4 1 % 0 0 4 V(1 * % 1 % ; 0 % 4 + 1 % ; 0 + =; / 1 % 151 + =; 6 V$ 1 % ;/ % 0 . 2& % % 2& % Q "P % 1 % % 1 ; % ; 1 0 "I; *$ Q % 1 2 F F F = + ur ur ur "3 = = = = 2 2 1 2 1 2 2 q Q q Q l R F F k F 2 F cos 2k l l l "31+ =; .; + 0 / % 1 2& % + 0 ; + Q 12+ ) 0 % 1 = = ur ur ur ur 2 2 3 F F. Trong đó F có: điểm đặt tại q phương trục vòng dây chiều hướng ra xa vòng dây R Độ lớn: Vì F là các lực cùng hướng nên: F = F 2k q Q l l ( ) = = = = 14 2 43 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 Q R R R F k q 2 Q k qQ k Q l l l l l l "$ 5U6=W Biờn soD<EF8GHHIJ @);K@:@ILM8+ NO@B9 #9 Page 1 F ur F ur q P ur T ur 2 F ur Q Q R x y O   httphttp − − α + =  ⇒ = α = ⇒ = ⇒ = = =  α − = − − −  8 2 2 2 2 2 2 2 3 T cos F 0 P R mg R mg tan q Q 9.10 C T sin P 0 F kR R R R k Q l l l l l l Ba ̀ i 5 0 1 %  % *+  ;/  .    +  .;/  +  /  2& %  % =      . +  ;  >. %  % ;  l 0 ,+  /   0  0 .  .    .*+ 4 .   %  % I.+41 % /    0 ;/  &  /    0 1 % $ 0 ; 4 5) 0 6 0 /   0  0 +  & 0 ;  /  +   a r . g a 2 =  %  % =   %  % l % l 0 SlSI@   3 "@)        &  /   0 1 % .  12& %  "I % = 4 ;   % + % ;/   % ) % = "8 % *  12& %  ® ®h qt P F +F +T+F = 0+ ur ur ur ur ur r "$  =W − + + α =  − = α   ⇒   α − − = α = + = +    ® ®h ® qt Ox : F F T sin 0 F K( ) T sin Oy : T cos P F 0 T cos mg ma m(g a) 0 l - l − ⇒ α = = = + −   −  ÷   ® 2 2 2 2 F K( ) 2 tan m(g a) 4L L 2 0 l l - l l l l   ⇒ = + ⇒ = +   − −   2 2 2 2 2 2 q 3mg 1 3mg k K( ) q K( ) k 2 4L 2 4L 0 0 l l l - l l l - l l l l II. BA ̀ I T ̣ P TƯ ̣ GIA ̉ I Ba ̀ i 1 0 1 % +  .  .&    l!..  +  ;  Q !X  "- <Y  . ;/ %  0 1 %   =   %   &    .;);/  I;  1 0 ; 4  0 1 %     %  % Q  !.9  "- <@      21 %  0  0 1 %  8Y ">  =  . 0 1 % )+ 0     .*  =  .     0 1 % 2& %  ">L ! ± .AB  "B $Z  ! m .AB  "B $ Ba ̀ i 2     0  !  "# $ %   !-A  "# $)1*+.  +  * 0 )!- .7    ;  ;/  ; 4      2.: 0 &  +       0  - / 0 151 %     6 0   12& %  .31   %   )   0  -  0   12& %  8Y ..-X< 2.=!  ."X  "# $ Ba ̀ i 3 0 1 % 2& % *  +        1 % ;/   %   %   .&    )!-) 1*+.    /  ;  Q !  "9 <<+   0 1 % 2& % +  114 0 .  2 0 1 +  .;  1 0 ; 4   * %  % Q  ! .A  "X <@      21 %  0 +4 0 1 %  8Y  "# $ % "  "# $ Ba ̀ i 4 0 1 % +    .&    )! )*+*  81 %  0 1 %  %      )  1  .  /  ;  Q ! .A  " <$ 0 1 %   =  .)+ % ;)  )   4  % 1     1 0 /  ;  Q  !  "- <@ %      0 +4 0 1 % );/  *    =   8Y 7 7 2 8 .10 C; .10 C 3 3 − − ± m Ba ̀ i 5$-    2& % !  "A $&    - 0  0 +     %   !9 .@  ;        +4     Biên soD<EF8GHHIJ @);K@:@ILM8+ NO@B9 #9  Page - T ur I Z*   a r α ®h F ur qt F ur P ur x y O ® F ur   httphttp 2.<  -      *+;/  ; 4 +     %  0 &  +      ;  ;  / 0 1.1   % +  /      %  0   2+      12& %  8Y.A.-< 2. 7 0 q q 5,77.10 C 3 − = − = − Ba ̀ i 6 0 1 %  0 +     % *+  ;/  ;/  )   % +   0 2& % /  1  0 l .@) %  0 1 % +       % 1   0 1 %   )=+    7    2   )& %      0   /  1/  ;/& 0 ;   % )1   0  2.3+  1 %   .+  ) 0 1 % 1        >    ;/  = 0 )   % .  % * 0   /   0    0 1 %  8Y. 2 3 kq l a 2mg = 2. 3 a b 4 = Ba ̀ i 7,+   0 1 %   *+  ;/  )3.2  *  T    1;/  ) % 1 % /  1 0 . % l @   0 )  &  +      1  @1   0 &  )1 %   *+  ;/  ) % & % +    + ε  @  ;  & 0 1)'    !  !"  "A $ZT! Zl! . 3ε = Z!   Z!.#  " - * - Z3!.#  - * -  8Y@!.A#< Ba ̀ i 8     !X %   !&    * 0 l .: 0 &      ;  2/ 0 1 0      % 12& %  2.P/   % *   %  % 12& % 2 % ./   % *   %  % 12& % *+2 %  8Y.=!- 2.?$(2 %  Ba ̀ i 9( 0 1 % *   0      % 1   Z  Z - /    ! -    0  0 +  ;       ) 0 +   % ) % *+14  &  & % >2 0 1 % & % 12& % .  / 0  0  0      2/ 0 2 0 1 %   2& % -  @   0 +      8Y 1 2 q 12,5 q ≈ Ba ̀ i 10@)1   0 & 0 &4: Z:   %   A  +  /  &  2 % & %   2      0 '.(.$*+  ;/   !  ! %  - .     !  !A  "A $Z - !-  "A $L 0 1 % '& % / 0 1&  & 0 . %  0 1 % ( % $   0 );/  *+  ):  % :   >12& % . 0 1 % (.$   % +   % 1 0 2 0 1 % & % )&  & 0 & 0 ;   @   -  % * 0   ; 4    0 1 % $12& %  0     2 % *+C 8Y " - ! . ")!-.9 "$12& %  % 2 %  Ba ̀ i 11( 0 1 % +    2& % *  .   % *+  ;/  ! ;/  ) % +   0  2& % 2/  1 % 2& % l! @    ;2 0 1 % ;/ % 1    1   %  +     %     !. @ %     +4 0 1 % C 8YA.   "# $ Biên soD<EF8GHHIJ @);K@:@ILM8+ NO@B9 #9  Page X ' ( $ . " - ! . ")!-.9 "$12& %  % 2 %  Ba ̀ i 11 ( 0 1 % +    2& % *  .  
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài tập vật lý lớp 11 pptx, Tài liệu Bài tập vật lý lớp 11 pptx,